Skjult genealogi avdekket:

 2. del:

# FORORD: # Her følger slektene Aubert (i et lite utvalg), Butenschøn, Lasson (Lassen), Rosenkrantz og Scheel, alle i utdrag. Her vil i løpet av årene 2020 og 2021 også slekten Spend bli behandlet i sin tilknytning til hertug Ulrik (Ulrich), kong Christian IVs bror. Ved den anledning vil det også kommes inn på slekten Schele i Hamburgs genealogi i forhold til biskop Johannes av Lübeck (se https://de.m.wikipedia.org/wiki/Johannes_Schele) og de Schele i Kiel, til Heinrich Scheel i Schwabstedt og til Vibeke Kruse (se https://de.m.wikipedia.org/wiki/Wiebke_Kruse). Som en inngangsportal til slekten Scheels genealogi i Danmark (Tyskland og Norge) kan den innledende artikkelen «Christian Kruse» fungere. (Se nedenfor under dét NB 3, som står rett under akvarellen «Mann med sin hund i fjellet», m.h.t. SkjultGenealogiAvdekket, 1. del [se https://hiddengenealogyrevealed.axelscheel.net/] og slektene Burenius, Conradi, Darre, Egeberg, Hausmann, Piper adlet Løwencron, Vogt, Aall m.fl.!) Mye av stoffet om Vibeke Kruse vil forøvrig finnes samlet under nettopp denne artikkelen om Christian Kruse, men noen spesiell betydning har ikke denne navnelikhet Kruse, som egentlig bare skyldes en tilfeldighet. Nemlig dén, at en viss datter av Carsten Grib eller Griep (osv.) (se under INNLEDNING, det 6. NB!) kom på banen i Christian Kruse-artikkelen, for gjennom ROSENKRANTZ-genealogi å ha ført frem til Scheel-relatert Vibeke Kruse-genealogi – som nettopp vist i det følgende. (Om den i 1553 avdøde borgermester Griep i Kiel og de mange henvisninger til ham i det følgende, vil det kanskje kunne være en fordel å ha å satt seg inn i det notat om ham, som gjøres i litteraturlisten til artikkelen «Christian Kruse» under Stern:1916!) Så er dette sagt, mest for unngå den feiltolkning, at den danske adelsfamilie Kruse og Vibeke Kruses familie skulle ha noe spesielt med hverandre å gjøre. Men på den annen side: at den LÜNEBURGSKE slekt Kruse er Vibeke Kruses, er å betrakte som en fruktbar arbeidshypotese, som egentlig har drevet frem mye av hele forståelsen av de genealogiske sammenhenger på begge nettsidene, både SkjultGenealogiAvdekket, 1. del (kalt HiddenGenealogyRevealed) og denne nærværende 2. del av SkjultGenealogiAvdekket (kalt «Maktens Genealogi»), og hvis INNHOLD kan oppsummeres slik:

INNHOLD:

Først dette #FORORD (med NB A-E, hvorav det siste NB E er inndelt i nye NB’er E1-E10); så følger: #INNLEDNING (innledende bemerkninger/det 1.-9. NB); artikkelen #«Christian Kruse», hvori opptatt – i litteraturlisten – artikkelen #«Duellanten Joachim Ernst Scheel» og – som et avsluttende tillegg til litteraturlisten (<<hvori også opptatt – i løpet av 2021 – en rekke genealogiske oversikter #«Vibeke Kruse» og #«Spend»>>) artikkelen #«Hans Mortensen Wesling»; – og deretter følger så endelig de større genealogier #«Aubert», #«Butenschøn», #«Lasson», #«Rosenkrantz» og #«Scheel (Scheele)», og til denne siste genealogis litteraturliste finnes ytterligere fire tillegg: #TILLEGG 1: Utenriksminister Halvdan Kohts hemmeligholdte brev til Unni Diesen i Canada 29. august 1940 —14. januar 1941; #TILLEGG 2: Fra Unni Diesens søknad til Justisdepartementet av 22. juli 1969 om å få gjenoppta sitt farsnavn som etternavn; #TILLEGG 3: Halvdan Koht som historiker etter 2. Verdenskrig, hvori opptatt kritikk av hans utlegning av Jens Dolmers lærergjerning (nemlig i forholdet til Ulrik Christian Gyldenløve, Vibeke Kruses sønn, og ikke til noen «utvalgt» prins eller konge!) samt Bøckmann-genealogi; og til slutt #TILLEGG 4: Gudrun Dorothea RÆDER født Martius; fra kommentarfeltet til SNLartikkel. Endog hoved- eller spissartikkelen om Dorothea Krag og Christian Gyldenløve (se https://galleriluscus.axelscheel.net/), hvor nærværende nettside er lik det der forekommende 2. vedlegg (= SkjultGenealogiAvdekket, 2. del – også kalt «Maktens Genealogi»), og som jeg langt på vei mener å ha underbygget med mange indisier, ja, beviser, kan sees innenfor rammene av denne hypotese om Vibeke Kruses mulige lüneburgske slektsbakgrunn (uten dermed å ha sagt, at hun bodde i Lüneburg). ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ •••#NB A: Ja, mange indisier taler også for, at hertug Ulrik (egentlig: Ulrich Johann) (se https://no.m.wikipedia.org/wiki/Ulrik_av_Danmark_(1578–1624)) er dén «Ulrich», som i et forhold til Margrethe MULE ble far til #1) Bendix MESE (+ 1688), som var en fetter av Abel Cathrine Wolfsdatter v. der Wisch,  og som i 1670 ble gift med Anniche Niendorp (+ 1682), og til #2) Margrete Elisabeth (Lisgen) MESE(E) (MÖESE) (+ 1692) (også – av Pontoppidan – kalt «MESING»), som ble gift med Christen Nielsen SPEND (+ 1678), sogneprest til Vordingborg: se https://wiberg-net.dk/1360-62-Vordingborg.htm  (<<skjønt når det her i «Wiberg på nett» anføres – siden besøkt den 9. april 2020 – om SPENDS hustru: «Marie Elisabeth Mesing (af Kbh. Holmens K. 1 r. Cap.?), b. Vdbg. 19/2 92», forekommer dette vage, men ledende spørsmål [sagt på norsk og tydeligere]: «av Kbh. Holmens kirke 1. residerende kapellan?» meg å være en løs spekulasjon lite i overensstemmelse med nettversjonens vanligvis strenge krav om kildebelegg [tilleggsopplysning av 11. april 2020: etter å ha gjort Randi Rostrup oppmerksom på aktuelle problem i en e-post av i forgårs, har jeg allerede idag fått et positivt svar om korreksjon i «Wiberg på nett», så takk til R. Rostrup for rask reaksjon og et godt eksempel på redelig forskning!]>>); og se litteraturlisten til genealogi «Moltke» under Jespersen:2010, hvor bl.a. nesten den hele Spend-genealogi fra GIESSINGS «Jubel-Lærere» finnes gjengitt. M.h.t. de opplysninger, som  gis i «Wiberg på nett» (eller egentlig: Wiberg-net), sies magister Christen Nielsen Spend å ha vært gift med: «~ Margrethe Elisabeth Mese, b. Vdbg. 19/2 92; F. Ulrich Mese, Kbmd. i Vdbg.; M. Margrethe (Mule)», og her vil jeg understreke, at jeg selv stadig tror, at Ulrich = hertug Ulrich – og ikke en «kjøpmann», og slett ingen kjøpmann i Vordingborg! Såvidt meg bekjent er dette det éneste dokumenterte vitnesbyrd om en kjøpmann av det navn «Ulrich Mese» – i Vordingborg, i dette skifte fra Vordingborg på s. 198f (av 217 nettsider) hér: https://www.svoo.dk/wp-content/uploads/2011/10/skifter_vordingborg.pdf. (<<Tegnet ~ [eller oo] betyr gjerne i genealogien gift med, skjønt av noen brukes dette samme tegn for å angi dåp; – men hér [i overensstemmelse med bruken på Wiberg-netog alltid ellers i det følgende – er tegnet [~] kun brukt om vielse.>>) Dette skiftet stammer fra (fete typer ved A.S. – bortsett fra den lille, snart kommende overskrift «Efterladt gods», som er satt med fete typer i originalteksten): «1684, 2. Maj — 1685, 11. Jun.»; og det dreier seg altså om et skifte for «Margrethe … (Mule) / Enke eft.   Ulrich Mese, købmand / 1 søn, 1 datter: / A: Bendix Mese, rådmand i København [1684, men i 1687 omtalt – se nedenfor snart – som rådmann i VORDINGBORG!] / B: Elisabeth Mese, enke efter mag. Christen Spend, præst i Vordingborg. Laugsværge [! se https://forum.arkivverket.no/topic/193989-laugsværge-hva-er-betydningen-av-ordet/]: Kongl Maj. Byfoged Abraham de Vos. / Efterladt gods: kun få klæder medtaget i skiftet [!!], resten var antageligt bortgivet forlods [!; se https://ordnet.dk/ddo/ordbog?query=forlods]». Denne Ulrich MESES virke som «kjøpmann», endog i Vordingborg (og hvis enke etterlot seg en liten haug med brukte klær!), er altså anført i skiftepapirer etter Ulrich MESES død på ukjent tidspunkt og etter «hustruens» død i 1684, og kan meget vel ha blitt ført i pennen av en kongetro embedsmann (Abraham de Vos, som ble byfogd i nettopp 1684?) med dette oppdrag å villede tilstrekkelig om denne «Ulrich Meses» sanne identitet (for hvorfor alt dette styr for noen gamle klær? og montro ikke den påståtte «kjøpmanns» slektsnavn Mese også kan ha vært en avledning, bare – av datterens navn? Jfr. litteraturlisten til genealogi «Burenius» under Nielsen:1875). Intet vet man tydeligvis om denne avdøde kjøpmann Ulrich Mese, ikke når han døde, eller hva han handlet med, men at han var kjøpmann, dét vet man altså. Og dessuten at den tyske stavemåten UlriCH er knyttet til hans navn! (Og på latin – fx. da han, hertugen Ulrich, ble innskrevet som student i Orléans i juli 1597 under navnet «Uldaricus Schele» – sees også bokstaven c å ha blitt brukt: jfr. opplysningene i ovennevnte Wikipedia-artikkel om hertugen, som det atter kan vises til: https://no.m.wikipedia.org/wiki/Ulrik_av_Danmark_(1578–1624).) Men jeg antar, rett og slett, at det ville være en håpløs oppgave dette: å finne selv det minste spor av noen som helst handelstransaksjon i navnet til en Ulrich Mese i Vordingborg! Ikke én kvittering, stor eller liten, nei, ikke en eneste regnskapspost med navnet til denne «kjøpmann», og dette være seg fra et hvilket som helst sted i købstaden Vordingborg, skulle det være mulig å få oppsport for noen som helst forsker, heller ikke for den mest grundige og samvittighetsfulle historiker med fri og uinnskrenket tilgang til alle aktuelle arkiver, tror nå jeg. – Men i en kommentar på s. 199 opplyses (fete typer stadig ved A.S.): «Mag. Christen Nielsen Spend var sognepræst i Vordingborg 1656–1678. Bendix Mese var i 1684 rådmand i København, men i 1687 omtales han som rådmand i Vordingborg [!], han lader til at have skiftet mellem Vordingborg og København. [<<Han har vel overtatt de VOS’ posisjon som «kongens mann» i Vordingborg!? I denne sammenheng skulle det vel også ha en viss betydning, at amtsskriver over Vordingborg amt, Franke Meinertsen, «anføres i Amtmands Sted ved Vordingborg Amt 2/3 72 til kort før sin Død {Jan. ?} 1680»: se litteraturlisten til genealogi «Moltke» under Bloch:1885, dvs. «Stiftamtmænd og Amtmænd i Kongeriget Danmark og Island 1660-1848», s. 30. {Denne henvisning Bloch:1885 står også oppført her nedenfor i litteraturlisten til artikkelen «Christian Kruse».} Og fra 12. februar 1680 og helt frem til 9. juli 1698 var amtmannen over Vordingborg amt Christian Siegfried v. Plessen: se https://da.m.wikipedia.org/wiki/Christian_Siegfried_von_Plessen {1646-1723 Hamburg}, skjønt allerede i Meinertsens tid hadde prins Jørgens befalingsmann på Vordingborg og Jungshoved vært Christian Günther von der Osten: se mere detaljert under Bloch:1895!>>] I holmens [sic] kirke findes epitafium over Bendix Mese og hans hustru Anniche Niendorf [som var hans første hustru: se http://aneopslag.dk/vordingborg/302.htm; se dessuten: https://da.m.wikipedia.org/wiki/Fil:Holmens_Kirke_Copenhagen_epitaph_k10.jpg:]Jf. [eller snarere: Ifølge] L. Bobé: Bremersholms kirke, Kbh. 1920, hed afdøde Margrethe Mule.» Her bør vel også betenkes, at hertug Ulrich (på dansk: Ulrik) døde allerede i 1624. Forøvrig synes ovennevnte byfogd Abraham de VOS å ha blitt ansatt i denne hensiktsmessige stilling for, som det synes, å kunne få den nærmeste tilgang til – og kontroll over – de mulig avslørende arvepapirer – og med myndighet til å formulere skriftlige tilføyelser på disse – i nettopp «grevens tid», da han ble utnevnt til byfogd den 18. nov. 1684, men ikke satt i stillingen lenge, før den etterfølgende byfogd, Erik Hansen Morup, ble utnevnt allerede den 16. okt. 1686. Se «SJÆLLANDSKE RETSBETJENTARKIVER INDTIL 1919 / PRÆSTØ AMT» (Kbh. 1970), s. 164-166, her: https://dis-danmark.dk/bibliotek/905008.pdf. Antagelig var Abraham de Vos blitt gift i 1681, for på denne nettsiden –https://datadrys.webnode.dk/vordingborg/  – opplyses det under avsnittet «Andre folk i Vordingborg sogn og landsogn» (fete typer ved A.S.): «Den 15. februar 1681: Abraham de Vos og Kirstine Ellensdatter [!] af Vordingborg bliver trolovet. Eneste forlover er hans bror, Isaach de Vos.» – En byskriver Mads Sørensen (se http://www.toveogflemming.dk/tove/per15505.htm) ble dessuten utnevnt 10. februar 1676 (før etterfølgeren [?] i stillingen, Hans Schou, ble utnevnt til byskriver den 23. juli 1723 [s. 166]). På s. 164 sies det i «Indledning» under kapitteloverskriften «Vordingborg byfoged» (fete typer ved A.S.): «… De betrængte forhold efter svenskekrigen medførte, at Vordingborg kom til at høre til den gruppe af købstæder, hvor øvrighedspersonerne i købstaden i henhold til frd. [forordning] af 1682 [!] indskrænkedes til en enkelt person, nemlig byfogden. Denne embedsmann hadde dog ved sin side en særlig skriver.» Stor handelsvirksomhet i Vordingborg var det ikke, og så sent som i 1800 var folketallet ennå ikke passert 1000. Se https://no.m.wikipedia.org/wiki/Vordingborg. •••#NB B (jfr. dette forords NB E1 og E2 her nedenfor): Margrethe MULES søstre Anna MULE (ca. 1604-87, 83 år gammel), som ble gift med hoffbaker Johan (Hans) Sohn, og NN MULE, som ble mor til Abel Cathrine Wolfsdatter (1626-76) i et utenomekteskapelig forhold til Wolf v. der Wisch til Unevad (+ 1648): se https://no.m.wikipedia.org/wiki/Abel_Cathrine. (At Wiberg-net nå, etter korreksjonen, setter navnet Mule i en parentes, er altså unødvendig, ja, ubegrunnet! Og trekker man her frem «Giessings upålitelighet», så burde man heller tenke på i hvilken grad dette rykte skyldes, at han ble lurt av frimureren Christopher Hammer, som sendte ham falske opplysninger, og man burde faktisk først og fremst betenke alle de verdifulle, korrekte genealogiske data Giessing har skaffet til veie. [<<Se https://nbl.snl.no/Christopher_Hammer. Men her i Norsk biografisk leksikon sies det ikke et ord om frimureren HAMMERS bevisst feilkonstuerte genealogier. NBL følger opp sin vanlige skjønnmaling av biograferte frimurere. Men se istedenfor denne Wikipedia-artikkel, ikke artikkelen selv, men den lenke under «Eksterne referanser», som heter «tuxen.info om Hammer», og hvor det – med henvisning til Elvestrands dyptpløyende bok om frimurer og skribent etc., C. HAMMER – gis en konsis beskrivelse av Hammers forfalskninger: https://no.m.wikipedia.org/wiki/Christopher_Hammer; se evt. direkte hér: http://www.tuxen.info/christopher_blix_hammer.htm!!>>] Endelig er ikke bare Giessing kilden til vår viten om søstrene Mule, men også selve Abel Cathrines testamente!!) Se forresten Abel Cathrine Wolfsdatter v. der Wisch og ektemannen Hans Hansen Ostens epitafium her:  http://www.gravstenogepitafier.dk/koebenhavn4holmen.htm. (Se også https://navn.ku.dk/maanedens_navn/holmens-kirke/.) Epitafiet er trolig malt av Abraham Wuchters:  – Og på denne bakgrunn er jeg videre kommet til en tro på, at det finnes en indre sammenheng av slektsmessig karakter mellom personene i den Spend-Brügmann’ske slektskrets óg den Vibeke Kruseske ditto, ja, mellom  Lisgen Mese, Vibeke Kruse og en viss slekt Mule/Müller. (<<Interessant nok finnes det et sted MEEZEN i Steinburg, Schlewig-Holstein – ikke langt unna Bramstedt!! Se http://www.maplandia.com/germany/schleswig-holstein/steinburg/meezen/. Se også om denne samme landsby [Dorf] Meezen i Kirchspiel Kellinghusen her i Johannes von Schröders «Topographie des Herzogthums Holstein, des Fürstenthums Lübeck und der freien und Hanse-Städte Hamburg und Lübeck»: I-Z, Volum 2, side 115: https://books.google.no/books?id=59JCAAAAcAAJ&pg=PA115&lpg=PA115&dq=schröder:+topgraphie+schleswig-holstein:+meezen&source=bl&ots=qVg9VHifXC&sig=ACfU3U19B3GTmkmJEZHs4k30C3hS9fOPNw&hl=no&sa=X&ved=2ahUKEwi4y6qxi5_pAhVts4sKHQSyD84Q6AEwA3oECAQQAQ#v=onepage&q=schröder%3A%20topgraphie%20schleswig-holstein%3A%20meezen&f=false.>>) M.h.t. den danske rentemester Heinrich Müller er det i bl.a. genealogiene «Irgens» og «Løwencron (Piper)» blitt kommet inn på hans fødsel i Itzehoe og forhold til de Rantzaus på Breitenburg, men se også her nedenfor i genealogi «Scheel (Scheele)» – i selve stamtavlen – under Henrich Sigvard Scheel (1806-91), kommandant på Oscarsborg (og gift med to søstre Vogt), det 8. NB om Abela von Kempften (1645 Fyn-77) (<<vel en søster av Jacob v. Kemphen [+ 1704], som ble gift 1690/93 med Hedwig Spend [1660-1707], enke etter Nicolaus Brügmann: se genealogi «Hausmann»!!>>), som ble gift i Lund den 30. mai 1671 med Niklas Andersen Hyltén (1635-1702), 1686 adlet Silfverskiöld (~ 1686 Juliana Sigrid Gripenflycht [1688-1728]), hvis datter, Ida Catharina Silfverskiöld (1672 Lund-1739), ble gift 1. gang i 1690 med Richard Ehrenborg (1655-1700), 1687 jusprofessor ved Det kgl. Akademi i Lund, sønn av Jens (Jöns) Michelsen (1621-90), rentemester (!) hos kong Christian IV, før han ved Skånes overgang til svenskene valgte å tjene den svenske konge, og bror av Mikael Jönsson Ehrenborg (1659-1722) (se https://www.geni.com/people/Michael-Ehrenborg/6000000012010870033), kirkeinspektør, som ble gift 2. gang i 1696 med Henrietta Margareta v. Bartholin av Lejregaard (1671-1720), hvis mor, Anna Catharina v. Müller (1635-ca. 1690), var en datter av rentemester Henrik MÜLLER (16. mars 1609 Itzehoe-1692 Lejregaard) og Anne Sophie Hansdatter Rosenstierne!! Om også slekten Moller (vom Baum) kan trekkes inn i bildet her, er det foreløpig vanskelig å si noe helt bestemt om, annet enn at denne hamburgske slekt også synes å være innblandet i den Kruse’ske genealogi, om enn kanskje bare perifert. Og omtrent det samme er vel også alt som bør sies i denne henseende om den slekt Muhlius, som superintendenten Heinrich MUHLIUS (1666 Bremen-1733 Kiel) tilhørte: se https://de.m.wikipedia.org/wiki/Heinrich_Muhlius. Denne evangeliske teolog ble i 1696 gift 1. gang med Anna Wedderkop , en nær frenke av statsmannen, geheimeråd Magnus WEDDERKOP, som DBL uttrykker det, skjønt hun nemlig var en nær slektning som en brordatter (!)og i 1705 ble MUHLIUS gift 2. gang med Catharina Augusta Reinboth (+ 1745), en datter av den gottorpske hoffprest Heinrich REINBOTH (se litteraturlisten til artikkelen «Christian Kruse» under Pape:1971), hvis far, Johannes Reinboth (1609-73) (se https://www.deutsche-biographie.de/sfz76016.html), i 1639 hadde blitt utnevnt av kong Christian IV til slottsprest og prost i Haderslev, før han i 1645 ble hertug Fr. av GOTTORPS overhoffpredikant og generalsuperintendant (se https://wiberg-net.dk/1432-34-Haderslev.htm  her – under # «1434 Haderslev Slot», hvor hans 3. hustru, NN [!], synes å måtte være identisk med NN Haveknecht [Schwabe], en datter av Hinrich HAVEKNECHT [SCHWABE] og Catharina Gude, som – altså Catharina GUDE ble gift 2. gang i 1630 med landkansler Heinrich von Hatten, slik det fremgår her snart!!) Det er kanskje p.g.a. den danske kirkehistoriker og kongelige ordenshistoriograf Bjørn KORNERUPS artikkelDansk Biografisk Leksikon (DBL) – som anfører REINBOTHS 3. hustru som ukjent – at heller ikke «Wiberg på nett» vet hvem hun er? Se http://denstoredanske.dk/Dansk_Biografisk_Leksikon/Kirke_og_tro/Superintendent/Johannes_Reinboth. (<<En opplysende Wikipedia-artikkel – besøkt den 10. april 2020 – opplyser om ordenshistoriografen KORNERUP: «Bjørn Kornerup var formand for Samfundet for Dansk genealogi og Personalhistorie 1949-1957 og kongelig ordenshistoriograf 1951-1957.» Se https://da.m.wikipedia.org/wiki/Bjørn_Kornerup. – At høygradsfrimureren, kabinettssekretær Jens Peter Trap [1810-85] – se https://da.m.wikipedia.org/wiki/J.P._Trap – var den første formand [1879-85] for nettopp Samfundet for Dansk Genealogi og Personalhistorie, overrasker ikke tatt de frimureres store interesse for genealogi i betraktning.>>) Men Johannes REINBOTHS 3. hustru var altså en datter – med ukjent fornavn – av Hinrich HAVEKNECHT (SCHWABE) og dennes hustru (~ 1621) Catharina GUDE (begr. 26. mai 1661), som etter Haveknechts død ble gift 2. gang i 1630 med landkansler Heinrich von HATTEN (ca  1580-1655) i dennes 3. ekteskap. Han var lojal mot Christian IV under hele Tredveårskrigen og ble adlet av keiseren: se genealogi «Scheel (Scheele)» og flere andre steder – og se her straks: https://www.geni.com/people/Heinrich-von-Hatten-adlet-1635-af-Kejseren/6000000010840040021!! Skjønt hér nevnes riktignok ikke Catharina Gude (i selve lenkesystemet, skjønt hun nevnes i Dansk biografisk leksikon, som det vises til – samt [!] siteres fra), men bare de to første hustruene 1) Elis. REICHE (hvis sønn Ch. v. Hatten ~ 1639 Anna Regina Schönbach [1624 Haderslev-1674 Lübeck], datter av kgl. dansk råd Johann SCHÖNBACH [mor: Anna Müller!] og Regina Finkelthaus) og 2) Margaretha WASMER, hvilken sistnevnte hustru ble svigermor til kansler Johann Adolph friherre Kielman von Kielmansegg: se atter genealogi «Scheel (Scheele)» og andre steder, fx. i ovennevnte DBL-artikkel om landkansler v. Hatten (<<ja, se denne artikkel av C. O. Bøggild-Andersen her: http://denstoredanske.dk/Dansk_Biografisk_Leksikon/Samfund,_jura_og_politik/Myndigheder_og_politisk_styre/Kgl._råd/Hinrich_von_Hatten, en artikkel, som i teksten har lenke videre til en artikkel om Kielman v. Kielmansegg; og som i forbindelse med 3. hustru, Catharina Gude [Johannes REINBOTHS svigermor], nevner til god orientering, at hun hadde vært gift 1. gang med Hinrich Haveknecht Schwabe>>)! Heller ikke Finn Holbek nevner Heinrich v. HATTENS 3. hustru (se https://finnholbek.dk/getperson.php?personID=I727&tree=2), nei, hos ham er hun fullstendig utelatt, men se litteraturlisten her nedenfor til artikkelen «Christian Kruse» under Pape:1971! Og se Jens Kirchhoff: «Wasmer aus Meldorf», revidert nettutgave av en viss tidligere, noe mangelfull/feilaktig versjon på nettet av 8. feb. 2011, s. 5, under «10 Margaretha [WASMER], * 15.8.1598, + Lübeck 1629…; ~ 1615 Heinrich v. Hatten» (~ 1° 1603/04 Elisabeth Reiche; ~ 3° 1630 Catharina Gude [~ 1° Hinrich Haveknecht Schwabe]) her:  https://www.nd-gen.de/wordpress/wp-content/uploads/2019/04/wasmer_sf.pdf!! Heinrich v. Hatten og 2. hustru Margaretha Wasmer hadde altså en datter, Margaretha v. Hatten (1617-56), som i 1635 ble gift i Itzehoe med Johann Adolph Kielmann v. Kielmannsegg (1612 Itzehoe-76 Kbh.), ved hvis innflytelse, qua kansler, Johannes Reinboth i 1645 ble utnevnt til hoffprest på Gottorp og generalsuperintendent etc.; men samme ektepar var også foreldre til Heilwig v. Hatten, som 1. gang ble gift med Harder Vake (+ 1648), sekretær og syndicus i Kiel: se genealogi «Schele i Kiel»; og 2. gang i 1651 med Joachim Wichmann, advokat i Hamburg, en sønn av Hermann WICHMANN og Cecilie Held født vom KAMPE (1556-98], datter av Joachim vom Kampe, borgermester i Hamburg samt ~ 2° i 1584 med Henning Held (født i Meldorf; + 1604), «Kämmereibürger» i Hamburg 1593, «Oberalter» 1600 etc.: se https://www.nd-gen.de/wordpress/wp-content/uploads/2014/02/held_sf.pdfHvorfor Jens Kirchhoff tilbakeholder opplysningen om at Cecilie «Held» var født vom Kampe i sin stamtavle «Wasmer aus Meldorf» er vanskelig å forstå, særlig fordi de reelle forhold kommer frem i samme genealogs artikkel «Held aus Meldorf». Uansett skriver jo allerede den tyske jurist og historiker (han var «Gründungsmitglied des Verein für Hamburgische Geschichte und leitete lange dessen Archiv») Friedrich Georg Buek (1795 Hamburg-1860 sst.) om disse ekteskap (se https://de.m.wikipedia.org/wiki/Friedrich_Georg_Buek – med lenker til alle hans hovedverker etc.!); og for nærværende nettsides undersøkelser, er det av stor interesse, at Cecilie vom Kampe var en datter av Joachim vom KAMPE (1517 Stade-94), 1580 senator i Hamburg, 1588 borgermester til Petri, Hbg., og 1593 eldste borgermester ved Wetkens resignasjon (~ 2° Richel vom Rhyne fra Lüneburg [~ 1° Heinrich Prigge]) og 1. hustru Anna Lüchtenmacker (ca  1520 Hamburg-66), en datter av Johann LÜCHTENMACKER og Anna Salsborg. Altså var Cecilie vom KAMPE en helsøster av Maria Gesa vom Kampe, som ble gift med Johann Wetken (+ 11. okt. 1616) i dennes 2. ekteskap, en sønn av borgermester i Hamburg Hermann WETKEN og Gesa Nigele samt ~ 1. gang med Margaretha Fuchs (<<datter av Kilian FUCHS, domherre i Hamburg: se den genealogiske oversikt «Vibeke Kruse», den foreløpige versjon her nedenfor i litteraturlisten til artikkelen «Christian Kruse», hvor denne viktige opplysning ikke er kommet med: at broren til Kilian FUCHS, Caspar [Casper] Fuchs til Bramstedt, var domprost i Hamburg 1540-1560: se https://books.google.no/books?id=PAZNDwAAQBAJ&pg=PA133&lpg=PA133&dq=kilian+fuchs+domherr+hamburg&source=bl&ots=rrlpm4Meew&sig=ACfU3U0gx-n_IaWVPxekAWY-0z3hqAyY5w&hl=no&sa=X&ved=2ahUKEwi5z47G-MTpAhUqwMQBHVvFB1cQ6AEwCnoECAYQAQ#v=onepage&q=kilian%20fuchs%20domherr%20hamburg&f=false!!; se dessuten her om godset Bramstedt: https://books.google.no/books?id=Oq4tAAAAYAAJ&pg=PA397&lpg=PA397&dq=caspar+fuchs+til+bramstedt&source=bl&ots=v17_RSoREY&sig=ACfU3U0ru6dNgHJIYs_dQGxDlTzfYMbZcw&hl=no&sa=X&ved=2ahUKEwif55y8_8TpAhWw16YKHZtwD0oQ6AEwBXoECAQQAQ#v=onepage&q=caspar%20fuchs%20til%20bramstedt&f=false; og se endelig hér på den dyktige Bramstedt-forsker Jan-Uwe Schadendorfs nettside alt-bramstedt: http://www.alt-bramstedt.de/die-besitzer-des-bramstedter-gutes-schlosses!!>>) og ~ 3. gang med Elisabeth von Eitzen. Cecile vom KAMPE var også en helsøster av Catharina vom Kampe (ca. 1554-1615), som ble gift med Hinrich Wichmann (ca. 1546-1613), sønn av Hinrich WICHMANN (ca. 1520-71) og Gertrud Meyer og far til Joachim Wichmann, som i 1597 ble gift med Lucie v. Spreckelsen (som ble mor til bl.a. Gertrud Wichmann ~ 1642 Jobst von Lenger[c]ke: se under V.3. i følgende «Stammfolge ‘von Lengerke’ aus Osnabrück» av Jens Kirchhoff og Michael Kohlhaas: https://www.nd-gen.de/wordpress/wp-content/uploads/2019/04/lengerkesf.pdf!) og til Elisabeth Wichmann (ca. 1580-1624), som ble gift med Peter Schele (Scheele) (ca. 1575-1624), hvis datter Cath. Schele (ca. 1593-1643) i ekteskap med Cord (også – eller snarere alternativt?) Conrad Balthasar Burdorf (ca. 1589 Hbg.-1657) ble mor til bl.a. Cath. Burdorp (ca. 1621-), som ble gift med Benedix KOEP: se den genealogiske oversikt «Vibeke Kruse og Schele i Hamburg»; og hvis datter Elisabeth Schele (+ 1670) i ekteskap med Barthold Kempe (~NN samt sønn av Jacob KEMPE) ble mor til Elisabeth Kempe (1633-81), som i 1651 ble gift med Wichmann LASTROP (LASTRUP) (o. 1620 Osnabrück-1687 Hamburg): se litteraturlisten til artikkelen »Christian Kruse» her nedenfor under Brandt:1954 (!); se dessuten https://www.geni.com/people/Wichmann-Lastrop/6000000022365222279; og se https://no.m.wikipedia.org/wiki/Johann_Berenberg!! Men nettopp hér, i denne genealogi som så sannsynlig vedrører VIBEKE KRUSE, finnes den Ursula Schele, som var gift med Dirich Kruse: se litteraturlisten til artikkelen «Christian Kruse» under Brandt:1954; – og denne Ursula SCHELES søster, Elisabeth (Ilsabe) Schele, ble gift i 1601 med rådsherren Nicolaus (Claus) Stemshorn, som trolig er identisk med den Claus Stemshorn (født i Stade; + 1609 i Hamburg), som i 1596 ble Oberalte for Peter Muhle (Mule) (+ 1595): se om ham og hans antagelig nære slektning Joachim Mu(h)le under ovennevnte litteraturhenvisning Brandt:1954, det 4. NB. Kanskje er det denne slekt Mule søstrene MULE nedstammet fra? – Eller for å si mye av det samme om igjen, men i sin større sammenheng: Ovennevnte Richel vom RHYNE fra LÜNEBURG var en datter av Barthold vam RHYNE (og Richel Düsterhop, som han ble gift med i 1531), hvis faster Anna vom Rhyne ~ Albert Westede, som med sin 1. hustru, Anna Bekendorp, ble far til Margrethe Westede (+ 1563), som ble gift 1. gang med Matthias vom Rhyne og 2. gang før 1547 med Hermann Schele (+ 1566), 1543 Oberalte, 1544 Präses, Senator, 1547 rådsherre i Hamburg (~ 1° Elisabeth Oldehorst). Med sin 1. hustru Marg. WESTEDE fikk Hermann SCHELE sønnen Benedict Schele (+ før 1576), Englandsfarer, som i ekteskap med Margrethe Staties fikk flere barn, bl.a. disse tre døtre: #1) Elisabeth (Ilsabe) Schele ~ Nicolaus (Claus, Klaus) Stemshorn, rådsherre, vel = Claus STEMSHORN (født i Stade; + 1609 i Hamburg), Oberalte 1596 for Mühle, 1601 rådsherre; #2) Gesche Schele ~ 1590 Konrad Kop; #3) Ursula Schele ~ Dirich Kruse: se den genealogiske oversikt «Vibeke Kruse»!! Og NETTOPP I NÆRVÆRENDE GENEALOGI KAN ANTAGELIG OGSÅ MAGDALENE REIMERS ~ HEINRICH SCHEEL PLASSERES. For friherreinne v. KIELMANNSECK født v. HATTENS helsøster, Elisabeth v. Hatten (+ 1656), ble gift i 1649 med Friedrich Jügert (1617-86), gottorpsk hoffråd og geheimekammersekretær, som 2. gang ble gift med Magdalena Sibylla Reinboth, datter av ovennevnte Johannes REINBOTH og 1. hustru Anna Stavenow! Og denne Magdalena Sibylle REINBOTHS datter, Maria Elisabeth Jügert (1663 Rendsburg-1723, begr. Schleswig Dom), ble i 1687 gift med Heinrich Ludwig Gude (født i Flensburg; + Halle/Saale 27. nov. 1707), tidvis regjeringssekr. I Kbh., kgl. kansellisekretær i Glückstadt, sønn av Michael GUDE (1626 Rendsburg-Lindewitt, begr. 18. juni 1696 i Rendsburg), 1649 hoffmester for den éneste sønnen – Detlef – til statholder Christian greve Rantzau, inspektør over de grevelige rantzauske godser Lindewitt og Hoxbro 1657 etc., og (~ 1659) Anna Reimers (1640-1711 Lindewitt), datter av Heinrich Reimers (6. okt. 1600-57 Lindewitt), grevelig rantzausk forvalter over godsene Lindewitt og Hoxebro, og Anna Hannemann (Krempe 1602-74 på slottet Breitenburg, begr. Großenwiehe)! Og mye taler for, at Magdalene SCHEEL født REIMERS var en søster, kanskje en tvillingsøster, av Heinrich Reimers: genealogi «Scheel (Scheele)» innledningsvis. Tankevekkende er det også, at ovennevnte Magdalena Sibylla REINBOTHS bror (evt. halvbror), Johann Adolf Reinboth (+ 1701), dr. med., amtsfysikus i Tønder, var gift med Dorothea Margrethe v. Hatten, datter av Hinrich v. HATTEN (hvis helsøster Elisabeth v. Hatten ~ Fr. Jügert [~ 2° Magdalena Sibylla Reinboth!]), borgermester i Tønder, og 2. hustru Ingeborg Karstensen, hvis søster, Cathrine Carstensen (Carstensdatter) (ca. 1600-88) (~ 1° Carsten Hagensen [+ ca. 1625], borger i Aabenraa), ble gift med Peter Andersen (ca. 1589-1665), rådmann i Aabenraa, hvis sønn, Carsten Hagensen (!) (Andersen) (ca. 1626 Aabenraa-1701 Vandlinggård), herredsfogd i Sdr. Rangstrup herred 1658, borgermester i Aabenraa 1663-84, amtsforvalter og husfogd i Løgumkloster 1684-87, ble gift 1. gang med Eleonora Jørgensdatter (Jensen) (ca. 1636-90), hvis datter Anna Cathrine Hagensen (1659 Aabenraa-91 Vandlinggård), kammerjomfru hos grevinne Reventlow på Sandbjerg, i et utenomekteskapelig forhold til storkansler Conrad greve Reventlow (1644 Kbh.-1708 Clausholm) (portrettet av REVENTLOW [olje på lerret] er malt av Nicolai Wichmann [+1729]: se https://da.m.wikipedia.org/wiki/Nicolai_Wichmann), amtmann i Haderslev 1670-84 – etc. (se https://finnholbek.dk/getperson.php?personID=I7360&tree=2), ble stammor for slekten Revenfeld!! Dessuten var ovennevnte Margrethe v. HATTEN født WASMER mor til Bendix v. Hatten ([1628] Rendsburg-85 Lensgaard, Bergen), adlet 1671) (se s. 5f av 8 nettsider ved Jens Kirchhoff hér: https://www.nd-gen.de/wordpress/wp-content/uploads/2019/04/wasmer_sf.pdf), som ble gift med Marie Hansdatter Lilienschiold (ca. 1654-før 1705) (se https://no.m.wikipedia.org/wiki/Lillienskiold), hvis søster Anne Lillienskiold ble gift med Jens Toller adlet Rosenheim (se https://no.m.wikipedia.org/w/index.php?title=Jens_Toller_Rosenheim#), og som ble gift 2. gang med Iver v. Ahnen (ca. 1659-1722) (~ 2° Ovidia Gabel; ~ 3° Marg. Marie Vibe): se KALIPS/TRANE-genealogi her nedenfor under NB E9!! Marie LILLIENSKIOLDS to barn var 1) Christian Henrik v. Hatten (+ 1702), 1700 kapteinløytnant og sjef for «Sjøhunden», som i 1698 var blitt gift med Margrethe Riisbrich (~ 2° ca. 1712 med major Andreas Storm), datter av kommissarius Volkvard RIISBRICH til Gravdal og Else Lillienskiold. Og 2) Margrethe Marie v. Hatten (1679 Fr.hald-1737 Trondheim), som i 1705 ble gift med generalmajor Caspar Frederik von Mühlenpfort (1659 Lillefossen i Norge-1737 Trondheim), sønn av Dietrich MÜHLENPFORT fra Föhrden, tollforvalter på Nordmøre, og Anna Cathrine Badenhoop (v. Badenhaupt), datter av rentemester i Verden Joh. BADENHOOP og altså en søster av Christoffer Gabels hustru! Se https://da.m.wikipedia.org/wiki/Christoffer_Gabel! (Se også http://runeberg.org/dbl/5/0514.html!Men tilbake til Lengerke-stamtavlen: En eldre bror av ovennevnte Jobst v. LENGERKE var (fete typer ved A.S.): «1. Johannes [Lengerke], * 12.3.1605, † Kiel 25.1.1681, # [dvs.: begravet] 13.2., Epitaph in der Nikolaikirche in Kiel, Schule in Osnabrück, imm. Rostock 1624/1625, Dr. jur., Vicar am Dom in Hamburg 1629, Landgerichtsadvokat in Kiel (1636), Bürger in Kiel 1637,5 [dvs.: note 5] Bürgerworthalter 12.3.1644, Mitglied im 16-Männer-Kollegium 1645. Während des schwedischen Krieges war er 16 Tage im Schloß in Arrest 1645, nach Freilassung Flucht nach Hamburg. Ratsherr 27.2.1648. Im 2. schwed. Krieg Flucht nach Lübeck 1658. Bürgermeister in Kiel 6.2.1664. Nachlass im Stadtarchiv Kiel. oo 1. HL 9.6.1634 Christina Getrud [skal antagelig være: Gertrud!] Schröder, † Kiel 1.10.1634, # HL 5.10., † Hamburg 5.10.1634. – T.v. Gebhard Schröder, Domherr in Lübeck, u. Margarethe Hovy. oo 2. Kiel 5.10.1636 Lucia Faust, † 25.4.1663. – T.v. Rudolph Faust, Landgerichtsnotar in Kiel. Keine Kinder [vel i dette 2. ekteskap? Se forøvrig litteraturlisten her nedenfor til artikkelen ‘Christian Kruse’ under Hector:1988, altså ‘Herrschaft Breitenburg 1256 — 1598’ ved Kurt Hector og Wolfgang Prange om notarene Rudolph og Johannes Faust!!].» Her reiser det seg et svært interessant spørsmål: Om notaren Rudolph (som også var Heinrich Rantzau til Breitenburgs skriver!) – evt. Johannes – FAUST kan ha vært faren til (eller en nær slektning av) den Commissarius Rudolph Faust (1641-86) [<<som, i parentes bemerket, ikke bare hadde en datter, som het Marie LUCIE Faust {se http://www.thebrinchs.dk/anetavle/ulla/63.htm}, men som også, i 1672, ble borgermester i Kolding>>], som den 6. juli 1670 sto fadder for Abel Cathrine SCHEEL (1670-1754) sammen med H. Rantzau og ob.ltn. Ulrich Sandberg!? Se genealogi «Scheel (Scheele)» her nedenfor. (Sannsynligheten for, at det kan ha vært en slektsmessig sammenheng her, reduseres heller ikke ved, at det var Joachim Giese, som holdt likpredikenen for Johannes Lengerke i Kiel i 1681, slik det fremgår av Lengerke-stamtavlens note 6! Se https://www.geni.com/people/Joachim-Giese/6000000020930790593; se også den genealogiske oversikt «Reimers B9», hvor jeg beklageligvis ikke har fått markert skikkelig, at Elisabeth Hane [~ 1658 Joachim Giese] vel må ha vært et barnebarn av Balthasar Hane og Anna Marcusdatter Lüschow, noe som dog fremgår klokkeklart av den henvisning «JFR. KOMMENTAR TIL B3», som tross alt finnes tilknyttet nettopp Elis. HANE på det samme sted.) •••#NB C: Catharina GUDES bror, Gabriel Gude (begr. 8. nov. 1632), ble gift 1. gang med Anna Vogt (+ 1634), hvis søster Marg. Vogt ble gift i Rendsburg i 1646 med Frantz Heinrich von der Lieth, amtsskriver i Husum, hvis datter Drude Frantzdatter von der Lieth ble gift med Peter Eberhard Brüggemann (Brügmann) (1610 Glückstadt-69), sønn av det snart omtalte ektepar Johan Bruch, oberst til hest i dansk tjeneste, og Cathrine Müller, og far til Nicolaus BRÜGMANN til Ulriksholm (1632-87) ~ 1° Gesilla Hausmann; ~ 2° Hedvig SPEND til Ulriksholm!! •••#NB D: Men den ovennevnte indre sammenheng vil kanskje til slutt kunne avdekkes fullstendig ved en fornyet granskning av herkomsten til begge foreldrene til den mektige rentemester og i 1609 i Itzehoe fødte Heinrich MÜLLER, sønn av kjøpmannen Heinrich MÜLLER og Cathrine LORENTZEN (ca. 1580–1658), som kronologisk sett KAN ha vært foreldrene til også Anna MULE (født ca. 1604 og så ~ Sohn), Marg. MULE (mor til Lisgen ~ Spend) og NN MULE (~) Wolf v. der Wisch, hvis datter Abel Cath. Wolfsdatter ~ Hans Hansen Osten; ja, muligens også til Cath. MÜLLER (+ 1669 i Glückstadt), som i ekteskap med Johan BRUCH ble mor til Nic. Brügmann født i 1632 og i 1676 gift – i så fall med sin kusine Hedevig (Helvig) Christensdatter Spend (se https://nbl.snl.no/Henrik_Müller – og se da også genealogi «Irgens» innledningsvis)!! Altså også ved en tilsvarende genealogisk granskning av Peter Eberhard BRÜGMANNS foreldre, Johan Bruch (neppe av den franske adelsslekt Dupont!) og hustru Cathrine MÜLLER: se  https://finnholbek.dk/getperson.php?personID=I17595&tree=2. Selv om det opprinnelig er Danmarks Adels Aarbog som trekker frem, at slekten Brügmann «siges at nedstamme fra en fransk Adelsslægt Dupont, hvis Stamfader for sit tapre Forsvar af et Pas med seks Broer blev adlet», og Holbek gjentar denne antagelse, er det mitt inntrykk, at denne «antagelse» – helt uten nærmere referanse til fransk litteratur – mest bør betraktes som et eventyr, en skrøne – og en heller dårlig «forklaring» på slekten v. Brügmanns adelskap (for hvorfor beholdt – i så tilfelle – ikke slekten sitt franske navn? da jo det franske var så høyt verdsatt på denne tiden). Nei, ifølge Danmarks Adels Aarbog har man sannelig  forkastet sin åpenbart franske herkomst ved å fortyske sitt FRANSKE navn!? Men: Johan Bruchs familie var nok heller tysk! (Danmarks Adels Aarbog tror jeg i denne sammenheng slett ikke på.) – Og KANSKJE er det slekten Gude som atter bør trekkes frem i lyset her? Magda Gude skriver i «Oplysninger om slekten Gude» av 1935, s. 30,  om den antagelige far til Peter og Michael GUDE (fete typer ved A.S.): «Claus Gude / født i Rendsburg ca. 1455, død s. st. ca. 1534; bodde 1497–1499 s. st. i Hukstraten Verendell, efter 1501 i sin fars hus i Nigestraten Verendell. Iflg. ‘Moller’ var han i 1503 rådsherre og kirkeforstander i Rendsburg. Gift … med …, hun levet i 1527 og 1543 (?). I 1527 nevnes ‘Clawes Peter Brüche [!!] Bürge seine Mutter.» I følgende «Stammreihe der Familie Gude zu Rendsburg» av Georg Swart, Rendsburg (1931) i avskrift og med bearbeidelser av Jens Kirchhoff 15.12.2013 – med bl.a. henvisning til Magda Gudes manuskript i litteraturlisten! – finnes ikke denne høyst interessante og tankevekkende benevnelse «Peter Gude Brüche» (og hér er det ikke lenger satt et spørsmålstegn ved at Michael Gude var sønnen til Claus Gude, bare ved sønnen Peter: se https://www.nd-gen.de/wordpress/wp-content/uploads/2013/12/gude_sr.pdf. •••#NB E: Som et siste av disse 5 innledende NB’er A-E kan her bemerkes: Om Heinrich Muhlius (1666-1733), som altså var gift med Anna WEDDERKOP (1675 Kiel-1703 Slesvig), en datter av Gabriel Wedderkop (~ 1° 1668 Ida Langemaack [+ 1670]) og 2. hustru (~ 1672) Ursula Matthiasdatter Burchardi av Kiel Nic. kirke (1651-96) (<<se https://www.geni.com/people/Ursula-Burchardi/6000000025861631087; – denne Ursula BURCHARDIS mor, Anna Langemach, var en helsøster av Catharina Langemach, som i ekteskap med Hans Folckersahm ble svigermor til Joachim SCHEEL!>>), og som var en sønn av Diedrich MUHLE, kjøpmann i Bremen, og Marg. BRANDES,  og hvis søster, Margareta Muhle, i 1703 ble gift med Albertus zum Felde (1675 Hamburg-1720 Kiel), en sønn av Heino zum FELDE og Ilse Roloff: se litteraturlisten til artikkelen «Christian Kruse» her nedenfor under Dahl:1931; og se hér: https://books.google.no/books?id=7d0_AAAAcAAJ&pg=PA552&lpg=PA552&dq=heino+zum+felde&source=bl&ots=ENNUmORyQR&sig=ACfU3U1hpxmTN3FgO3v_39Aa3QeceNVzrw&hl=no&sa=X&ved=2ahUKEwjGqOqE_f7mAhWnlYsKHbfBCaUQ6AEwEHoECAcQAQ#v=onepage&q=heino%20zum%20felde&f=false). I 1709 ble Albertus zum Felde prof. theol. ved Kiels univ. (og i 1723 svigerfar til Joh. Lorenz von Mosheim). Om Gabriel WEDDERKOP og hans to hustruer kan det vises til genealogiene «Schele i Kiel» og «Scheel (Scheele)»; og det kan også sees her straks om slektskapsforbindelsen til Heinrich Muhlius’ søsterdatter, Elisabeth Margareta zum Felde (1705-32), datter av Marg. Muhle og Albertus zum Felde: se https://books.google.no/books?id=dy-aAuLLl-oC&pg=PA469&lpg=PA469&dq=heinrich+muhlius+(1666-&source=bl&ots=Sn9s0xi7kT&sig=ACfU3U38JPf9BHTaZuxT-2-Th4SEzlangA&hl=no&sa=X&ved=2ahUKEwium9L76PzmAhXjsYsKHSIaBkoQ6AEwDHoECAMQAQ#v=onepage&q=heinrich%20muhlius%20(1666-&f=false. – Da Elisabeth Margareta zum Felde [1705-32] i 1723 ble gift med Johan Lorenz von Mosheim [1693 Lübeck-1755 Göttingen], kan det videre vises til https://no.m.wikipedia.org/wiki/Johann_Lorenz_von_Mosheim#Bakgrunn]; – men p.g.a. de bedre lenker i den tyske Wikipedia-artikkel – bl.a. til Elis. Sophie Marie hertuginne av Plön, som på uavklart vis var von Mosheims velgjører – også til: https://de.m.wikipedia.org/wiki/Johann_Lorenz_von_Mosheim]. Det kan dessuten vises til s. 105f [av 174 nettsider] hér: https://www.saw-leipzig.de/de/projekte/edition-des-briefwechsels-von-johann-christoph-gottsched/gottsched-briefwechsel_bio-bibliographisches-korrespondentenverzeichnis-1-10.pdf).

#NB E1 (se NB B her ovenfor)Danmarks Adels Aarbog (1931), s. 97: «Ditlev von der Wisch’ Børn med Abel von Ahlefeldt: 1. V o l f  til Unevad (Grundtofit S. Husby H.), hvilket sidste han 1625 fik tildelt som Pensionærgods af Hertug Philip af Glyksborg mod en Forskrivning paa 10,000 Rdl., boede her 1626 (Wulf sel. Detlefs Sohn), fik det 1630 som Pant, boede 1632 i Kiel (sal. Ditlevs S.), men 1633 i Flensborg (Ditlevs S.) ved Hertug Joachim Ernsts Bryllup, 1635 indbudt til Prins Frederiks Daab, 1642 ved Prins Ulriks Daab (boende i Flensborg) + 1648, før 29 Juni, da der i Ekernförde blev ringet for hans Lig, da det førtes gennem Byen til Flensborg. Gift m. Christine Sehested (F.: Alexander S. [dvs. Sestedikke av den danske slekt Sehested: se https://www.geni.com/people/Alexander-Sested/6000000023238966614] til Güldenstein og Margrethe v. Ahlefeldt), var ugift 1626, men gift 1628, kaldes 1631 Christine Wulf v. d. Wisch sel. Detlevs Sohns Ehefrau, rejste 1649 (sel. Wulf v. d. W. zu Flensburgs We.) til Danmark i Anl. af sin Broder Claus’ Død; (hendes ældste Søn var da 22 Aar), levede 1653, men var + 1657, overlevet af sin i Hamborg boende Moder. — Børn: Sjette Slægtled I.»

#NB E2: Volf v. der WISCH’ yngre bror, Henrik v. der Wisch til Olpenæs, Güldenstein og Knoop, står oppført som far til bare en datter med sin hustru Dorothea Buchwald, nemlig Hedewig v. der Wisch (1636 Kiel-69), som ble gift i 1661 ned Henrik v. Thienen til Blockshagen (+ 1703) (hvis 2. hustru – som ikke nevnes i von der Wisch-tavlen var Cath. Ølleg. von Buchwald, som han ble gift med i 1671). Montro denne Hedevig var en søster av den i stamtavlen uplasserte Hans Johan (sic) Heinrich v. d. Wisch, som i 1. ekteskap med NN ble far til Jørgen DITLEV (Jürgen Detleff) v. d. Wisch(e), 1690-92 herredsfogd i Høyer herred, 1694 godsinspektør hos grev Burchard Ahlefeldt til Eskilsmark, og som i 2. ekteskap (~ 1674) med Anna Dorothea Ivers ble far til Bertram v. der Wisch (+ etter 1710), som i 1708 ble gift i Højer med Hanna Boysen? Se litteraturlisten til genealogi «Scheel (Scheele)» under Rolfs:1926/(nyutgave)2002 og i selve stamtavlen under «❌Anton Wilhelm Scheel (1763-1810)», det 1. NB, hvor medlemmer av familien BOYSEN omtales: bl.a. Abel Holberg, som i 1702 ble gift med Mauritz BOYESEN Høyer (+ 1705), sorenskriver i Finnmark, hvis bror, Peter Boyesen Høyer, var fullmektig for Giord Andersen (1651-1720) 1703-1711!S. 100: «Volf von der Wisch’ Børn med Christine Sehested: 1. A l e x a n d e r  (opkaldt efter Morfaderen), f. 1627, levede 1672, da Bendix v. d. Wisch førte Proces mod afd. Volf v. d. Wisch fh. i Flensborgs Arvinger om to Heste. / 2. (?) H e l v i g  S o p h i e + 8 Marts 1699 paa Nislevgaard hos sin Fætter Christopher Sehested, begr. i Otterup Kirke 29 Marts; kaldes i Kirkebogen Frue [!].»  Men ikke overraskende unnlater DAA fullstendig å komme inn på Wolf v. der Wisch’ «ungkarssynd» med NN Muhle. Men L. Bobé antar i «Bremersholms Kirke og Holmens Menighed gennem tre Aarhundreder: 1618-1919» (1920), s.  102, at Abel Cath. antagelig var en uekte datter av Volf v. der Wisch til Unevads fetter, den junker «Volf v. der Wisch, der 1645 ejede Fresenhagen», hvilket herved betviles sterkt av både kronologiske og oppkallsmessige grunner, hvorfor man egentlig bare står igjen med denne éne kanditat Wulf, som også andre enn jeg (jfr. nettet, fx. hér: https://www.geni.com/people/Volf-von-der-Wisch-til-Unered-i-Flensborg/6000000022346517075) har funnet frem til som Abel Cath.s mest sannsynlige far, altså ovennevnte Wulf v. der Wisch (+ 1648) til UNEVAD. (Riktignok solgte hertug Philip 1641 godset Unevad til Jens [Jes?] Rask [<<jevnfør på de nettsider, som følgende lenke fører til, Hoë- og Reimers-genealogi, som dog må sammenholdes med den noe mere presise REIMERS-genealogisom bl.a. presenteres nedenfor i litteraturlisten til artikkelen «Christian Kruse» under Faasch:1959!; – se altså først her: https://www.myheritage.no/site-family-tree-277156341/busch?indID=1501219>>], som atter solgte det i 1648 til fetteren til Wulf v. der WISCH til Unevad, nemlig Wolf von der Wisch til Oldemorstoft og Fresenhagen: se Erik Pontoppidan: «Den Danske Atlas eller Konge-Riget Dannemark, …», «X. Cap. om Flensborg Amt», s. 402 her: https://books.google.no/books?id=Qoint4Exr3YC&pg=PA394&lpg=PA394&dq=grundtoft+sogn&source=bl&ots=uxZLemI6iT&sig=ACfU3U29npZSA_c4j6qDWmUdaiTdSd1Uww&hl=no&sa=X&ved=2ahUKEwir7KGazoHnAhVqkosKHVPPDRQQ6AEwA3oECAUQAQ#v=onepage&q=grundtoft%20sogn&f=false). – Volf v. der Wisch (+ 1648) til Unevads mor, ABEL von Ahlefeldt, avsto GRONENBERG omkr. 1597 (<<se https://finnholbek.dk/getperson.php?personID=I31769&tree=2); hun hadde blitt gift 1. gang ca. 1588 med Schack Blome til Gronenberg (1559-95) (av den danske adelsslekt BLOME, som dog var innkommet fra det hannoveranske i Tyskland [nærmere bestemt fra grevskapet Wunstorf i amtet Blumenau: se inntil videre følgende nettside: http://www.woydt.be/genealogie/g13/g139/1395bldi01.htm. Ja, også denne nettside, som behandler «Adelheit Blomes aner», kan det foreløpig vises til: http://www.arendi.de/Genealogie/Portrait/Forum/Artikel056.htm. Men se først og fremst Otto Hintze: «Geschichte des uradeligen Geschlechts der Herren und Grafen Blome» {Hamburg 1929}, som finnes oppført – med sitater og kommentarer  – i litteraturlisten til artikkelen «Christian Kruse» under Hintze:1929] og som, altså den hannoveranske slekt Blome, meget sannsynlig sto i forbindelse med fyrstebiskop Johannes Schele av Lübecks familie på Herrenhausen i det 15. århundrede: se den kommende genealogi «Schele til Herrenhausen» ved – nå innlemmet i – Hannover>>) og hun var en datter av Henrik Poulsen von Ahlefeldt til Oregaard mm. (+1583) (mor: NN!) og Catharine von Ahlefeldt (ca. 1530 Ore, Odense-), en datter av Bendix v. AHLEFELDT og Marg. Rantzau. Av en viss betydning for den scheelske genealogi er det uansett i denne sammenheng, at Volf v. der WISCH til Unevad og Henrik v. der WISCH til Olpenæs også hadde en bror, Johann v. der Wisch til Grønholt, som var gift med Dorothea Henningsdatter Pogwisch, hvis søster, nemligMette Henningsdatter Pogwisch til Flügge på FEMERN og Bujendorf på fastlandet (Süsel, Ostholstein) (+ 1690) i mange år var enke etter Valentin v. Dal(l)dorf til Flügge og Bujendorf (ca. 1620-1655), som ifølge Finn Holbek og Danmarks Adels Aarbog var en sønn av Valentin v. Daldorf (Dalldorf) (se https://finnholbek.dk/familygroup.php?familyID=F17703&tree=2) til Wotersen (1598 Wotersen-1646 Celle) (se https://de.m.wikipedia.org/wiki/Gut_Wotersen) og (~ 1618) Magdalena Clausdatter v. Buchwald: se genealogi «Scheel (Scheele)» under «Hedvig Magdalene Christiane Scheel (1788-1864 Slesvig), priorinne for St. (Skt.) Johanneskloster i Slesvig», nemlig v. SCHEEL/v. GÖSSEL/v. DALDORF-genealogi under det 1. NB, og bemerk særlig hva det dér sies om problematisk og/eller ny v. DALDORF-genealogi– Det foreligger opplysninger fra Petersdorf på Femern om familien til en Heinrich Scheel (1580 Petersdorf-21. sept.  1634 Schwabstedt), som i 1625 – antagelig (p.g.a. halve barneflokkens fødselsår) i 2. ekteskap – ble gift med Magdalene Reimers (1600-) (! skanning av oversikt med dåpsdata ved C. F. Scheel kommer), og denne Heinrich var en sønn av Joachim Scheel (1530-) og Anna NN. Denne Joachim SCHEEL kan være identisk med mag. Joachim Scheel (+ 1598), som var sogneprest til Petersdorf på Femern, før han ble det samme til St. Marie kirke i Lübeck, og som var en sønn av Joachim Schele og Gesche Oldehorst!! Og hans hustru Anna NN kan muligens være identisk med den NN von Ahlefeldt, som var en søster av Henrik von AHLEFELDT til OREGAARD!? Denne arbeidshypotese har jeg i hvert fall lenge arbeidet etter, og funnet den fruktbar, eller med stor forklaringsverdi, men jeg har ikke funnet beviser – og dessuten later det nå til, at Finn Holbek visstnok har kunnet korrigere både L. Bobés gamle opplysninger i dennes avhandling om slekten Ahlefeldt óg endog Danmarks Adels Aarbogs nye stamtavle «Ahlefeldt» av 1985 ved Henrik Poulsen: se https://finnholbek.dk/familygroup.php?familyID=F14238&tree=2. Hvor F. Holbek, som vanligvis forholder seg lydig til Danmarks Adels Aarbogs tavler, har sine opplysninger fra, om NN von Ahlefeldts ekteskap 31 okt. 1588 i Flensburg med Didrik Blome til Nehmten, vet jeg ikke (eller snarere: jeg forstår sammenhengen slik, at han henter opplysningen om Didrik BLOME fra DAA «Blome» av 1935, men uten å komme inn på hvorfor DAA «Ahlefeldt» av 1985 ikke gir overensstemmende opplysninger)!? Det er ikke kommet til, så vidt meg bekjent, noen korreksjoner m.h.t. aktuelle linje VII i Ahlefeldt-artikkelen (1985, s. 584 og 586) i DAA i årene etter 1985 (?). Og når Finn Holbek kommer med egne synspunkter, skjer det gjerne i såkalte «notater», som kort og effektivt forklarer hvorfor. Men ikke her. (FORTSETTES!) Disse data om familien Scheel på Femern innebærer, at Magdalene REIMERS må ha vært en tvillingsøster av Heinrich Reimers født i det samme år 1600: se https://www.myheritage.no/site-family-tree-277156341/busch?indID=1514066#person-1506109. Men: Det fremgår av disse samme nettopplysninger, at Magdalene Reimers ble født i 1609 (og ikke 1600), endog på Tiselholt! Og for ytterligere å komplisere det hele (!), foreligger det også opplysninger utlagt på nettet, om at Heinrich Scheel (~ Magd. Reimers) var en sønn av en viss WALTER Scheel, et fornavn, som dog aldri dukker opp igjen i etterslekten til Heinrich! Allerede av denne grunn kan nok følgende opplysning i hvert fall eller helst betviles: https://www.geni.com/people/Henrich-Scheel/6000000012878225114! Denne nettsiden av 28. juni 2018 om Walter Scheel er ved Antoinette prinsesse Reuss, og hva hun ellers skriver (på engelsk), nemlig om Magdalene Reimers’ farfar, Claus REIMERS (og visse medlemmer av familien Rantzau på Breitenburg), er uansett høyst interessant! Så vennligst klikk videre til siden om ham, Claus Reimers. (FORTSETTES.)

#NB E3: Ovennevnte Ida Wedderkop født LANGEMAACK (<<datter av Michael Langemack [1622 Kiel-80 Neustadt], hovedprest i Neustadt 1647-89, og [~ 1648 i Neustadt] Margaretha Niemann [1631 Neustadt- begr. sst. 14. mars 1689]>>) var en søster av Johannes Langemack (1664 Neustadt-1712 sst.), som ble gift med Cathrine Giese, datter av Joachim GIESE (1631 Husum-1694 Kiel) og Elis. Hane! Se de genealogiske oversikter «Reimers» B6 og B9 samt flere andre steder, fx. genealogi «Hausmann». Her er kanskje stedet å komme med en beklagelse: På nettopp oversikten «Reimers» B9 står oppført Berend Münden d.y. (1568 Schleswig-1625 sst.), borgermester i Slesvig (se https://www.geni.com/people/Berend-Münden-d-y/6000000006376455103), som ble gift 3 ganger; – men den 2. hustru, Ingeborg Esich (+ før 1608 uten barn), har jeg ikke anført (bare søsteren, Anna Esich [1581 Hamburg-1616 Slesvig]), som var borgermesterens 3. hustru, og som først hadde vært forlovet med Gert van Mehrfeldt d.y. og blitt enke etter Johan Schnell (1570-), hvis mor var Anna Reimers; – og hvis datter med 3.hustru, Dorothea Carstens (ca. 1570 Slesvig sogn-ca. 1607 sst.) (se NB E6!), Catharine (Catharina) Münden (ca. 1601 Slesvig-67 Flarup, Nørre Brarup sogn, Maribo amt), står oppført under «Reimers» B10 som gift med bonden Nis Clausen d.y. (ca. 1590 Nørre Brarup sogn-1654 Flarup), med hvem hun ble mor til Nicolai Clausen d.e. (se https://www.geni.com/people/Nicolai-Clausen-den-Ældre/6000000010233439244), hvor jeg, i forbindelse med hans barn med hustruen (Agneta) Cathrine Johansdatter Steenbech (hvis mor, Margaretha Arpsdatter Schumacher, var GRIFFENFELDS faster!!), har notert under avkomspilen denne henvisning: «Se A9 (‘Schnell’) og ‘Fogh’». Denne oversikt A9 er dessverre ennå ikke ferdig! Men den vil bli ferdig samtidig som «Vibeke Kruse og Schele i Hamburg». Og her straks kan nevnes, at bonden Nis CLAUSEN d.y. var en sønn av Claus Nissen (ca. 1560-ca. 1600 Flarup) og Christina Baumeister (ca. 1570 Rabenkirchen-ca. 1600), hvis søster, Margrethe Baumeister (1564-1624), ble gift med Jacob Nicolai Esmarch (1551 Esmark-1635), pastor i Brodersby 1571-1635 etc. (se https://www.geni.com/people/Jacob-Nicolai-Esmarch/6000000010955814975), hvis sønn, Nicolaus Esmarch (1580 Fahrenstadt-1655 Klixbüll [KLÆGSBØL]), ble gift med Anna Lucht (1588 Slesvig-1677 Klixbüll), datter av Johannes LUCHT (1534 Eckernförde-92 Slesvig), dompastor, professor, og Anna Holmer (1555-1612), hvis halvbror, Jürgen Holmer (1575-1627), i ekteskap med Catharina Borneman (1585 Husum-1668) ble far til Jürgen Holmer d.y. (1616-94), som ble gift med Augusta Maria BECKER (1631-78), hvis sønn, Cyrill Georg v. Holmer (1661-1743) (se https://www.geni.com/people/Cyrill-Georg-von-Holmer/6000000061145503944), tysk riksfriherre 1726, regjeringspresident i Kiel etc., ble gift med Anna Dorothea Pincier (1675-1722), datter av Ludwig PINCIER og Christina Langia Hudemann: se «Reimers» A7!! Og se dessuten genealogi «Krag», da jo Anna Dorothea PINCIERS bror, Johan Ludwig von Pincier 1698 Pincier friherre von Königstein (1660 Lübeck-1730), svensk adelsmannn 1693 (se https://de.m.wikipedia.org/wiki/Johann_Ludwig_von_Pincier), domprost i Lübeck 1693 etc., ble gift med Anna Cath. Bartels (1668 Hamburg-1741 Slesvig) (~ 2° 1689 Jacob v. Massau (+ 1693), gottorpsk hoffråd, hvis datter, Anna Dorothea v. Massow (1699-1747), ble gift den 30. desember 1713 med Mogens Krag (1673-1724), 1716 kommandant i Wismar og generalmajor, helbror av Dorothea Krag!! Og Anna Dorothea v. MASSOWS bror var dansk seremonimester 1726, konf.råd 1733 og geheimeråd 1746, Christian Albrecht v. Massow til Lasbeck (+ 1752) (se https://www.geni.com/people/Christian-Albrecht-von-Massau-til-godset-Lasbek-i-Holsten/6000000032690468635 ), som i 1724 i Kbh. ble gift med Marsilia v. Grabow, kammerfrøken hos dronning A. S. Reventlow! Interessant er det også (jfr. NB E5!), at Anna Cath. BARTELS datter av 1. ekteskap, Frederika Amalia Freiin Pincier v. Königstein ble gift i 1. gang i 1713 med Gottfried v. Wedderkop til Moisling (1693-1741), kurhannoveransk geheimeråd og overhoffmester, og 2. gang med Johan Adolf Roepsdorph adlet von Roepsdorff (1674-1735): se https://www.adelsvapen.com/genealogi/Von_Roepsdorff_nr_1498; se dessuten https://finnholbek.dk/getperson.php?personID=I85267&tree=2!! Friherreinnens søster, Hedvig Sofia Freiin Pincier v. Königstein (1696-), ble gift med sin svoger (!), Fr. Chr. v. Wedderkop (1696-1756), som sin eldre bror en sønn av Magnus WEDDERKOP (naturalisert v. Wedderkop) (1637 Husum-1721 Hamburg) og (~ 1683) Margareta Elisabet Pincier (1661-1731), søster av Johan Ludwig Freiherr Pincier v. Königstein!! (Se forøvrig om et visst i 1610 inngått ekteskap v. Weyhe/v. Wietersheim under NB E10 her nedenfor!)

#NB E4: Michael LANGEMACH (mor: Anna Cornap) var en halvbror av Catharina Langemach (1624 Kiel-ca. 1660) (mor: Anna Wessling), som ble gift med Hans Folckersahm (1600 Kiel-28. des. 1660), hvis datter, Margrethe Cat(ha)rine FOLCKERSAHM (10. april 1641 Kiel-4. juni 1683 Kbh.), ble gift i hjemmet i Kbh. etter kgl. bevilling av 19. des. 1663 med Joachim Scheel (1632 Schwabstedt-85 Kbh.), vollmester i Kbh. etc.: se genealogi «Scheel (Scheele)». 

#NB E5: Catharina Folckersahm født LANGEMACHS helsøster, Anna Langemach (+ 1671), ble i 1646 gift med Mat(t)hias Burchardi (1619 Kiel-78), sogneprest (hauptpastor) ved St. Nic. k. i Kiel, hvis datter Ursula BURCHARDI ble gift i 1672 med Gabriel Henningsen Wedderkop (1644-96), sogneprest til St. Nic. kirke i Kiel (~ 1668 Ida Langemaack: se følgende stamtavle ved Jens Kirchhoff under V. 1: https://www.nd-gen.de/wordpress/wp-content/uploads/2014/12/langemake_sf.pdf!) og en bror av ovennevnte (i NB E3) Magnus Wedderkop (~ M. E. Pincier): se https://www.geni.com/people/Gabriel-Wedderkopp/6000000026227696099

#NB E6: Den under NB E3 omtalte Dorothea Carstens (ca. 1570 Slesvig sogn-ca. 1607 sst.) (~ Berend Münden d.y. i dennes 3. ekteskap) var en datter av Carsten Andersen (ca. 1525 Tønder-78 sst.), som var en sønnesønn av Andreas Mommesen v. Andersen (1484 Tønder-etter 1539) og Margaret NN, som ble gift 2. gang med Momme v. Andersen (1484 Tønder-1546) (se https://www.geni.com/people/Momme-von-Andersen/4342639248160041302), hvis bror, Hans v. Andersen (ca. 1530-86 Klixbull), i ekteskap med Mette Magnusdatter Lowsen (ca. 1500 Slesvig-) (<<se inntil videre den «alternative» genealogi, som DAA endelig ser ut til å anerkjenne – sakte men sikkert! – i årboken av 2000-02, s. 608, her: http://danbbs.dk/%7Estst/slaegt_adelsaarbog/Ahlefeldt_Rettelser.htm, et problem (vel først tatt opp av K. Gether!), som ligger få generasjoner forut for aktuelle genealogi, og som vil bli behandlet særskilt i NB E7>>) ble far til Magnus v. Andersen (ca. 1530-86 Klixbüll), som ble gift med Mette Benedictsdatter Pogwisch (ca. 1540-1600), hvis sønn, Benedict v. Andersen til Klægsbøl (+ etter 1609), ble gift med Anne Bendixdatter Rosenkrantz, hvis søster, Dorothea Rosenkrantz (+ etter 1608), ble gift med Christen Nielsen Munk til Ørnhoved (se https://finnholbek.dk/familygroup.php?familyID=F18518&tree=2), hvis datter, Anne Christensdatter Munk (Lange) (+ før 1626), ble gift med Jørgen Mund til Serridslevgaard (levde 1640, men var død 7. juni samme år), som 2. gang ble gift før 6. oktober 1626 med Margrethe Hansdatter Urne til TISELHOLT (+ før 1641), hvis moster, Birgitte Jensdatter Baad til Tiselholt (+ 1630), ble gift med viseadmiral Peder Galt, som ble halshugget 31. august 1644 i København: se genealogi «Rosenkrantz» i selve stamtavlen under Regitze Folmersdatter Rosenkrantz til Palsgård (ca. 1555-før 31. mars1615) (<<hvis sønnedatter Birgitte Axelsdatter Galt [+ 1630 i Horsens] ble gift med Niels Harbou [~ 2° Karen Hansdatter Urne til Tiselholt, som i et første ekteskap med Isak Pedersen Maaneskiold til Agervig {levde20. nov. 1631, men var + 30. mars 1632} var blitt mor til Margrethe Isaksdatter Maaneskiold, som ca. 1637 ble gift med Christen Harbou til Østergaard og Holris, hvis 2. hustru, Margrethe Vincentsdatter Steensen, var en søster av Birgitte Marie Steensen, som før 1671 ble gift med Niels Mund [1644-1723], hvis datter Edel Urne Mund ble gift 2. gang med Erik Larsen Storgaard [se genealogi «Scheel (Scheele)» under Margrethe Elisabet Scheel {1705-1741 el.42} {~ 1733 Ul. Ch. Piper 1744 adlet Løwencron}!], og som selv, etter B.M. STEENSENS død i 1694, ble gift 2. gang i 1695 med Dorothea v. Rantzau [1673-1744], datter av Frantz v. RANTZAU til Estvadgaard og Helle Jørgensdatter Urne!!>>) og se her nedenfor under INNLEDNING, det 4. NB!! Se også litteraturlisten til genealogi «Rosenkrantz» under Olesen:1978, da nemlig Hans Scheel fikk tilskjøtet 2 gårder i Røjle den 13. mars av Peder Pedersen Harbou og hustru Anne Pedersdatter Bille, hvis mor, Kirsten Albertsdatter Skeel, var en søster av Karen Skeel, som ble gift med Bendix v. Rantzau, hvis søster, Mette Bendixdatter v. Rantzau (ca. 1586 Quarnbeck, Schleswig-Holstein-1626 Haderslev), ble gift med Axel Gjordsen Galt til Tyrrestrup og Palsgård mm. (ca. 1578 Palsgård-1614), hvis mor var Regitze Folmersdatter Rosenkrantz; – og Peder HARBOU var en sønn av Peder Nielsen Harbou og Maren Nielsdatter MUND av Serridslevgaard (mor: Ingeborg Prosdatter Hørby): se https://finnholbek.dk/getperson.php?personID=I31401&tree=2! Og særdeles interessant i denne månelyse sammenheng er, at Isak Pedersen MÅNESKIOLDS herkomst er blitt mørkelagt av Danmarks Adels Aarbog, som i tavlen «Maaneskiold» av 1903 har oppført Isak som sønn av Peder Knudsen MÅNESKIOLD til Odsnæs og Agervig, som i 1565 ble utpekt av kongen til å være admiral (og 1. hustru Bodil Lauridsdatter Green [av Sundsby]), men hvis mor IKKE var Anne Pedersdatter «Haar», slik DAA hevder i sin aldri korrigerte stamtavle på dette punkt (og ikke overraskende: Finn Holbek, som heller ikke kjenner noe som helst til den norske rikskanslers stemor [se her nedenfor snart], følger opp DAA’s feilopplysning [for hvem i all verden var denne «Anne Pedersdatter Haar» helt uten personalia?] på denne sin nettside [besøkt den 14. nov. 2020]: https://finnholbek.dk/familygroup.php?familyID=F23604&tree=2) – men Anne Pedersdatter ROMEL (1505 Halland-etter 1532) (se https://www.geni.com/people/Anne-Anne-Pedersdatter-Romel/6000000007980604414!), som også var mor til Sigrid Knudsdatter Måneskiold (slett ikke nevnt i DAA!), som ble gift med Peder Herlogson Kalips (Hudfat) (1494 Torsnes i Østfold-1564 Sarpsborg), hvis datter, Anne Pedersdatter Kalips (1543-ca. 1641) (gift 2. gang med biskop [superintendent] Anders Bentsson Dall: se NB E9!) ble gift 1. gang med Svein (Svend) Nilsson, hvis datter, Eline (Ellen) Svendsdatter (ca. 1583 Stavanger-okt. 1649 Nes, Romerike) (se litteraturlisten til artikkelen «Christian Kruse» under både Løberg:1989 og Ødegaard:1982!), ble gift med Povel Christensen TRANE (ca. 1578 Stavanger-før 15. sept. 1647 Nes, Romerike), sogneprest til Nes 1611-47 (se http://old.genealogi.no/Prestehistorie/prosti_romerikeoevre.html ), rektor ved Katedralskolen i Oslo (men IKKE sogneprest til Nes, Hedmark: se http://old.genealogi.no/Prestehistorie/prosti_hedemarken.html), hvis sønn, Samuel Poulsen Trane (1617-77), i ekteskap med Bente Jacobsdatter Hiort (1621 Furnes, Vang, Hedmark-1691 Nes, Romerike, Akershus) ble far til Anna Catharina Samuelsdatter Trane (1652 Vang-1712), som ble gift med oberst Jacob v. Bülow til Aker (1636-87), og til den eldste datteren, Elisabeth Samuelsdatter Trane (1650 Vang-1713 på gården Bang ved Cha.), som ble gift med trelasthandler, skogeier, skipsreder og justisråd etc., Gjord Andersen (1651-1720)!! Og nettopp hér, på dette velegnede sted, kan tilføyes: At Bendix Iversen Rosenkrantz til Kogsbøl og Gribsgård i Emmerlev sogn (+ etter 1566) og Anne Carstensdatter Grib (+ etter 1604) også hadde datteren Mette Bendixdatter Rosenkrantz, som ble gift med Mikkel Vognsen av Stenumgaard (+ før 1610), som 1609 førte klage over den året etter for sine bedragerier henrettede Christoffer Rosenkrantz (Mettes bror), sønn av Jakob VOGNSEN av Stenumgaard (+ etter 1633), til Kongensgaard (1606) (<<solgt 1633 til Hans Caspar v. Riebnitz – ifølge Finn Holbek her på denne nettside besøkt den 31. okt. 2020: https://finnholbek.dk/getperson.php?personID=I50690&tree=2  [skal dog være v. Reibnitz: se http://runeberg.org/trap/3-5/0511.html; og se https://www.danskeherregaarde.dk/nutid/baekmark {skjønt på denne siden skriver Holbek navnet REIBNITZ riktig: https://finnholbek.dk/getperson.php?personID=I35360&tree=2}; denne krigsherre Hans {Johann} Caspar v. REIBNITZ ble altså gift i 1630 med Birgitte Axelsdatter Brahe, enke etter Niels Sehested til Bækmark og søster av Karen Axelsdatter Brahe, som i 1618 ble gift med Henning Walkendorff til Brangstrup {~ 2° Anne  Barnekow; ~ 3° Margrethe Blome}, hvis sønn av dette 1. ekteskap, Axel Walkendorff til Tiselholt {1616-1715} {~ 2° Helvig Sophie Skinkel}, ble gift den 3. juli 1650 i Køge med Anne Tønnesdatter Friis av Hesselager: se genealogi «Scheel (Scheele)» og jevnfør Hans Scheel og Else Hartmanns nesten samtidige bryllup på samme sted langt unna begge ektepars faste bosted på Fyn {!!}; – og bemerk forøvrig, at Mette ROSENKRANTZ’ søster, Anne Bendixdatter Rosenkrantz, var gift med Benedict v. Andersen til Klægsbøl, som 1609 solgte KLÆGSBØLtil statholder Gert Rantzau!]>>), og Else Mogensdatter Krag (etter 1572-etter 1636) (mor: Else Stampe Mogensdatter til Kjellingbjerg i Skodborg herred), hvis brorMogens Krag til Agerkrog, Glomstrup og Sønderris (1544-1622) (~ 2° Ingeborg Kaas [Sparre]), ble gift 1. gang med Sophie Nielsdatter Juel, hvis sønn, Niels Krag til Ager(s)krog, Trudsholm, Kaas, Voldbjerg og Hessel, 1596 kansellisekr. og 1603 øverste sekretær, diplomat og 1607 erkedegn i Roskilde, 1612 lensmann på Arnsborg på Øsel etc. (1574-1650) (se https://finnholbek.dk/getperson.php?personID=I6933&tree=2), i 1610 ble gift med Jytte Styggesdatter Høeg (Banner): se genealogi «Krag»!! (Forøvrig var ovennevnte Jacob JENSEN VOGNSENS mor, Anne Hvas, en søster av Gertrud Hvas, som ble gift med Erik Hvas («Hvas af Skjørtholt), hvis sønn, Gunde Hvas (se her s. 379f: https://dis-danmark.dk/bibliotek/920000.pdf!), i 1612 sto i kurfyrsten av Sachsens tjeneste samt i 1626 ble gift med Catharina von Schønberg (Schönberg), hvis datter, Anna Gertraud v. Wass (Hvas), som, før hun giftet seg med sakseren Hans Heinrich von Nostitz (se https://de.m.wikipedia.org/wiki/Nostitz_(Adelsgeschlecht)), var hoffdame «im Frauenzimmer» hos hertuginne Magdalene Sibylle, kurfyrst Johan Georg II’s gemalinne: se https://no.m.wikipedia.org/wiki/Johan_Georg_II_av_Sachsen! Denne kurfyrstes far, kurfyrst Johann Georg I av Sachsen (1585 Dresden-1656 sst.), var en fetter av Magdalene Sibylla av Sachsen (1617 Dresden-68 Altenburg) (~ 2. gang i 1652 med Friedrich Wilhelm II hertug av Sachsen-Altenburg), som ble gift 1. gang i 1634 i København (se https://no.m.wikipedia.org/wiki/Det_store_bilager) med kong Christian IV’s eldste sønn, prins Christian av Danmark (1603-47), i Danmarks mest påkostede bryllup noensinne! Og fru Else VOGNSEN født KRAGS søster, Christence Krag, som levde i 1648, men var + 1657, ble gift med Fasti Staverskov (Glambek) til Øllufgaard (+ 1607), hvis datter, Anne Fastisdatter Staverskov (Glambek), i ekteskap med Christoffer Hvass ble mor til den Jens Hvass, som drepte Bernt Gamelin i duell i 1657, og for hvem Hans Scheel og Joachim Ernst BaltzernValdemars slott skrev et forklarende brev til kongen: se genealogiene «Krag», «Løwencron (Piper)» og «Scheel (Scheele)» for mere nøyaktige opplysninger om dette!  – Se dessuten mere om slekten Esich i litteraturlisten til artikkelen om «Christian Kruse» under Hintze:1929, det 3. NB!! Se endelig genealogi «Scheel (Scheele)» her nedenfor i selve stamtavlen under Anton Wilhelm Scheel (1763-1810) (mor: C. C. Brügmann), det 5. (og 1.) NB, da nemlig Sigrid MÅNESKIOLD var Peder Herlogson KALIPS/HUDFATS 2. hustru; – 1. gang hadde han vært gift med Gyrid Olafsdatter Holter (1484 Holter, Nes, Romerike-1544), hvis sønn, Oluf Pedersen Kalips (ca. 1520-92 Tose setegård, Torsnes i Østfold) (se https://www.geni.com/people/Kansler-Oluf-Kalips/6000000007980337229), adlet 1550 (væpner)Norges rikes kansler 1565-68, som under Den nordiske syvårskrig 1563-70 hadde flere oppdrag innenfor sjøforsvaret av Danmark-Norge, ble gift 1. gang med Birgitte Iversdatter Jernskjegg/Baden (1536 Hedmark-66) (se https://www.geni.com/people/Birgitte-Jernskjegg/6000000007980332976), hvis brordatter Mette Pedersdatter (Jernskjegg/Baden) ble gift med Niels Pedersen Lem! (Nyttig informasjon om slekten Måneskiöld finnes forøvrig på denne svenske nettsiden: http://www.tjsf.org/slakter/kpm2.htm!) Helt til slutt: Det er en viktig person tilknyttet jegermester Hans SCHEELS liv i Odense som dukker opp i nærværende slektssammenheng, nemlig hans overordnede, overjegermester Vincentz Joachim v. Hahn (se https://da.m.wikipedia.org/wiki/Vincents_Hahn), hvis mor, «Catharine Blücher, flygtede med sine to små børn, Otto Friedrich (død ung) og Vincents Joachim (født 22. december 1632), til Rostock og derfra omkring 1638 til Danmark, da krig og hungersnød næsten lagde hendes fædreland øde. En ungdomsven af hendes ægtefælle, Peder Brockenhuus til Nordskov i Fyn, tog sig kærligt af de flygtende, og da Vincents var blevet voksen, forestillede han ham for Frederik III, der syntes godt om ynglingen og 1649 lod ham rejse til Dresden for ved det sachsiske hof at lægge sig efter jagtvæsenet, for hvilket han røbede særlig tilbøjelighed»! Denne Peder BROCKENHUUS (først og fremst) til Broholm, major som falt i 1676 i Den skånske krig, var gift med Jytte Henriksdatter Gyldenstierne til Skovsbo (1621-79), og han var en sønn av Claus Eilersen Brockenhuus (ca. 1576 Søndergaard, Fyn-1646 Skagen gard, Straumøya, Saltstaumen ved Bodø), landsdommer på Fyn og 1628 eier av Nordskov (se https://www.danskeherregaarde.dk/nutid/nordskov), som nemlig var en sønn av Eiler CLAUSEN BROCKENHUUS og Tale Mouridsdatter Emmiksen og altså en bror av Maren Eilersdatter Brockenhuus (+ 1648), som var gift med Jørgen v. Aschersleben til Jerstrup og NORDSKOV (+ 1625)!  Og Claus Eilersen BROCKENHUUS’ hustru (og mor til Peder Brockenhuus «på Nordskov») var Emerentze Pedersdatter Baden (1587 Fritzøehus slott-før 2. nov. 1639), fru LEMS halvsøster, datter av Peder Iversen BADEN til Fritzøe (Fritsø) (1551 Fritzøe, Larvik-1616 sst.) (<<se litteraturlisten til artikkelen «Christian Kruse» under DanmarksAdelsAarbog:1899 (!); se også litteraturlisten til genealogi «Scheel (Scheele)» under Gregersen:1990, det 2. NB i kommentarene til denne bok om Ellen MARSVIN, hvor dennes søster Helvig Jørgensdatter Marsvin og ektemann Gude Galde til Thom omtales, for denne Gude GALDE [GALLE] var en sønnesønn av Sven Galde til Thom, Karen Olufsdatter Baden født GALDES éneste bror!>>), lensmann over Brunla og Nummedalen samt eier av Fritsø, og dennes hustru Margrethe Joachimsdatter Breide (1563 Vargaard, Hejls, Kolding-1617 Stange, Hedmark), datter av Joachim Hanssøn BREIDE til Vargaard og Emerence Clausdatter Emmiksen (ca. 1535 Haderslev-67 Vejle), datter av Claus Eriksen EMMIKSEN (ca. 1500 Tyrstrup, Vejle-1541) (mor: Barbara Volfsdatter v. der Wisch [ca. 1459 Rundtoft, Flensburg-ca. 1492]) og Karen Wulfsdatter Holck av Melsgård (ca. 1510-), som ble gift 2. gang med Hans Jørgensen Blome (ca. 1526-65), sønn av J. B. til Schönhorst (før 1470-etter 1534 Itzehoe), som 1498-1509  var amtmann i Haderslev (se https://www.geni.com/people/Jørgen-Blome-til-Schönhorst/6000000043130277342 ), og som også var far til Jørgen Jørgensen Blome, amtmann i Haderslev, hvis sønn, Jørgen Blome (etter ca. 1541-etter 1615 Sverige), medeier av Melsgård, var gift med Magdalena Høcken; og hvis datter, Dorothea Jørgensdatter Blome (ca. 1540-før 1583 Schleswig-Holstein), var gift med Jørgen Mød til VANDLINGGAARD: se her nedenfor i litteraturlisten til artikkelen «Christian Kruse» under DanmarksAdelsAarbog:1950, det 1. og 3. NB ytterligere merket «DAA HØCKEN»!!

#NB E7: Som nevnt i foregående NB, har DAA:2002-03 under Rettelser lansert en såkalt alternativ genealogi. Finn Holbek har innarbeidet denne nye genealogi i sine oversiktlige nettsider: se https://finnholbek.dk/getperson.php?personID=I38814&tree=2Allerede Knud Gether drøfter samme genealogi (se litteraturlisten til genealogi «Scheel (Scheele)» under Gether:1986/87 – også oppført [av gode grunner!] her nedenfor snart i litteraturlisten til artikkelen «Christian Kruse») i det første bindet av sitt  rikholdige verk «Middelalder-familier i Flensborg og Nordfrisland og deres efterkommere i Danmark, Tyskland og Norge • Et bidrag til Sønderjyllands personalhistorie», s. 76f. Kort oppsummerende kan det her særlig nevnes, at sølvsmed (evt. også gullsmed) Hans Smyt i Lübecks enke, Wolbrich NN, var mor til Benedict v. Ahlefeldt til Ophusum, som 1531 ennå var mindreårig ved sin verge borgermester i Kiel, Paul Harges død. Denne borgermester Pawell HARGEN ble 1. gang gift før 1509 med Anneke Köler (hvis datter Tale Hargens ble gift med mag. Conrad Wulf, rådmann i Kiel 1538-53 og borgermester sst. 1554-60: se den genealogiske oversikt «Schele i Kiel»); og ca. 1520 ble han gift  2. gang med Elssebe Vysckers, som var en datter av Laurens Vysck (Visch, Fisk), rådmann i Kiel 1490, 1495, og Tale(ke) NN: se Gether:1986/87, 1. bd., s. 314, tavle VI! Rådmann i Kiel 1505 Pawell Hargen (Harge,Harjen, Harghen) (ant. født i Kiel og død mellom 1532 og 37) var også 1505 forstander for Marienkapellet og «deme hilligen geiste» samt kemner (1508), før han ble borgermester 1516/32, og hans hustrus søster, Leneke (Magdalene) Visch, var gift med Jachim Wittorp (+ 1519), vogt i Neumünster, hvis SØNN Jasper Wittorp til Broensdorph (+ ca. 1560) i ekteskap med Anne Povlsdatter v. Ucken (mor: Magdalene v. Andersen av KLÆGSBØL, datter av Hans v. ANDERSEN og Mette Magnusdatter Lowsen [Lausen]!), ble far til Hans Wittorp til Projenstorf (ikke + «senest 1599», men + 1624), som ble gift i 1587 med Anna Huitfeldt til Engestofte (datter av Peder HUITFELDT til Engestofte, rikskansler i Norge, og Anne Urne til Engestofte, hvor hun ble født ca. 1530), hvis datter, Barbara Wittrup (1591-1653), ble gift i 1614 på Roskildegård med Christen Friis (1581-1639), kansler (se https://biografiskleksikon.lex.dk/Christen_Friis). (Nå hevder dog andre uriktig, at Jasper WITTORP var en sønn av Ditlev Vittorp «til  Broensdorph» og Gertrud Bars[e]bek: se https://www.geni.com/people/Jasper-Wittorp-til-Broensdorph/6000000014824339430; og Finn Holbek påstår, at Jasper WITTORP var en sønn av Jachim [!] Wittorp og Anna Hansdatter Pogwisch [!]: se denne nettside [besøkt den 2. nov. 2020]: https://finnholbek.dk/familygroup.php?familyID=F17295&tree=2; – men det er mitt inntrykk, at begge disse eksemplene er mislykkede forsøk på å tolke eller forstå Danmarks Adels Aarbogs feilaktige – ja, svært rotete – stamtavle av 1939 [ved den ofte dyktige L. Bobé, skjønt ikke i dette hans dårlige arbeid], hvor fx. «Rådmand Scheel i Kiel» sies å ha vært gift med Anna Wittorp [dog en forståelig slutning på grunnlag av nedennevnte svogerskap] og hvor «Magdalene Visk, Borgerdatter fra Kiel, hvis Forfædre havde eiet Proienstorf», sies å ha vært gift med «Hans [sic!] (Johan) [stadig: sic] [Wittorp], var 1518 Foged i Neumünster og betegnes da som Væbner». Her kan det forøvrig bemerkes, at i virkelighetens verden eller ifølge dokumentene synes nok egentlig Magdalena Visk å ha vært gift med Jachim (Joachim) Wittorp, hvis bror Ditlev Wittorp var gift med Gertrud Barsebek, ugift 1465, da Eggert Frille opplot henne et brev på en gård i Nørrebroby, datter av Gotskalk BARSEBEK av Glasow, høvedsmann på Gurre, Christian I’s kammermester, og Elsebe Hartvigsdatter, som levde 1497 og hvis våpen var et kors (!), og som også var mor til Rigborg Barsebek, som var gift med Otte Tegenhuse, fra hvem Arent von der KUHLAS hustru Anne Vind nedstammet!) Vel: en nærmere drøftelse av denne PROBLEMATISKE GENEALOGI (<<i årenes løp helt uten rettelser av betydning [se http://danbbs.dk/%7Estst/slaegt_adelsaarbog/Wittorp_Rettelser.htm] og – antagelig – på et sviktende grunnlag av manglende innsikt i den tyske litteratur om slekten, og da tenkes det ikke bare på den snart omtalte og viktige Hennings’ avhandling, men også på denne tidlige artikkelen av 1891, Jens Erichsen: «Das Geschlecht der Wittorf und ihr Meierhof Brammer»https://archive.org/details/bub_gb_y4UtAAAAYAAJ/page/n187/mode/2up>>) følger i litteraturlisten til artikkelen «Christian Kruse» under Hennings:1967 – som nemlig = Hans Harald Hennings: «Das holsteinische Adelsgeschlecht Wittorp und sein Adliges Gut Neumünster» i Zeitschrift der Gesellschaft für Schleswig-Holsteinische Geschichte, Volum 92, 1967, s. 39-106 (og endatil med en lang fortsettelse)! – Denne ovennevnte Jachim Wittorp (~ Leneke Visch) var en svoger av Hans Schele d.y., rådmann i Kiel, en sønn av borgermester i Kiel Hans (Johan[nes]) SCHELE (+ 1460), 1444 rådsherre, og Gheze Cordes, søster av den i Danmarks historie så kjente domherre (1438) og archidiakon (1445) ved domkapittelet i Schleswig (Slesvig) Cord Cordes (<<se https://de.m.wikipedia.org/wiki/Cord_Cordes); og se også https://adw-goe.de/en/digital-library/hoefe-und-residenzen-im-spaetmittelalterlichen-reich/gsn/rf15_I_121220-994/  -og da med dette in mente, at søskenparet CORDES’ foreldre var Johann Cordes, rådmann i Kiel, og NN Wulf, en søster av biskop Claus [Nicolaus] Wulf [ca. 1395 {før 1396}-1481]: se https://biografiskleksikon.lex.dk/Claus_Wulf>>) samt enke etter Detlef Junghe (Detlevus Iunghe) (+ før 1450), rådmann i Kiel!  I korthet kan to observasjoner trekkes frem som særlig megetsigende: A): Benedict v. Ahlefeldt, inntil 2002/03 bare anerkjent i DAA som en uanselig, ugift person, fremstår nå «alternativt» som gift med Wolberich NN, kanskje en slektning av borgermester i Kiel, Paul Harge, som i hvert fall var hans verge, og hvis svigerinne, Anna Visch (hans hustru Elssebe Vysckers’ søster), høyst sannsynlig var identisk med «fru» Anne Schele! Denne fru Anne Schele var gift med rådmann i Kiel Hans Schele d.y. – og SLIK ble Joachim Wittorp hans svoger, da også han var gift med en søster av Pawell Hargen, nemlig Leneke Visch! Og denne Benedict v. Ahlefeldt tilhører en søskenflokk3 sønner og 2 døtre, hvorav Godske v. Ahlefeldt til Saxtorp og Stubbe (o. 1480-1545) står oppført i Danmarks Adels Aarbog (s. 599f) som eldste barn: se like gjerne hér: https://finnholbek.dk/getperson.php?personID=I500&tree=2. Han (fete typer ved A.S.:) «besøgte 1489-90 klosterskolen i Preetz, var 1497 page, senere hofsinde hos hertug Frederik og ledsagede denne 1502 til Stendal, skrives 1504 til Saxtorp, 1507-09 foged i Slesvig stift, var 1508 amtmand i Plön, fik 1509 af hertugen for tro tjeneste overdraget indkomsten af 27 gårde i Svansø, 1510-18 amtmand i Steinburg, var 1520 hertugens råd, opsagde kong Christian II troskab, s. å. amtmand på Nordborg indtil 1542, der med amtet blev pantsat til ham på livstid, blev 1532 bl.a. sammen med Otto Krumpen beskikket til at føre den fangne konge Christian II fra Kbh. til Sønderborg, medforseglede 1553 unionen, ledsagede 1538 kongen til Hamburg, havde 1539 med Johan Rantzau statholderskabet i hertugdømmerne, erhvervede 1539 gård og gods Stubbe med Bystorp (Riseby s.) og Guggelsby (Siseby s.) delte o. 1542 med sine sønner, udstedte 1544 revers til kong Christian III om at ville holde Sønderborg slot til tro hånd, + 1545; gift m. Margarethe [s. 600:] Sehested [altså Sested!] (F.: Benedict Sehested til Kluvensiek og Anna Rantzau).» Denne fru AHLEFELDT født SESTEDS bror var Cai Sested ~ Beke v. Ahlefeldt, søster av Povl v. Ahlefeldt til Oregaard!! Og B): Den ovennevnte Mette Magnusdatter LOWSEN var en datter av Magnus Lausen (Lowsen) (~NN) og 2. hustru Anne Frese [Friis] av Arlevad (~ 2° Emeke Wonsfleth d.y. fra Hakstedgaard, Vis herred, Flensburg amt: se https://www.geni.com/people/Emeke-Wonsfleth-den-yngre/6000000017866034914). Og i sitt første ekteskap med NN ble Magnus Lausen (Lowsen) far til Marten (Magnussen) Lausen (Lowsen) til det adelige gods Uphusum, som i ekteskap med Catharina Froddens ble far til Mette Martensdatter (+ nov. 1623), som ble gift med Benedict v. Ahlefeldt, hvis datter Mette v. Ahlefeldt ble gift 1. gang med Bendix v. Ahlefeldt (+ 1579 Tønder), amtmann i Tønder, og 2. gang i 1591 med Hans v. der Wisch av Glasau til Bølskovbygaard (ca. 1565-1624)!! Og Catharina FRODDENS’ søster Agneta Froddens ble gift med Karsten Andersen, borgermester i Tønder 1570-78, som i 2. ekteskap med Elsabe NN ble far til Dorothea Anders, som ble gift med Berend Münden den eldre, rådmann i Slesvig 1583, senere borgermester (~ 2° Gesa [Gesche] NN iflg. K. Gether, men skal visstnok være Gesa Hartiens [ca. 1533 Buxtehude-1598 Flensburg]: se https://www.geni.com/people/Gesa-Hartiens/6000000006376467160): se også https://www.geni.com/people/Berend-Münden-d-e/6000000058658599887!! Og videre var Berend Münden d.y. ~ 2° Anna Esig (Esichs), som hadde vært forlovet med Gerdt von Mehrfeldt og ble gift 2. gang med Johannes Schnell (se https://www.geni.com/people/Johan-Schnell/6000000002339495360): se også https://www.geni.com/people/Gertrud-IV-Moller-vom-Baum/6000000074564224253. Denne Gertrud MOLLER var altså gift med Elard Esig, en bror av Anna Esig, og hennes far, Caspar I Moller (vom Baum) (se https://www.geni.com/people/Caspar-I-Moller-vom-Baum/6000000011249372204), var en halvbror av Agneta Moller (vom Baum), datter av Vincent I MOLLER (vom BAUM) (1488-1554 Hbg.) (en halvbror av Ludolf II Moller [vom Baum] [+ 1509], biskop av Lübeck: se https://de.m.wikipedia.org/wiki/Moller_vom_Baum) og 1. hustru Catharina vom Rhyne: se her nedenfor i INNLEDNING, det 7. NB! Og denne Agneta MOLLER (vom BAUM) var gift med Heino Schele, sønn av senator i Hamburg Hermann Schele (~ 2° Elisabeth Oldehorst) og 1. hustru Margarethe Westeden: se https://www.geni.com/people/Heino-Schele/6000000090659038996! – Se endelig dette utklipp (med håndskrevet tilføyelse ved A.S.) fra Gethers bok, det 1. binds. 290:

#NB E8: I forbindelse med ovenstående lenke «Heino Schele» (og de tilknyttede nettsider) i NB E7 avslutningsvis (like over utklippet) har et problem jeg har slitt med i over 30 år blitt oppklart: Myntmester i Hamburg Martin Oldehorst (+ 1527) var gift 2 ganger! Med Armgard Helmers fikk han datteren Elisabeth Oldehorst, som ble gift med Hermann Schele (+ 10. feb. 1566) (~ 1° Margarethe Westeden), og – som jeg dog hele tiden har antatt – bekrefter disse aktuelle nettsider, at Elisabeths søster (helsøster!) var Gesa (Martinstochter) Oldehorst (+ etter ca. 1568), som ble gift med Hermanns bror, Joachim Schele! Men helt nytt for meg er myntmesterens ekteskap med Ingeborg Actorp – og at hun er moren til Albert Oldehorst (se https://www.geni.com/people/Martin-Oldehorst/6000000084319201167), som ble gift 3 ganger, nemlig med Gertrud Wetken, datter av borgermester Johann WETKEN (+ 1538) (mor: Margarethe Nigendorp) og Margaretha v. Spreckelsen (ca. 1585 Hamburg-1522 sst.); med Catharine Nigel; og med Anna Matthiessen (+ ca. 1560), datter av Thomas MOLLER (ca. 1460-), datter av Hans Moller og Catharina vom Rade! Denne Catharina vom RADE var også mor til Hans Moller, som ble gift med Elisabeth v. Hutlem, datter av Gerd v. HUTLEM og Alke Rodenborg og søster av Anna v. Hutlem, som ble gift med Peter Nigel (mor: Geske Bockholt!), hvis søster Catharina Nigel ~ Albert OLDEHORST! – Men så kommer det frem på de aktuelle nettsider, at Joachim Schele og Gesa Oldehorst hadde en datter, som ble gift med Hinrich Tamm, hvis datter Susanne Tamm ble gift i 1585 med Paul III Grote. Dette er feilaktige/mangelfulle opplysninger. For datteren het Anna Schele, og Hinrich Tamm, som døde i 1581, ble oberalter i 1569 og var enkemann da han giftet seg med Anna Schele, nemlig etter Margaretha Huge, datter av rådmann Johann HUGE og Cathrine Thomasdatter Matthiessen, hvis søster var nettopp ovennevnte Anna Matthiessen ~ Albert Oldehorst! Og ovennevnte Susanna Grote født Tamm var av dette første  ekteskapet med Margaretha Huge! Dette fremgår av en svært interessant bok: «Nordelbische Pastorenfamilien und ihre Nachkommen • Lebensbilder aus der valentinerschen Ahnentafel» zusammengestellt von C. Erich Leverkus (Hamburg 1973) (oppført i litteraturlisten til artikkelen «Christian Kruse» under Leverkus:1873), Stammfolge Grote på s. 128: «Tamm, Susanna geb. um 1562; + 7. 9. 1590 / Tochter d. Bürgers u. Wandschneiders Hinrich Tamm (1518 – 1581) aus dessen 1. Ehe mit der Ratsherrentochter Margaretha Huge»! Dessuten: Anna SCHELE hadde også en søster, Cath. Schele, som i 1560 ble gift med Hans von Horn (+ 1581): se litteraturlisten til genealogi «Burenius» under Buek:1840, det 5. NB – ja, se også det 3. og 4. NB!! Men av særlig interesse her i næværende rekke av NB’er, er denne genealogi: Susanna TAMMS svigerforeldre var Paul II Grote, 1580 borgermester i Hamburg (se https://de.qaz.wiki/wiki/List_of_mayors_of_Hamburg) (~ 1° Cecilia Hügen [+ før ca. 1562], datter av Evert HUGE og Geske v. Spreckelsen [og dermed en søster av rådmann Johann Huge, som ble gift med Cathrine Thomasdatter Matthiessen!]) og 2. hustru (~ 1562) Anna von Voegeden, datter av Nicolaus von VOEGEDEN og Elisabeth Tone, «verw. von Mehre, Witwe des Hans Hanses». Og denne borgermester GROTES bror, David Grote (+ 1582), 1567 Oberalter, var gift med Margaretha Rodenborg, datter av borgermester Johann RODENBORG (+1547) (mor: Elisabeth Knust) og Cecilia Langenbeck (+ ca. 1520) (mor: Cecilia v. Sotrum) samt søster av Hermann Rodenborg (Rodenburg) (1523-90) (se https://www.geni.com/people/Hermann-Rodenborg/6000000088821280264), hertug Adolph av Schleswig-Holsteins sekretær, 1577 rådsherre i Hamburg, som i ekteskap med Anna Reineke ble far til Cecilia Rodenborg, som ble gift med Lucas III Beckmann (1546-1614), hvis sønnesønn Lucas V Beckmann ble gift med Cecilia Schele, datter av Martin SCHELE (1613-64) (og [~ 1644] Cecilia Sillem [1633-85]), sønn av Wolder Schele (1579-1649) (og Anna v. Pein), sønn av Martin Schele ([1522?]-80) (mor: Gesa Oldehorst), som var gift med Elisabeth Schacht, datter av Wolder SCHACHT, samt var en bror av Joachim Schele (1527/30-1598), 1560 diakon i Petersdorf på Fehmern og sogneprest sst. 1562, så sogneprest 1566 ved St. Mariekirke i Lübeck; og av Anna Schele gift med Hinrich Tamm(e) (+ 1581), 1569 Oberalte, 1578 Präses, som førte våpen: 3 sølvroser i rødt (4 døtre); og av Catharina Schele ([1540?]-66), som ble gift i 1560 med Hans von Horn (+ 1581)! Se https://www.geni.com/people/Lucas-III-BeckmannF/6000000028636484365! Og Hermann og Margaretha RODENBORGS søster Anna Rodenborg ble gift 1. gang med Carsten GRIEB (GRYP), borgermester i KIEL; ~ 2° 1575 Anna Schulte (+ 1619). Og de tre søsken RODENBORGS bror Johann Rodenborg var gift med Lucke Moller (vom Hirsch) (1526-) (~ 1° Hier. v. Bergen!), hvis bror, Johan Moller (vom Hirsch) (1529-99) ~ 1°Anna Oldehorst, datter av Franz OLDEHORST og 2. hustru Kath. Thode (~ 2° Albert Hackmann, borgermester i Hamburg: se https://www.geni.com/people/Catharina-Godeke-Thode/6000000012123951918); ~ 2° Gesche v. Eitzen  – osv.: se Buek:1840 diverse steder og SLECHTBOK s. 6 og 9 hér: https://www.nd-gen.de/wordpress/wp-content/uploads/2020/06/Dat-Slechtbok.pdf

# NB E9: Den under NB E6 omtalte Anne Pedersdatter Kalips (1543-ca. 1641) ble altså i sitt første ekteskap med Svein (Svend) Nilsson (ca. 1540-93 Oslo) svigermor til Povel Christensen Trane (ca. 1578 Stavanger-før 15. sept. 1647 Nes, Romerike); og annen gang ble hun gift med biskop Anders (Andreas) Bentssøn (Benedictus) Dall (Dallin, Dallinus) (ca. 1550-1607): se https://nbl.snl.no/Anders_Bentssøn_Dall! Denne mann var 1583 sogneprest til Eltang og Vilstrup i Brusk herred, Veile amt, Ribe stift og 1586 i Kolding (!), også i Brusk herred, så sogneprest i Helligåndskirken i Kbh. o. 1590 (se https://no.m.wikipedia.org/wiki/Helligåndskirken_i_København) og ble magister 1591 og samme år utnevnt til kong Christian IV’s hoffpredikant: se https://wiberg-net.dk/603-Kgl.Confess.htm#AndersDallin. Han var også med på kongens reise i Norge i 1598 og i 1601 ble han viet til superintendent over Oslo og Hamar stift! Og i dette biskoppelige og Traneske (!) miljø synes den følgende genealogi å kunne bekrefte eller underbygge ytterligere denne endelige avklaring av, at Peder Herlogson KALIPS’ datterdatter Eline (Ellen) Svendsdatter virkelig var gift med Povel Christensen Trane, for Anne Pedersdatter KALIPS var en søster av NN Pedersdatter, som i ekteskap med en ukjent Alf ble mor til lagmann i Trondheim 1631-53, Peder Alfsen (1581-1663) (se https://lokalhistoriewiki.no/wiki/Peder_Alfsen_(d._1663), dr. med. og dr. jur., hvis hustru, Anne Jacobsdatter Wolf (ca. 1590 Oslo-1635 Trondheim), var en datter av Jacob Jacobsen WOLF, rektor i Oslo 1584-94, og Anna Jensdatter (1566-1600), datter av Oslobispen Jens Nilssøn (1538 Oslo-) og Magdalena Frantsdatter Berg: se genealogi «Trane»; og se om Magdalenas far, Oslobispen Frands Berg her: https://no.m.wikipedia.org/wiki/Frants_Berg! Og ikke mindre interessant er det, at Anne WOLFS svigersønn, Nicolaus Povlsen (o. 1615-trolig død 1680 [han har tidligere vært angitt død i 1685]), fikk to sønner: 1) Andreas Povlsen (+ 1686 i Venezia), som var gift med Agnete Massow (!); og 2) Hannibal Povlsen adlet v. Løwenschild (1648-91), som var gift med Barbara Eleonora v. Kalkstein, men som også sto i forhold til Anna Christine v. Hatten (1637-85) (<<gift i 1665 med Friedrich v. Lente til Sarlhausen (1639-77) [mor: Magd. Schönbach!]: se https://finnholbek.dk/getperson.php?personID=I41140&tree=2; og gift 2. gang med oberstløytnant Johan Daniel de Richelieu (+ 1695)>>), med hvem han fikk en sønn i 1679. Hun var datter av dr. jur. Heinrich v. HATTEN (ca. 1580 Bad Segeberg-1655 Rendsburg), landkansler i hertugdømmene og adlet i 1635 av keiseren, og ikke 1. hustru (~ 1603/04) Elisabeth Reiche – og heller ikke 2. hustru Margaretha Wasmer (1598-1629), som han giftet seg med i 1615! Ifølge diverse nettsteder peker nemlig én av disse seg ut som moren, da man ikke har vært klar over den 3. hustru, som av kronologiske grunner må ha vært mor til Anna Christine v. Hatten født i 1637! Finn Holbek mangler ikke bare 3. hustru – men de to første ekteskapene setter han endatil i gal rekkefølge!) Ja, landkansleren var gift 3 ganger – og nemlig 3. gang i 1630 med Catharina Gude (~ 1° Hinrich Haveknecht Schwabe): se her ovenfor i selve FORORD under dobbeltportrettet av Abel Cathrine Wolfsdatter v. der Wisch og Hans Hansen Osten (et utsnitt av et ikke helt klart fotografi av ekteparets epitafium), hvor den riktige rekkefølge og antallet av ekteskapene drøftes!! Med sin 2. hustru, Margaretha Wasmer (1598-1629 Lübeck), fikk landkansleren en datter, Margaretha v. Hatten (1617 Rendsburg-56 Schleswig), som ble gift i 1635 i Itzehoe med Johann Adolph v. Kielman, freiherr v. Kielmansegg (1612 Itzehoe-76 Kbh.)!! Og A. C. v. HATTENS datter med Fr. v. LENTE, Hedevig Margrethe v. Hatten (1676-) (se https://finnholbek.dk/getperson.php?personID=I41137&tree=2), ble gift med Friedrich Gerhard v. Stöcken (1669-etter 1725), hvis sønn, oberstløytnant Johan Christian Frederik v. Stöcken (1791-64 Søby, Kobberup), ble gift med Maren Lemming (ca. 1705-89) (mor: Regine Hensky): se LEMMING-genealogi i genealogi «Scheel (Scheele)»! Margaretha WASMER hadde også en sønn, Bendix v. Hatten (ca. 1623 Rendsburg-85), som i 1673 ble gift med Marie Hansdatter Lilliensciold (+ før 1795) (~ 1657 Iver v. Ahnen til Stedje [+1722], sin slekts siste mann, amtmann i Romsdalen, som 2. gang ble gift i 1705 med Ovidia Gabel [etter 1661-1709] [se https://www.geni.com/people/Ovidia-von-Gabel/6000000025471465323!!] og 3. gang i 1719 med Margrethe Marie Vibe [ca. 1686-1750], datter av Johan VIBE og Marg. Marie Garmann]). Forøvrig hadde Else Pedersdatter (ca. 1625-1708 Kbh.) (<<~ lagmannen i Trondheim Nicolaus Povlsen [Paulsen], «os elskelige Nicolaus Povelssøn, forrige Norges Riges skriver»: se https://lokalhistoriewiki.no/wiki/Nicolaus_Paulsen>>), to brødre, som gjorde seg kjent: 1) Alf Pedersen kalt Alv Pave (1627-97), trolig sogneprest i Kristiansand stift, som fikk sitt tilnavn da han var så stormektig i egne øyne, og 2) Iver Pedersen Adolph(us) (1620-65), 1648 mag. ved univ. i Kbh., 1651 sogneprest i Fron etter sin formann i embedet og svigerfar, hr. Thor Lauritsen Munks død: se https://nbl.snl.no/Iver_Pederssøn_Adolph! 

#NB E 10: Den i det foregående NB 9 omtalte Ovidia v. GABEL ble altså i 1709 gift med Iver v. AHNEN, hvis mor, Karine Iversdatter Vind (se https://www.geni.com/people/Karine-Vind/6000000002778829629 ), var en søster av Anne Iversdatter Vind, som ble gift med Arent v. der Kuhla til Løitved: se genealogi «Krag»! Og vel så interessant er det, at Ovidia v. GABELS foreldre var Frederik Wilhelm v. Gabel til Bavelse og Giesegård (!) (1640 Bremen-1708 Kbh.) (mor: Irmgard Johannsdatter v. Badenhaupt, hvis halvbror, Johan(n) v. Badenhaupt, var skriver på Koldinghus, så amtsskriver på Bergenhus 1667 samt gift med Lisbeth Andersdatter Dueborg [juli 1647 Kolding-]: se den genealogiske oversikt «Rosenberg» I [!!]) og Anna Cathrine Ovesdatter Juul til Bregentved (1655 Stockholm-1707), hvis mor var Kirstine Urne (1628-72), datter av Fr. Knudsen URNE og Karen Hansdatter Arenfeldt! Og denne Irmgard v. BADENHAUPTS ektemann, Christoffer v. Gabel (1617 Glückstadt, Steinburg, Schleswig-Holstein-73 Kbh.), var en helbror av Margaretha v. Gabel (1628 Glückstadt-83 Skanderborg) (mor: Margrethe Jæger [<<ca. 1596 Glückstadt-1683; men er dette fødested egentlig bevitnet? når fødselsår er angitt med et «ca.»! {se https://www.geni.com/people/Margrethe-Jæger/6000000002117327904}>>], som ble gift med kaptein, 1679 oberstløytnant Johann v. Weyhe (1615-79 Christianstad), sønn av Friederich v. WEYHE (1590-) (se https://www.geni.com/people/Friederich-von-Weyhe/6000000002233408080), dansk general, og Anna Maria v. Freytag (1595-), datter av Claus v. FREYTAG (1565-) til Estorf og Dorothea v. Meysenbug (ca. 1570-). Og generalen var en sønn av Johann v. Weyhe zu Hoya (1541–1605), grevelig Hoya’sk amtmann og slottshøvedsmann til Hoya (mor: Magdalene v. Plessen født v. Anholtz (<<født ca. 1500 [?] i Hannover, men prøver å finne ut mere om henne: se inntil videre: http://www.nogn.dk/NyGEN/0002/1511.htm; se også følgende lenke til tysk leksikonartikkel, hvor det fremgår, at morens navn også skrives Magdalene Plesse, hvis sønn [og Johann v. WEYHE til HOYAS yngre bror], Eberhard v. Weyhe zu Böhme [1553-ca. 1630 {1628?}], i ekteskap med Judith v. Behr [Bar] ble svigerfar til Julius Adolf v. Wietersheim [1583 Stadthagen-1622], schaumburgsk visekansler i Bückeburg (vel også grevelig kansler) og dessuten oberst og krigskommissær i Brabant, hvor han falt under slaget ved Fleurus den 29. sept. 1622: som nemlig i 1610 hadde giftet seg med datteren Christine v. Weyhe (+ etter 1643): se https://www.lagis-hessen.de/de/subjects/rsrec/sn/bio/register/person/entry/weyhe%252C+friedrich+von!!>>), og Judith v. Töbing (1561 Lüneburg-1607 Hoya), datter av Ludolf v. TÖBING, «Sülf- und Barmeister», og Judith Schomaker: se genealogi «Schele i Lüneburg»!! Dessuten var Christine v. WEYHES bror, August v. Weyhe til Böhme 1616-37 (+ før 1644) i ekteskap (~ i Wolfenbüttel i 1644) med Margarethe v. Thal blitt far til Hans Friedrich v. Weyhe til Böhme, 1615/57, som i 1629 ble gift med Catharina v. Hedemann, datter av hertugelig celle’sk, så schleswig-gottorpsk råd og kansler Erich v. HEDEMANN og Catharina Fischer og altså en søster av Dorothea Hedemann, som ble gift med Anton Brandis (1603 Hildesheim-61), rådsherre i Hildesheim, fra 1655 «Patron»: se litteraturlisten til artikkelen «Christian Kruse» under DanmarksAdelsAarbog:1950 (stamtavlen «Høcken»), det 14. NB! Se også genealogi «Burenius», selve stamtavlen, under Anna Buren (Burenius) (1544-1621) ~ Jacob Sass(e) (1536-1608), hvis søster Agnete Sasse (ca. 1540 Rostock-før 78) ~ 1563 Anton I von Wietersheim (1539 Stadthagen-1614) (se https://de.m.wikipedia.org/wiki/Anton_(I.)_von_Wietersheim), som 2. gang ble gift ca. 1580 med Elisabeth Langermann (ca. 1560-etter 1625)! Han døde som greven av Holstein-Schaumburgs kansler og hadde i dette sitt 2. ekteskap 6 sønner og 6 døtre, hvorav datteren Margaretha v. Wietersheim ble gift med Ludwig Pincier (1561-1612) (<<se https://de.m.wikipedia.org/wiki/Ludwig_Pincier, den første lutherske dekan ved domkapittelet i Lübeck; og se også https://www.adelsvapen.com/genealogi/Pincier_nr_109, en stamtavle, som atter – kjapt – leder oppmerksomheten hen til genealogiene «Krag» [!] og «Scheel (Scheele)» og til NB E3 her ovenfor!>>), enkemann etter Anna Hintze (+ 1599): se videre i litteraturlisten til genealogi «Burenius» under Buek:1840, det 3. NB, og Buek:1857 (Margarethe LANGERMANNS aner talte medlemmer av både slektene Wetken og von der Fechte!) Og på grunn av kronologien og det nylagede navn von Wietersheim, synes ovennevnte Julius Adolf v. Wietersheim å måtte ha vært en av disse 6 sønner (eller riktigere: en 7. sønn!), også fordi han ble schaumburgsk visekansler i Bückeburg! (Se litteraturlisten til artikkelen «Christian Kruse» under Stenzer:1880, hvor lenke til en antagelig ikke helt fullstendig – men uansett interessant – stamtavle!) Men se først og fremst genealogi «Krag»: Der finnes det en heraldisk analyse av slektene v. Gabel og v. Horns våpen, og der kommer det bl.a. frem, at Anna v. Horn mest sannsynlig var Waldemar Gabels MOR og ikke én av hans to HUSTRUER: «Christoffer og Margreta GABELS foreldre var Wulbern (Waldemar) Gabell (Gabeln) (<<mor: Anna von HORN, som kan være identisk med Anna v. Horn, dtr. av Johann von HORN [o. 1530-81 Hamburg] [gift ~ 1° i 1560 med Cathrine Schele av den hamburgske patrisierslekt Schele, hvis mor var Gesche Oldehorst] og 1. hustru [~ 1567] Cathrine Holthusen [+ etter 1600], dtr. av Joachim Holthusen, rådsherre i Hamburg i 1542 og amtmann i Ritzebüttel i 1564: se https://de.m.wikipedia.org/wiki/Liste_der_Amtmänner_von_Ritzebüttel>>), landmåler, 1620 byskriver i Glückstadt og 1626 kgl. proviantskriver i Glückstadt festningsby. Han ble skutt i 1628, og hans hustru var Margrethe JÆGER, som kan ha vært en faster av slottsfogden og en søster av fru Tausans far, sogneprest i Taarnby på Amager [se https://wiberg-net.dk/1154-56-Taarnby.htm], mag. Claus Hansen Jæger (1565-1639), som ca. 1605 hadde blitt gift med (barnas mor) Marina (Marie) Jensdatter (ca. 1580-), dtr. av Jens Torbensen (ca. 1550-), kgl. PROVIANTSKRIVER i KbhOg bemerk, hvilket ikke kommer frem i ovensående GENi-nettside og de dertil hørende, aktuelle sider, at (atter hentet fra genealogi «Krag») «søskenparet JÆGERS fetter var den Johan JÆGER (JÄGER) [se nederst på s. 318 her {= s. 8 av 11 nettsider}: https://tidsskrift.dk/historisktidsskrift/article/download/55541/75535/], slottsfogd på Kbh. slott (1665 slottsfogd Blaataarn), som i 1676 giftet seg for annen gang med SIN KUSINE Margreta GABEL (Margrethe «Garpen») (ca. 1620-83, 63 år gammel), enke etter kaptein Johan von Weyhe»! 

Til slutt i dette korte Forord kan jeg også innrømme, at gikk jeg NÅ tilbake til november 2017, da jeg opprinnelig startet disse nettsidene, ville jeg ha lukket fast alle navn til sider, overskrifter, koder, statistikk osv., på en noe enklere måte, og kalt spissartikkelen «Innledning til Maktens Genealogi», og de to vedleggene «Maktens Genealogi 1» og «Maktens Genealogi 2», skjønt navnevarianten «Skjult genealogi avdekkes/avdekket» også forklarer hva det her egentlig dreier seg om. Nemlig å bringe frem en mest mulig sann forståelse av de historiske hendelser, fx. den bakenforliggende årsakssammenheng m.h.t. hvem som ble tildelt de maktutøvende stillinger i enevoldsregjeringen fra 1660/61 av, på tross av at visse mennesker har gjort – og stadig gjør – sitt ytterste for å skjule slike avgjørende og historisk sett betydningsfulle genealogiske sammenhenger (for den fulle forståelse av disse – som om den sanne forståelse – var «privat»): Jfr. den Moltke-Brügmann’ske våpenanalyse i litteraturlisten til genealogi «Moltke» under Aachen:1973 her: https://hiddengenealogyrevealed.axelscheel.net/!

# INNLEDNING # (innledende bemerkninger/det 1.-9. NB): Følgende tegn *#* benyttes av og til for å avmerke spesielt viktige personer med henblikk på å granske og i heldigste fall oppklare den hittill ganske så ukjente virksomhet, som Vilhelm Scheel (1913-75) (eldste sønn av sendemann Arne SCHEEL i Berlin: se https://no.wikipedia.org/wiki/Arne_Scheel) utførte høsten 1941 for den norsk-engelske etterretning. (Se særlig litteraturlisten til genealogi «Scheel (Scheele)» under Koren:1942 og Kroglund:2016 for en rask innføring i hva som foreløpig er kjent om denne – krigshistorisk sett – relativt tidlige etterretningsvirksomhet i Norge.) Videre: Bemerk at (nesten) alle understrekninger i det følgende innebærer en LENKE og ikke et understreket ord. (Visse fødselsdatoer medfører dessuten dette jeg har valgt å kalle «telefonnummereffekten», fordi den iPhone jeg gjerne bruker til å skrive nettsidene med, feiltolker visse tallkombinasjoner som et telefonnummer og derfor understreker tallene og automatisk, dessverre, lager en lenke til et fiktivt «telefonnummer»! Ikke alle disse falske lenkene er blitt fjernet ennå; – men her er nesten aldri snakk om understekninger i alminnelig forstand.) <<Her kan det også gjøres oppmerksom på denne lenke til de genealogiske oversikter«Rosenberg» og «Reimers» i albumet «Maktens Genealogi» på nettsiden axelscheel.net: https://axelscheel.net/#collection/38543.>> (Etter omleggingen til One.Photo er det dessverre blitt umulig å lese på mobiltelefonen den til hvér oversikt medfølgende tekst; kun på pc er teksten å finne nå, nemlig ved å klikke på de tre punkter eller prikker/«informasjon» tilknyttet hver enkelt oversikt. Og visse feil er blitt funnet på de mange Reimers-oversikter [som nevnt i SkjultGenealogiAvdekket, første del], men da det vil komme reviderte oversikter i 2020, utdypes dette ikke nærmere her.)

#NB 1: På nettsiden SkjultGenealogiAvdekket, første del (se https://hiddengenealogyrevealed.axelscheel.net/) står oppført i genealogi «Burenius» i litteraturlisten henvisningen Friis-Petersen:1932 = «Kannik i Ribe Niels Torkilsen Lym og hans efterkommere…». Men denne henvisning finnes også på nærværende nettside (MaktensGenealogi.axelscheel.net) i litteraturlisten  til genealogi «Scheel (Scheele)», hvor det videre foreligger samlet en del opplysninger om slekten Liimes genealogi i relasjon til slektene Scheel og Giese, Lerche, Lemming, Vibe (Wibe), Reiminch óg REIMERS, Wildschütz og SPEND m.fl. Så se dér m.h.t. genealogi Liime (altså: her nedenfor).

#NB 2: Etter at de årsgjennomsnittlige besøk passerte 100 000 den 8. februar 2020 (med ca. 2 minutter pr. besøk; se nedenfor snart), fortsetter stadig økningen. Men for å vise den positive utviklingen, kan følgende notater bli ståendeEn god nyhet for nettsiden(e) axelscheel.net: I juni 2018 startet en kraftig økning av danske besøk, og den 28. august passerte antallet årsgjennomsnittlige besøk 10 000, nemlig til 10 016 besøk, hvorav 3179 var norske og 3166 danske. Dagen etter, f.o.m. den 29. august 2018  har besøkene vært flest i Danmark. – 2. januar 2019 var de årsgjennomsnittlige besøk 18049, hvorav 6368 i Danmark og 4904 i Norge, 1124 i California, 636 i Ohio og 525 i Tyskland, men bare – på 25. plass – 45 i Sverige, hvor altså nettsiden knapt er blitt registrert.

I desember 2018 og januar 2019 har det igjen vært en kraftig økning i antall besøk. – På den annen side – eller til gjengjeld – har det stadig høyere (over tredoblete) besøksantall også ført til en lavere gjennomsnittlig BESØKSTID: fra over 2 minutter pr. besøk sommeren 2018 til 54 sekunder den 14. februar 2019 (men også besøkstiden er igjen i stigning nå [og er på 58 sek. pr. 28. april] – etter at besøkene passerte de 24000). Og den 9. juni 2019 har den gjennomsnittlige besøkstiden steget til 1. minutt og 18 sek.

Den 30. okt. 2020 var de ÅRSGJENNOMSNITTLIGE BESØK steget til ## 125 119 ##, hvorav 28920 i Danmark, 24806 i Norge, 6512 i Tyskland, 5367 i US (en gruppe av de mindre stater i USA) og 4859 i Frankrike på de fem første plassene og 3437 i SAR Hong Kong på en 7. plass; så følger 3078 slike besøk i California på en 9. plass, 3073 i New Jersey på 10. plass, 2932 i Kina på en 11. og 2781 i Nederland på en 12. plass; i Storbritannia 2337 besøk på en 13. plass og nede på en 23. plass ligger Sverige med 773 årsgjennomsnittlige besøk. Og ÅRSGJENNOMSNITTLIG BESØKSTID ligger nå på ## 3 min. og 17 sek. ## pr. besøk! ••• #NB: I løpet av månedene juli og august har det vært store svingninger. Flere ganger har det årsgjennomsnittlige antallet besøk sunket med 1000, ja, opptil 2000 besøk, men bare for atter å stige til gamle høyder, og antagelig uten å tilsi, at økningskurven egentlig har stabilisert seg eller flatet ut, for samtidig har det vært en kraftig økning i gjennomsnittlig besøkstid. Så det skjer altså en stadig modifisering av besøksantallet i forhold til den stadig høyere besøkstid. Alt i alt later det altså til, at de årsgjennomsnittlige besøk ennå ikke har stabilisert seg, men fortsetter å øke – i likhet med besøkstiden. Dette er et godt tegn, som fortelller at genealogiene blir stadig grundigere lest. – At det stadig forekommer store svingninger, er tallene for 18. nov. 2020 et godt eksempel: De årsgjennomsnittlige besøk har sunket med ca. 1000 fra 30 okt. til 124 041, men til gjengjeld har den gjennomsnittlige besøkstid økt til 3 min. og 37 sek.! Og nå er tallene: Danmark 29460, Norge 24338, Tyskland 6357, US 5392, Frankrike 4617, Singapore 3757, Hong Kong 3322, India 3279, California 2888, China 2833, New Jersey 2774, Nederland 2578 og Storbritannia på de 13 første plassene og Sverige med 775 årsgjennomsnittlige besøk på 23. plass. 

             #NB 3: Slektene Burenius, Conradi, Darre, Egeberg, Giord Andersen (og Hans Hansen Rosencreutz), Hausmann, Irgens, Klaveness, Krabbe (av Østergård), Krag (og ARENT KRAG ), Løwencron (Piper), Moltke, Trane (med et tillegg de BESCHE), Vogt og  Aall behandles under nettsiden hiddengenealogyrevealed.axelscheel.net, som også – i likhet med nærværende nettside – er å finne som vedlegg på den innledende nettside galleriluscus.axelscheel.net, som først og fremst handler om Dorothea Krag og Christian Gyldenløve. – På den tidligere hovedsiden (som nå bare fungerer som en slags «oppbevaringsboks») axelscheel.net finnes dessuten akvareller, portretter,  dokumenter og genealogiske oversikter mm.                                       I løpet av 2020 vil det bli ryddet opp på denne hovedside, nemlig i tråd med One.com’s overgang til One Photo, og det vil bli lagt ut – etter over et års pause i Galleri Luscus – flere nye håndskrevne, genealogiske oversikter på denne side – og annet. Fotokvaliteten på det nye One Photo er sikkert blitt bedre enn før, men for mitt eget vedkommende har det vært et savn å ikke lenger kunne bruke det gamle eller opprinnelige galleriet. Hele Galleri Luscus var nøye planlagt – og inntil videre  gjennomført  –  med dette for øyet: å være en tilpasning til dette første galleri med sin «åpne», mer oversiktlige struktur med mange «vinduer» og ikke – som nå – uendelige, loddrette «kolonner», for å si det slik (den som husker det opprinnelige galleriet, vil vel forstå hva jeg mener. Dér, i det første galleriet, var det mange mapper, med portretter og våpen, malerier og akvareller, genealogiske oversikter, kart og dokumenter, nemlig plassert i hvér sin mappe, hvor de atter var ordnet i forskjellige «julekalendere» –  i hvert sitt vindu, hvor de så var tilføyet den tilhørende tekst, inntil alt innhold plutselig «falt ut» av vinduene og ble spredt vilt omkring på tilfeldig vis, om enn alle malerier i én haug, oversiktene i en annen osv.). Men etter en stund klarte teknikere i One.com å rekonstruere mye; og sakte men sikkert vil jo også dette nye Galleri Luscus ta sin form. Egentlig er nå situasjonen denne paradoksale, at den opprinnelige «hovedside» mest er å betrakte som en «lagerside», et sted for lagring, etter at siden plutselig ble rotete, en slags midlertidig «kladd», som etter hvert vil få sitt hovedinnhold overflyttet til nærværende nettside og til det 1. vedlegget HiddenGenealogyRevealed! – Flere malerier er blitt forandret og nye er blitt malt; men – som allerede nevnt – det er først og fremst flere genealogiske oversikter som vil bli lagt ut i det kommende år (2020), ikke så omfattende, som de mange oversiktene «REIMERS», men laget på den samme måten. Og endelig: den grunnleggende genealogi «Spend» (som jeg jo egentlig burde ha presentert først). Og flere oversikter «Vibeke Kruse». Men visse gåtefulle forhold har forsinket meg. Skjønt også disse genealogier/oversikter «Vibeke Kruse» og «Spend» vil være på plass, håper jeg, før 2021.

#NB 4: Og som sagt under innledningen til den første nettsiden HiddenGenealogyRevealed, er alle artiklene vinklet slik, at det kastes nytt lys på slekten Scheel, som på grunn av to genealogers snikksnakk, den i 1754 avdøde Tycho de Hofmans på 1700-tallet og særlig – i nyere tid – den i 2016 avdøde prest og skribent, dr. theol. Elith Olesens, kan trenge ny belysning. – Tycho de HOFMAN er omtalt i spissartikkelen om Dorothea Krag og Christian Gyldenløve, og han vil også bli omtalt i den kommende Spendgenealogi. Men se inntil videre denne artikkel: https://lokalhistoriewiki.no/wiki/Christian_Kruse  – eller heller: Dén versjon av artikkelen, hvis hovedinnhold gjengis her nedenfor snart. Her kommer det frem en interessant familiær relasjon, nemlig mellom Ch. Kruse (1636-57) og fetteren, Jacob von Bülow (1636-86), som var gift med Anne Catharina Trane, hvis søster, Elisabeth Trane (1650-1713), var gift med generaltollforvalter Giord Andersen (se https://lokalhistoriewiki.no/wiki/Giord_Andersen_(1651–1720), eller bedre: denne artikkel slik den presenteres på den andre nettsiden, SkjultGenealogiAvdekket, 1. del, forøvrig en artikkel med lenker videre til artikler i både NBL og SNL, og særlig anbefales artikkelen om ANDERSEN i Store norske leksikon: se https://snl.no/Gjord_Andersen). I litteraturlisten til artikkelen «Christian Kruse» finnes også en revidert utgave av hele lokalhistoriewiki.noartikkelen om duellanten «Joachim Ernst Scheel», nemlig som et viktig supplement til opplysningene om den nære slektsforbindelse mellom Ch. KRUSES 1. (virkelige) hustru, Anne Sophie Brockenhuus, og én av de to Frantz RANTZAU’er i duell med nettopp J. E. Scheel. Av betydning for slekten SCHEELS genealogi er det videre, at denne Christian Kruse til Hjermeslevgård i 1693 ble gift 2. gang med Maren Jacobsdatter (1681 adlet) v. Lossow (1639-87), en datter av Jacob Nielsen (1604-64), offiser og borger i Kbh., og Cathrine von Andersen til Klægsbøl (Klixbüll) og Ristrup (+ etter 1673), en datter av Benedict von ANDERSEN til KLÆGSBØL (+ etter 1609) og Anne Bendixdatter ROSENKRANTZ, som var en søster av den til slutt henrettetede bedrager Christoffer Rosenkrantz til Høgsbro, KOGSBØL (Kocksbüll på tysk) og Hundsbæk (se http://ribewiki.dk/da/Hundsbæk_Hovedgård – og se også https://da.m.wikipedia.org/wiki/Christoffer_Bendixen_Rosenkrantz) og altså en datter av Bendix Iversen ROSENKRANTZ til Kogsbøl (se https://da.m.wikipedia.org/wiki/Kogsbøl_Ladegård) og Klixbüll (Klægsbøl på dansk: se https://en.m.wikipedia.org/wiki/Klixbüll) og Anne Carstensdatter GRIB (+ etter 1604). Bemerk at Christoffer Bendixen Rosenkrantz’ hustru, Johanne GALSKYT (~ 1° Ludvig Nielsen [Rosenkrantz] til Høgsbro [+ før 29. juni 1591], hvis mor var Anne Hansdatter Breide, som døde 1551 i Haderslev), var en søster av Anne Pedersdatter GALSKYT (1548-1600), som i 1579 ble gift med Mogen Juel til Juellingsholm (+ 1587), hvis yngre bror, Johan Juel til Donslund (+ 1577), ble gift med Sophie Andersdatter SANDBERG av Kvelstrup og Løjstrup (~ 2° Niels Stygge, hvis datter Kirsten Nielsdatter STYGGE ~ Christoffer Bendixen ROSENKRANTZ til Kogsbøl, Høgsbro og  Hundsbæk i dennes 3. ekteskap)! Se https://finnholbek.dk/getperson.php?personID=I30327&tree=2. Og Cristoffer ROSENKRANTZ’ søstre (se https://finnholbek.dk/familygroup.php?familyID=F18341&tree=2) Anne Bendixdatter Rosenkrantz (~ Benedict v. Andersen til Klægsbøl) og Dorothea Rosenkrantz (<<~ Christen Nielsen Munk [Vinranke] til Ørnhoved, hvis datter Anne Munk [Lange] ~ Jørgen Mund til Serridslevgaard [~ 2° Margrethe Hansdatter Urne til Tiselholt!]>>): se her ovenfor i FORORD under NB E6!!

#NB 5: I 1610 ble altså Christoffer Rosenkrantz henrettet på skafottet, hvoretter hans kreditorer i 1613 solgte KOGSBØL (KOCKSBÜLL) til statholder Gert RANTZAU. Og noe senere (i 1630) skulle nettopp Kogsbøl  komme til å bli forvaltet av Heinrich REIMERS: se relativt tidlig i genealogi «Scheel (Scheele)» her nedenfor, hvor også følgende lenke finnes med disse og andre opplysninger om slekten REIMERS: http://www.bergendorff.nu/gittesaner/aqwn11.htm). Se også litteraturlisten til Ch. Kruse-artikkel nedenfor under Faasch:1958! Her fremgår det, at Christian Rantzau (1616-63) (mor: Dorothea Brockdorff) gjorde Heinrich Reimers «zum Verwalter auf Koxbül [= Kogsbøl], Amt Tondern, und Höxbroe. 1631 erwarb er die Bestallung als Verwalter» av Lindewitt (se https://de.m.wikipedia.org/wiki/Lindewitt -hvor – i samme «Gemeindegebiet» – også Risbrig ligger!), Höxbroe (se http://ribewiki.dk/da/Høgsbro_Hovedgård, en artikkel med interessante opplysninger også om aktuelle gren av slekten Rosenkrantz, og om familien Rantzau av Breitenburg!) og Klixbüll. Videre: Bendix Iversen ROSENKRANTZ var født i Emmerlev (se https://da.m.wikipedia.org/wiki/Emmerlev_Sogn), Højer, Tønder, og hans hustru, Anne Carstensdatter Grib, som i 1582 var enke, og som stadig levde i 1604, var en datter av Carsten GRIB [GRYP] til KOGSBØL (se  http://www.danskeherregaarde.dk/nutid/kogsboel) og Gribsgård i Emmerlev, som av kong Fr. I fikk livsbrev på fogderiet på Ærø, nevnt 1539 og i 1567, da han bodde i Kiel, og hvis våpen var et ørne- eller grifflår: se nærmere om ham under den kommende genealogi «Schele i Kiel»! S. Thiset og P. L. Wittrup opplyser i «Nyt Dansk Adelslexikon» (1904), s. 99: «Grib II +. Et s. Griflaar i g.; — ligl. mellem 2 g. Vesselhorn. Uradel. Sønderjylland. Hr. Eskild G. Rd. 1318. Carsten G. 1567 [!]. / D. A. A. 1895.» Se om NDL her: https://da.m.wikipedia.org/wiki/Danske_adelsslægter. Se forøvrig: https://no.m.wikipedia.org/wiki/Griff. Se også det fine kart i denne nyttige artikkel med lenker til kretser og kretsfrie byer: https://no.wikipedia.org/wiki/Schleswig-Holstein. Og Danmarks Adels Aarbog syn på saken – om slekten Grib – synes å fremgå tydelig på denne nettsiden: http://www.clausbechgaard.dk/MineAner/bechgaard/3076.htm. Men: se det neste NB 6:

#NB 6: Det bør undersøkes nærmere om det ikke er enten den Carsten Gryp i Slesvig, hvis enke i 1571 var Marine (se litteraturlisten nedenfor til artikkelen «Christian Kruse» under Gether:1986 og Naumann:1971!eller – kanskje snarere – borgermester i Kiel CARSTEN Gryp (Griep) (+ 1553), som egentlig var far til Anne Carstensdatter (Rosenkrantz født) «Grib»?På nettet sies hennes mor å ha vært en ANNE Ahlefeldt «af Haselau» (i Pinneberg ved Hamburg: se https://www.kuladig.de/Objektansicht/KLD-290023), en mystisk – fiktiv? – person, som ikke står oppført i Danmarks Adels Aarbog. Og denne Anne skal ha vært gift med en Carsten «Grib», som i 1539 og 1567 nevnes som vogt på Ærø, skjønt samme årbok – i stamtavlen «Rosenkrantz»nøyer seg med å fortelle, at Bendix Iversen Rosenkrantz til Kogsbøl og «Gribsgård i Emmerlev» var gift med «Anne Carstensdatter Grib, var 1582 enke, levede 1604» (DAA 1985-87, s. 787). Men det sies intet mer om faren, Carsten, og intet om en mor! Forøvrig later det til at denne såkalte barnefar Grib egentlig het Grip! I en artikkel av Bjørn Poulsen i Sønderjydske Årbøger, «Den sønderjyske herredsfoged i senmiddelalderen • Et herredsfogedsregnskab fra Sønder Gos herred 1474-75» (som finnes utlagt på nettet), skriver nemlig forfatteren innledningsvis – på s. 73 – om kong Fr. I’s «bestalling for Karsten Grip [!] fra 1528». (Poulsen, B. (1991). Den sønderjyske herredsfoged i senmiddelalderen. Sønderjydske Årbøger, 103(1), 73-86. https://doi.org/10.7146/soenderjydskeaarboeger.v103i1.80483.) Og kanskje vil det i nærværende sammenheng kunne vise seg å ha betydning, at en viss amtsskriver i Steinburg het Karsten Grip (i Itzehoe), som bl.a. dokumenteres slik i «Herrschaft Breitenburg 1256-1598» (se litteraturlisten til artikkelen «Christian Kruse» nedenfor under Hector/Prange:1988), s. 508, regest 1128: «1531 Januar 6 Gottorf / König Friedrich (I.) verleiht dem Joachim Brandt das geistliche Lehen an St. Georgen Altar in der Kirchspielkirche vor Itzehoe, das ihm sein Mutterbruder [!!] Carsten Grip  mit des Königs als des Patrons Genehmigung resigniert und überlassen hat. Signet. – am dage [s. 509:] trium regum. / Abschrift (16. Jh.); AGA, I B 4 Nr. 7.»

#NB 7: Nettopp nevnte Joachim Brandt dukker så opp i forbindelse med bl.a. Clement von der Wisch noen år senere (i 1542)! Dr. C  Lemmerich skriver i sin artikkel «Die Herrschaft Breitenburg» av 1843 (se nylig nevnte litteraturliste under Lemmerich:1843), s. 44 f: «Ursprünglich war dies [s. 45:] Land ein geistliches Lehn, ’dat belegen is tho Georgen Altar in der karspelkarken buthen vor Itzehoe.’ Der König als Patron verlieh dasselbe im Jahr 1531 an Joachim Brandt, welcher den Acker an Benedict Pogwisch für 3 Mark 12 ßl. verpachtete… … In genannten Jahre [1542] aber brach ein Streit über diese drei Morgen aus zwischen Clement von der Wisch [!], welcher die Tochter Kay Rantzau geheirathet hatte, und Benedict Pogwisch, da beide sie pachten wünschten.» Osv.! Se: https://books.google.no/books?id=Zt83a0oHmXUC&pg=PA45&lpg=PA45&dq=joachim+brandt,+itzehoe&source=bl&ots=UAGj_idjn0&sig=ACfU3U3Zws9Ju6W96rWpt0rH22iIDGsiUg&hl=no&sa=X&ved=2ahUKEwieteifj5HoAhVKpIsKHUnfCfAQ6AEwDXoECAUQAQ#v=onepage&q=joachim%20brandt%2C%20itzehoe&f=false. – Vel; på den annen side: borgermester Carsten GRIEP (Grypp, Gripp, Grip) var fra Hamburg, og hans yrke var bokhandler. Og hans hustru var Anna (!) Rodenburg, en datter av Johann(es) RODENBURG (RODENBORG), borgermester i Hamburg, og Cecilia Langenbeck, hvis bror Detlev LANGENBECK druknet som jurist på Femern og hvis bror Garleff LANGENBECK var gift med NN Koep, hvis søster Elisabeth Koep ~ 1° 1536/37 Dirick Vaget til Bramstedt (~ 1° Anna Ties, stammor for en slekt Vogt!); ~ 2° 1540 Caspar Fuchs til Bramstedt, kansler i Tyske Kancelli i Kbh.hvis datter Elisabeth Fuchs ~ 1575 Gerhard Steding(k), holstein-gottorpsk visekansler fra 157X (under Adam Tratziger [<<kansler på Gottorp 1558-84: se   http://denstoredanske.dk/Dansk_Biografisk_Leksikon/Samfund,_jura_og_politik/Myndigheder_og_politisk_styre/Kansler/Adam_Tratziger; se også Tratziger’s Chronica der Stadt Hamburg, nyutgitt i Hamburg 1865 – med et fyldig forord om Adam Tratziger! – av J. M. Lappenberg: https://books.google.de/books?id=Z8k5C8v2rcQC&printsec=frontcover#v=onepage&q&f=false>>] og Hieronymus Schultze, som var kansler 1584-91: jfr. litteraturlisten til artikkelen «Christian Kruse» her like nedenfor under Hoffmann:1986, hvor det bl.a. står om Clara Harges ektemann Georg CÖRPER: «In Georg Corpers Leben trat mit der ernennung des Hamburger Syndicus Dr. Adam Tratziger [!!] zum Kanzler in Gottorf 1558 eine wendung ein.»Se http://www.alt-bramstedt.de/diverse-gerhard-steding. Og jfr. hele dette NB 7 med litteraturlisten til artikkelen «Christian Kruse» under Brandt:1954!! Videre: Gerhard STEDING(K)S datter med «Elisabeth v. Fuchs», Elisabeth v. Stedingk (+ Barnekow 1656), ble gift etter 1606 med Joachim v. PLESSEN til Barnekow og Köchelstorf, hvis sønnedatter Abel Magdalene von Plessen ble gift med Thomas von Wetken (+ 1695) til Trenthorst, Wulmenau og Schenkenburg (~ 1° Katharina Gerdes): Se litteraturlisten her nedenfor til artikkelen «Christian Kruse» under Naumann:1971!! Se videre de kommende genealogier «Vibeke Kruse» og «Schele i Kiel». (<<En bror av Caspar FUCHS var domherren i Hamburg 1564/66 Kilian Fockes/Fuchs [~ NN], hvis datter Margrete Fuchs [Fockes] ble gift med Johannes Wetken [+ 1616] [se https://www.geni.com/people/Johann-Wetken/6000000018202793142], borgermester i Hamburg 1614 [ikke «1605», slik GENi-siden hevder: se https://de.m.wikipedia.org/wiki/Liste_der_Hamburger_Bürgermeister], som ble gift 2. gang med Maria [eller Maria Gesa] vom Kampe og 3. gang i 1595 med Elisabeth v. Eitzen [1578 Hbg.-1649]: se s. 12 (av 23 nettsider) i «Dat Slechtbok» hér: https://www.nd-gen.de/wordpress/wp-content/uploads/2019/06/Dat-Slechtbok.pdf – MEN: Notat av 18. sept. 2020: Dessverre ser jeg, at denne kompakte, innholdsrike og viktige nettside er blitt fjernet! Nei – det er kommet en NY VERSJON: https://www.nd-gen.de/wordpress/wp-!!  Sønnen av 2. ekteskap [evt. av 1.: se mere om disse forhold nedenfor i litteraturlisten under Volkart:1971], Johann WETKEN [1584-1643], ble gift 1. gang med Sophia v. Pein, hvis søster Anna von PEIN ble gift i 1611 med Wolder SCHELE [1579-1649], sønn av Martin Schele [mor: Gesa Oldehorst] og Elisabeth Schacht.>>) Og se her like nedenfor i litteraturlisten til artikkelen «Christian Kruse» under Stern:1916! (P.g.a. lenkene i følgende tyske artikkel om Tratziger, se også: https://de.m.wikipedia.org/wiki/Adam_Tratziger. A. TRATZIGERS svigerfar, Georg v. Zeven, var en sønn av borgermester i Hamburg Erick van Tzeven og Cath. vam Holte og en bror av Metke v. Tzeven, som i ekteskap med Hinrich Soltow ble mor til Alheid SOLTOW, som ble gift med Cord Kruse (!!), 1537/58 (1551 nevnt sammen med Hermann Schele), hvis datter Anna KRUSE (+ 1565 i Hamburg) ble gift før 1552 med Johann Koep (+ før 1565), tuchhändler, en bror av ovennevnte Elis KOEPS (~ 1540 Caspar Fuchs!) og NN KOEP (~ Garlef[f] Langenbeck) (!) og hvis sønn, Konrad (Cord) KOP (COEP), 1569/97, ble gift i 1590 med Gesche SCHELE, datter av Benedict Schele (+ før 1576) og Marg. Staties og søster av Ursula SCHELE, som ble gift med Dirich KRUSE, hvis sannsynlige sønn Benedict (neppe «Olai»!) KRUSE (CRUSIUS), kgl. svensk hoffrettsassessor (som ikke kalles «Olai» i nyere litteratur, fx. i Deutsches Geschlechterbuch «Moller», s. 259: se litteraturlisten), som ble gift med Margaretha Karin Lorensdotter (Larsdatter) HARTMANN (her kommer senere drøftelse) og hvis datter meget mulig kan ha vært Wiebke (Vibeke) CRAUSEN (KRUSE), Christian IV’s elskerinne og mest langvarige samboer og søster av bl.a. Hinrich Kruse, husvogt i Steinburg før 1632, da han ble husvogt i Krempe, senere i Segeberg – og av NN Kruse, som ble svigermor til gartneren på Rosenborg slott = David König? Benedict KRUSE og Karin HARTMANNS datter, Cath. Crusius (Kruse) (1625-), ble i 1645 gift i Hamburg med Vincent Moller (vom Baum) (1614-68), 1654 adlet v. Müller i Sverige. ([[O. Nielsen skriver i  «Abel Katrines Stiftelse» [se litteraturlisten til genealogi «Burenius» under Nielsen:1875], s. 4, om proviantskriver Hans Hansen [fete typer ved A.S.]: «Denne Mand havde ved sin Død tjent Kongen i 38 Aar og var født 1617 i Holsten (Slesvig?). 18. Jan. 1645 blev han Kjøkkenskriver ved Rosenborg, 1646 Foged i Kongens Have, hvor han 1650 afløstes af Hans Rostgaard. Han er da formodentlig bleven Amtsforvalter ved de kgl. Godser paa Laaland og Falster, i hvilken Stilling han forblev til sin Død. 24. Juli 1654 blev han Proviantskriver ‘for Kjøbenhavns Slot’ (paa Proviantgaarden); desuden var han Spisemester paa Holmen.»>>) Og ovennevnte Ursula SCHELES ektemann Dirich KRUSE er antagelig identisk med dén Dirick Kruse (Dirick=Dirich=Dirk=Dietrich), hvis bror, Caspar Kruse (Crusius), 1582 Lic. jur., i 1599 ble gift med Felicitas Walter, datter av Hans WALTER, myntmester i Lüneburg 1580 og enten 1. hustru, Cath. Polde, enke etter Simon Bruno (Braun/Brauns), prest til Michaeliskirche i Lüneburg, før han i 1561 ble utnevnt til superintendent i Lübeck og 1566/67 også i bispedømmet Verden, eller 2. hustru, Christine Münster, hvis mor, Agnethe von Dithmersen (Dithmers) (+ Hamburg 20. juli 1584) (~ 1° i 1537 med Ludolf von Schneverdingen [+ 1540]), var en datter av Vicco DITHMERS og Anna von Töbing, hvis mor var Ilsabe Schele fra Lüneburg!! (<<Se mere detaljert om disse ekteskap i litteraturlisten til artikkelen «Christian Kruse» under Hein:1990/93! Se da også en kommende genealogisk oversikt «Vibeke Kruse/Schele i Hamburg», hvor det kommer frem, at ovennevnte Ludolf von SCHNEVERDINGEN [+ 29. jan. 1540] hadde en søster, Alheid von Schneverdingen [deres begges mor var Richel Lange], som i 1511 ble gift med Hermann vom Rhyne, 1526-39 Sülfmeister, en sønn av Bartold van den Ryne [vam Rhyne, de Reno] og 1. hustru Kath. Soltow og altså en helbror av Anna vom Rhyne ~ Albert Westede i dennes 2. ekteskap [~ 1° Anna Bekendorp, enke etter Matthias vom Rhyne og mor til Cecilia WESTEDE, som ble gift med Hinrick Wittekop, og til Marg. WESTEDE, som ble gift med Hermann Schele: se C.F. SCHEELS maskinskrevne oversikt over de «Schele i Hamburg» her nedenfor i tilknytning til nettopp litteraturlisten til artikkelen «Christian Kruse» under samme litteraturhenvisning Hein:1990/93!>>). Dirick og Caspar KRUSE var nemlig sønner av Dirich Kruse, nevnt 1558 i Hamburg (og Geske Vagedes [v. Vogedes], en datter av Hans v. VOGEDES og Anna v. Ellingen, datter av Hans v. ELLINGEN og Metta Kruse!); og denne Dirich KRUSE nevnt i 1558 var en sønn av nettopp ovennevnte Cord Kruse og Alheid Soltow! Dessuten var ovennevnte Metta KRUSE en søster av Diederich Kruse, som med en av sine to hustruer var far til Cord Cruse, som ble gift med Alheid Soltow! Diederich KRUSES to hustruer var Cecilia Wichtenbek (~ 1° Albert Sommer) og WOBBEKE NN, enke etter NN Koene. Her kan også nevnes, at ovennevnte Karin Larsdatter HARTMANN var en datter av gullsmed i Stockholm Lorentz Hartmann (+ 1617) og (~ 1595) Margareta Pedersdotter Skuthe og en søster av Lorentz Hartmann, som i ekteskap med Catharina Böckmann ble far til Johan HARTMANN 1664 i Sverige adlet Adlerhielm: se https://www.adelsvapen.com/genealogi/Adlerhielm_nr_732. (Da denne artikkel «Adlerhielm» rommer en mislykket
lenke, gjengis denne qua effektiv lenke hér: https://www.adelsvapen.com/genealogi/Klöfverskjöld_nr_579.) Og Margareta SKUTHE ble gift 2. gang i 1620 med den kjente svenske sendemann og resident i Hamburg (etc.!) Johan (1629 adlet Adler friherre) Salvius, som i 1648 ble svensk riksråd: se https://sv.m.wikipedia.org/wiki/Johan_Adler_Salvius. Johan ADLER SALVIUS malt av ukjent kunstner. (Foto: Nationalmuseum.) – Men disse korte bemerkninger bør inntil videre bare betraktes som en foreløpig skisse av den kommende genealogi «Vibeke Kruse», som etter hvert vil få sin endelige form i tilknytning til litteraturlisten her nedenfor til artikkelen «Christian Kruse» (av den danske slekt Kruse med en blå jødelue i våpenet) under Hein:1990/93 (og nemlig dette kompakte to-bindsverks presentasjon av patrisierslekten Kruse fra LÜNEBURG) qua en viss rekke genealogiske oversikter.  

#NB 8: Anne Carstensdatter GRIB hadde også datteren Dorothea Bendixdatter Rosenkrantz, som ble gift to ganger: 1. gang med Peder Norby til Urup (se https://finnholbek.dk/getperson.php?personID=I41799&tree=2), som ble henrettet 23. juli 1595, og som var en sønn av Oluf Lauridsen NORBY til Steengårde og Maren Henriksdatter (Sandberg), hvis søster Anne Sandberg (mor: Berete Albrechtsdatter Emmiksen, dtr. av Albr. EMMIKSEN og Ingeborg Clausdatter Dyre) i ekteskap med Iver Vind til Starupgaard (!) ble mor til Jacob Vind til Store Grundet, som ble gift med Else Høeg (Banner), hvis sønn, hr. Iver Vind til Store Grundet (se  https://no.m.wikipedia.org/wiki/Iver_Vind), i ekteskap med Helvig Skinkel (mor: Mette Steensdatter Bille) ble far til Anne VIND, Arent von der KUHLAS hustru og svigermor til Mogens KRAG til KAAS: se genealogi «Krag»! Og 2. gang ble Dorothea ROSENKRANTZ gift med Christen Munk til Ørnhoved (~ 1° Anne Grøn), og med ham ble hun mor til to døtre, hvorav Anne Munk (Vinranke) ble gift med Jørgen Mund til Serridslevgaard (~ 2° Margrethe Hansdatter Urne til TISELHOLT [+ før 1641]: se FORORD, NB E6!), hvis søster, Berete Clausdatter Mund (+ 1650), ble gift i Roskilde Domkirke i 1626 med Mogens Pax til Torup, som hadde blitt oppdratt sammen med hertug ULRIK: se https://finnholbek.dk/getperson.php?personID=I9953&tree=2! Se også https://lokalhistoriewiki.no/wiki/Hans_Mortensen_Wesling under overskriften «Familie». Eller snarere: se denne artikkel slik den (sånn omtrentlig) opprinnelig var her snart nedenfor etter artikkelen om Christian Kruse (av den danske, adelige slekt)!

#NB 9: Det gikk ikke mange timer før lokalhistoriewiki.no-bruker Kallrustad (Trond Nygård), nemlig den 18. des. 2019 kl. 08:58, fant det nødvendig med «(rydding, tar ut unødvendig detaljerte slektsopplysninger)», – slik at også mine kildeangivelser og begrunnelser i forbindelse med Tor WEIDLINGS feilopplysninger om Ch. KRUSES ekteskapelige forhold nå kommer frem på amputert vis. Derfor gjengis her versjonen forut for Kallrustads ryddesjau, skjønt noe tilpasset nærværende nettside (revisjonen fra 17. des. kl. 22:34 kan sees på lokalhistoriewiki.no under artikkelens revisjonshistorikk, men følger også hér, om enn altså tilpasset nettsiden her og med langt flere litteraturhenvisninger, da den fjernede teksten kun hadde med henvisningen til Weidling:2000, dog med alle de tre underpunkter A-C intakte). Altså: Da litteraturlisten nå rommer så mange henvisninger, innebærer dette, at de tre underpunktene (med betydning for selve artikkelteksten) først kunne ha blitt lest langt unna hovedteksten, nesten nederst i listen – under w for Weidling. Så derfor settes aktuelle henvisning også her straks:

••• Weidling, Tor: Eneveldets menn i Norge: Sivile sentralorganer og embetsmenn 1660–1814.Riksarkivaren. Oslo. 2000. Digital versjonNettbiblioteket, s. 222. Ekteskapene korrigeres – i forhold til Weidlings sammensmeltning av to forskjellige Brockenhuus’er (sammenblandingen foreligger ikke i Danmarks Adels Aarbogs BROCKENHUUSstamtavle av 1962, om enn visse dødsår der er gale, som også rekkefølgen av forholdene) – diverse steder på nettet, bl.a. her (A-C):

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

## Christian Kruse ##

Christian Kruse (1636-1699), som døde i København, var amtmann i Nordlands amt og av den danske adelsslekt, som førte en blå jødelue med røde oppbrett på sølv i sitt våpen. Han var en sønn av landkommissær Jørgen KRUSE til Hjermeslevgård og Ryomgård (født før 1598, død 1666) og Beate Jochumsdatter von Bülow (1609–1657). (Se https://finnholbek.dk/getperson.php?personID=I41427&tree=2.) Hans fetter var Jacob von BÜLOW til Åker (Vang på Hedmarken), som var gift med Anne Catharina Samuelsdatter Trane: se Thrane (slekt). Som det tydeligst kommer frem i FORORD, NB E6 og E9, var Samuel TRANES mor, Eline Svendsdatter, en datterdatter av Peder Herlogson Kalips og 2. hustru Sigrid Knudsdatter Måneskiold! Anne Catharina TRANES søster, Elisabeth Trane, var gift med generaltollforvalter Giord Andersen, som kan ha vært en utenomekteskapelig sønn av offiseren Anders Sandberg (se genealogiene «Rosenkrantz» og «Scheel (Scheele)» her nedenfor), som var en bror av Christian KRUSES svigermor Helvig Ulriksdatter SANDBERG nevnt her nedenfor! 

Kruse ble forlovet med Sophie Amalie Ovesdatter Brockenhuus, som døde før bryllupet den 22. april 1681 i Hamburg, en datter av offiser og senere oberstløytnant og sjef for rosstjenesten i Norge, Ove BROCKENHUUS, og  Sophie Spang: se BrockenhuusMen deretter ble han 1. gang virkelig gift med Anne Sophie Brockenhuus (1652 Ullerup gods, Galtrup, Morsø Nørre H., Thisted—etter 25. okt. 1690, 38 år gammel), en datter av Sivert BROCKENHUUS og Helvig Ulriksdatter Sandberg (! se https://www.geni.com/people/Helvig-Sandberg-til-Ullerup-Skarregaard/6000000017121285218). Da Helvig SANDBERG også var mor til Helvig Sivertsdatter Brockenhuus, som i ekteskap med Claus Beenfeldt adlet Løvenkrone ble mor til Helvig Ingeborg Beenfeldt von LØVENKRONE, som ble gift med Peder Mortensen Selle: se den kommende genealogi «Spend»! Og Helvig SANDBERGS bror, Thyge Ulriksen Sandberg (1618 Lundenæs-59 Nyborg), ble gift med Karen Eriksdatter Juel (1626 Gudumkloster-56), hvis yngre bror var Jens lensbaron Juel til Juellinge og Juellund (1631-1700), som ble gift 1. gang i 1660 med Vibeke Ottesdatter Skeel (1633-85) og 2. gang i 1686 med Regitze Sophie Holgersdatter Vind (1660-92). Og 3. gang ble lensbaron JUEL gift i 1694 (!) med den unge Dorothea Krag (1675-1754) (~ 1701 Christian Gyldenløve [1674-1703]; ~ 1715 Hans Adolf v. Ahlefeldt [1679-1761], hvis slekt førte en hund i sitt våpen). Da kong Ch. V noe forundret spurte sin tidligere svigerdatter Dorothea Krag om hvorfor hun ikke hadde forblitt en fyrstesønns enke, men hadde inngått et nytt og 3. ekteskap med en skarve adelsmann, svarte Dorothea Krag, at en levende hund vel var å foretrekke fremfor en død løve. Se forøvrig denne artikkel: https://no.m.wikipedia.org/wiki/Christian_Gyldenløve, hvor det finnes flere interessante lenker, bl.a. til artikler om begge den tidlig avdøde GYLDENLØVES ektefeller, altså også til 1. hustru, Charlotte Amalie komtesse Danneskiold-Laurvig (1682-99), Ul. Fr. Gyldenløves datter, som ble gift med sin fars brorsønn, Ch. Gyldenløve, på Københavns slott den 27. november 1696.

Den 11. august 1693 ble han så virkelig gift for andre gang med Maren Jacobsdatter 1681 adlet von Lossow (1639–1697), en datter av offiser og borger i København, Jacob Nielsen (1604-64), og Cathrine von Andersen til Klægsbøl (Klixbüll) og Ristrup, hvis mor var Anne Bendixdatter Rosenkrantz av KOGSBØL: se her ovenfor under INNLEDNING, det 5. NB! #NB: Jacob NIELSENS eldre helbror var Søren Nielsen Hofman (1600 Randers-1649 sst.), som i ekteskap med Gertrud Pedersdatter Tøgersen ble oldefar til genealogen Tycho de Hofman (1714-64): se spissartikkelen om Dorothea Krag og Christian Gyldenløve (https://galleriluscus.axelscheel.net/2017/11/07/Var-fru-Brüggemann-født-Krag-egentlig-en-datter-av-Christian-Gyldenløve-og-Dorothea-Krag?/) og se https://da.m.wikipedia.org/wiki/Tycho_de_Hofman. – Kort fortalt ble Ch. Kruse hoffjunker i 1667 og forskjærer i 1669. I 1667 fikk han rang av kammerjunker. Han var amtmann i Nordlands amt fra 1686 til 1691. Hans søster Kirsten KRUSE ble i 1658 gift med Henning Walkendorff til Glorup, Klingstrup og Bjørnemose og hans søster Helvig KRUSE ble gift med Hans Oldeland (1628-90), hvis far av samme navn ifølge Finn Holbek solgte Trellerup i 1641 til Ulrik Christian Gyldenløve (1630-58) (mor: Vibeke Kruse), men det var vel snarere kong Christian IV som kjøpte gården til sin umyndige sønn, som i 1641 bare var ca. 11 år gammel. Eller mere presist, så var det vel GYLDENLØVES verge, Sten Bille til Kærsgård – og senere (1643), den nye vergen Arent v. der Kuhla! – som på kongens vegne kjøpte inn grunn og gårder (Skinnerup osv.), som til slutt skulle utgjøre Ulriksholm hovedgård, til den unge Gyldenløve: se https://finnholbek.dk/getperson.php?personID=I51083&tree=2 (besøkt 9. april 2020), men se også denne historiske studie av Bo Fritzbøger: «Herregårdsdrift og godsøkonomi: Skinnerup 1616-1660»: https://tidsskrift.dk/labo/article/download/26131/22998/; og se litteraturlisten under Nielsen:1875!

## LITTERATUR: ##

••• Billig, Wolfgang: «Die Schele und andere Dannenberger Vorfahren der am 23.8. 1711 geborenen Catharina Lucia Krüger», i: Norddeutsche Familienkunde — Heft 3/1986. (Fra 1987 er Norddeutsche Familienkunde en bestanddel av Zeitschrift für Niederdeutsche Familienkunde (ZNF); se her: http://www.genealogy.net/publikationen/nfk/1986-1989.htm.)

••• Bloch, J: «Stiftamtmænd og Amtmænd i Kongeriget Danmark og Island 1660–1848. Udgivet af Rigsarkivet» (Kbh. 1895). (Denne viktige henvisningen er hentet fra litteraturlisten til genealogi «Moltke», hvor forøvrig mye v. Schele/v. Münchhausen/v. Holle/v. Halle-genealogi finnes under Kater:1995!) Blochs verdifulle, kompakte avhandling finnes utlagt på nettet her: http://www5.kb.dk/e-mat/dod/130001660633.pdf. S. 38: Vordingborg Amt 1669–1750. / Indbefattende Baarse, Hammer og Tybjerg Herreder. Jfr. Jungshoved Amt, S. 41. / 1660–64. Ulrik Fredrik Gyldenløve, Greve til Lavrvig, Jarlsberg og Herzhorn, Herre til Kalø (Oberst af Kavalleriet 11/2 57. Lensmand over Udsten Kloster 12/4 s. A.), [herfra fete typer ved A.S.:] tillige Lensmand over Vordingborg Len 1. Maj 1660 — 15. Febr. 1664 (Geheimeraad, Medlem af Statskollegiet, Statholder i Norge og Befalingsmand paa Aggershus). Tillige Kommandør over Rytteriet i Sjælland 11/10 60. Rigens Jægermester [!] 1/2 61. Ridder 11/10 63. / Gyldenløve fikk 13. Decbr. 1661 Tilladelse til under sin Udenlandsrejse at beholde i 6 Aar Vordingborg Len og Ladegaard samt Beldringe og Lekkende Godser og Tiender med visse og uvisse Indkomster kvit og frit, dog Regalier forbeholdne. Han forpagtede da 21. Jan. 1662 for en vis Afgift Lenet til J e n s L a u r i t z e n, der 24. s. Md. fik Bestalling som Pensionarius over Vordingborg Amt med Beldringe og Lekkende i 6 Aar, efter den med G. sluttede Kontrakt, saaledes at tilligemed Forpagtningen ogsaa Amtets Administration betroedes Pensionæren. Se nedenfor. / 1664–71. [Navnet til K. P. er satt med fete typer i boken:] Kristoffer Parsberg til Jerned o. s. v. (Kammerjunker 30/12 58. Hofmester hos Kronprinsen fra 17/10 60), 16. Marts 1664 Befalingsmand over Vordingborg Amt. … Vicekansler i danske Kancelli 26/8 68. … / Krf. Parsberg, som efter Bestallingen 16/3 64 alt nød en Del af Vordingborg Amts Afgift, fik 19/7 s.A. bevilget den hele Afgift kvit og frit, dog uden at befatte sig med Administrationen, før Kontraktaarene vare udløbne (ved Reskript 3/5 68 forlængedes Fristen til 1/5 69. J e n s L a u r i t z e n vedblev da som Pensionarius at bestyre Vordingborg Amt, idet Kontrakten fornyedes 16/5 68, — 1/5 70 (da Amtet afstodes til Prins Jørgen). / 1671 — 72. [Navnet O. K. med fete typer i boken:] Otto Krabbe, Amtmand over Tryggevælde, Vordingborg og Møns Amter fra 1. Mai 1671 — 16. Jan. 1672 (afskediget fra Vordingborg Ant). Se videre flg. S. / 1672 — 80. F r a n k e M e i n e r t s e n (Amtsskriver over Vordingborg Amt 8/1 68 fra 1/5 s. A.) anføres i Amtmands Sted ved Vordingborg Amt 2/3 72 til kort før sin Død (Jan. ?) 1680. I dette Tidsrom synes Prins Jørgens Overkæmmerérer: Kristian Gynther von der Osten (Hofmester hos Prinsen 20/5 68. Ridder af Dbrg. 12/10 71) og, efter dennes Død 12. Oktbr. 1677, Kristian Siegfried v. Plessen at have været Prinsens Befalingsmænd paa Vordingborg og Jungshoved. [<<Se https://www.geni.com/people/Christian-Günther-von-der-Osten/6000000109902759919; #NB: Christian Günther v.d. OSTEN {ca. 1640-77} {mor: Maria Sibylla v. Bülow} var gift med Auguste Marie v. Winterfeldt {!!} og hans søstersønn, Jørgen Christopher v. Klenow {1673-ca. 1719}, var gift med Eleonore Magdalene v. Wittorp! Videre var v. der OSTENS mor, Maria Sibylla v. BÜLOW {ca. 1618 Gudow-67}, en datter av Joachim d.J. von BÜLOW {1585-1643} og Anna Sophie v. Grote {1586-1637}, hvis mor, Elisabeth v. Holle {1563 Schloß Ricklingen, Hannover-1638 Dannenberg}, var en datter av Johann v. HOLLE {ca. 1530 Ricklingen-1576) {mor: Elisabeth von Münchhausen} og {~ 1563} Catharina v. Heimburg {mor: Anne v. Münchhausen}, hvis bror Jobst Heino v. Heimburg ~ Ursula v. Bünau; – og Johann v. HOLLES bror var Eberhard v. Holle (1531-1586), 1561 biskop av Lübeck: se https://de.m.wikipedia.org/wiki/Eberhard_von_Holle! Se dessuten https://da.m.wikipedia.org/wiki/Christian_Siegfried_von_Plessen!>>] / 1680–98. [Navnet K. S. v. P. med fete typer i boken:] Kristian Siegfried v. Plessen til Parin og Hoickendorf (Administrator og Overkæmmerér hos Prins Jørgen [s. 40:] 1677) anføres som Amtmand over Vordingborg Amt fra 12. Febr. 1680 (i Sjæll. Registre og Tegnelser; fra 1694 i Civilreglementerne, med Løn som Geheimeraad) — 9. Juli 1698 (Amtmand over Møns Amt, se S. 43). Fra 1. Oktbr. 1682 var imidlertid Otto Krabbe Amtmand over det i Vordingborg Amt liggende Ryttergods saa og Proprietærernes Gods (til 8. Juli 1717). / 1698–1710. [Navnet med fete typer i boken:] Otto Krabbe overtog efter Plessens Afgang paany hele den kongl. Administrationaf Vordingborg Amt. / 1710–12. [Navnet satt med fete typer i boken:] Klavs Henrik v. Vieregge … … / 1712–19. [Navnet med fete typer i boken:] Kristoffer Joachim Giese…» – Her portrett av Lübeck-bispen Eberhard v. Holle (1531-1586), om hvem det til slutt kan bemerkes, at hans farbror Tönnies (Anton) v. Holle (1495-1573), drost til Harzburg etc., var gift 1. gang (av 3 ganger) med NN v. Halle, hvis bror Thomas v. Halle (+ 1551), domprost i Minden og kanonikus i Münster, var gift med Anna Borries (1513-93) (se artikkelen «Hans Mortensen Wesling», kapittelet «Våpenskjold» her nedenfor i litteraturlisten [under Scheel, Axel] til artikkelen «Christian Kruse») og hvis bror Franz v. Halle (1490-1553 Antwerpen) i ekteskap med Christine Rommel (<<+ 1533 Rahden i fyrstebispedømmet Minden under fødselen av sin éneste datter, Christine v. Halle: se https://de.m.wikipedia.org/wiki/Christine_von_Halle>>) ble svigerfar til Heinrich v. Rantzau til Breitenburg!! Se litteraturlisten til genealogi «Moltke» under Hefler:1997 og Kater:1995. (Portrettet er hentet fra ovennevnte Wikipedia-artikkel om Eberhard v. Holle biskop av Lübeck 1561: se flere opplysninger også om illustrasjonen dér):

••• Bobé, Louis: «Slægten Ahlefeldts Historie • Udarbejdet paa Foranledning af Lehnsgreve C. J. F. Ahlefeldt-Laurvig», 6 bind (København, Andr. Fred. Høst & Søn 1897-1912). (Denne litteraturhenvisning står også oppført i litteraturlisten til genealogi «Burenius» og bør sammenholdes med HINTZES bok om slekten Blome: se her nedenfor under Hintze:1929.) ## Bind 2, s. 153f: «III. / POVL AHLEFELDTS SØN / HENRIK AHLEFELDT / til Oregaard og Gronenberg, + 1583. / [Heretter fete typer og kursivert skrift ved A.S.:] Efter Faderen arvede han Oregaard, hvor han vistnok til Stadighed var bosiddende. 1572 havde han som Patron for Ore Kirke en Strid med Præsten Jens Bertelsen. 1574 stillede han til Rostjenesten paa Fyen to Heste og nævnes 1580, da han mødte ved Lehnsmodtagelsen i Odense, til Gronenberg, der ved Arv eller Kjøb maa være tilfaldet ham efter Farbroderen Jørgens Enke [<<Anne {Anna} Se{he}estedt, hvis datter NN {visstnok Anna} von Ahlefeldt {+1585, begr. Plön} ble gift før 1565 med amtmann over Steinburg amt, staller i Strand og prost i Preetz Sivert Reventlow til Gneningen, som levde 1597 {~ 1° Margrethe Pogwisch}: se https://finnholbek.dk/getperson.php?personID=I31902&tree=2>>]. 1581 var han blandt dem, der ledsagede Dronning Dorotheas Lig fra Sønderborg til Korsør. Han døde 1583 og blev begravet ved sin Farbroders Side i Süsel Kirke. / [S. 154:] Henrik Ahlefeldt var gift med Catharine Ahlefeldt af Linjen Gjelting, vistnok en Datter af Bendix Ahlefeldt til Gjelting og Satrupholm og Margarethe Rantzau; hun fødte ham to døtre [!], af hvilke kun den ene kjendes (Femte Afsnit II). 1587 stillede Henrik Ahlefeldts Døtre til Oregaard to Heste til Rostjenesten.» ## Men som Hintze skriver i sin bok om slekten Blome av 1929, hadde Povl Ahlefeldt også 2 sønner. Her gjentas fra Hintze:1929, s. 130f: «Dietrich Blome’s Frau war  e i n e   A h l e f e l d; aus Landgerichtsprozessen ist ersichtlich (St.-A. Kiel, Landger. Akte 507 u. 2641), daß seine Frau eine Schwester (der Vorname ist unbekannt) von  F r a u  Abel v. d. Wisch, ferner daß ihr Schwestermann Detlev v. d. Wisch auf Olpenitz war (der v. d. Wisch heiratete 1597 oder 1598  A b e l  v. Ahlefeldt, die Witwe von Schack Blome auf Gronenberg (s. 9. Abschnitt), die Dr. Bobé («Slaegten Ahlefeld, Bd. 2) irrtümlich [!] als einzige Tochter von Hinrich v. Ahlefeld auf Oregaard und Gronenberg u. s. Gem. Catharina v. Ahlefeld a. d. H. Gelting bezeichnet. Hinrich v. Ahlefeld hatte außerdem noch zwei Söhne Hinrich und Claus [!], von 1609–1624 wurde seitens des Käufers von Nehmten, Hans v. Thienen a. Wahlstorf, ein Prozeß geführt gegen Hinrich und Claus v. Ahlefeldt zu Satrupholm und Gelting als Vormünder und Mutterbrüder des Dietrich Blumen zu Nehmten Kinder wegen des mütterlichen Brautschatzes (St.-A. Kiel, Landger. Akte 507).» ## I tillegg hevder Finn Holbek uten å ha hentet denne opplysningen fra den siste Ahlefeldt-tavlen i Danmarks Adels Aarbog av 1982-84 – at en 3. (!) søster NN v. Ahlefeldt av Oregaard ble gift med Didrik (Dietrich) Blome til Nehmten (+ april 1609): se https://finnholbek.dk/getperson.php?personID=I31768&tree=2 (denne side er besøkt 30. jan. 2010)! Men Holbek opplyser samtidig: «FORBEHOLD: nævnes ikke i DAA 1982-84 / medejerinde af Oregård, skal være forhekset til døde». ## S. 162: «II. / HENRIK AHLEFELDTS DATTER / ABEL. / [Fete typer og kursivert skrift ved A.S.:] Hun og hendes Søster, om hvem intet vides [!!], solgte vistnok 1588 Oregaard til Fru Margrethe Rosenkrantz, Hans Johansen Lindenovs Enke [<< se https://www.geni.com/people/Hans-Lindenov/6000000002895886724Enkens datter, Sophie LINDENOV, ble gift 2. gang med Heinrich RANTZAU til Rantzau og Schön(e)weide, som sto fadder for en datter av slottsgartner Joachim SCHEEL på Koldinghus: se genealogiene «Rosenkrantz» {!} og «Scheel (Scheele)»>>]. Abel ægtede i første Ægteskab Schack Blome (Søn af Hans Blome), der 1581 studerede i Rostock og 1587 fik kongeligt Pas til fremmede Lande. 1588 skrives han til Gronenberg, kjøbte 1592 af Domkapitlet i Lybek [!] Dankerstorf og fik i Mageskifte 5 Gaarde i Panstorf og 7000 Mark lybsk samt en aarlig Rente af 420 Mark. 1592 mødte han ved Hyldingen og var endnu 1594 i Live. I Frøkenskatregistret, der udskreves i Omslaget 1597, nævnes derimod hans Enke til Gronenberg. Dette Gods blev 1601 af Hans Blomes Enke til Seedorf med Indvilligelse af hendes ældste Sønner Thomas, Hans og Volf solgt til Hertug Hans den Yngre. / Fru Abel Blome indgik andet Ægteskab med Ditlev von der Wisch til Olpenæs og Grønholt [<< hvis sønn Wolf v. der WISCH – året før han giftet seg i 1627 med Christine Sestedhøyst sannsynlig fikk datteren, den i Danmarks historie så kjente legatstifter Abel Cathrine von der Wisch, med NN Mule!

BOBÉ #NB 1: Nettopp nevnte Christine SESTED var en datter av Alexander Se{he}sted{t} til Güldenstein, prost for det adelige kloster i Uetersen {+ 1618 og begr. s.m. sin hustru i Hamburg} og {~ 1599} Margarethe von Ahlefeldt {1580-}, som levde ennå 1638, datter av nedennevnte Claus von AHLEFELDT til Gjelting og Magdalene Rantzau av Breitenburg! Margarethe von AHLEFELDT var altså en yngre søster av Didrik v. Ahlefeldt til Bülck {1579-1645}, 1626 oberstløytnant ved Volf Buchwalds reg. og deltager i slaget ved Lutter am Berenberg og av Claus von Ahlefeldt {1578-1632}, som i 1608 ble anbefalt av kong Christian IV til prins Moritz av Oranien og som i 1609 bodde på den kongelige gård Ophusum og som i ekteskap med Adelheid {også født} von Ahlefeldt ble far til Margrethe v. Ahlefeldt (1606-54), som i 1621 ble gift med dansk krigskommissær, mecklenburgsk geiheimeråd og befalingsmann på Boitzenburg, Daniel Buchwald til Schierensee, Blockshagen og Wisch {1599-1674}, hvis datter Anna Hedevig Buchwald ~ 1655 Claus v. Ahlefeldt {~ 1648 Elisabeth Sophie Gyldenløve}!! Og endelig var Margarethe også en yngre søster av Carl von Ahlefeldt 1612 til Koselau {1576-før 1635}, 1612 hertugelig holsten-gottorpsk råd, som samme år med Otto Qualen tok hertugdømmet Holsten til len av keiseren i Prag, og som i ekteskap {~ 1608} med Beate Breidesdatter Rantzau av Bothkamp ble far til nettopp Claus von Ahlefeldt til Bramstedt etc. {1614 Gjelting-1674}, som etter sin {andre} svigermor Vibeke Kruses død fikk Bramstedt: se https://no.m.wikipedia.org/wiki/Claus_von_Ahlefeldt>>. Følgende portrett av Claus v. Ahlefeldt til Bramstedt, Klein Nordsee og Schierensee er malt av Abraham Wuchters ca. 1646: Se forøvrig https://no.m.wikipedia.org/wiki/Abel_Cathrine.

BOBÉ #NB 2: Beate RANTZAUS bror var Josias Rantzau til Bothkamp (1609-50), fransk marskalk {<< se https://de.m.wikipedia.org/wiki/Josias_Rantzau}; –  i Holstein gjelder han – ifølge NF {= «Europäische Stammtafeln», Neue Folge ved Detlev Schwennicke},Tafel 80som den kjødelige far til kong Ludwig XIV av FRANKRIKE: se https://no.m.wikipedia.org/wiki/Ludvig_XIV_av_Frankrike!! >>]. Han [Ditlev v. d. WISCH] underskrev den fornyede Union af 1623, men var død 1626.» ## S. 164: «GODSKE AHLEFELDT / + 1664. / [Fete typer og kursivert skrift ved A.S.:] I Aaret 1603 afsluttede han et Forlig med Didrik Blome i Syderstapel om overtagelsen af dennes Fæstegods, Gaard og Hus i Gosefeld. … Desuden ejede han (1604) Landsbyen Veseby ved Slien i Kosel Sogn, men boede 1621 i Ekernførde og Aaret efter i Sønderborg. / Godske Ahlefeldt tjente ved det gottorpske Hof som Hofjunker, senest fra 1629, da han ansøgte Hertugen om at faa Gosefeld overdraget paa Livstid. 1632, i Omslaget, fik Ditlev Brockdorff til Vindeby, efter forudgaaende Overenskomst med Godske Ahlefeldt, af Hertugen Skjøde paa hele Landsbyen Gosefeld. Udenfor Gottorp Slot, ved den hertugelige Lysthave, ejede Godske et Hus, som han 1634 afhændede for 600 Rdlr. Han døde 1644 og blev 29. Marts bisat fra Slesvig Domkirke, hvor Generalsuperintendenten holdt Ligtalen over ham. / Godske Ahlefeldt var gift med Elisabeth v. Wenckstern (født o. 1600), Datter af Henrik v. Wenckstern til Lenzerwisch i Brandenborg og Margarethe Brockdorff. (Ifølge den kjente svenske genealog Gabriel Anrep var «Hedvig Alfeld, som lefde enka 1646», en datter av Godske og Elisabeth Hartwigsdatter [!] WENCKSTERN «från Leutelwisch», hvilken stedsangivelse synes å tyde på, at Bobé her er den som har satt seg inn i kildene best.) De havde flere Børn, af hvilke fire kjendes [bl.a. den på s. 172 nevnte Sophie v. Ahlefeldt] (Sjette Afsnit II).» ## S. 171: «II. / GODSKE AHLEFELDTS BØRN [med Elis. v. Wenckstern] / 1. MORITZ AHLEFELDT / til Løitmark, Espenæs og Lille Grønholt, hertugelig gottorpsk Kammerjunker, Ritmester og Hofmarskalk, —1675. // [Fete typer og kursivert skrift ved A.S.:] I Aarene 1635–40 boede han i Flensborg og fik ved sidstnævnte Tid af Hertugen af Gottorp anvist den i Svans Sogn beliggende Landsby Ellenberg, til hvilken han skrives 1641, da han var indbudt til Prins Christian Albrechts Daab. Kort efter erhvervede han Godset Løitmark, ligeledes i Svans Sogn, beliggende ved Slien lige overfor Kappel og arvede 1645 Gosefeld efter Faderen. Omkring 1650 afhændede han for 1800 Rdlr. Løitmark til Hertugen, der 1665 afstod det til Christopher Roepstorff.» 

BOBÉ #NB 3: Christopher ROEPSTORFF (1615-65), krigskommissær i hertugdømmene, var gift med Elisabeth Hansdatter Schröder, hvis bror, Hans SCHRÖDER (1627-99) ble adlet von Løwenhielm (se https://da.m.wikipedia.org/wiki/Hans_von_Løwenhielm). Han var en sønn av Frederik von Roepstorff (ca. 1595-1615), ob.ltn., og Sophie Eleonora v. Ahlefeldt (se https://www.geni.com/people/Sophie-von-Ahlefeldt/6000000013353442035), som ikke står oppført i Danmarks Adels Aarbog 1982-84, artikkelen «Ahlefeldt», s. 616f, hvor bare den antagelig yngre bror (?) Claus von Ahlefeldt til BRAMSTEDT (som han fikk etter sin svigermor Vibeke Kruses død den 28. april 1648)Klein Nordsee og Schierensee (3. sept. 1614 på Gjelting-1674) nevnes som énebarn (!), sønn av Carl von AHLEFELDT av Gjelting til Koselau (mor: Magdalene Rantzau, datter av statholder Henrik RANTZAU til Breitenburg og Christine von Halle!), men som er omtalt i litteraturen andre (og mere – i Gyldenløve’sk sammenheng! – troverdige) steder, fx. på nettsiden alt-bramstedt her: http://www.alt-bramstedt.de/die-besitzer-des-bramstedter-gutes-schlosses. – Denne Christopher Roepstorff hadde i sitt ekteskap med Elisabeth Schröder bl.a. en datter, Margareta Hedewig ROEPSTORFF, som ble gift med Johannes Vennighusen, 1665 forvalter på Bramstedt (!), etterfulgt 1670 av Claus von Örtzen: se genealogi «Moltke» under «4) Jürgen Moltke», det 1. NB (ikke langt under portrettet av dronning Anna Sophie)! Forøvrig var Frederik v. ROEPSTORFFS mor, Anna v. Brockdorff, en datter av Poul von BROCKDORFF og Anna Jesparsdatter (Jaspersdatter) v. Buchwald, hvis mor, Anna Caisdatter v. Rantzau (1525-2. okt. 1593, 68 år gammel), også hadde en sønn, Heinrich v. Buchwald til Sierhagen født ca. 1550, hvorfor allerede av denne grunn hennes ekteskap med Clement von der Wisch til Hanerau (o. 1480-1545 Uetersen) må ha vært hennes 1. ekteskap. Dette er da også hva Finn Holbek/DAA hevder. Men problematisk synes det derimot å være, at  Clement v. der WISCH ble gift 2. gang med Catharina v. der Lieth, som nemlig var død i 1561 og ble mor til Anna Clementsdatter von der WISCH, som døde før 1568, og som ca. 1554-55 hadde blitt gift med Christoph v. Issendorff til Poggemühlen, med hvem hun ble mor til Bendix von der KUHLAS hustru Hedevig v. Issendorff: se genealogi «Krag» samt samme genealogis litteraturliste under Freytag:1978! Hvis det nemlig antas, at Anna v. der Wisch bare var 13 år gammel da hun giftet seg, så må hun ha blitt født ca. 1531 og ekteskapet til foreldrene ha blitt inngått ca. 1530. Men på det tidspunkt var Anna Rantzau bare ca. 5 år gammel! Slik at Anna v. der Wisch må ha blitt født i et tidligere ekteskap – nemlig dét med 1. hustru (!) Catharina v. der LiethSåvidt jeg skjønner må det derfor være galt når Finn Holbek fører opp Anna Caisdatter v. Rantzau som Clement v. der Wisch’ 1. hustru: se https://finnholbek.dk/getperson.php?personID=I39458&tree=2 (besøkt 3. feb. 2020). Dessuten finner jeg det vanskelig å forstå, hvordan Anna Rantzau skal kunne ha giftet seg for 2. gang «ca. 1544» med Jespar (Jasper) v. Buchwald, når Clement v. der Wisch døde «ca. 1546», evt. 1545 i Uetersen: se https://de.m.wikipedia.org/wiki/Clement_von_der_Wisch! Nei, egentlig bør det slett ikke herske tvil engang om disse forhold, da Clement v. der Wisch etterlot som enke (!) Anna von RANTZAU: se litteraturlisten nedenfor under Schwartz:1977, s. 86 (1. hustru Katharina von der LIETH) og s. 104 (2. hustru Anna v. RANTZAU)Og:

BOBÉ #NB 4: Anna v. RANTZAUS kusine, Magdalena Paulsdatter v. Rantzau av Hohenfelde ble gift 2. gang etter 1548 med Claus Rantzau genannt SCHEELE (1506 Itzehoe-«kurz vor 12.III 1571») ifølge NF «Rantzau» Tafel 85 – og se vedrørende samme ekteskap her nedenfor (husk at nærværende henvisning er hentet fra genealogi «Burenius»!) i litteraturlisten til genealogi «Krag» under Freytag:1978 (som dog også finnes i nærværende litteraturliste her nedenfor snart) og, ikke minst, i litteraturlisten til artikkelen «Christian Kruse» under Hector:1988 (!!), 1524 imm. Rostock, 1549 prost, 1555/71 amtmann til Steinburg, 1561 kgl. råd og amtmann til Krempe («Schele Claus Rantzow» var 1560 også amtmann på Cismar), 1564 panteherre til Mögeltondern, sønn av Henneke {1511 Heinrich} Rantzau til Neverstorf, amtmann til Gottorp, så Tralau, Flensburg og endelig 1525/31 til Rendsborg, og Margarete Heesten, datter av Sivert HEESTEN og Drude NN (Schele?) samt ~ Heinrich Rantzau (NF «Rantzau» Tafel 91) 1451 til Stresow, 1459 til Dame, 1470 panteherre til Apenrade, 1465/68 grevelig holsteinsk amtmann til Gottorf, 1474 kgl. dansk råd, 1451/80, var 20. jan. 1487 + (~ 1° Katharina Pogwisch), hvis begge sønner hadde etterkommere av navnene Margarete og Drude, slik at Margarete Heesten synes å måtte ha vært begge sønnenes mor (med stor etterslekt): se https://finnholbek.dk/getperson.php?personID=I25329&tree=2! 1652 kjøbte han for 3400 Rdlr. af Fru Drude (<<= Drude Bendixdatter Wensin (+ 1664 Slesvig), hvis datter Drude Pogwisch (ca. 1620-80) ~ 1640 Reimar v. Plessen (1643-98), hvis sønnesønns datter, Sophie Henriette von Plessen (1738-86), i ekteskap med Carl Leopold von Blücher ble mor til bl.a. den egentlige «Glückborgske stamfar», på morssiden (dog gjennom en landgrevinne av Hessen), Frederik von BLÜCHER (1760 Penzlien-1806 Kbh.), for å si det noe upresist, men se: https://finnholbek.dk/getperson.php?personID=I32209&tree=2>>), «Enke efter Bendix Pogwisch til Torp, det lille, til en Plov ansatte Gods Espenæs (ved Løitmark), som han 1656 afhændede til Hartvig Schack til Stubbe for 3450 Rdlr. 1656 nævnes han som Ejer af Veseby, en Landsby i Kosel Sogn. / 1657 fik Moritz Ahlefeldt af Hertugen udbetalt Rejsepenge, fordi han havde været med til at føre de danske Tropper fra Helmer Skanse til Glückstadt. 1659 blev han afskediget fra sin Stilling som Kammerjunker, men fik 1661, 15. August, ny Bestalling som saadan med 200 Rdlr. aarlig Løn. Samme Aar deltog han i Sørgeprocessionen ved Hertug Frederik af Gottorps Ligbegjængelse i Slesvig Domkirke og bar den afdødes gyldne Kaarde efter Kisten. Kort efter mødte han ved Hertug Christian Albrechts Hylding og fungerede 1665 ved Indvielsen af Universitetet i Kiel som Hertugens Marskalk. [## S. 172:] Moritz Ahlefeld var ikke alene en velset Mand ved det gottorpske Hof, hvor man hyppigt benyttede sig af hans fremragende repræsentative Egenskaber, men også den danske Konge beviste ham sin Gunst ved 1667 at skjænke ham til arveligt Eje et hus i Boltoft i Sterup Sogn, hvor han tidligst fra 1665 var bosiddende som Ejer af det adelige Gods Lille Grønholt (Klein Grünholz). / [Han døde 1675.] / Han var gift med Barbara Thienen, født 1619, død 1660, begraven 13. Februar Aaret efter i Ekernførde Kirke, Datter af den 1630 afdøde Henrik Thienen til Nehmten og Margarethe v. der Wisch. / Om Moritz Ahlefeldts Børn se Syvende Afsnit I.»

BOBÉ #NB 5: Henrik THIENEN til Nehmtens søster, Anna v. Thienen (mor: Cecilie Volmersdatter Wonsfleth), var gift med Valentin von Daldorf til Veseby, hvis sønn, Henning von Daldorf til Flügge og Bujendorff (+ etter 1690), i ekteskap med Anna Joachimsdatter Steensen (<< mor: Else Jørgensdatter URNE, hvis søster Sopie Urne ~ Ul. Fr. Gyldenløve: (se https://finnholbek.dk/getperson.php?personID=I28615&tree=2!) og hvis søster Helle Urne ~ 1660 Frantz Rantzau til Estvadgaard, hvis sønn Frantz RANTZAU ble drept i duell i Mantua i juli 1702 av Joachim Ernst Scheel – og ikke i «Maastricht», slik det hevdes av Finn Holbek et par klikk unna i aktuelle lenke besøkt den 1. feb. 2020 >>) ble far til bl.a. Elisabeth Catharine v. Daldorff (vel: Dalldorf[f]!) (etter 1665-98) ~ 1685 Jacob Geveke til Øllingsø og Lundegaard (+ 9. des. 1699 Nakskov), generalmajor og kommandant i Nakskov, og (?) Mette Catharine v. Daldorff (+ etter 1665), som ble gift med Jørgen  (Jürgen) Gössel til Flügge, om hvem Finn Holbek tydeligvis vet lite – på tross av (!) at han står oppført i Danmarks Adels Aarbog 1896 i artikkelen «Gøssel»: se https://finnholbek.dk/getperson.php?personID=I89418&tree=2 (besøkt 31. jan. 2020). Men det er visst kommet nye opplysninger om slekten Gössel, hvorfor stamtavlen i DAA nok må revideres (og hvorfor kanskje Holbek har så få opplysninger om «Jørgen Gössel» – men allikevel burde jo dette ha blitt kommentert av spesialisten på DAA under et av hans mange «Notater»): se nemlig genealogi «Scheel (Scheele)» her nedenfor under Hedvig Magdalene Christiane Scheel «(1788-1864 Slesvig), priorinne for St. (Skt.) Johanneskloster i Slesvig.» – Bemerk forøvrig, at kommandanten Jacob Geveke (1617-99) (se http://runeberg.org/dbl/6/0016.html) i 1. ekteskap med Johanne (Jeanne) Marie Stenier (Sathlerin), enke etter licentiat Walraven, hadde datteren Christine Elisaberh Geveke (+ 1695 Gent), som ble gift i 1678 med oberst Fabian von Eppingen (1645-1703), som 2. gang – som enkemann – ble gift den 10. nov. 1695 med Mette Ovesdatter Ramel (1665-1714), hvis faster, Anna Ramel ~ 1662 Albret Skeel, hvis søster Vibeke Skeel til Valbygaard og Frøslevgaard (1633-85) ~ 1660 Jens baron Juel til Juellinge (1631-23.mai 1700) (~ 25. mai 1701 i Kbh. med Dorothea [Dorte] Krag [1675-10. okt. 1754 Gisselfeld, begr. Ekernførde k.] [~ 25. mai 1701 Christian Gyldenløve greve til Samsøe {1674-1703}, som ble oppdratt hos statholder i Norge Ul. Fr. Gyldenløve og bodde 1696-1700 i Kristiania {~ 27. nov. 1696 i Kbh. med komtesse Charlotte Amalie Danneskiold-Laurvig til Skjoldnæsholm, som var født i 1682 og døde allerede 7. des. 1699 «i Kbh. i barselsseng, bisat 9. Marts 1700 i det Gyldenløveske gravkapel smst. …»}])!! 

BOBÉ #NB 6: Priorinne Hedvig Magdalene Christiane SCHEELS storesøster, Elisabeth Margarethe Scheel (1784-1806), er omtalt grundig i litteraturlisten til genealogi «Aall» under Rørholt:1990, det 3. NB. Hun ble gift med Hans Christian Otto von Gössel (Goessel/Goetzel) (1772-1836), 1806 kaptein, som var med prins Christian (VIII) (Christian Frederik) i Norge 1813-14 og i 1822 ble oberstløytnant. Han var en sønn av Georg August GÖSSEL til Stubbe (1732-1800) og (~ 1766 i Slesvig) Augusta Maria Anna von Preusser (1737-1821). To av hans søstre var begge gift med Otto Reinhold friherre Klingspor (1751-1803) (se både https://sv.m.wikipedia.org/wiki/Otto_Reinhold_Klingspor  og https://www.adelsvapen.com/genealogi/Klingspor_nr_107) og en tredje søster, F. C. Georgine Gössel (1768-) ble i 1796 gift med Kiell (Kjell) Christoffer friherre Bennet(t) (1767-1833): se https://www.adelsvapen.com/genealogi/Bennet_nr_154#TAB_35. Og Georg August GÖSSEL var en sønn av Johan Martin Gössel til Stubbe (1687-1762) og 3. hustru (~ 1732) Marg. Elis. von Laurence (+ 1767); og hans  helsøster, Maria Christine von Gössel av Stubbe (1735 Slesvig-), ble gift den 6. mai 1774 på Stubbe (Risby kirke) med Peter August riksfriherre Pechlin v. Löwenbach (1746-97), major i storfyrstelig holsten-gottorpsk tjeneste, som i 1773 med hele korpset gikk over i dansk tjeneste, hvorfor han ble naturalisert i 1776 som dansk adelsmann. Hans mor var Ottiliana Charlotta baronesse von Mörner af Morlanda (1720-62): se https://www.adelsvapen.com/genealogi/Mörner_af_Morlanda_nr_62; og se mere om GÖSSELS slektsforhold i nylig nevnte NB 3 i genealogi «Aall»!! Men la det hér være nevnt det kanskje mest interessante, at Johan Martin GÖSSEL til Stubbes foreldre var Heinrich Gössel (1643-90), landvogt på Femern, og (~ 1682) Cathrine Marquardt. Og denne Heinrich GÖSSEL var en sønn av Jürgen Gössel og Mette Cathrine Daldorf: se både   https://www.geni.com/people/Metta-Catharina-Gossel/6000000085810379957  (<<som ikke rimer med den ovenstående genealogi: altså er det mest sannsynlig noe galt med Danmark Adels Aarbogs angivelser; – landvogten på Femern, Heinrich Gossel (Gössel), som døde i 1690, sies nå – ifølge nettopplysning av 3. april 2019 – å ha blitt født den 13. okt. 1641 i Avendorf på Femern, og i ekteskap med Margaretha Haltermann (ca. 1645 Güstrow [!]-1680 Petersdorf på Femern) å ha blitt far til Caspar (!) Hinrich Gossel (1674 Petersdorf-), som denne C. HINRICH Gossel ble gift med Metta Catharina von Daldorf (ca. 1675 [!]-1717 Flügge) (mor: Anna Steensen [ca. 1650-89 Flügge]) – og med henne hadde en sønn ved navn Henricus Gossel, som ble født 1696 i Flügge på Femern>>) og den kommende genealogiske oversikt «Vibeke Kruse»! (Denne større genealogiske oversikt «Vibeke Kruse» er under utarbeidelse og vil sannsynligvis komme på plass her nedenfor i løpet av 2020.) ## S. 172: «3. SOPHIE / [fete typer og kursivert skrift ved A.S.:] var Hofdame hos Fyrstinde Eleonore Sophie af Anhalt-Bernburg, født Prinsesse af Slesvig-Holsten-Sønderborg. Hun var gift med Carl von der Trautenburg genannt von Beyern af en i Magdeburg og Halberstadt hjemmehørende Slægt, der i Vaabenet fører en hvid Mynde i blaat Felt. Han stod i sin Ungdom i Hoftjeneste hos Hertug Joakim Ernst af Pløen, med hvem han 1639 oprettede en Overenskomst om Gaardene Wesenberg og Schenkenberg [!], beliggende halvanden Mil Sydøst for Oldesloe. Trautenburg boede paa sine fædrene Godser Hirnhausen og Ottleben og var en Tid Staldmester hos Fyrst Christian af Anhalt-Bernburg. 1640 var han død; hans Enke overlevede ham.» – Se mere om den siste keiserinne av Tysklands aner avslutningsvis i genealogi «Rosenkrantz»! ## S. 173: «4. HEDEVIG, / [fete typer og kursivert skrift ved A.S.:] gift med Moritz von Gersdorff (Søn af Georg v. Gersdorff fra Lausitz, der 1602 var udvandret til Lifland [= Jürgen I v. Gersdorff {1582 Repshof-ca. 1630} {se https://www.geni.com/people/Jürgen-I-von-Gersdorff/6000000011504705758}, kaptein, som var gift med Dorthea v. Maydell {Maidel}, og var en datter av admiral og landråd Tönnes MAYDELL til Sutlem og Catharina v. Scheideck {Schneideck, Schnideck} {+ 1602 Neureut, Karlsruhe, Baden-Württemberg), som var dronning Maria Eleonoras «hovmästarinna» datter av Andreas v. SCH{N}EIDECK og Margareta von Oertzen]).  Han stod først i Tjeneste hos Grev Anton Gynther af Oldenborg som Page eller Hofjunker og var derefter Hofmester hos Abbedissen i Itzehoe, Prinsesse Marie af Slesvig-Holsten-Sønderborg. Anbefalet af Hertug Frederik III. til Hertug August af Sachsen-Lauenborg fik han i August 1637 anvist 13 Rdlr. til Overførelse af Hustru, Børn og Bagage til Eutin. Ikke længe efter tiltraadte Gersdorff den fædrene Besiddelse Repshof i Torma Sogn i Lifland, hvor han boede 1640. Han var død 1646, da hans Enke sad paa Gaarden.» (Etter nyere opplysninger døde han i 1639 [se https://www.geni.com/people/Moritz-von-Gersdorff/6000000011504705654], og hans hustru, som levde enke i 1646, Hedvig v. Ahlefeldt, var en datter av Gosche v.  AHLEFELDT til Gosfeldt i Holstein og Elisabeth v. Wenckstern [ikke «Hartvigsdotter», slik det hevdes i denne svenske stamtavlen https://www.adelsvapen.com/genealogi/Gersdorff_nr_1282!])

••• v. Bothmer, Henriette und Hermann: «DIE VON BOTHMER • Eine Familie des ritterschaftlichen Adels in Niedersachsen • Vom Zeitalter Heinrich des Löwen bis zur Ablösung der Lehnsverbindlichkeiten • Lehnstradition und S t a m m t a f e l n  1156 – 1974 mit Begleittext» (Hannover 1974). (Alle fete typer i det følgende er ved A.S.) S. IV: «Der Stammvater der Familie ‘von Bothmer’ und ein Teil seiner Nachkommen nannten sich ‘von Lachem’ (v. Lacheim). Lachem, bei Hessisch Oldendorf, war ‘Ort’ einer bedeutenden Forstvogtei. Dagegen nannte sich Ulrich (Tafel I/2), der älteste Sohn des Gerd von Lachem, ‘von Bothmer’. Bothmer an der Leine war einerseits der ‘Ort’ seines wichtigsten Lehns (Großes Hoyer Lehn), andererseits aber der ‘Ort’ eines ‘Vrigud’ (2-Hufen-Gut zu Bothmer), das ihm über seine Mutter anzusprechen ist… …. Bemerkenswert ist, daß in der VI. bis VIII. Generation der Familie neben dem Namen ‚ ‘von Bothmer’ die Namen ‘von Essel’ und ‘von Wendenbostel’ urkundlich sind (Tf. III). / Essel und Wendelbostel waren ‘Orte’ speziellen dienstlichen Funktionsgutes: Essel der eines Burgmannslehns (2-Hufen zu Essel) bei der Herrenburg einer sich bildenden Landesherrschaft, Wendenbostel der eines ‘Gogrefenhofes’ in einer kleinen Herrschaft. Die Herrenburg bei Esel war die ‘Utzenburg’ oder ‘Ulenburg’ des Edelherrn Dietrich II ‘Mirabilis’ von Holthusen als Vorgängers der Edelherren von Hodenberg auf der Burg Hodenhagen. Wie der spätere Lehnszusammenhang deutlich macht, waren das Burgmannsgut zu Essel und der damit verbundene Dienst sowie das Muntfreiengut zu Bothmer über die Stamm-Mutter v. Vulde eingebracht worden. / Der ‘Gogrefenhof’ zu Wendenbostel war der Herrschaft Steimbke am Grinder Walde der genannten Edelherren von Hodenberg zugeordnet. Ein Gogrefe hatte das Landesaufgebot in einem bestimmten Bereich der ‘Landesherrschaft’, d.h. er bot die ‘Leute’ des Landes zu ‘Landesdiensten’ auf. / Der v. Bothmersche Stammvater Gerd von Lachem trat Mitte des 12. Jh. im Kreise der ‘Großen‘ Ministerialen Heinrichs des Löwen und als Mitglied von dessen ‘Rat’ in Erscheinung. Die alten Lehne der v. Bothmer lassen erkennen, daß Gerd von Lachem in Verbindung mit der Forstvogtei zu Lachem eine ganze Reihe weiterer Dienstfunktionen ausübte. Als Burgvogt der Drakenburg zählte er zu deren Burgmannsachaft, gleichfalls gehörte er zur Burgmannschaft ‘zu Rethem’ (Utzenburger Burgmannschaft). Augenscheinlich zählte er darüber hinaus zur Burgmannschaft der Burg Ricklingen (Schloß Ricklingen bei Wunstorf). Diese gehörte den Edelherren von Ricklingen, danach den Grafen von Wunstorf. Die Edelherren von Ricklingen waren eines Geschlechts mit den Grafen von Wölpe und den Edelherren von Holthusen. Ihre nahen Verwandten sind die Edelherren von Hodenberg, die Grafen von Roden/Wunstorf und die Grafen von Hoya.» – Nå har jeg valgt å behandle den schelske genealogi i kronologisk rekkefølge. Når grevene av Paderborn vil bli undersøkt qua medlemmer av det edelherrelige hus von Grove, vil også ovennevnte «Mirabilis» (se https://books.google.no/books?id=HPc-AAAAcAAJ&pg=PA209&lpg=PA209&dq=dietrich+mirabilis+von+holthusen&source=bl&ots=LJQyXgGnu8&sig=ACfU3U3AkWldyeF5CUtrEAX9rjpbHGJzPg&hl=no&sa=X&ved=2ahUKEwiZ3YOskN_mAhUwx4sKHe2nAZAQ6AEwCnoECAIQAQ#v=onepage&q=dietrich%20mirabilis%20von%20holthusen&f=false) bli gransket nærmere, for her finnes en forbindelse til slekten Schele; men når det i aktuelle genealogi «von Bothmer» antydes, at slekten v. Schele skulle kunne nedstamme fra Gerhardus de Lachems sønnesønn Henricus de Lachem, gen. 1219, «Ministeriale d. Pfalzgrafen Heinrich, + vor 1232» og «Stammvater der v. Lachem (Lachheim) / v. Haddenhusen (?) / v. Schele (?)», som det står på s. 4, «Tafel I / Entstehung der agnatischen Familie von Bothmer / I. – III. Generation», har jeg, for min egen del, ikke kunnet finne ett indisium for at så skulle være tilfelle. Noen kildeangivelse(r) for denne merkelige anmodning bringer de to forfattere heller ikke. Men videre: S. 52 (understrekningene stammer fra originalteksten, viser det brukte navn og har altså intet med lenker å gjøre; fete typer er ved A.S.): «Tafel XV / Graf Johann Caspar [v. Bothmer]/ * Arpshagen 30.7,1727, + Kiel 24.3.1787, Kgl. dän.GKonferenzRat, OPräs.v.Kiel, 1755: dän.a.o.Gesandter i.London, OHofmst.d. Kgin Caroline Mathilde von DK, die er 1766 nach ihrer Trauung von London nach Kopenhagen begleitete. / ~ Schloß Bothmer 9.9.1763: Margarethe Eleonore Gfin v. Schweinitz u.Krain, Frn v.Kauder, * Stephansdorf 8.4.1736, + Itzehoe 5.4.1803. T.d. Hans Julius Gf. v.Schw.u.K., Frhr. v.K., z.Stephansdorf, u.d. Helena Hedwig v.Schweinitz – 3. Majoratsherr [og far til 7 barn, hvorav :] 564 Freiin Sophie Juliane Johanne [v. BOTHMER] / * Trawendal 20.3.1771, + Nürnberg …7.1846. / ~ Breitenburg 6.9.1784: August Wilhelm Franz Gf zu Rantzau * Breitenburg 27.5.1768 + Breitenburg 17.9.1849 / Fkhr., Ghzgl.holst.-oldenbg.GRat z. Glückstadt, Domhr z. Lübeck [og] 565 Freiin Charlotte Friederike Amalie [v. BOTHMER] / * Trawendal 18.7.1772 + Oldenburg/O. 5.5.1849 / OHofmst.a.Ghzgl. Hof zu Oldenburg. / ~ Itzehoe 30.10.1801: Ludwig August Werner Ernst Albrecht v. Schele, * Osnabrück 30.5.1778 + Doren/Vechta 20.10.1824. Kgl.pr.RegRat», sønn av Ludwig Clamor v. SCHELE (1741-1825) (mor: Agnes Philippine Louise v. Schele-Schelenburg!), herre til Kuhof og fra 1774 også til Schelenburg (skjønt 1778 solgte han Kuhof for 45000 taler til kong Georg III av England) og Klara Katharina Dorothea Philipine Freiin v. Münster (1747-99) av huset Surenburg. Datteren Fanny v. Schele (1806-) ble gift med Georg Fridag til Daren og den eldste broren var den stokk konservative – eller snarere reaksjonære – Georg Victor Friedrich v. Schele til Schelenburg og Alt-Schledehausen (1771-1844 Schelenburg), kgl. geh.råd osv. (se https://de.m.wikipedia.org/wiki/Georg_von_Schele), som det finnes et portrett av – med det korrekte våpen påmalt (!!) – i litteraturlisten til genealogi «Burenius» under Schele:1829. – Georg v. SCHELES mors halvbror, Ernst Friedrich Herbert Graf zu Münster Freiherr von Grothaus (1766 Osnabrück-1839 Hannover) (se https://de.m.wikipedia.org/wiki/Ernst_Friedrich_Herbert_zu_Münster) malt av Peter Edward Stroehling 1822 (olje på lerret):


•••#NB 1: Denne Ernst Graf zu MÜNSTER ble i 1814 under Wienerkongressen gift med prinsesse Wilhelmine Charlotte zu Schaumburg-Lippe (1783-1858), en datter av Philipp Ernst Graf v. SCHAUMBURG-LIPPE (1723 Rinteln-1787 Bückeburg) (se https://de.m.wikipedia.org/wiki/Philipp_II._(Schaumburg-Lippe) og (~ 1780 i Philippsthal) 2. hustru Juliane Wilhelmine Luise von Hessen-Philippsthal (1761-1799), en datter av landgreve og frimurer Wilhelm v. HESSEN-PHILIPPSTHAL (og Ulrike Eleonore von Hessen-Philippsthal-Barchfeld), hvis søster, Charlotte Amalie landgrevinne v. Hessen-Philippsthal, i ekteskap med Anton Ulrich hertug av Sachsen-Meiningen ble mor til Wilhelmine Louise Christiane av SACHSEN-MEININGEN, som ble gift med landgreve Adolf av Hessen-Philippsthal-Barchfeldt, hvis sønn, prins Friedrich Wilhelm Carl Ludwig av HESSEN-PHILIPPSTHAL-BARCHFELDT (1786-1834), ble gift i 1812 med Juliane Sophie prinsesse av Danmark (1788-1850): se https://no.m.wikipedia.org/wiki/Juliane_Sophie_av_Danmark); og se litteraturlisten til genealogi «Scheel (Scheele)» her nedenfor under Rode:1909, det 1. NB (!) (Juliane Sophie prinsesse av DANMARKS far var neppe arveprins Frederik, men derimot arveprinsens hoffsjef, grev Frederik von Blücher!) •••#NB 2: Ovennevnte Ernst graf von MÜNSTER var en sønn av Georg Hermann Heinrich Freiherr von Münster til Surenburg (1721-73) og dennes 2. hustru (~ 1759) Eleonore von Grothaus zur Ledenburg (1734-94), datter av Ernst Philipp Ferdinand von GROTHAUS zur Ledenburg og Anna Friederike Freiin von Oldershausen. Og Georg Herm. Heinr. v. MÜNSTER var en sønn av Johann Heinrich Christian (Ludwig?) v. Münster (mor: Magdalena Sophia v. Raesfeld) og (~ 1718) Mechtild Dorothea von Ledebur (oldemor: Gertrud von Leden, hvis mor var en von Schele)! •••#NB 3: Georg Hermann Heinrich Freiherr von MÜNSTERS 1. hustru (~ 1745) var Dorothea Philippine Wilhelmina v. Hammerstein-Gesmold (ca. 1730-ca. 1758), med hvem han ble far til Ludwig Clamor v. SCHELES hustru – og til baronesse Friederike Luise Philippine v. Münster (1757 Osnabrück-1841 Hannover), som ble gift i 1775 med Ernst Franz Graf (riksgreve) von Platen-Hallermund (1739-1818), hvis datter, Sabine Louise Juliane (Luise Julia) grevinne von Platen-Hallermund (1780 Linden i Hannover-1826 Hannover), ble gift i 1801 med Albrecht Friedrich Wilhelm Christian Anton Ferdinand von Malortie (1771-1847), fra hvem Claus von Amsberg (~ dronning Beatrix av Nederland) nedstammet i 5. ledd. •••#NB 4: Denne Ferdinand v. MALORTIE født i 1771 var en sønn av Charles (Karl) Gabriel Henri von Malortie-Bimont (1734-98) og (~ 1770) Friederike von Mandelsloh, en datter av Carl Friedrich von MANDELSLOH (1705-1763), herre til Ribbesbüttel og hoffmarskalk i Wolfenbüttel, og (~1740) Caroline Sophie Wilhelmine friherreinne von Bothmer (1707-1751 Wolfenbüttel), en datter av Friedrich Johann friherre von BOTHMER (1658 Lauenbrück-1729 København), kgl. storbritannisk og kurhannoveransk gen.ltn. og gesandt ved det danske hoff, herre til Lauenbrück og Bothmer IV (ifølge Bothmer-tavle VIIIa) og 2. hustru (~ 1706) Sophie Charlotte von Moltke (1684 Hannover-1708 Lauenbrück). Og i sitt 3. ekteskap (av 4) med Sophie Hedwig von Holstein (1697 Neuenburg-1697 København) ble Fr. Johann v. BOTHMER far til Friederike Johanna Sophie Freiin v. Bothmer (1718 Kbh.-1754 Plön), som i 1737 i København ble gift med Christian Detlef greve von Reventlow (1710 Helsingør-1775 Kbh.), hvis svigerdatter F. S. RÖMELINGS mor var Edele Dorothea de Scheel: se genealogi «Scheel (Scheele)» her nedenfor; og hvis datter, Friederike Louise grevinne (comtesse) von Reventlow (1746 Kbh.-1824 Pederstrup), ble gift 1. gang i 1761 med Christian Friedrich (Frederik) von Gramm (1737 Kbh.-1768) og 2. gang i 1777 med Christian greve til Stolberg-Stolberg (1748 Kbh.-1821), tysk oversetter og lyriker, hvis to søstre Henriette Auguste Luise Friederike grevinne zu STOLBERG-STOLBERG (1747-82) (~ 1763) og Augusta Louise grevinne zu STOLBERG-STOLBERG (1753 Bad Bramstedt-1835 Kiel) (~ 1783) begge ble gift med Andreas Peter greve von Bernstorff (1735 Hannover-1797 Kbh.), som var dansk utenriksminister 1773-80 og 1784-97: se https://de.m.wikipedia.org/wiki/Andreas_Peter_von_Bernstorff! Og Fr. Johann v. BOTHMER var en sønn av kurfyrstelig geheimeråd, hoffrettspresident og landdrost Julius August friherre v. Bothmer (1620-1703) (~ 1° i 1650 med Gertrud v. Schulte, dtr. av Caspar v. SCHULTE til Kuhmühlen og Metta Adelheid von der Kuhla, hvis farbror Benedict v. der KUHLA ~ Hedewig von Issendorff!) og 2. hustru (~ 1655 i Lübzin, Mecklenburg) Margarethe Eleonore von Petersdorff, dtr. av braunschweig-lüneburgsk  geheimeråd og «Oberhauptmann» til Harburg, Hans v. PETERSDORFF,  og Eleonore Amalie v. Thun (Thüna, Thune). •••#NB 5: Her kan også nevnes, at ovennevnte Friedrich Johann v. BOTHMER (1658-1728) var en yngre helbror av Johann Caspar Graf von Bothmer (Lauenbrück 1656-1732 London) (s. 26; fete typer og kursivert skrift ved A.S.): «Minister aller deutschen Angelegenheiten u. GRat b.Kg Georg I./GB / In den Grafenstand erhoben». Gift 1. gang i 1684 på Herrenhausen med Sophie Ehrengard v. der Asseburg (1668 Eggenstedt-1688 Berlin), hoffdame på Herrenhausen, en datter av Christian Christoph v. der ASSEBURG til Amfurt og Eggenstedt (og Margarethe v. Alvensleben), hvis faster Klara Magd. v. der Asseburg ~ Henning v. Lützow, hvis sønnesønnedatter Elsabe Dorothea v. Lützow ~ Georg Heinrich v. Scheel, storebror av Hans Jacob Scheel til Frogner: se genealogi «Scheel (Scheele)» her nedenfor. 2. gang ble v. BOTHMER gift i Dresden i 1696 med Gisela Erdmuthe Freiin von Hoym (1669-1741 Radeberg ved Dresden) (~ 1° Ernst Dietr. greve v. Taube), datter av Ludw. Gebhard Freiherr von HOYM, sachsisk geheimeråd og Kammerpresident, og Katharina Sophie v. Schönfeld. Datteren Sophie Charlotte Freiin von Bothmer (1697 den Haag-1748 Erbach/Odenwald) ble gift 1. gang i Dresden i 1715 med Heinrich (II) Graf Reuß (Dresden 1696-Obergreiz 1722), regjerende fyrste til Greiz, og 2. gang i Dresden i 1723 med Georg Wilhelm greve v. Erbach-Erbach (1686 Fürstenau-Wiesbaden 1757) (~ 1753 Leopoldine Sophie Wilhelmine Gräfin zu Salm Wild- u. Rheingräfin). Datteren av 2. ekteskap, Sophie Christine Gräfin zu Erbach-Erbach, ble gift i 1742 med Wilhelm Heinrich fyrste av Nassau-Saarbrücken, og sønnen av 1. ekteskap, Heinrich XI (eldre linje) Reuß Graf u. Herr von Plauen, inviterte hjem til seg Bendix Ferdinand v. Scheel, som i 1778 dro til ham i Leipzig, og hvis sønn, Ludvig Nicolaus von Scheele, ble utenriksminister og altså begynte å skrive sitt etternavn SCHEEL med en avsluttende E, altså SCHEELE: se atter genealogi «Scheel (Scheele)» samt https://da.m.wikipedia.org/wiki/Ludvig_Nicolaus_von_Scheele. Og ovennevnte Ludwig Gebhard von HOYM var en sønn av Christian Julius v. Hoym (1586-1656) og Gisela v. der Asseburg (1596-1677), hvis faster, Anna v. der ASSEBURG (etter 1553-1591) ble gift i Schermke i 1558 med Hans HARTMANN v. Erffa (1551 Erffa-1610 Celle) (~ 1593 Martha v. Bock u. Polach [+ etter 1610] [mor: Elis. Pflug]): se igjen genealogi «Scheel (Scheele)»! •••#NB 6: For atter å slutte en ring: Ovennevnte friherre Fr. Johann v. Bothmers 3. hustru, Sophie Hedwig v. HOLSTEIN (1697-1720), var en datter av Johann Georg v. Holstein (1662-1730) (<< ~ 2° i 1727 med Charlotte Amalie v. Plessen [1686-1725] [~ 1714 med Jobst von Scholten {1647-1721}, enkemann etter Adelgunde Mechtilde {Mathilde} v. Rømeling {1654-1714}, hvis brorsønn, statsminister H.H. von Rømeling ~ Edele Dorothea de Scheel: se genealogi «Scheel (Scheele)»]>>) og 1. hustru (~ 1693) Ide Friederica Joachima v. Bülow (1677-1725), en datter av Christian von BÜLOW til Rudbjerggård og Fredsholm (1643-1692) (se https://finnholbek.dk/getperson.php?personID=I12600&tree=2) og Øllegard von Barnewitz til Rudbjerggård og Fritzholm (1653 Aalholm Slot-1729 Rudbjerggård). Og Ch. v. BÜLOWS bror var Jacob v. Bülow til Aker (Åker) (1636-1686), som var gift med Anne Catharina Trane (+ 1712), hvis søster Elisabeth Trane (1650-1720) ble gift med Giord Andersen (1651-1720)!! •••#NB 7: Den leser som gransker Finn Holbeks nettsider nøye, vil raskt kunne se, at Holbek, kanskje fordi han holder seg så tett opp til Danmarks Adels Aarbog, ikke er helt oppdatert på den Bothmerske genealogi, fx. nevner han kun Johann Caspar Graf von BOTHMER (1656 Lauenbrück-1732 London) i forbindelse med 2. hustru, Gisela Erdmuthe Freiin v. Hoym, slik at den uvitende leser intet får høre om det 1. ekteskap inngått på Herrenhausen i 1684 med hoffdamen dér, Sophie Ehrengard von der Asseburg. Men heldigvis nevner Holbek alle de 4 hustruer til grevens yngre helbror, friherren Friedrich Johann von Bothmer: se https://finnholbek.dk/getperson.php?personID=I12543&tree=2. (Denne siden og dén under NB 6 har jeg selv besøkt den 5. jan. 2020.) Det 4. ekteskap ble inngått i København i 1724 med Bertha von Holstein (1705-1735 Tranekær), datter av Christian Friedrich v. HOLSTEIN (se https://da.m.wikipedia.org/wiki/Christian_von_Holstein), kgl. overhoffmarskall etc., herre til Cathrinebjerg, og Bertha Scheel von Schack, og gift 2. gang i Kbh. i 1730 med Friedrich (Frederik) greve v. AHLEFELDT til grevskapet LANGELAND og stamhuset Ahlefeldt (1702-1773), sønn av Carl lensgreve v. AHLEFELDT til grevskapene Langeland og Rixingen og (~ 1702) Ulrica Antoinette grevinne Danneskiold-Laurvig, Ul. Fr. GYLDENLØVES datter med Antoinette Augusta komtesse v. Aldenburg!

••• Brandt, Ahasver von: «Waren und Geldhandel um 1560, aus dem Geschäftsbuch des Lübecker Maklers Steffen Molhusen» (se https://vlga.de/file/zvlga_34_1954.pdf), i: Zeitschrift des Vereins für Lübeckische Geschichte, XXXIV (1954), s. 45-57. (Se kort omtale av artikkelen her under «Notizen» – https://www.jstor.org/stable/20727904?seq=1 – og bemerk, at samme år, i 1954, utkom i Hamburg H. Kellenbenz’ banebrytende avhandling «Unternehmerkräfte im Hamburger Portugal- und Spanienhandel 1590-1625»!) At denne historiker Brandt også var nazist (se https://de.m.wikipedia.org/wiki/Ahasver_von_Brandt), forringer naturligvis ikke denne interessante artikkels historiske verdi – også  som en nøkkel til å forstå slekten KOEPS forhold til slekten Schele i Hamburg og fremfor alt: til Vibeke Kruse! Den kledeshandler Johan(n) Koep, som i Steffen MOLHUSENS forretnings- eller regnskapsbok fremstår som meglerens mest aktive klient (gjennom sin «Geselle» Garlich Langenbeke), ble i 1552 gift i Hamburg med Anna Kruse, hvis brorsønn Dirick KRUSE meget vel kan ha vært identisk med den Dirich Kruse, som var gift med Ursula Schele, datter av Benedict SCHELE (+ før 1576) og Marg. Statius, og som også kan ha vært far til kong Christian IV’s langvarige elskerinne Vibeke Kruse: Det kraftigste indisium, som peker i denne retning, er at kledeshandleren KOEPS søster, Elisabeth Koeps (Koop, Kopes, Copius), ble gift 1. gang 1536/37 med Dirick Vaget (von Bramstedt) ca 1516 til Bramstedt (~ 1° Anna Tiessen, som døde før 1537) og 2. gang i 1540 med Caspar Fuchs til Bramstedt: se https://www.alt-bramstedt.de/die-besitzer-des-bramstedter-gutes-schlosses! Datteren Elisabeth Fuchs (+ 1586), ble gift med Gerhard Steding, som 1575 var hertug Adolph av Schleswig-Holstein-Gottorps visekansler og 1586-92 president for Husums byområde. : se nærværende litteraturliste her nedenfor under Hintze:1929, s. 139, hvor også visekanslerens bror, Christian alias Carsten Steding, borgermester i Bremen, omtales! Og i 1578 var Gerhard (Gert) Steding i Linz sammen med Henrik v. Ahlefeldt til Satrupholm (1545-1616) for å ta hertugdømmet Holstein til len av keiseren: se NB 6!! Forøvrig var kledeshandler Garleff Langenbeck (~ NN Koep, Elisabeth KOEPS søster) en bror av #Anna Langenbeck ~ 1° Hermann Soltow og ~ 2° Joh. Lüchtenmaker; #Hermann Langenbeck (+ 1532) ~ Anna Hüge, datter av Joh. HUGE sen.; og av # Cecilie Langenbeck, som ble gift med Johann Rodenburg (+ 1547), borgermester i Hamburg, hvis sønn Hermann Rodenburg, hertug Adolfs sekretær, ble gift i 1558 med Anna Reineken, hvis datter Cillie Rodenborg i 1578 ble gift med Lucas Beckmann, hvis datter Gertrud Beckmann ble gift i 1597 med Joachim Mule: se her nedenfor samt under det 4. NB! Videre var Cecilie RODENBURG født LANGENBECK mor til Anna Rodenburg ~ 1° Carsten Griep (+ 1553), borgermester i Kiel; ~ 2° Vincent Moller (vom Baum) (o. 1524-80), hvis datter Anna Moller ~ 1600 Caspar v. der Fechte (1572-1641), hvis farfars bror, Joachim v. der Fechte ~ Cath. Oldehorst: se FORORD, NB E8! Og hun var også mor til Cecilie Rodenburg, som før 1575 ble gift med Jochim Harge (Joachim Harrien), hvis mor, Elssebe Vysckers, var en søster av Anna Vysch,  som høyst sannsynlig var identisk med den fru Anne, som var gift med Hans Schele i Kiel: se her nedenfor under Lisch:1874; og hvis søster Clara Hargens ble gift ca. 1538 med Georg (Jürgen) Cörper (+ før 5. april 1564) (se https://biografiskleksikon.lex.dk/Georg_Cörper), kanselliembedsmann i dansk og gottorpsk tjeneste, som allerede i 1532 var sekretær i kong Fr. Is tjeneste og som ble borgermester i Kiel i 1559 (~ ca. 1563 Magd. Knudsen (Knutzen): se «Schele i Kiel»; og se både Hoffmann:1986 og Lisch:1874)!  – S. 50f (fete typer ved A.S.): «Aus der Zahl der beteiligten Kaufleute hebt sich eine ganz kleine Gruppe heraus, die durch die Höhe ihres Umsatzes die übrigen weit überragt. An ihrer Spitze steht, sehr bezeichnenderweise, kein Einheimischer, sondern der Lübecker Lieger (‘Geselle’) eines Hamburger Kaufmannes: es ist der in den obigen Buchungsbeispielen schon genannte Garlich Langenbeke, der im Auftrag des Hamburgers Johann Koep für 10213 m. Ware eingekauft hat — das ist fast ein Siebentel des ganzen gebuchten Umsatzes. [Her note 12: se nedenfor!] Auf Langenbeke folgt der schon erwähnte Bürgermeister Anton von Stiten [se https://de.m.wikipedia.org/wiki/Anton_von_Stiten] mit 6903 m., die er … / Eine ähnliche Tendenz zeichnet sich ab, wenn man die höchsten Einzelumsätze untersucht. Dabei erscheint an erster Stelle ein Geschäft, bei dem der schon erwähnte Hans van Ryden (+ 1565, Bruder des Ratsherrn Konrad v. R., Schwiegersohn des Bürgermeisters David Divessen [se https://de.m.wikipedia.org/wiki/David_Divessen_(Bürgermeister)]) an den Hamburger (!) Lucas Bekeman [her note 13: se nedenfor] 130 Stück Wachs (28,5 Schiffspfund) für 2445 m. verkauft; [s. 51:] als Zahlungsfrist war ein Jahr festgesetzt, was der Hamburger aber nicht innehielt, so daß van Ryden später Verzugszinsen durch die Vermittlung seines Schwagers [!], des Maklers Molhusen, verlangte. — An nächster Stelle steht der Verkauf von 200 Schiffspfund Stangeneisen durch Wilm Medinck (Spanienfahrer, Besitzer der Kupfermühle Sereetz, Schwiegersohn des Ratmannes Hermann von Dorne [se https://de.m.wikipedia.org/wiki/Hermann_von_Dorne_(Politiker,_1489)]) an Bernt Averhagen für 2100 m., Zahlfrist 1/2 Jahr. Das Darlehen, das der Narwaer Ratsherr Evert Boese dem Osnabrücker Kaufgesellen Wichmann Lastrup [<<se FORORD: Bendix Koep ~ Cath. Burdorp {mor: Cath. Schele}, hvis kusine Elisabeth Kempe {mor:Elisabeth Schele: se https://www.geni.com/people/Elisabeth-Kempe/6000000022365377853} ~ 1651 Wichmann Lastrop {LASTRUP} {o. 1620 Osnabrück-87 Hamburg}!!>>] und dem Lübecker Hans Kock mit 1000 Joachimstalern zu 5% auf drei Monate gewährte, wäre als nächstes anzuführen; als Pfand hinterlegten die Gläubiger 55 1/2 Timmer russisches Oelzwerk.» S. 50 note 12: «Über diese beiden Hamburger Kaufleute verdanke ich liebenswürdiger Auskunft des Staatsarchivs Hamburg folgende Nachrichten: Johan Koep d. J. war Tuchhändler; er entrichtete 1550 die Gebühr für den Wandschnitt und war verheiratet mit Anna, Tochter des Oberalten Cordt Kruse. Der Vater, Joh. Koep d. Ä. war sehr vermögend und bekleidete eine Reihe kirchlicher u. bürgerlicher Ehrenämter. Koep d. J. starb vor dem 25. I. 1565; der älteste Sohn Johan war 1572 schon volljährig und befand sich damals auf Geschäftsreisen in England. — Bei seinem Gesellen handelt es sich offenbar um Garlev (so wohl die richtige Namensform) Langenbeck, geb. 1535 oder 1536 [se https://www.geni.com/people/Garleff-VI-Langenbeck/6000000088633682862] als Sohn des gleichnamigen Buxtehuder Ratmannes; er heiratete 1569 in Hamburg Elisabeth Gravert, Tochter des Kirchgeschwornen Berthold G.  Der Urgroßvater Garlev L. war ein Bruder des berühmten Hamburger Bürgermeisters Dr. Hermann L. (über diesen vgl. H. R e i n c k e, Forschungen u. Skizzen zur hamburg. Geschichte, 1950, S. 241 ff.). Unser Garlev Langenbeck starb 1595; er war seit 1579 auf eigenem Grundstück in Hamburg ansässig und seit 1592 Kämmereiverordneter.» S. 50 note 13: «Lucas Bekeman gehörte ebenfalls zu den Hamburger Tuchhändlern, handelte aber, gleich Koep-Langenbeck, auch mit anderen Waren, wie unser Buch zeigt. Er wurde 1559 in Hamburg Oberalter, war außerdem als Akzisebürger, Kämmerei- Beigeordneter und Ratssendebote tätig; ein Sohn Peter wurde 1588 hamburg. Ratmann, ein Sohn Barthold 1617 Bürgermeister; ein weiterer Sohn Lucas war mit des Garlev Langenbeck Tochter verschwägert…»! Denne Lucas BEKEMAN (BECKMANN) (1546-1614) var ~ 1° i 1576 med Gertrud Möller (vom Hirsch) (se s. 5 her i DAT SLECHTBOK: https://www.nd-gen.de/wordpress/wp-content/uploads/2020/06/Dat-Slechtbok.pdf), datter av borgermester Eberhard MOLLER (vom HIRSCH) og Gesche Moller (vom Baum)~ 2° i 1578 med Cillie Rodenborg, senator Hermann RODENBORGS datter: se Buek:1857, s. 43!! Med sin 2. hustru hadde han bl.a. sønnen Lucas Beckmann (1596-1658), 1638 «Bancobürger», 1644 oberstløytnant og senator, 1656 amtmann over Ritzebüttel, som i ekteskap med Margarethe Rump, datter av oberalte Johann RUMP og enke etter Erich Schröder, ble far til to døtre og sønnen Lucas Beckmann, J.U.L., som i 1669 ble gift med Cecilia Scheel (1647-1715), datter av Martin SCHELE (1613-64) og (~ 1644) Cäcilia Sillem (1623-95), datter av Johann SILLEM (ca. 1570-1627) og Cecilia Schrötteringk (1584-1654), enke etter dr. jur. Johannes Moller (vom Hirsch) (1567-1613), som hun hadde blitt gift med i 1567: se DAT SLECHTBOK, s. 6, hvor det ikke står oppført, at Cecilia MOLLER født SCHRÖTTERINGK (1584-1654) ble gift 2. gang med Johann Sillem! Og Cecilia SILLEM hadde ytterligere 4 barn med Martin SCHELE, nemlig også 1) Wolder Schele (1649-1700), dr. jur., som ble gift i 1675 med Cecilia Langermann (+ 1679), datter av Lucas LANGERMANN (1625-86), dr. jur., og Cecilia Rumpff, og 2. gang i 1680 med Margaretha Rumpf; 2) Johann Schele (1652-1709), som ble gift i 1683 med Maria Anna Elisabeth Langermann (+ 1691), søster av Cecilia, og 2. gang med Agneta Rumpff (+ 1719); 3) Catharina Margaretha Schele (1655-), som ble gift i 1684 i Hamburg med Jürgen Schrötteringk (1648-1702); og 4) Anna Elisabeth Schele, som ble gift med Johann Beckmann (1630-94), som antagelig var storebror av Lucas Beckmann (~ Cecilia Schele), altså sønn av senator Lucas Beckmann og (~ 1629!) Marg. Rump (1604-53), som var en datter av JOHANN Rump (Rumpff) (1567-1643), Oberalte, og Marg. v. Spreckelsen (1575-1649), datter av Hermann v. S.! Bemerk forøvrig, at senator Lucas BECKMANNS søster Cillie Beckmann (1594-1669) (oppkalt etter sin mor Cillie Rodenborg, datter av senator Herrmann RODENBORG) i 1622 ble gift med Lorenz Langermann junior (1595-1648), J. U. Dr., keiserlig Hofpfalzgraf, kgl. dansk gesandt til Den westfalske fred etc. (<<hvis søster Elisabeth Langermann [1597 Hamburg-1632] ~ Hermann Pincier, domherre i Lübeck, hvis sønn Ludwig Pincier [1624-1792] ~ Christina Langia Hudemann; og som selv var en sønn av Ludwig v. Pincier [1561-1612], dekan ved Lübecks domkapitel [se https://www.geni.com/people/Ludwig-von-Pincier/6000000030662437081] og 1. hustru Anna Hintze; – dessuten var moren til dekanens 2. hustru, Margaretha v. WIETERSHEIM, også en Langermann, nemlig Margaretha Langermann [ca. 1560 Hamburg-etter 1625 Stadthagen], datter av Paul LANGERMANN og Margaretha Niebur>>), hvis sønn, Lucas Langermann (1625-68), hertugelig holstensk råd 1689, dekan 1680, er omtalt ovenfor som gift i 1656 med Caecilia Rumpff (1636-81)!! Endelig kan her innledningsvis bemerkes, at Lucas BECKMANN (~ 1° i 1576 med Gertrud Moller [vom Hirsch]) og 2. hustru Cillie Rodenborg også hadde datteren Gertrud Beckmann (13. jan. 1579-), oppkalt etter farens 1. hustru og gift i 1597 med (Oberalte # 113: se NB 4!) Joachim Mu(h)le, Oberalte! Buek skriver (Buek;1857, s. 65f; fete typer ved A.S.): «Sohn eines gleichnamigen Vaters, geboren an 21. März 1561, wurde 1602 Hundertmann, 1617 Oberalte für Bekendorp (109), [s. 66:] 1619 Bürgercapitain, Sechsziger von 1620 und 1621, Präses 1622, starb am 18. Nov. 1645, verheirathet am 27. Januar 1597 mit Gertrud, Tochter des Oberalten Lucas Beckmann (80). Seine Kinder waren [11 barn, hvorav]: / 1) Cecilie, geb. am 5. Juli 1598, heirathete am 17. Juli 1620 Hinrich Lünsmann J. U. D. // 3) Katharina, geb. am 6. März 1601, verheirathet mit den Dr. Med. Jochim Korte. / 4) Joachim J. U. L. Actuar, geb. am 12. April 1603, + am 20. März 1658, verheirathet 1) am 12. Febr. 1631 oder 1632 mit Katharina, Tochter des hessischen Rathes Dr. Jobst Antrecht, 2) mit Katharina, geb. Rühmerd, Witwe des holsteinischen Amtmanns Lorenz Hoyer. Von 11 Kindern überlebten ihn zwei Söhne und eine Tochter. / 5) Peter, geboren am 16. Sept. 1604. / 6) Anna, geboren am 7. März 1607, heirathete David Buck oder Bunck aus Rostock. // 8) Gertrud, geboren an 2. April 1610, heirathete Hans oder Hinrich Moller.» •••#NB 1: Fru Gertrud Bekeman eller Beckmann  født MOLLER hadde en bror, Vincent Moller (1560-), lic. jur., 1596 rådsherre i Hamburg, som i 1599 ble borgermester i samme by, og som ca. 1587 var blitt gift med Margreta Hoyer (1540-Husum 1594), datter av Caspar HOYER til Hoyerswort i Eiderstedt: se nedenfor i nærværende litteraturliste under DanmarksAdelsArbog:1950, det 11. NB; Hintze:1929; Hoffmann:1986; og ikke minst Lisch:1874! •••#NB 2: Margreta HOYERS datter Margrete Moller (1595-1629 Hbg.) ble i ekteskap med Johann Garmers (~ 2° Cecilia Varenholtz, som også var gift med Albert Bekendorp og borgermester Johann Schrötteringk) mor til Vincents Garmers (ca. 1620 Hbg.-87 Bardowick) (se https://www.geni.com/people/Vincent-Garmers/6000000025110414148), syndicus i Hamburg, 1678-80 premierminister og visekansler i Schwerin (~ 2° Elisabeth Langenbeck [1627-1704], datter av Hermann LANGENBECK [1596-] [mor: Margarethe Möller vom Adlerklau] og Anna Berenberg [!]), som 1. gang var gift med Barbara Grote (+ ca. 1669), datter av Henning GROTE (+ ca. 1653), evangelisk rådsherre i Hbg., og mor til Cäcilie Garmers (1655 Hbg.-93 Bardowiek), som ble gift med Johann Georg Dankwarts (Dankwerts) (1657 Bardowiek-93 sst.), kanoniker ved høystiftet Bardowiek, sønn av Wilhelm DANKWARTS, «Kirchgeschworener in Bardowiek», og Agnes Neukranz, hvis mor, Agnes Wudrian, var en søster av Sophie Hedwig Wudrian (ca. 1610 Greifswald-29 København), som ble gift med Johan Justsen Steman(n) (1602 Hamburg-76 sst.) (mor: Elisabeth Theben) (~ 2° i 1630 i Hamburg med Anna Jügert [1600 Hbg.-81 sst.], datter av Reineke JÜGERT [1560 Hbg.-1625], hvis mor var Margarete Reineke!), sogneprest i Kbh.: se https://www.geni.com/people/Johann-Steman/6000000003051991807  – og se genealogi «Løwencron (Piper)»!! •••#NB 3: Kledeshandleren («Tuchhändler») Johan(n) Koep d. J. (+ før 25. januar 1565), og Anna KRUSES eldste sønn var altså Hinrich Koep: se https://de.m.wikipedia.org/wiki/Hinrich_Koep (+ 1586), «war ein Hamburger Oberalter»! (Kommentar av 25. nov. 2020: Denne opplysning om at Hinrich KOEP også var Oberalter, er ikke kommet med på den genealogiske, midlertidige oversikten «Koep, Kruse, Schele» A1 her nedenfor, men innen årets utgang vil denne oversikt være blitt erstattet av en tydeligere og større oversikt!) Og i sitt ekteskap med Marg. Berendes ble han altså far til bl.a. Johann Koep (se Buek:1857, s. 48f: https://books.google.de/books?id=kWIAAAAAcAAJ&pg=PA48#v=onepage&q&f=false), 1606 Oberalte for Wetken, som ble rådsherre, og i ekteskap med NN far til Marg. Koep, som i 1619 ble gift med Caspar Rentzel, sønn av rådsherren Peter RENTZEL (+ 1618) og Elisabeth Brand og bror av Hermann Rentzel (1576-1657) (se https://de.m.wikipedia.org/wiki/Hermann_Rentzel_(Oberalter,_1576)), oberalter, rådsherre, som i ekteskap med Marthe Alvermann ble far til Anna Rentzel (1614-) 1661 til Dronningborg (<<se https://www.danskeherregaarde.dk/nutid/dronningborg) [da Anna v. SPRECKELSEN født RENTZEL hadde en datter, Anna v. Spreckelsen, som ble gift med Jobst v. Overbeck (1629-1705), var vel den Jobst v. Overbeck 1706-10 til Dronningborg en sønn av dette ektepar, nemlig den «Jost» v. Overbeck, som døde i nettopp 1710, og som den 3. august 1691 hadde blitt gift med Katharina Rentzel [1673-1722 uten barn], datter av Hinrich RENTZEL [hvis søster Anna Rentzel til Dronningborg ~ Lucas v. Spreckelsen!] [1625-91], diakon på St. Katharinen i Hbg., og Anna Schrötteringk ifølge Buek:1857, s. 83>>), som i 1636 ble gift med Lucas v. Spreckelsen (1602-59) (se https://de.m.wikipedia.org/wiki/Lucas_von_Spreckelsen_(Ratsherr)), rådsherre i Hamburg, sønn av rådsherren Peter v. SPRECKELSEN (+ 1630) og (~ 1599) Anna Beckmann (1582-1648) og bror av Johann v. Spreckelsen (1607-84), rådsherre, som ble gift med Catharina Schele (1611-66), datter av rådsherren Wolder SCHELE (1579-1649) og (~ 1611) Anna v. Pein, hvis søster Sophie v. Pein ~ Johann Wetken (1584-1643) (~ 2° Gertrud v. Spreckelsen, datter av Vincent v. SPRECKELSEN, oberalter; ~ 3° Kath. Walrave [+ 1636], datter av senator Reinhold WALRAVE og Cecilia Grote)!! (Fortsettes.) •••#NB 4: Her ovenfor i hovedteksten omtales avslutningsvis Joachim MU(H)LES 11 barn. Jfr. Buek:1857, s. 44 om # 83 Peter Muhle (Mule) (fete typer ved A.S.): «Oberalte 1593 für Peters (67), Jurat 1594, starb 1595, führte dasselbe Wappen mit dem unter No. 113 vorkommenden Joachim Muhle.» Og på s. 45 sies det like kortfattet om # 86 Claus Stemshorn (fete typer stadig ved A.S.:) «Jurat 1590, Kämmereibürger 1593, Oberalte 1596 für Muhle (83), 1597 Präses, 1601 auf Petri Ratsherr, starb an 27. Dec. 1609. Er war aus Stade gebürtig.» Det synes sannsynlig, at det her er snakk om den rådsherre Nicolaus (Claus, Klaus) Stemshorn, som var gift med Elisabeth (Ilsabe) Schele, hvis søster Ursula Schele var gift med Dirich Kruse!! •••#NB 5: Dr. Nicolaus Junge (+ 1614 Hamburg), som etterfulgte dr. Koch (+ 1626/27) som hoffkansler på Gottorp, fyrstelig råd, var 3 ganger gift: ~ 1599 NN Kuhlmann (+ 1598), datter av Johann KUHLMANN (+ 1602), geheimesekr. på Gottorp, og Marina Heitmann (+ 1602) (evt. en tidligere hustru NN); ~ 1599 Anna Broders fra Ejdersted (+ 1605), enke etter Ocke Harssens, kanoniker i Hamburg; og ~ 1606 Anna Ot(t)ersen, datter av Luder OTTERSEN fra Malmø, Ch. IVs faktor i Lübeck. Med sin 2. hustru fikk han 3 døtre: 1) Cath. Junge ~ 1629 Fr. Cothmann (1597-1665) (~ 1648 Elis. Gerdes): se genealogi «Burenius»!!; 2) Marg. Junge (Jungius) ~ Christoph Gerdes, (1590 Güstrow-1661 Lübeck) (se https://de.m.wikipedia.org/wiki/Christoph_Gerdes) (~ 1° Gertrud Wedemhof), borgermester i Lübeck, Elisabeths bror; og 3) Edel Junge(n) (1658) ~ 1646 (uten barn) med Sebastian Friedrich Brand (1619), «Erbgesessen auf Trenthorst» (Buek:1840, s. 85)! Borgermester Christoph GERDES malt av ukjent (se https://commons.m.wikimedia.org/wiki/File:WP_Christoph_Gerdes.jpg#mw-jump-to-license):

Og Sebastian Friedrich BRAND til Trenthorst var en sønn av Johann Brand (1585-1652), borgermester i Hamburg, og (~ 1613) Margaretha Telemann , datter av Friedrich TELEMANN, Oberalte i Hamburg.   Og borgermesteren far var Joachim Brand (+ 1618), 1582 senator og 1602 amtmann i Bergedorf, hvis søster Ilsabe (Elisabeth) Brand ble gift med senator Peter Rentzel (+ 1618), hvis sønner var Hermann Rentzel (se gjerne denne artikkel om igjen – og klikk på lenken «Hamburger Bank»: https://de.m.wikipedia.org/wiki/Hermann_Rentzel_(Oberalter,_1576)~ Marthe Alvermann (<<hvis datter var Anna Rentzel til Dronningborg [!] og hvis sønn var denne Peter RENTZEL: https://de.m.wikipedia.org/wiki/Peter_Rentzel_(Jurist)>>) og Caspar Rentzel ~ 1619 Marg. Koep: se NB 3! Her kan det også legges til, at Caspar og Hermann RENTZEL hadde en tredje bror, Johann Rentzel, som var «Schleusenvogt zu Bullenhausen», hvis datter Anna Rentzel ~ Hermann Schele (~ 2° Lucia NN); og at Caspar RENTZEL og Marg. KOEP hadde 3 døtre: 1) Katharina Rentzel, som i 1645 ble gift med Joh. v. Münden (!); 2) Ilsabe Rentzel, som i 1647 ble gift med Barthold Wichmann (1619-) (~ 1° Cecilie Langermann); og 3) Anna (også Kath.?) Rentzel, som i 1650 ble gift med Hinr. Schröder, rådssekretær! Og Katharina RENTZELS ektemann, Johann Münden (1564 Schleswig-1638) (se https://de.m.wikipedia.org/wiki/Johann_Münden), var ifølge Buek (fete typer ved A.S.):«Jurat und Kämmereibürger 1596, Hundertmann 1602, Leichnamsgeschworner 1605, Oberalte 1606 für Johann Möller (72), Präses 1615, Ratsherr auf Petri 1618, gestorben am 8. Juli 1638. Sein Großvater Johann war Hofsecretair in Gottorf, der Vater Berend Bürgermeister in Schleswig, verheirathet mit Dorothea [Anders], Tochter des Rathmannes Casten Andersen [!] Tundern. Er war verheirathet: 1) mit Elisabeth, Tochter von Hermann Möller vom Adlersklau [se https://www.geni.com/people/Hermann-Moller-vom-Adlerklau/6000000058014271844]. 2) 1645 mit Anna, Tochter des Senators Joachim Brand. Sein Sohn Johann J. U. L. heirathete am 10. Februar 1645 Katharina, Tochter von Caspar Rentzel, Anna (oder Katharina?) am 24. sept. 1638 Jürgen von Holten (161), Margaretha an 28. Juli 1641 Jürgen Schrötteringk.» (Buek:1857, s. 49.) Og Johann MÜNDENS helbror Berend Münden d. J., 24. jan. 1604 borgermester i Slesvig (<<~NN, hvis datter Gesa Münden {ifølge Gether, s. 401 og tavle II} ble gift 1. gang Joh. Lassæus og 2. gang i 1631 med Jacob Hunnens, hvis moster Wencke Hunnens ~ Hans Owens, hvis datter Anna Ovena (se https://de.m.wikipedia.org/wiki/Anna_Ovena_Hoyer~ 1599 Hermann III Hoyer!>>), ble gift 2. gang i 1608 med Anna Esig (1581-), datter av Eberhard ESICH (før 1550-1616), rådsherre i Hamburg (~ 2° Elisabeth Reinecke [1562-], enke etter Hinrich Sillem [+ 1615], sønn av Jacob SILLEM og 1. hustru Ursula Moller, hvis mor var Marg. Huge; og gift 1. gang med – og 1. gang enke etter – Johann Brandt [Bram]) og Anna Elmenhorst! Videre ble Anna ESIG (1581-) gift 2. gang med dr. jur. Johannes Schnell (1570-) (<<se https://www.geni.com/people/Johan-Schnell/6000000002339495360! [men at det her står oppført enda en hustru {utover Anna Esich og NN v. Eitzen} – og endog med to barn født ca. 1610 – Mette Jørgensdatter «Sommer», som ikke bare var svigermor til biskop Henning Eggertsen Stockfleth, men også til Mette Jørgensdatter Sommer {!}, er vanskelig å forstå og vil bli drøftet nærmere på annet sted {presisering av hvor kommer}]>>), advokat ved Gottorps høyesterett, som 1. gang hadde vært gift med en datter av Paul v. EITZEN d.y. (+ 1617), holstensk råd, 1569 kannik i Slesvig, og Gesa Münden, datter av Berend MÜNDEN den eldre (+ 1586), 1583 rådmann i Slesvig, borgermester (~ 1° Dorothea Anders!) og 2. hustru Gesche NN (ca. 1533-98). – Men det virkelig merkelige er, at F. Georg Bueks «Genealogische und Biograpische Notizen über die seit der Reformation verstorbenen hamburgischen Bürgermeister» utkom i Hamburg i 1840 og samme forfatters «Die Hamburgischen Oberalten, ihre bürgerliche Wirksamkeit und ihre Familien» utkom også i Hamburg, skjønt noe senere, i 1857. Disse bøker har opplagt vært kjent for riksarkivarer og ledende personalhistorikere i Danmark og Norge siden da, men hvor ofte finnes disse to bøkene nevnt i den personalhistoriske litteratur, eller i norske og danske leksika? Og naturligvis rommer bøkene opplysninger av stor historisk betydning. Fx. skriver Buek i sin bok om borgermestere, s. 84f, om Johann BRAND: «Johann, geboren am 28. November (nach anderen Handschriften am 29. October) 1585, zum Licentiaten promovirt in Heidelberg 1612, zum Secretair erwählt 1616, zum Senator 1623. Am 10. April 1630 wurde er mit dem Syndicus Vincent Möller und dem Senator Joachim Wichmann nach Glückstadt an den König Christian IV. geschickt, um wegen des harten [s. 85] glückstädter Zolles zu verhandeln. An 19. erhielten die Gesandten Audienz, wobey sie eine schriftliche Verstellung überreichten, die ihnen an folgenden Tage schriftlich beantwortet wurde. Zu einer mündlichen Besphrechung wurde ihnen aber so wenig Anlaß, wie zu einiger Milderung Hoffnung gegeben. Die weitläuftigen Verhandlungen stehen im dritten Theile von Stelzner, so wie die Beschreibung der oben bey Bürgermeister von Eitzen [se https://daten.digitale-sammlungen.de/0001/bsb- 00016320/images/index.html?seite=440, hvor også faren til Paul v. Eitzen, kanniken i Schleswig, omtales!] erwähnten Seegefechte im August und September 1630 an der Mündung der Elbe swischen den Hamburgischen und dänischen Flotten. Noch im August und September 1630 an der Mündung der Elbe swischen den hamburgischen und dänischen Flotten. Noch im August 1639 gieng der im Jahre 1633 zum Bürgermeister erwählte Brand mit dem Syndicus Meurer und den Senatoren, Licentiaten Niebur und Jarre nach Glückstadt wegen des Zolles, kamen aber am 4. September zurück, ohne etwas Anderes erreicht zu haben, als daß er dem Prinzen Christian die gewöhnlichen Stadtgeschenke überreicht. Im Februar 1740 [trykkfeil; skal selvfølgelig være 1640] gieng Brand abermals navh Glückstadt, begleitet vom Syndicus Pauli und den vier Senatoren, Licentiaten Niebur, Matthiessen, Barthold Moller und Jarre. Aber auch diesmal erhielten sie keine Audienz, sondern mußten sich mit der keineswegs befriedigenden Antwort eines Geheimschreibers begnügen. / Ausweise des Elogii hat Brand als Bürgermeister noch vier Gesandtschaften verrichtet: zuerst nach Wien an Kaiser Ferdinand II., dann nach London an König Karl I., ferner an Prinz Christian, nachherigen König Christian V. in Nyköping, endlich nach Kopenhagen, zur Krönung König Friedrichs III. Auf dieser Gesandtschaft begleiteten den Bürgermeister Syndicus Pauli und Senator Jarre.» (Her har jeg noe grovt på norsk vis brukt tødler hele tiden, skjønt Buek skjelner språkmektig mellom ü, ú, ū osv.) Nå, etter at Internett har kommet på banen og skaffet til veie en fri tilgang på litteratur, som tydeligvis ikke er blitt gjort lett tilgjengelig for folk flest tidligere, er det også blitt mulig for alle å se de historiske skikkelser i deres sannere eller større sammenheng. – Og endelig kan det nevnes, at borgermester Johann BRANDS foreldre var senator Joachim Brand (+ 1618) (~ 2° Margaretha, en datter av Simon tho Westen) og 1. hustru Anna Wittekop), og at denne senator og hans søster Ilsabe BRANDS foreldre var Joachim Brandes (Brand, Brandt), 1557 Oberalter, og Anna Nigele, søster av Gesche Nigele, som i 1540 ble gift med Hermann Wetken (1552 Hamburg-95 sst.), borgermestersønn og selv borgermester i Hamburg: se https://de.m.wikipedia.org/wiki/Hermann_Wetken; – og se den genealogiske oversikt «Vibeke Kruse og Schele i Hamburg» [kommer i desember 2020]!!), og datter av Joachim Nigele (+ 1535), rådsherre i Hamburg (<<hvis mor, Gesche Bockholt, var en søster av Heinrich III Bockholt 1535 biskop av Lübeck (ca. 1465-1535 Lübeck), motstander av Reformasjonen: se https://www.geni.com/people/Bischof-Heinrich-III-Bockholt/6000000148580422914>>), og Elsabe Corthum (+ 1566), datter av Cord Corthum (+ 1507), 1507 rådsherre i Hamburg, og Anna v. der Hoya (+ 1536), datter av Christian v. der HOYA og Elisabeth Soltau (Soltow), datter av Hermann SOLTAU. Og 2. gang ble Elsabe CORTHUM gift i 1538 med Thomas Koppe (Köppen) (født i Berlin; + 1553), visstnok før 1531 sekretær for konger av Danmark, sønn av Joris KOPPE og Anna NN. •••#NB 6: Ovennevnte hertugelig holsten-gottorpsk visekansler Gerhard (Gert) Steding var altså i Linz i 1578 med Henrik v. Ahlefeldt til Satrupholm (1545-1616), sønn av Bendix v. AHLEFELDT til Gjelting (1531) og Satrupholm (1558) (1506-87), som 1519 ble immatrikulert i Wittenberg og 1521 i Leipzig, og som var «en af de første studerende fra de nordiske riger, der sluttede sig til Luthers lære, hjemvendt 1524…anset for sin lærdom (førte 1566-73 en nu tabt brevveksling på latin med superintendent von Eitzen), + i marts 1587; gift med Margrethe Rantzau (F.: Bendix Rantzau til Quarnbek og Catharine von Ahlefeldt), + 25. nov. 1563 – Børn: Tredie slægtled (ne. 7-12)»! (Danmarks Adels Aarbog 1985 «Ahlefeldt» av Henrik Poulsen, s. 614.  Og på s. 614f følger den interessante barneflokken på 6 barn – pluss antagelig et 7 barn: Catharine von Ahlefeldt, som ble gift med Henrik (Henning) v. Ahlefeldt til OREGÅRD!! Det eldste barnet, sønnen Claus v. Ahlefeldt til Gjelting avsto 1602 Svavested amt til hertug Ulrik, og i 1606 ble han antmann i Flensborg. I 1573 var han blitt gift med ingen andre, enn Magdalene Rantzau av Breitenburg (1558-1635 Kiel), datter av statholder Henrik RANTZAU til Breitenburg og Christine von Halle, hvis sønnesønn, Claus v. Ahlefeldt til Bramstedt ble gift 2. gang i 1648 med Vibeke KRUSES datter Elisabeth Sophie GYLDENLØVE (1633-54), etter å ha blitt forlovet i nov. 1643!! Det neste barnet, Florentia v. Ahlefeldt, ble i ekteskap med Claus von der Wisch til Glasau mor til 1) Hans v. der Wisch ~ 1591 Mette Lausen (~ o. 1550 Bendix v. Ahlefeldt): se (kommer); 2) Henrik v. der Wisch (~ 1° Magd. Rantzau), som 2. gang ble gift med Bertha v. Ahlefeldt, hvis datter Bertha v. der Wisch ble gift med Sivert v. Thienen, hvis datter Bertha Marg. v. Thienen ble gift i 1668 med Hans Høcken, hvis bror Fr. Did. Høcken ble gift i 1684 med Augusta Eleonore v. Aichelberg: se DanmarksAdelsAarbog:1950 her nedenfor snart under det 9. NB!! Og 3) Abel v. der Wisch, som ble gift med Hans v. Buchwald, hvis dattersønn Hans v. Ahlefeldt til Glorup ~ 1° i 1661 med Cath. Sested Caisdatter av Petersdorf: se (kommer)! Så fulgte altså Henrik v. AHLEFELDT til Satrupholm (se https://finnholbek.dk/getperson.php?personID=I45428&tree=2), 1612 hertugelig holsten-gottorpsk råd (som ved lensovertagelsen i Odense i 1580 hadde båret den femerske fane!), som var gift med Anna von Ahlefeldt, datter av Jørgen v. AHLEFELDT til Stubbe (~ 1° Anna Rathlau av Lindau, datter av Claus RATHLAU til Lindau og Anna Pogwisch) og 2. hustru Anna von Ahlefeldt, datter av Cai v. AHLEFELDT, amtmann i Kiel, og Johanne Glob (mor: Anne Skram)! Så fulgte Øllegaard v. Ahlefeldt (o. 1546-1662), som ble gift med feltmarskall, kgl. råd og amtmann i Steinburg, hertugelig råd og amtmann over Gottorp amt, Josias Qualen til Koselau (+ 1586): se https://da.m.wikipedia.org/wiki/Josias_von_Qualen_(feltmarskal)! Så: Dorothea v. Ahlefeldt, som var gift med amtmann over Haderslev amt Laurids Wensien til Rohlstorff, hvis datter Drude Wensin ~ Paul Rantzau, hertugelig holsten-gottorpsk råd og prost i Itzehoe kl., sønn av Claus RANTZAU genannt SCHEELE!! Og hvis sønn, Godske Wensin, som 1583 hadde blitt immatrikulert i Orleans, i 1616 tok hertugdømmet Slesvig og Femern i len av kongen for hertug Fr., som han samme år lånte 165 000 riksdaler. 1616-29 var han amtmann på Gottorp (~ 2° o. 1611 med Cath. v. Buchwald, datter av Joachim v. BUCHWALD og Alh. v. Ahlefeldt) og i 1589 var han blitt gift med Eibe Rantzau, datter av Daniel RANTZAU og Dorothea v. Ahlefeldt. Deres datter Dorothea Wensin ble gift med Claus v. der Wisch, hvis sønn Hans v. der Wisch ble gift med Hedv. Dor. v. Schönbach, hvis sønn Claus v. der Wisch ble gift 1. gang med NN v. Lützow, hvis søster Elis. Dor. v. Lützow ble gift med G. H. Scheel, bror av Hans Jacob Scheel til Frogner! Til slutt står oppført i stamtavlen på s. 615 under «BENDIX VON AHLEFELDTS BØRN MED MARGRETHE RANTZAU» (fete typer ved A.S.): «Anna [v. Ahlefeldt]; gift med Hans Sehested, Enevolds søn, nævnes 1554, boede 1566-67 på Satrupholm, 1573 i Haderslev, + o. 1575». Men: På s. 584 (fete typer ved A.S.) opplyser DAA: «POVL VON AHLEFELDTS SØN [‘m. ukendt’] (se nr. 13) / 31.   Henrik til Oregård, var 1572 patron for Ore kirke, skrives 1580 til Gronenberg (arvet efter farbroderen), 1581 i dronning Dorotheas ligfølge, + 1583, begr. i Süsel kirke; gift m. Catharine von Ahlefeldt, muligvis [!] datter af Bendix von Ahlefeldt til Gjelting (se nr. XI, 2). – Barn: Femte slægtled II. (nr. 51-52)»! Og endelig s. 586 (fete typer stadig ved A.S.): «HENRIK VON AHLEFELDTD BØRN MED CATHARINE VON AHLEFELDT (se nr. 31) / 51 a.   Abel til Gronenberg, solgte sammen med sin søster Dorothea Margrethe (nævnes ligeledes første gang 1588) 1588 Oregård; gift 1° m. Schack Blome til Gronenberg, levede 1594, men var + 1597; 2° m. Ditlev von der Wisch til Olpenæs og Grünholz, + o. 1626. / 52 b.   Dorothea Margrethe.» Her er det altså visse forhold som taler for eksistensen av ytterligere en tredje (eller snarere fjerde: se https://finnholbek.dk/getperson.php?personID=I31768&tree=2!!datter ved navn Anna v. Ahlefeldt, som kan ha blitt gift med Joachim Scheel: se litteraturlisten her ovenfor under Bobé:1897 samt sst. det 1. NB og her nedenfor under Hintze:1929 det 4. NB; se også (kommer)!! – Til slutt kan her siteres fra kapittelet «Die Waren»: S. 52: «Im allgemeinen gleicht der Warenkatalog, wie er aus den Molhusenschen Buch sich ergibt, noch durchaus den im Mittelalter in Lübeck üblichen — mit einer, wertmäßig allerdings erheblichen Ausnahme: dem Pfeffer, der jetzt viel mehr bedeutet, als im Spätmittelalter, und der dem Wert nach die Spitze hält. Bemerkenswert ist auch die erhebliche Menge des umgesetzten (Bayen- oder Lissaboner) Salzes, welche zeigt, daß Lübeck offenbar immer noch einen nicht unbedeutenden Anteil an diesem Geschäft hatte, dessen Hauptmasse sich natürlich im übrigen auf die direkten Routen durch den Sund nach Osten und Norden konzentrierte.» S. 53  (fete typer ved A.S.): «Als Besonderheit mag noch der Kauf eines ‘Kleinods’ von Gold, mit 2 Diamanten, 2 Rubinen und 3 Smaragden, für 300 Taler durch den Goldschmied Wichmann Garve (Garvits) vermerkt werden (Verkäufer: Goldschmied Thomas Gude in Rendsburg).» Magda Gude har i sin bok utgitt i Oslo i 1935, «Oplysninger om slekten Gude samlet og nedskrevet av Magda Gude» (se https://dis-danmark.dk/bibliotek/900426.pdf), skrevet på s. 5 i «Forord»: «Først vil jeg få lov til å meddele, at det i vesentlig grad skyldes Hr. Amtsgerichtsrat Georg Swart i Rendsburg, at det er blitt mulig å fremstille stamtavlen over familien Gude i Rendsburg i Holstein.» Også følgende nettside ved Jens Kirchhoff bygger på Georg Swarts opptegnelser: https://www.nd-gen.de/wordpress/wp-content/uploads/2013/12/gude_sr.pdf#page15! Men særlig Magda Gude har visse tilleggsopplysninger, som tydeligvis ikke finnes hos Swart; i hvert fall finnes det kun opplyst i boken til Magda Gude på bl.a. s. 32, at Thomas Gude (fete typer ved A.S.): «født i Rendsburg …. død …. gift … blev tillikemed sine 2 brødre i 1581 adlet av keiser Rudolph II [se https://www.genealogi.no/wiki/index.php/Gude_(slekt)]. / Børn: kun 1 datter / 1. Caecilia gift med keiserl. råd. Croesus. I 1610 havde disse en søn i live.» Dette er den éneste Thomas Gude i Rendsburg jeg finner, som kronologisk sett kan være identisk med gullsmeden Thomas Gude i RENDSBURG! Og ikke mindre interessant er det da, at Jens Kirchhoff nettopp til Thomas Gude under «Anmerkungen» knytter denne sin 5. anmerkning: «nach Moller. Sonst urkundlich nicht erwähnt gefunden.» Ifølge både Magda Gude og Jens Kirchhoff har Thomas som sønn av borgermester Michael Gude, som 1528-1551 bodde i Molenstraten Verendell og var født ca. 1496 i Rendsburg, antagelig bror av Peter Gude, antagelig sønner av Claus Gude, om hvem Magda Gude alene siterer fra den kjente litteratur- og personalhistoriker Johannes Moller (se https://da.m.wikipedia.org/wiki/Johann_Moller), s. 30 (fete typer ved A.S.): «Iflg. ‘Moller’ var han i 1503 rådsherre og kirkeforstander i Rendsburg. Gift … med …, hun levet i 1572 og 1543 (?). [Om det følgende også finnes hos Moller, vet jeg ikke; – men i hvert fall må dette ha blitt funnet i Rendsburgs «Urkunden»-materiale:] I 1527 nevnes ‘Clawes Gude von seiner Hausfrau wegen gedinget’; i 1543 ‘Peter Gude Brüche [!] Bürge seine Mutter.’» Men også Magda Gude knytter en anmerkning – eller note – til nettopp Thomas Gude, en av de tre adlete brødre, hvis søster Silia Gude ble gift med NN Ahrens. S. 31: «Ifølge ‘Moller’ hadde de 1 søn og 1 datter, den sidste gift med Claus Frobøse, rådmann i Rendsburg.» Og på samme s. 31 note 1 knyttet til til Peter GUDE, satt som den eldste i søskenflokken på 3 brødre og søsteren Silia: «Iflg ‘Moller’ og iflg. Etatsråd Sarauw, hvis stamtavle dat. 20. mars 1755 er i Kiel. Ellers er intet fundet om ham i ‘Urkunden’.» Men da det altså ikke finnes «Urkunden»belegg om noen Thomas Gude i Rendsborg på denne tid, synes sannsynligheten stor for: at nettopp Steffen Molhusens Maklerbuch omtalt i «Waren- und Geldhandel um 1560» berører denne samme THOMAS Gude i Rendsburg, gullsmed, som selger av et klenodium i gull! Se s. 30f i Magda GUDES bok her: https://dis-danmark.dk/bibliotek/900426.pdf! Forøvrig var Pete Gude ~ Tebba Stolteley, hvis sønnesønnesønn Michael Gude ~ 1660 Anna Reimers (Reimarin) (1640-1711): se s. 42; og se https://www.geni.com/people/Anna-Reimers/6000000011248429898! Og Tebba STOLLEY eller STOLTELEYS datter, Silla Gude (+ 1623 Rendsburg) ble gift 1. gang med Hans Hagge (ca. 1564-1601: ihjelstukket av sin svoger Joachim Gude) og 2. gang i Rendsburg med Johan Vogt (Vaget) fra Ditmarsken (begr. i Rendsburg 24. des. 1642), tidligere gift (med NN), borger 1605 og rådmann 1620, borgermester 1639 samt gift en 3. gang med NN (begr. i Rendsburg 26. april 1639. S. 33 (fete typer ved A.S.): «Av Silla’s børn i hendes 1ste egteskap vites å leve 27/5•1624: a) Margarethe, som da var enke efter Hinrich Witte, forvalter til Lindewitt og Klixbüll og b) Sille, g. m. Johan Vaget jr., søn av forannevnte Johan Vaget (Vogt), der således i sit 2det egteskap var gift med sin søns svigermor. I sit 2det egteskap havde Silla 4 sønner og 3 døtre, nemlig: c) Petrus Vogt, kgl. råd; d) Michael Vogt, pastor i Schleswig; e) Hinrich Vogt, rådmann i Rendsburg; f) Johan Vogt (død uten livsarvinger); Anna g. m. Gabriel Gude (VI o.); h) Margaretha g. i Rendsburg 1646 med Frantz Heinrich von der Lieth, Amtsskriver i Husum; og i) Cecilia Vogt, ugift.» Margaretha Vogt ble mor til Drude v. der Lieth, som ble gift med Peter Eskild (Eberhard) Brügmann: se genealogi «Hausmann»!!

••• Dahl, Aage: «Sønderjyllands Bispehistorie • Bidrag til den sønderjydske Gejstligheds Historie» (O. Lohse — København 1931). S. 40f: «56. 4/9 1698–1713. Henrich Muhlius. / F. Bremen 6/3 1666. Søn af Kbm. Diedrich Muhle og Margarethe Brandes. stud. Bremen 1686. imm. Hamborg s.A. imm. Giessen 1687. imm. Frankfurt am Main 168.. 22/5 1689 imm. Kiel s.A. imm. Leipzig. 30/1 1690 Mag. Leipzig. Var 1691 kaldet til Prof. Danzig. 1691 Prof. Græsk og Hebr. Kiel. tiltr. 8/2 1692. 1685 Prof. theol. sm. St. 1697 Sp. Nikolai K. Kiel mod Magistratens Vilje, inds. 15/4 s.A. 4/9 1698 till. Overhofpr. Gottorp. (Forts.) 

••• Danmarks Adels Aarbog 1950: «Høcken», s. 37-47: se https://dis-danmark.dk/bibliotek/911065.pdfS. 43f: «Volf Høckens Døtre med Anna Qualen: / [heretter fete typer ved A.S.:] 1. A n n a + 1618 i Rendsborg; var 1596 gift med Jørgen [s. 44:] Rantzau til Avnbølgaard (1583–85), f. 1562 + 1622, bgr. i Haderslev (D.A.A. 1930, 106). / 2. M a g d a l e n e, var 1596 gift m. Jørgen Blome til Melsgaard paa Als (1580), boede 1615 i Sverige (D.A.A. 1935, 21) [se FORORD, NB E6!]. 3. B a r b a r a, g. m. Joachim Plesse, Hartvigs Søn. M a r g r e t h e, levede 1630; g. 1° 2 April 1594 paa Sønderborg Slot m. Hofmarskal hos Hertug Johan Adolf af Gottorp Burchard Daldorf, f. 2. Febr. 1555 paa Wotersen + 19 Marts 1615 paa Gottorp Slot, bis. 15 April i Slesvig Domkirke, begr. i Siebeneichen (Stolestade i Sønderby K. m. Indskrift: Burchart Daldorp s: Valentins sone — Magarete s: Wolf Hoken dochter A° 1600); — 2° 1616 m. Claus Pogwisch, f. 1552 + 1 Okt. 1638 (g. 1° 1576 m. Agathe Reventlow) (D.A.A. 1931, 21 f., 118).»

DAA HØCKEN #NB 1: Ovennevnte Jørgen BLOMES søster, Dorothea Jørgensdatter Blome av Schönhorst (ca. 1540-før1583), var gift med Jørgen Møet (+ mellom 12 des. 1586 og 1590) (~ 2° Emerentia Pogwisch [+ etter 1583], datter av Volf POGWISCH og Anna v. Gadendorp (se https://www.geni.com/people/Anna-von-Gadendorp/6000000008488652355) og søster av Anna Pogwisch [ca. 1490-], som ble gift med Volmer v. Rantzau [+ ca. 1564]). Denne Jørgen Møet var en sønn av Klaus MØD (+ før ca. 1543 på Vandlinggård), eier av Vandlinggaard: se http://runeberg.org/adjorgen/4/0448.html)! Han var 1500-62 hertugens staller i Eidersted, kammertjener hos kong Frederik II, hertugelig gottorpsk råd og staller i Strand, hofsinde hos hertug Hans på Haderslevhus eller Hansborg samt hertugens kæmrer. Og etter sin fars død ble han eier av Vandlinggaard! Se her ovenfor i FORORD, avslutningsvis i NB E6 (!) og se https://finnholbek.dk/getperson.php?personID=I17715&tree=2; se dessuten https://www.geni.com/people/Anna-Margrethe-von-Kielmansegg/6000000017534856777 og den genealogiske oversikt «Rosenberg» I, da nemlig Anna Margrethe Freiin Kielman v. Kielmansegg (1667-1717) (~ 3 ganger og siste gang i 1699 med Hans Hartmann v. Erffa [1648 Coburg-1702 Odense!]) 1705 til Vandlinggaard (kjøpt dette år av storkansler Reventlow), var en datter av Hans Heinrich 1679 riksfriherre Kielmann v. Kielmansegg til Bramstedt (1636-86) (mor: Marg. v. Hatten, hvis mor var Marg. Wasmer). Som Finn Holbek påpeker, var den under NB 10 her nedenfor omtalte Anna Marg. Freiin Kielman v. Kielmansegg (1638-99) (feilaktig oppført uten ektemann på ovenstående GENi-sides aktuelle tilknyttede side) en søster av H. H. riksfriherre Kielman v. KIELMANSEGG til BRAMSTEDT (jfr. VIBEKE KRUSE-genealogi!) samt gift med Markvard Volf von Brockdorff til Hornstorf (1633 Hornstorff, Mecklenburg-Vorpommern-73, begr. St. Nik. K., Kiel): se dér (under NB 10)!

DAA HØCKEN #NB 2: En eldre bror av Volf HØCKEN  (~ Anna Sivertsdatter Qualen av Ullerupgård) var Moritz Høcken til Kelstrup i Haderslev amt, Vilstrup sogn, som i 1542 tjente hertuginne Dorothea av Preussen, [s. 41:] «men maatte flygte fra hendes Hof paa Grund af en Duel, var 1548 med 4 Heste i Prinsesse Annas Brudefølge til Dresden».  1566 var han marskalk hos hertug Hans på Haderslevhus og samme år og 1569 hertugens sendebud hos kong Frederik II. Han var død i 1572, og med sin hustru, Hippolita von Rantzau, var han blitt far til Diderik Høcken (s. 41; fete typer ved A.S.:) «til Kelstrup, Avnbølgaard (købt 1585 af Jørgen Rantzau), Vesterbæk, Roager Sogn…og Ullerupgaard (1604) købt af Sivert Sested for 750 Rtl. —, var 1576 Hofsinde hos Hertug Hans, … nævnes 1616, var + 1618». (Se https://finnholbek.dk/getperson.php?personID=I38850&tree=2.) Han ble gift med Mette Joachimsdatter Breide til Boskov i Kelstrup sogn, hvis datter Catharine Dideriksdatter Høcken (+ etter 1631) ble gift med Johan v. Blücher til Böternhofen (+ etter 1649), 1635-39 inspektør ved Børnehuset i København (jfr. NB 6!), 1639 hoffkøgemester. Han var en sønn av Claus v. Blücher til Boddin (+ o. 1600) og (~ 1585) Christine Johansdatter Ratlow (+ før 1621), som var en datter av Johan Ratlow til Futterkamp, som i 1557 ledsaget hertug Hans til Dresden, og som 1568 sto i prinsen av Oraniens tjeneste, og Emerentia Markvardsdatter v. Buchwald (+ 1578) (mor: Margrethe Stake), hvis bror, Jasper v. Buchwald (ca. 1528-87), ble gift ca. 1544 med Anna Caisdatter v. Rantzau, enke etter Clement v. der Wisch til Hanerau (~ 1° Katharina v. der Lieth): se NB 10! Ifølge Henrik Fangel: «Herremænd på Haderslev Næs i middelalderen» i Sønderjyske Årbøger årg. 90 nr. 1 (1978), stamtavlen på s. 25 (se https://tidsskrift.dk/soenderjydskeaarboeger/article/view/80375), hadde Diid(e)rik Høcken (Høk) og mette Povlsdatter Breide av Boskov også datteren (Elsebe) Høcken (Høk) (født anslagsvis i 1575 og død etter 1631), som ble gift 1. gang med Godske v. Ahlefeldt (ca. 1563 Königsförde-før 1616 Haderslev) og 2. gang med Bendt Petersen von Deden til Møllegård, hoffjunker på Gottorp: se også https://reventlow.dk/tng/getperson.php?personID=I5050&tree=reventlow! Her korrigeres altså stamtavlen i DAA, som på s. 44 anfører om den feilaktig oppførte «datter» av Diderik Høcken og Margrethe Friis (!), altså Elsabe Høcken, «levede endnu 1620 i Haderslev som Enke» ~ 1° «Godske von Ahlefeldt til Tyrstrupgaard (1592), som han med sin Svigerfader [sic!] Diderik Høckens Samtykke afhændede i 1595, og boede derefter i Haderslev + før 1616; 2° efter 1620 med Bendt Pedersen von Deden til Møllegaard, i Langelands S.H. (1614), og Skovbo (1628) + 1641 (g. 2° 1631-34 m. Karen Pors (D.A.A. 1940, 7).» (Fortsettes!)

DAA HØCKEN #NB 3: Av de genealogiske oversikter som berører Vandlinggård kan først og fremst nevnes «Rosenberg» I og «Reimers» B3 og B9! . Under  «Rosenberg» I er det snakk om Anna Margrethe Freiin Kielman v. Kielmansegg (1667-1717), som i 1705 kjøpte Vandlinggård av storkansler Conrad Reventlow, for hvis datter, dronning Anne Sofie Reventlow, friherreinnen ble hoffmesterinne i 1714 (selv om denne siste opplysning «1714» er tatt med på oversikten, har jeg prestert å anføre kjøpsåret av Vandlinggård, 1705, som friherreinne KIELMAN v. KIELMANSEGGS dødsår! Beklager! Hun levde fortsatt i beste velgående på sitt gods til 1714, og var en datter av Hans Heinrich 1679 riksfriherre Kielman v. Kielmansegg til Bramstedt (!) etc. (1636-86) (mor: Marg. v. Hatten!) og (~ 1663) 1. hustru Mette v. der Wisch (1645-74), datter av Wolf v. der WISCH (og Anna Rantzau av Damp), hvis farbror Ditlev v. der Wisch var gift med Abel v. Ahlefeldt til GRONENBERGse FORORD, NB E2Som enke etter Hartvig Asche v. Schack (+ 1692 i Flandern!), generalmajor, og Christian Ludwig v. Boyneburg (+ 1698), kgl. dansk oberst (<<se https://www.lagis-hessen.de/de/subjects/rsrec/sn/bio/register/person/entry/boineburg+gen.+hohenstei n%252C+levin+walrab+von! – hvis farmor altså var Christine v. Wallenstein og hvis mor var Anna Susanna v. Donop, datter av Levin v. DONOP til Wöbbel [1567 Celle-1641 Kassel] [mor: Margarethe v. Oberg: se https://www.geni.com/people/Margarethe-von-Oberg/6000000010172642975; se dessuten https://de.m.wikipedia.org/wiki/Levin_von_Donop] og 2. hustru [~ 1623] Anna Maria v. Haxthausen – som altså hadde bygrevene av Paderborn blandt sine aner gjennom slektene v. Amelunxen/v. Papenheim/v. Oesede!>>), var hun i 1699 blitt gift med Hans Hartmann v. Erffa (8. sept. 1648 Coburg-1702 Odense, men begr. i familiegrav i Slesvig), også bare kalt Hartmann. Historikeren, riksarkivar Adolf Ditlev Jørgensen, skriver i sin artikkel «To gamle Herregårde på Haderslev Nes»Sønderjydske Årbøger, 5(2) (1883), s. 149-157 (se lenken ovenfor), på s. 156: «Grågård var nu en kongelig fæstegård, indtil den i kejserkrigen kom til at ligge øde  18. April 1636 gav kong Kristian IV den derpå til sin husfoged på Haderslevhus, J ø r g e n  H a n s e n, der lod den genopbygge og besætte og eiede den fri for afgifter. Den kaldes da atter for det meste Vandlinggaard og Revskær henregnes til dens tilliggende. Efter hans død fik sønnen, der kalder sig G o t f r e d   (J ø r g e n s e n)  V a n d l i n g, den 19. Juli 1664 stadfæstelse på denne frihed for afgifter. Han døde imidlertid nogle år efter, og da også hans hustru og deres børn døde, gik den i arv til svigerfaderen [!], den daværende landkansler J o h a n  K r i s t o f f  S c h ø n b a c h; han fik frihedsbrevet stadfæstet 21. September 1669. Da også han kort tid efter døde, erhvervedes Grågård af amtmanden i Haderslev, den senere storkansler, grev K o n r a d  R e v e n t l o w. Han gav den til sin elskerinde Anna Kathrine Hagensen, en datter af borgermesteren i Åbenrå, [s. 157:] Karsten Hagensen. Hun var kammerpige hos hans hustru, men fødte ham flere børn, som senere adledes med navnet Revenfeldt. 28. Januar 1686 overdrog greven Vandlinggård til sin søn Ditlev Revenfeldt; men før drengen blev myndig, solgte han den atter på hans vegne for 1000 rdl. til sin søster Katrine Kristine v. Holsten (27. Dec. 1701), og nogle år efter, da dette køb vel atter var gået tilbage, for 1706 danske kroner til baronesse A n n a  M a r g r e t e  v.  K i l l m a n n s e c k, enke efter en oberst von Erffen (Januar 1705). Som eier ved 1780 nævner «Danske atlas» L o r e n s  H o y e r.» Og med dette sitatet plantes man dypt inn i den genealogiske oversikt «Reimers» B9 og/eller B3, hvorfra det er særlig interessant, at Regina Schønbach (1644-99) (~ 1668 Christian Müller til Kattrup [1638-1720], som i 1671 ble gift med Marg. Thomasdatter Bartholin [1652-1711]), ble gift i 1664 med Gottfriedt Jørgensen Wandling (Vandlinggård 7. sept. 1636- Vejle17. mars 1667) til Wandlinggaard, sønn av Jørgen Hansen (1593-1659), fogd på Ibstrup ladegård [se https://dansk-norsk.no/uploads/files/Schæffergårdens_historie.pdf], som (fete typer ved A.S.; og se NB 4 her nedenfor om forfatteren Olav Christensen): «fik 5. april 1630 kongebrev på Grågård i Vandling, Starup Sogn, der tidligere havde været tillagt husfogederne på Haderslevhus, imod at de holdt tilsyn med kongens vildtbane, fiskeriet og skovene i Haderslevhus len, men som var nedbrudt af de kejserlige og stod aldeles øde», og (~ 1634) Katrin (Catharina) Schrøder (1610-59; både hun og mannen døde i peståret 1659), søster av Warenbolt (Warmbolt) Schrøder (1643-), kirkeforstander i Haderslev og borger på slottsgrunnen (~ 2° Marg. Baggerdatter av prost i Kalundborg Søren BAGGER [+ 1694] og Margrethe Schrøder!), som ble gift 1. gang den 22. mai 1638 i Haderslev med Marie Schumacher, hvis sønn, Gottfriedt Schrøder (1643 Haderslev-1719 sst.), herredsfogd i Haderslev herred 1668, amtsskriver i Åbenrå, 1. borgermester i Haderslev 9. des. 1690, men avsatt av kongen i 1707, ble gift med Barbara NN, hvis datter Anna Margretha Schrøder (1672-1736) ~ 1694 Jochim Soltwedel (1661 Husum-1729 Haderslev), rådmann 1715 og 1720 borgermester i Haderslev; og hvis datter, Anna Maria Schrøder (også av 1. ekteskap med Marie Schumacher), ble gift før 1709 med kaptein Franz Leopold Holly; ~ 3° i 1721 med Joachim Detlev Warnecke; ~ (1. eller – til nød – 2. gang) i 1700 med Jacob Ernst v. Knuth (1672 Leizen-1704 sst.), 1693 i Gardebat. i engelsk sold og samme år i 3. jyske rytterreg. i Flandern! – Altså har jeg dessverre hoppet over ett ledd i oversikten «Reimers» B3! Warmbolt Schrøder var de to ovennevnte søstres farfar; og han, Warmbolt,  ble født som det yngste av 8 barn i 1643  – som sønn av nettopp Gottfried Schröder (~ 2° Abigael Hermannsdatter Reiminch [Reimers]) og 1. hustru Sophia Pentz! Se «Reimers» B2!

DAA HØCKEN #NB 4: Sitatet ovenfor i NB 3 om husfogden på Haderslevhus, Jørgen HANSEN, er hentet fra Olav Christensen: «Grene af omslagsforvalter, rådmand i Haderslev Gottfriedt Schrøders efterslægt» i Personalhistorisk tidsskrift 1970, s. 28: se https://dis-danmark.dk/bibliotek/900570.pdf!

DAA HØCKEN #NB 5: Jakob (Jacob) Ernst v. KNUTHS bror, Eggert Christian v. Knuth, ble gift i 1701 med Cath. Sohn, datter av rådmannn i Kbh. Claus SOHN og Cath. Ries: se genealogi «Spend» og se: http://www.anneravnskjaer.dk/getperson.php?personID=I1025&tree=tree1!

DAA HØCKEN #NB 6: Ovennevnte Regina SCHØNBACHS søster, Margrethe Elisabeth Schønbach (Schönbach) (+ etter 1719) (se «Reimers» B9), ble i 1665 gift med Frederik Giese til Giesegård (1625 Husum-93), hvis sønn, Christopher Joachim Giese (1668-1719), amtmann i Vordingborg, som i nov. 1706 sto fadder for Giord Henrich Scheel (mor: Ben. Dor. Giords): se genealogiene «Rosenkrantz» og «Scheel (Scheele)» her nedenfor)! Han ble gift 1. gang før 1698 med Charlotte Amalie Liime (1670-1707) (mor: Marie Jonasdatter Heinemarck: se «Spend»!) og 2. gang med Elisabeth Cathrine Winecke (før 1684-1735), hvis antagelige bror var myntmester i Kbh. Christian Wi(e)neke(n) d.y. (1680-1746) (se https://biografiskleksikon.lex.dk/Christian_Wineke), som var en sønn av Christian Wincken (Vinicke/Wineken) (1640-1700), myntmester i Kbh., og Anne Marie Jürgens (1656/57 Amsterdam-): se genealogi «Irgens» (eller straks her – https://lokalhistoriewiki.no/index.php?title=Irgens&diff=1050481&oldid=1050479  – under Johannes Irgens født 1662 i Amsterdam)!! Se også https://finnholbek.dk/familygroup.php?familyID=F39924&tree=2!

DAA HØCKEN #NB 7: Ovennevnte Fr. GIESES bror, Joachim Giese (1631 Husum-ca  15. mars 1694 Kiel), ble i 1658 gift med Elisabeth Hane (<<se genealogi «Hausmann»! og se «Reimers»B3: hun var en datter av rådsherre Marcus HANE i Rostock, altså sannsynligvis en datter av Marcus Hane [Hahnen] [sannsynligvis en sønn av Baltasar Hane og Anna Marcusdatter Lüschow {1581-1632}, som i 1620 ble gift 3. gang med Albert Hein, professor jur. i Rostock: se genealogi «Burenius»!] og Margrethe NN, som i et første ekteskap med NN Novochen ble mor til Anna Margrethe Novachin, som ble gift med Fridrich Hausmann [+ 1689], 1680 toller i Ribe, i dennes første ekteskap>>), hvis datter, Cath. Giese (+ 1707), ble gift med Johannes Langemack (1604 Neustadt-1612), sogneprest i Neustadt 1617-1712, hvis søster Ida Langemach (1650-70 Kiel) ~ 1668 i Kiel Gabriel Wedderkop (1644 Husum-96) (se https://de.m.wikipedia.org/wiki/Gabriel_Wedderkop), mag. 1671 Kiel (~ 1672 Ursula Burchardi [Burchardus]: se den genealogiske oversikt «Rosenberg» I); og hvis faster (eller mere presist: hvis fars halvsøster) var Catharina Langemach (1624 Kiel-ca. 1660) (se «Reimers» B4), som i ekteskap med Hans Folckersahm (1600 Kiel-28. des. 1660) ble svigermor til Joachim Scheel (1632 Schwabstedt-85 Kbh.)!!

DAA HØCKEN #NB 8: En ARBEIDSHYPOTESE: Var Niels Høeg (~ 2. gang Anne Dorothea Scheel) en uekte sønn av Diderik Höcken til Avnbølgaard (~ 1667 Margrethe Wonsfleth) og den frille, som han rømte til Holland med? Også Diderik Höcken var av den sønderjyske linje av slekten som omtales her ovenfor. Han var en sønn av Moritz HÖCKEN til Avnbølgaard – s. 45: «(senest fra 1617 sammen med Broderen Volf), og Ullerup (1635)» (mor: Mette Joachimsdatter Breide: se https://finnholbek.dk/getperson.php?personID=I38851&tree=2) – og Magdalene Buchwald, datter av Claus BUCHWALD til Pehm og Bülk (~ 2° Dorothea Rantzau) og Emerentia v. Ahlefeldt (+ 1598) (mor: Emerentia Schacksdatter Rantzau av Helmstorf), hvis yngre halvsøster, Ida v. Ahlefeldt (o. 1568-etter 1622, da hun stadig levde i 1623) (mor: Øllegaard Buchwald), ble gift i 1589 med Johan Buchwald til Knoop og Nybøl (+ o. 1615), hvis datter Dorothea Buchwald ble gift med Henrik v. der Wisch (se https://www.geni.com/people/Henrik-Ditlevsen-von-der-Wisch/6000000022346517495), som gikk konkurs og 1650 og 1661 bodde i Pløn, og hvis bror Wolf v. der Wisch til Unevad ~ Christine Se(he)sted, skønt han med NN Mule ble far til Abel Cath. v. der Wisch (1626-76) (se her ovenfor under FORORD, NB E2!~ Hans Hansen Osten; og montro Henrik v. der Wisch var far til Hans Johann (sic) Heinrich v. der Wisch, 1681 sognefogd i Ryttebøl, som levde 1693 og i 1674 var blitt gift med Anna Dorothea Ivers osv.: se atter NB E2!!

DAA HØCKEN #NB 9: S. 45f: «Moritz Höckens Børn med Magdalene Buchwald: / 1. E m e r e n t i a, levede 1677 fader- og moderløs. / L u d m i l l a, f. 20 Sept. 1620 + 10 Aug. 1644; [heretter fete typer ved A.S:] g. 1636 m. Christopher Meinstorp til Søgaard, f. 1601 + 5 Dec. 1664, bgr. 16 Febr. 1665 i Ekernförde (g. 2° 1646 m. Marie Sophie von Wolframsdorff + 1681, begr. 10 Marts i Ekernförde). (D.A.A. 1942, 25). / D i d e r i k  til Avnbølgaard (1663), hyldede 1648 Kong Frederik III, rømte med en Frille til Holland [!] og død dèr; [s. 46:] g. 1667 m. Margrethe Wonsfleth (F.: Volf W. til Lille Nordby, Kriseby og Brunsholm og Birgitte Höcken), oprettede 1676 (9 April)Testamente paa Skadelund + s. A. (. 2° m. Oberst Augustin Ludwig von Buchholtz) (D.A.A. 1929, 293).» Denne Diderik HÖCKENS SVIGERMOR, Birgitte Höcken, var hans kusine, da hun nemlig var en datter av Volf Høcken (broren til Moritz!) «til Avnbølgaard (1618), solgt 1663 til Brodersønnen Diderik (Eskris S.), og Brunsholm (1624) for 48,600 Mk. Kurant, købt af Joachim Rumohr, afstaaet 1656 til Svigersønnen Wolf Wonsfleth — …1625-31 Husfoged paa Gottorp, 1633 blandt de Inbudne til Hertug Joachim Ernst af Plöns Bryllup», og Armgard von Thienen! Birgitte HØCKENS ektemann Wolf Wonsfleth hadde 1. gang vært gift med Abel von Ahlefeldt, datter av Cai v. AHLEFELDT og Helvig Rathlau og søster av Jørgen v. Ahlefeldt til Visselbjerg (!); og hennes bror, Frederik Diderik v. Høcken (var + 1693), var den 4. sept. 1684 i Nordborg kirke blitt gift med Augusta Eleonore von Aichelberg (o. 1665-), datter av amtmann over Nordborg amt Johann Frantz v. AICHELBERG og Anna Sophie v. der Trauttenburg genannt Beyer: se v. KLENCKE/v. SCHELE-genealogi (med mere) i genealogi «Rosenkrantz» her nedenfor i selve stamtavlen avslutningsvis!! Ovennevnte Jørgen v. AHLEFELDTS hustru (~ 1631), Margrethe von Ahlefeldt av Søgård (+ 1672), var en søster av Birgitte (Bertha) v. Ahlefeldt (o. 1600-32 Søgård), som i 1619 ble gift med Frederik von Ahlefeldt til Halvsøgård (~ 2. gang i 1632 [hemmelig viet av presten i Kiel] med Helvig Roepstorff: se https://finnholbek.dk/getperson.php?personID=I1633&tree=2!), og av Gert Philip v. Ahlefeldt til Bukhagen, som i ekteskap med Anna Rumohr ble farfar til Hans Adolph v. Ahlefeldt til Bukhagen (se https://finnholbek.dk/getperson.php?personID=I5924&tree=2), som i 1715 ble gift med Dorothea Krag: se https://no.m.wikipedia.org/wiki/Dorothea_Krag

DAA HØCKEN #NB 10: Elith Olesen skriver i sin personalhistoriske avhandling «3 Brødre Scheel og deres nærmeste efterslægt», Første del, i Personalhistorisk Tidsskrift  16-VI-1978, s. 66f (fete typer ved A.S.): «Hovedgården Søndergaarde i nabosognet Rørup hørte under grevskabet Wedellsborg og beboedes af grev Wilhelm Frederik Wedells søn Hannibal [se https://finnholbek.dk/getperson.php?personID=I10445&tree=2] og hustru Anne Cathrine Banner. Mandtallerne herfra nævner ingen navne, men [s. 67:] der var på den tid både en jomfru og en kammerpige på gården, og Anna Dorothea [Scheel] må vel være en af disse. / På Søndergaarde boede også Niels Høg, som blev hendes ægtefælle. Han oplyser 1709, at han ‘på nogle og 20 år har tjent ved Bornholms og Møens amtsstue, og nu sidst hos sl. amtmand grev Wedell udi Fyen. Derudover vides intet om hans fjernere fortid. / Fra 1702 optrådte han nu og da i retten og andetsteds som grev Hannibal Wedells fuldmægtig, og der kan ikke være tvivl om, at han er identisk med den i mandtallerne nævnte foged på Søndergaarde. Han må formodes at have været gift tidligere; i alt fald forekommer der en Thomas Høg, der synes at følge familien som en skygge; 1729-31 er han bevidnet som forpagter i Gislev præstegård, og 1746 optrådte han som fadder i Fåborg hos en datter af Niels Høg og Anna Dorothea. / 1707 blev Niels Høg forpagter af Søndergaarde i forbindelse med grev Hannibals overtagelse af Wedellsborg [se http://www.histfyn.dk/PDF/1923/wedelsborgs%20historie%20fra.pdf] efter faderens død 1706. … skatteregnskaberne for grevskabet for Wedellsborg tyder på, at de er blevet gift sidst på året 1707, Anna Dorothea Scheel var da 35 år. / 1709 søgte Niels Høg stillingen som amtsforvalter i Ribe; det kan have været af ambitiøse grunde — måske fandt Anna Dorothea det ikke fint nok at være forpagterkone; Joachim Scheels døtre var nu engang snobbede! [påstår Olesen med et utropstegn] — eller af helbrædsmessige grunde [enten eller, altså]. Han fik imidlertid ikke stillingen og forblev som forpagter på Søndergaarde til 1515 [sic; altså 1715], antageligt fratrådt 1. maj. / Efter opbruddet fra Søndergaarde opholdt familien Høg sig en kort tid på Hindemae i Skellerup sogn: sandsynligvis har Niels Høg været forpagter [her: note 51]. Opholdet her blev imidlertid — ‘formedelst ulykkelig ildebrand’ — af ganske kort varighed. 1717 er familien installeret på Vejstrupgaard, hvis ejer, tolder Rasmus Pedersen, Rudkøbing, 1719 oplyser følgende: ‘Formedelst nogen liden tilsyn med min affære på Vejstrupgaard er Niels Høg med hustru og børn forundt husværelse der sammesteds’. Forpagter på Vejstrupgaard har Niels Høg altså ikke været, — sandsynligvis var gården på denne tid bortforpagtet til Anna Dorotheas fætter, Henning Scheel på Tidselholt, hvilket giver en naturlig forklaring på familiens tilstedeværelse dér.» S. 76, note 51: «RA Amtsregnskaber Nyborg amt 1715-18. Som bilag til præstemandtal Vejstrup sogn over krigsstyr 1717 ligger en seddel af flg. indhold [fete typer ved A.S.]: ‘Siden Jeg fra Hindemae gaard formedelst u-løkelig ildebrand bortkom, har jeg med hustru og 2de børn, opholdt os paa Veistrupgaard, hvor os af Rasmus Pedersen er forundt huus Værelse, holder at gaae os til haande En tieniste Pige. Test. Veistrupgard d. may 1718. N. Høg’ (dato mangler). — C. E. A. Schøller prøver i Personalhist. Tidsskr. 7 II 230 at bevise, at Niels Høg aldrig har været forpagter på Hindemae (i polemik mod en meddelelse i Adressecontoirets Efterretninger for 1772, der oplyser, at de var forpagterfolk her 1716). Ovenstående beviser vel ikke, at han har været forpagter, men dog, at han har boet på Hindemae — og just i 1716! På Søndergaarde var han i alt fald ikke som af Schøller påstået.» – Denne Christian Emil August Schøller (1843-1932) (se https://biografiskleksikon.lex.dk/C.E.A._Schøller?utm_source=denstoredanske.dk&utm_medium=redirect&utm_campaign=DSDredirect) var genealog og red. av PHT 1898-99 og medlem av bestyrelsen for Samfundet for dansk-norsk genealogi og Personalhistorie 1904-21! Han skriver svært bestemt – skjønt feilaktig – i PHT 7. rekke bd. II i artikkelen «Forpagter Niels Høegs Slægt», s. 229f: «1716 skal jo Niels Høeg have været Forpagter paa Hindemae, men i dette Aar boede [s. 229:] han bevislig [!] paa Søndergaarde og han er forgjæves eftersøgt paa Hindemae i de følgende Aar [her note 1].» Note 1: «Nyborg Amts Regnskaber. 1916 [sic; altså 1716] drev Hindemaes Eier Geheimeraad Giedde selv Gaarden. Først 1728 savnes en Forpagter her.» Vel! Sjøoffiseren Frederik Eiler Gjedde til Nordskov og Hindema (1641-1717) (se https://da.m.wikipedia.org/wiki/Frederik_Gieddeeide Hindema(e), Skellerup sogn, Vindinge herred, fra 1690 til 1717. Og han var en sønn av riksadmiral Ove Giedde (1594-1660) (se denne interessante svenske Wikipedia-artikkelen: https://sv.m.wikipedia.org/wiki/Ove_Gjedde#Norge_och_bergsbruket) og Dorthe Urne (1600-67); og han var gift 3 ganger:  ~ 1° i 1682 med Suzanne Elisabeth Adeler (1663-85), datter av generaladmiral Cort ADELER (1622-75) og Anna Pelt; ~ 2° i 1687 med Sophie Amalie v. Løwenhielm (1671-98), datter av gen.ltn. Hans SCHRØDER v. LØWENHIELM til Vejerupgaard (hvis mor var Magdalene Roepstorff: se https://finnholbek.dk/getperson.php?personID=I25194&tree=2!) og Beata (Bertha) Fridericha v. Ahlefeldt (ca. 1635-72); ~ i 1707 med Abel Cathrine Buchwald (+ 7. sept. 1716 i Odense), overhoffmesterinne hos dronning Louise (~ 1° med Adam Henning v. Bülow, mecklenburg-güstrowsk geheimeråd, hoffmarskall og amtmann på Breitenburg), datter av Claus BUCHWALD til Skovbølgaard (1635-) (se https://finnholbek.dk/getperson.php?personID=I38879&tree=2 , hvor Abel Cathrine ikke står oppført!) og Dorothea Rumohr. Men hér nevner Holbek allikevel Abel Cathrine Buchwald: https://finnholbek.dk/getperson.php?personID=I3722&tree=2! – men uten å kjenne til hennes foreldre (?) eller hennes stilling som overhoffmesterinne! (Disse ekteskap og/eller personer vil bli undersøkt nærmere.) Dog er det et faktum, at Danmarks Adels Aarbog i sin Bülow-stamtavle av 1963, s. 7, anfører (fete typer ved A.S.): «ADAM HENNING v. BÜLOW til Bristow, Gramzow og Glasau, + 1692, meklenborgsk geheimeraad og hofmarskal; g. 1° m. Anna Margrethe v. Dessin, + 1683, 2° m. Abel Cathrine v. Buchwald, + 1716»!! Og på s. 32f følger to sønner av 1. ekteskap med A. M.  v. Dessin, hvorav den yngste, Friedrich v. Bülow (1676-1720), 1717 major, i ekteskap med Anna Salome v. Vestring (1678-1720) fikk flere barn, hvorav det nest eldste, datteren Anna Cathrine v. Bülow (1704-63), ble gift i 1744 med Frederik Christian v. Klingenberg til Lund, Blidstrup og Glomstrup (1704 Højris-1750), kammerjunker, virkelig etatsråd, sønn av etatsråd Povl v. KLINGENBERG og Edel Elisabeth Bielke; ~ 2. gang i 1751 med Philip Gottfred v. Samitz (+1762)! (Andreas Rudin v. Sandberg vokste opp hos etatsråd v. Klingenberg på Høiris!) Og den eldste sønnen, Friedrich Lorenz v. Bülow til Espe og Bonderup (1708 på Møen-2748), page hos Fr. IV 1726, prem.ltn. 1735 og kar. major 1746, ble i 1737 gift i Kbh. med Louise v. Haxthausen (1705-38), datter av stallmester Georg Frederik v. HAXTHAUSEN (av en slekt fra Paderborn, som kognatisk nedstammer fra slekten Schele tilbake til bygrevene av Paderborns tid: vil forhåpentligvis bli omtalt nærmere i 2021 under behandling av den scheleske genealogi i middelalderen: se inntil videre https://gw.geneanet.org/sanga1?lang=en&pz=hans+jurgen+hans&nz=gievers&m=NG&sn=SCHELE) og Charlotte Amalie Raben; og gift 2. gang med Margrethe Wilhelmine v. Brügmann (1723-42), datter av oberst Godske Hans v. BRÜGMANN til Ulriksholm og Østergaard og 2. hustru Dorothea Hedevig Krag (!) ; og endelig 3. gang i 1744 med Margrethe Kaas (Sparre) (1720-77), datter av oberst Rudbeck KAAS til Nedergaard og Sophie Charlotte Brockdorff og gift 2. gang i 1769 i Veile med major Ove Bernhardt Lüttichau til Haraldskær (1745-81)! Og i hvert fall – også ifølge Finn Holbek – var Claus v. BUCHWALD til SKOVBØLGAARD (~ Dor. Rumohr) en sønn av Caspar v. Buchwald til Skovbølgaard (<<og Anna Henriksdatter RATLOW [+ etter1667], som ikke finnes i DAAs stamtavle av 1950, hvor dessuten Henrik Rathlau til Futterkamps hustru feilaktig er angitt å være Margrethe Qualen, datter av feltmarskall Josias QUALEN og Øllegaard von Ahlefeldt, istedenfor – riktig – Margrethe Rantzau [ca. 1569-1750], datter av Joachim v. RANTZAU til Putlos, Löhrstorf og Brodau og Helvig Dideriksdatter Blome: og denne gangen er det Finn Holbek som rydder opp positivt: se https://finnholbek.dk/getperson.php?personID=I36141&tree=2>>), hvis søster, Magdalene Clausdatter von BUCHWALD, ble gift med den under NB 8 og 9 omtalte Moritz (Mourids) HØCKEN til Avnbølgaard!! Og Caspar v. BUCHWALDS foreldre var Claus v. Buchwald til Pehn (Ksp. Busau), Skovbølgaard (Lundtoft herred) og Bülk og 1. hustru Emerentia Volfsdatter v. Ahlefeldt (etter 1552-98); – og i sitt 2. ekteskap med Dorothea Henriksdatter v. Rantzau (+ etter 1642) ble han, Claus v. BUCHWALD, far til bl.a. Emerentia Clausdatter v. Buchwald (se https://finnholbek.dk/getperson.php?personID=I1659&tree=2), som i ekteskap med Theodosius v. Brockdorff til Vindeby og Hornstorff (~ 2° Anna Clausdatter Cordes [+ sept. 1660], enke etter Markvard v. Rantzau til HANERAU [ca. 1590-1640]!) ble svigermor til Anna Margrethe Freiin Kielman v. Kielmansegg (mor: Margarethe v. Hatten)!! – Det er som om redaksjonen i Danmarks Adels Aarbog får nervesammenbrudd eller ustanselig begår de merkeligste feil straks genealogien nærmer seg Clemens v. der Wisch til Hanerau! Denne gangen skjer det altså med Johan Rathlou og Emerentia v. BUCHWALDS svigerdatter Margrethe (riktig: Joachimsdatter Rantzau); og Emerentia v. BUCHWALD – som var en datter av Markvard v. Buchwald til Sierhagen, Neverstorf og Borstel og Margrethe Stake «af Ritzerow» (se https://finnholbek.dk/familygroup.php?familyID=F3832&tree=2) – var en søster av Jesper v. Buchwald, (ca. 1528-87), som ble gift med Anna Caisdatter v. Rantzau (ca. 1525-93) (~  Clemens v. der Wisch , som døde ca. 1545 og etterlot som enke: Anna Rantzau – og altså ble gift 1. gang med Katharina [Catharina] v. der Lieth): se gjennomgang av rekkefølgen for disse ekteskap – også forkludret av DAA/Finn Holbek – her ovenfor i litteraturlisten under Bobé:1887-1912, det 3. NB)! – Følgende portrett av Ove Gjedde er hentet fra J. P. Trap: «Berømte danske mænd og kvinder» (1867):

DAA HØCKEN #NB 11: De i NB 8 omtalte brødre Moritz og Volf HØCKEN, som sammen eide Avnbølgård, hadde en eldre søster, Armgard Høcken (se https://geneagraphie.com/getperson.php?personID=I725968&tree=1!), som den 25. sept. 1603 ble gift med Bartram van Weyhe til Bötersheim (1560-1649), grevelig østfrisisk drost over slott og amt Wittmund!! Han var en sønn av ANRENT (visstnok ikke Arent/Arndt) van WEYHE til Böttersheim, kanonikus i  Ratzeburg (? se nedenfor!), og Abel v. Ahlefeldt (1547-), datter av statholder Bertram v. AHLEFELDT og Dorothea Rantzau og altså en søster av Bendix v. Ahlefeldt til Lehmkulen (1546-1606), som i 1556 oppholdt seg med prins Vilhelm av Oranien ved universitetet i Louvain! 1562 ble han immatrikulert i Wittenberg og ifølge DAA’s stamtavle «Ahlefeldt» av 1985, s. 553, var han «1572 i kgl. sold til rådighet for hr. Henrik Rantzau, tjente året efter under hertug Adolf af Holsten-Gottorp i Nederlandene, 1573 immatr. i Padua og 1575 i Siena, 1578 hofjunker, 1578-81 hofmarskal, 1580 ved lensakten og sammen med Henrik [s. 554:] Rantzau ridder af Elefanten, 1581 amtmand over Steinburg amt, fulgte 1588 kong Frederik II’s lig, hyldede 1592 ærkebiskoppen af Bremen og 1593 kong Christian, 1603 ved kongens hyldning i Hamburg, købte 1605 godset Breiteneiche (Bredeneck) af klostret i Preetz». Han ble i 1582 gift med Øllegård Rantzau (1556-1619), som 1616 kjøpte godset Mehlbek (!), datter av statholder Henrik RANTZAU til BREITENBURG og Christine v. Halle!! (Ifølge ovenstående lenke og tilknyttede nettsider var Arnd v. Weyhe «til Böttersheim» en sønn av Arp v. WEYHE og Dorothea v. Rathlou. Men her brukes en avhandling av Pentz og Schlichtegroll av 1939 som kilde; ifølge andre (kommer tilbake til dette) var han en sønn av Jobst v. Weyhe «a. Bötersheim» (!) (1533-77), landråd i Celle, og Elisabeth v. Staffhorst, datter av Dietrich v. STAFFHORST og Anna v. der Lieth-Ochtenhausen, hvis halvsøster Cath. v. der Lieth ~ Clemens v. der Wisch!! (Se genealogi «Krag».) Det kunne kanskje tyde på at denne siste angivelsen er den riktige, at Arnd v. WEYHES sønnesønn, Anno v. Weyhe (hvis mor altså var Armgard Høcken), ble gift med Anna Sophia v. der Decken, hvis datter, Marg. v. Weyhe, ble gift med Joh. Arend v. der Lieth! Og denne sistnevnte genealogi er vel mest i overensstemmelse med grev Hermann zu Münsters «Münster-Palmsche Ahnen mit Quellenangabe und Herkunft der 128 Ahnen» I-II (1928/29), s. 538 (tavle 56), hvor Magdalena von Weyhe a. d. H. Bötersheim (1577-1622) (en søster av Arndt [også Arnold] von Weyhe [1559-81], «Domherr zu Ratzeburg und ledig» – altså ugift: se nedenfor!! – og av ANRENT v. Weyhe?) er oppført som (fete typer ved A.S.:) datter av «Jost von Weyhe zu Bötersheim, 1533–1577» og Elisabeth von Staffhorst a. d. H. Hoya, datter av «Dietrich v. Staffhorst zu Hoya, 1502, + 1547» (og Anna von der Lieth, datter av Melchior v. der LIETH og Anna v. Behr: se NB 12!), sønn av Johann v. Staffhorst og Ilse v. Klencke, hvis mor var en v. Rommel! – Ovennevnte lenke og dertil hørende nettsider angir dog Arp v. Weyhe (~ Dor. v. Rathlou – som egentlig virker vel så sannsynlig!) som sønn av Burchard v. WEYHE (og NN), sønn av Arp v. Weyhe og Lucke Frese. Men Münster oppfører Jost von Weyhe som sønn av «Arnold von Weyhe zu Bötersheim, 1473, + 1533» (og Catharina von Ahlden [+ etter 1544], hvis mor var en von Zerssen!), sønn av nettopp Erpo von Weyhe «zu Bötersheim, + 1472» (og Lucke von Frese), sønn av Arnold von Weyhe zu Blumenthal (!) og Pelleke von Bassen (Barsen)! S. 320: Denne Arnold (Arnd) v. Weyhe var Stadthauptmann zu Bremen, nevnt 1370-1418, og hadde med sin hustru  Pelika (Pelleke) v. Bassen (Barsen) også en sønn Arnold (Arnd) von Weyhe zu Bötersheim, 1418/78, som ble gift med Juliane von Klencke, datter av NN v. KLENCKE og NN v. Brahe! – Og ovennevnte Jo(b)st von Weyhe ble født omkring 1500 og døde den 21. august 1583: se https://www.weyhe-historie.de/chronologie/umzug-nach-bötersheim/! Og Finn Holbek har selvfølgelig sitt å si, den begrensede opplysning, at Hans v. Bülow til Pokrent ble gift med Arndt v. Weyhe og Abel v. Ahlefeldts éneste – hos ham anførte barn, datteren Dorothea v. Weyhe: av huset «Brödesse»: se https://finnholbek.dk/familygroup.php?familyID=F8997&tree=2! Skjønt det er jo nærliggende å anta, at Abel v. Ahlefeldt (datter av statholder Bertram v. AHLEFELDT) også må ha vært moren til Armgard HØCKENS ektemann: Bartram van Weyhe til Bötersheim (1560-1649)?! Og denne gang «forlater» Holbek sin «klippe» eller nesten alltid brukte hovedkilde DAA, men uten å nevne dette spesielt, skjønt DAA’s nyeste stamtavle «Ahlefeldt» av 1985, s. 554, anfører Abel v. AHLEFELDTS ektemann som (fete typer ved A.S.): «kanonikus [!] i Ratzeburg Anrent van Weyhe til Bötersheim»! Er «Anrent» feilskrift for Arent? Eller har det foregått en forveksling med domherren Arnold (Arnd)? Burde ikke Finn Holbek her i et av sine notater ha forklart at han avviker fra DAA og hvorfor? Men noe avklaring av problematikken gir denne interessante artikkel av Friedrich-Carl Freiherr v. Stechow: «Stammbuchblätter an Arnold von Weyhe 1574-1579» i Zeitschrift für Niederdeutsche Familienkunde 1996, s. 25 (fete typer ved A.S.): «Die Widmungen sind gerichtet an ‘Arnoldo à Weige’. Er gehört zu einem Lüneburger Uradelsgeschlecht, besitzlich in der Grafschaft Hoya mit dem Stammhaus Weyhe, wonach sich die Familie auch Weyhe schrieb. Sie führten das Wappen: In Silber drei rote Querbalken, auf dem oberen ein rechtsgekehrter roter Löwe emporwachsend; auf dem Helm mit rot-silbernen Decken ein roter Schaft mit Pfauenwedel zwischen einem offenen roten Fluge. Die Familie stellte Stadthauptleute von Bremen, Lüneburg, Lübeck und Hamburg. Sie ist wappenverschieden von einer gleichnamigen, heute noch blühenden, niedersächsischen Familie. / Arnd (auch Arnold) von Weyhe, * 1559, + ertrunken bei Bötersheim, Kr. Harburg 1581 [!], war Domherr zu Ratzeburg und ledig [!!]. Er war das dritte Kind von sechs Söhnen und sechs Töchtern aus der Ehe von Jobst v. W. (1533-1577), auf Bötersheim, Francop Kr. Stade, Landrats in Celle, fürstl.-braunschw.-lüneburgischen Schatzrats, und der Elisabeth von Staffhorst, einer Tochter des Drosten Dietrich v. St. auf Hoya und Hardensbostel und der Anna von der Lieth-Ochtenhausen. / (Lit.: … LP Stolberg 11972 auf die Schwester [!] Magdalena v. Weyhe, 1577-1621, ~ 13, 6, 1602 Levin von Hake auf Ohr; Matrikel Helmstedt 27. 1. 1577).) / Die Stammbuchblätter haben folgende Eintragungen: / 1. Giseler: / Anno 1576. Lat. Spruch. Widmung an Arnoldo à Weige ‘haec Vl(daricus) Giseler in perpetuam amicitia scripsit Rostochij 18 Decemb.’ / Ulrich Giseler,  * 1550/55, Göttingen 10. 4. 1624; stud. Rostock 1577; geht um 1590 von Bremen nach Göttingen, dort 22 Jahre Bürgermeister; ~ I. Göttingen um 1587 N. N. (+ um 1600); ~ II. Göttingen 3. 12. 1601 Judith N. N. begr. Ebd. 15. 7. 1610 (sie ~ 1, Valentin Rumann). Er ist ein Sohn des Giseler G., * 1509, + 1576; Hofrat 1548, dann Rat und Kanzler des Herzog Ulrich von Mecklenburg in Güstrow bis 1574/76, ~ 1549 mit Anna Furster (+ nach 1574) einer Tochter des Johann Furster (+ 1547), [Lic. og] Herzogl. Braunschw.-Luneburg. Kanzlers [i Celle] [<<se – hvor også Hans Hartmann v. ERFFA og Joachim Moller {mor: Anna Nigel!}, forfatteren av «Dat Slechtbok» – omtales! – https://de.m.wikipedia.org/wiki/Liste_der_Räte_des_Fürstentums_Lüneburg!!>>] und der Anna von Brömse», datter av Dietrich d.y.  BRÖMSE (+ 1504), 1475 ved Univ. Rostock, 1485 Sülfmeister, og Ilsabe Stüver (+ 1543) (~ 2° i 1510 med Hermann Warmböken [+1521], 1516 Sülfmeister), datter av Nic. STÜVER (+ 1485) og (~ 1471) Anna Schele (1451-1515), datter av Johann SCHELE (+ 1481), 1450 Sülfmeister og 1456 rådsherre i Lüneburg, som takket av i 1478 – han var av den lüneburgske gren av slekten Schele dictus Luscus – og 2. hustru Anna v. Urden (<<mor: Tibbeke Schomaker, enke etter Heinrich Sothmeister til Oedeme [+ 1414] [~ 1. gang i 1394 med Benedicte Dicke, hvis datter Hille Sothmeister ~ 1° med Segeband Basedow og 2. gang i 1415 med Hans Uplegger, hvis datter Benedicta Uplegger ~ 2° i 1446 med Hans v. Windheim: se nedenfor!) og datter av Eggert SHOMAKER 1383/1421 [var 1426 +], borger i Lüneborg 1383, og [~ o. 1396] Godela v. Grönhagen samt søster av Sophia [Soffeke] Schomaker [+ 24. juni 1439], som 1. gang ble gift i 1411 med Hans Endewat og 2. gang i 1439 med Dietrich Springintgut [+ 1474] [mor: Hille Schellepeper], hvis bror, Johann Springintgut [+ i fengsel 15. juli 1455: se https://de.m.wikisource.org/w/index.php?title=ADB:Springintgut,_Johann&oldid=-], 1431 rådsherre og 1439 borgermester i Lüneburg, panteherre til Lüdershausen og [1440] Harburg, ble gift 2. gang i 1454 med Mette v. Töbing, og hvis søster Mette Springintgut ble gift med Erich von Giese [+ 1456] [!av den samme slekt Giese, som ellers er så ofte omtalt her i Maktens Genealogi?], 1424 rådsherre og 1454 panteherre til Lüdershausen. Og Mette TÖBINGS bror, Hans v. Töbing (1434-96), 1489 Sülfmeister, ble gift i 1476 med Ilsabe Schele, datter av Johann SCHELE og 1. hustru Wobbeke v. Bardowick: se snart her nedenfor!!>>), hvis helsøster Tibbeke v. Urden (+ 1471), som arvet Eyendorf og Godenstorf etter sin godsrike far, ble gift i 1449 med Hans v. Witzendorff, og som han hadde blitt gift med i 1450 etter først å ha vært gift med (~ 1448) Wobbeke von Bardowick (+ 1449), datter av Heinrich BARDOWICK (+ 1445), ved Univ. Rostock 1424, Sülfmeister, og (~ 1429) Beata Stöterogge!! (Her er fulgt Witzendorff:1952.) Ovennevnte Hans (Johann) v. WINDHEIM (+ Lüneburg 23. nov. 1460) ble borger i Lüneburg 1446 og rådsherre dér i 1449. Han ble, som nevnt, gift i 1446 med Benedicta Uplegger (ca. 1416-før 1460), enke etter Ulrich Kruse (+ 1447), 1422 umyndig, 1446 Sülfmeister, sønn av Ulrich KRUSE (+ 1419) og Hille v. Weddissen og bror av Wibeke Kruse, som i 1428 ble gift med Heinrich Riebe, 1428/61, 1428 Sülfmeister, «1454–1456 Bgm., ausgewiesen» (!), 1469/61 i Hamburg (som forøvrig fikk en datter ~ Hans Rübow: se https://books.google.no/books?id=6E9PAAAAcAAJ&pg=PA1309&lpg=PA1309&dq=heinrich+riebe,+bürgermeister+in+luneburg&source=bl&ots=rdQZw42aFq&sig=ACfU3U1ewKK2Lj2VTYNKVK-hlP3eCpLOAg&hl=no&sa=X&ved=2ahUKEwiowuPwvsnsAhWH-ioKHeWvBoQQ6AEwAHoECAUQAQ#v=onepage&q=heinrich%20riebe%2C%20bürgermeister%20in%20luneburg&f=false)! Dessuten ble Benedicta Uplegger gift 3. gang omkr. 1450 med Dietrich Raven (+ 1475), 1456 Barmeister, 1463 rådsherre, 1472 «Vorsteher des Langen Hofs» (~ 1. gang o. 1450 med Anna Lange, datter av Heinrich d.e. LANGE [+ 1467], 1446 borgermester, og 1. hustru [~ 1424] Elisabeth v. Tzerstede), hvis søster, Benedicta Raven, ble gift 1. gang i 1439 med Werner Schaper og 2. gang med Johann d.y. von der Möhlen, (+ Lübeck 21. juni 1464), Accolitus ved Lübeck Dom, sønn av rådsherren i Lüneburg fra 1398, Johann d.y. von der Möhlen til Reppenstedt (før 1366-1423) (~ 1. gang i 1391 med Alheid von der Brücken!) og 2. hustru (~ o. 1400) Gebbeke von Abbenburg, og som var en helbror av Nikolaus v. der Möhlen (+ 1464) (se https://de.m.wikipedia.org/wiki/Nikolaus_van_der_Molen), 1420 ved Univ. Rostock, 1429 Erfurt, 1433 Doktor der Rechte, 1414 (skal kanskje være 1434?) Vikar, senere domdechant i Lübeck – altså må han ha nok ha begynt sin geistlige karriere under Johann Scheles regjeringstid (1420-39) som fyrstebiskop av Lübeck: se https://de.m.wikipedia.org/wiki/Liste_der_Lübecker_Domherren!! – Videre var denne Hans v. WINDHEIMS bror, Cord v. Windheim, far til bl.a. Ilsabe v. Windheim, som ble gift 1. gang med Arnd Blome, sønn av Hans BLOME, og 2. gang med Jürgen vom Sode, borgermester, sønn av Hans vom SODE og gift 2. gang med Geseke (Gesche) von Windheim, datter av Hinrik v. WINDHEIM, kjøpmann i Hannover 1461, som var + 1506, og 1. hustru NN Blome(n), datter av Volkmar BLOME(N) og Metteke Türke. Denne Hinrik v. WINDHEIMS mor var Adelheid Krevet, og han hadde to søstre, hvorav den yngste, Adelheid v. Windheim, var gift med Detmer Ko(c)k, og den eldste, Gesche von Windheim, var gift med borgermester i Hannover 1452-89 – ifølge Hans Mahrenholtz’ artikkel «Die von Windheim, ein Hannoversches Stadtgeschlecht»: se Mahrenholtz:1951 – Cord Limborch (+ mellom 1490 og 92), men han var vel snarere rådsherre 1457 og i hvert fall borgermester i Hannover 1464-90 (se http://www.arendi.de/Win-Family/per01928.htm, hvor det også fremgår, at Cord LIMBURG [LIMBORCH/LIMBORG] var en sønn av Hans Limburg og [~ før 1429] Ilsebe van Tossem, datter av Hinrik VII v. TOSSEM og NN v. Ahlden, datter av Johann «Witte» v. AHLDEN og Hille v. Landesbergen, datter av Bertold v. LANDESBERGEN og Ilse v. Berfelde!), og hvis datter Anna v. Limborg ~ 1° Brand SCHELE (SCHEELE); ~ 2° Ernst Meyer, hvis datter Geseke Meyer (éneste barn av dette ekteskap) ~ Hans v. Sode; ~ 3° Diderik Schacht, borgermester i Hannover 1491-97 (se https://www.wikiwand.com/de/Liste_der_Hauptverwaltungsbeamten_von_Hannover), hvis sønn, Cord Schacht, borgermester i Hannover 1531-33, i 1503 ble kansler for hertug Heinrich den eldre (og også var borgermester i Braunschweig) (~ 2° Armgart Lünde, datter av Hans LÜNDE og Gesche vom Sode). Dessuten var to helsøstre av Anna Limburg (Limborg): 1) Geske Limburg ~ Hans Meyer, borgermester i Hannover 1526-28 (~ 2° Sophie v. Anderten), hvis datter Armgard Meyer (+ 1601) var «Haushälterin» for Jobst v. Münchhausen (+ 1559), domherre i Verden (som ble protestant o. 1550), før hun giftet seg med ham; og etter hans død giftet hun seg 2. gang med Eilhard v. der Hude [1541-1606], magister og domherre i Verden (Lenthe:1976, s. 87); og 2) Ilse Limburg ~ Curt Wiedemann (ifølge Zimmermann:1967). Se også https://de.m.wikipedia.org/wiki/Limburg_(hannoversches_Patriziergeschlecht); og se https://de.m.wikipedia.org/wiki/Windheim_(Adelsgeschlecht)! Merk forøvrig, at ovennevnte Johann Springintgut (~ 1° o. 1438 med Ilsabe Gröning og 2° i 1454 med Mette v. Töbing) og søsteren Mette Springintgut (~ Erich von Giese) var barn av Cord SPRINGINTGUT til Dorf «Bekelinge» (og [~ 1398]) Hille Schellepeper), hvis helsøster, Elisabeth Springintgut (var 1417 +), ble gift omkr. 1407 med Henricus IV Hoyer, hvis sønnesønn Jacob Hoyer i ekteskap med Margrethe v. Schack av Basthorst ble far til feltherren Lange Herman (Harmen) Hoyer (1477 Husum-1541 sst.) (se https://www.geni.com/people/Herman-Hoyer-the-elder/6000000004188586393), som ble gift 1. gang med en datter av kong Frederik I, Katharina Frederiksdatter,  og 2. gang med kong Frederik I’s datterdatter Marike Hansdatter Knudsen Splenters (~ 2° i 1541 med Cornelius van der Hamsfort osv.: se her nedenfor under Lisch:1874); – og se genealogiene «Schele i Kiel» og «Schele i Lüneburg»! Men her må også bemerkes, at hvis følgende nettside – med dertil tilknyttede nettsider – er korrekt: se https://www.geni.com/people/Henricus-IV-Hoyer/6000000020833363186, og altså Henricus IV Hoyer (~ Elis. Springitgut) egentlig var en sønnesønns sønn av Heinrich II graf v. Hoya (se https://de.m.wikipedia.org/wiki/Heinrich_II._(Hoya)) og Jutta grevinne v. Ravensberg, så er v. Witzendorffs Hoyer-stamtavle av 1952, «1. Zweig», delvis gal (hvilket da også visse andre feil på nettopp samme sted av stamtavlen kunne tyde på).

DAA HØCKEN #NB 12: Den i NB 11 omtalte domherre i Verden, Jobst v. MÜNCHHAUSEN, var en bror av Christoph v. Münchhausen, herre til Haddenhausen, som var + 1565 og var en venn av Georg v. Holle, og som ble gift med Adelheid Behr, som 1581 levde som enke, datter av Heinrich BEHR og Jutta v. der Lieth, hvis farbror, Melchior v. der Lieth (~ 1. gang med Anna v. Behr, Heinrichs bror!), ble gift 2. gang med Ilse v. Mandelsloh, hvis datter Cath. v. der Lieth ~ Clemens v. der Wisch: se genealogi «Krag»!! Og se nærværende litteraturliste her ovenfor under Bobé:1897-1912, det 3. NB, og her nedenfor avslutningsvis under Freytag:1978!!

DAA HØCKEN #NB 13: Den i NB 11 omtalte Gesche v. WINTHEIM var en datter av Cord v. Windheim (og Adelheid Krevet), sønn av Cordt v. WINDHEIM (og en Lindemann), sønn av Hermannus de Winthem (født ca. 1340; var 1377 død), «Wollenweber» i Hannover, hvis bror, Conradus von Winthem, 1390-97 rådsherre i Hannover, hadde to sønner Diederik og Harbord, hvorav Diederik v. Windheim (ca. 1385-) var + 1453, rådsherre 1428-34 og i ekteskap med Ilsabe NN ble far til 3 sønner: Cord, Diedrik og Johann, hvorav altså Cord v. Windheim den yngre, som var + 1475, ble gift med Metke Limborch, en datter av ovennevnte Hans LIMBURG og Ilsebe van Tossem – og altså en søster av Cord Limburg, borgermester i Hannover 1465-90, som var gift med Gesche v. Wintheim! De hadde bl.a. en datter, Ilsabe v. Windheim, som ble gift 1. gang med Arnd Blome og 2. gang med Jürgen vom Sode, som allerede nevnt. Og Cord v. WINDHEIMS bror, Diederik v. Windheim (ca. 1425-), borgermester i Hannover 1464-85, ble ca. 1455 gift med Sophie v. Lembde, datter av Hinrich v. LEMBDE og mor til bl.a. Diedrich v. Windheim, kanoniker og domherre i Minden, og Heinrich v. Windheim (var 1530 +), 1508 i Hamburg, som i ekteskap med Alecke NN, enke etter NN Snipel, ble far til Sebastian v. Windheim (+ Hamburg 1560/64), «Jurat an St. Petri», som i ekteskap med Engel Jarre (datter av gullsmeden i Hbg. Klaus JARRE og Anna Panninck) bl.a. ble far til bl.a. 1)-3): 1) Sophie v. Windheim ~ Nikolaus von der Wouver (omtalt i spissartikkelen: «Var fru Brüggemann født Krag egentlig en datter av Christian Gyldenløve og Dorothea Krag?»: se https://galleriluscus.axelscheel.net/), «aus den Niederlanden gefluchtet»; 2) Engel v. Windheim, som ble gift med Jacob v. Bergen (<<hvis sønn av et 1. ekteskap med en Catharina døde i Odense og fikk etterslekt dér, omtales i spissartikkelen innledningsvis i det 3. NB, altså: se igjen den samme galleriluscus-lenke, som det nettopp er blitt henvist til [Sebastian v. BERGENS sønnesønns sønn, Andreas Danielsen v. Bergen {1678-1763, begr. i Odense}, ble gift med Karen Landorph {1690-1761} {~  i 1712 med mag. Christian Henrich Luja, som døde som konrektor i Odense i jan. 1714 bare 35 år gammel: men Finn Holbek kjenner visst ikke til hennes 2. ekteskap – ifølge denne hans nettside  besøkt den 27. okt. 2020: https://finnholbek.dk/getperson.php?personID=I87893&tree=2}, som var en datter av Knud Hansen LANDORPH {1649-1711} og Birgitte Jacobsdatter BIRCHEROD {1660 Odense-1742 sst.} {mor: Sille Thomasdatter Riisbrich!} samt mor til Daniel v. Bergen {1724-73}, som ble gift med Anne Marie Castenschiold {1735 Odense-77}, hvis mor var Jacoba v. Holten: se https://www.geni.com/people/Catharine-Marie-Castenschiold/6000000011689523627!>>); og 3) Margarete v. Windheim, som ble gift med Georgius Walraven: se de to genealogiske oversikter «Vibeke Kruse og Schele i Hamburg» (Walraven) og «Spend» (både Walraven og v. Bergen)!! Denne Nic. v. der WOUWER (Nicolaus van Wouwern) (også skrevet «Golver» i kildene) ble med Sophie v. Windheim far til Anna v. den Wouwer, som o. 1581 ble gift med Albrecht v. der Fechte, sønn av Martin v. der FECHTE (mor: Cath. Oldehorst) og Gertrud Hackmann: se litteraturlisten til genealogi «Burenius» under Buek:1840 innledningsvis (om Nicolaus van Wouwern), altså før det 1. NB, og sst. under det 3. NB (HACKMANN/v. der FECHTE/OLDEHORST/SCHELE-genealogi)!

DAA HØCKEN #NB 14: Alheit (Adelheit) (von) Blome (1495 Hannover-1559 Hildesheim) (se hennes aner her: https://www.yumpu.com/de/document/read/8614330/adelheid-blome!!) ble gift den 2. nov. 1508 i Hannover med Henning Brandes (Brandis) (1454 Hildesheim-1529 Hannover), gewandschneider, borgermester i Hildesheim, i hans tredje ekteskap: se https://de.m.wikipedia.org/wiki/Henning_Brandis_(Bürgermeister)! Og Alheit BLOMES sønnesønnesønn, Anton Brandis (1603 Hildesheim-1661), rådsherre i Hildesheim, fra 1655 «Patron», ble gift i 1631 med kanslerdatteren Dorothea Hedemann (omkr. 1610-85 Braunschweig), hvis farmor var Armgard v. Hoya (se https://www.geni.com/people/Dorothea-Brandis/6000000041001384683!) av den kjente greveslekt (<<se https://de.m.wikipedia.org/wiki/Grafschaft_Hoya; – men bemerk også, at i ovenstående lenke «Dorothea Brandis» føres det til en nettside, hvor Dorothea (født) HEDEMANNS søster Catharina Hedemann ikke står oppført: og hun ble i 1629 gift med Hans Friedrich v. Weyhe til Böhme, hvis faster Christine v. Weyhe var blitt gift i 1610 med den grevelige schaumburgske kansler i Bückeburg, Julius Adolf v. Wietersheim: se FORORD, NB 10!!>>) og hvis sønnesønns sønnesønn, Joachim Dietrich Brandis (1762 Hildesheim-1845 Kbh.), i sitt tredje ekteskap med Jane Marcoe (1791 St. Croix-1865 Kbh.) ble besvogret i 1818 med Ludwig Nicolaus Scheele (1796-1874), som i 1854-57 var dansk utenriksminister: se under ham i genealogi «Scheel (Scheele)» og se artikkel om legen J. D. Brandes i DBL her: http://runeberg.org/dbl/2/0644.html. Alheit BLOME var en datter av Hans Blome (før 1481 Hannover-13. nov. 1528 sst.), borgermester i Hannover (se https://de.m.wikipedia.org/wiki/Hans_Blome_der_Jüngere), og Gesa (Gesche) v. Windheim (ca. 1460-15. jan. 1535 Hannover), som var en datter av Cord v. WINDHEIM og Ilsabe v. Limburg (ca. 1430-89 Hannover), en datter av Hans v. LIMBORCH og Ilsabe v. Tossem: se NB 13! Og borgermester Hans BLOME d.y. var en sønn av Hans Blome (ca. 1446 Hannover-), borgermester i Hannover 1457-62 (og [~ 1446 i Hannover] Katharina Holthusen [v. Holzhausen]), sønn av Hans (Johann) Blome (ca. 1365 Hannover-ca. 1429) (og [~ 1399/1405] Anna v. Anderten [ca. 1400-ca. 1419], datter av Volkmar v. ANDERTEN og Metteke v. Limborch [Limborg]), sønn av Johann Blome (ca. 1330 Hannover-ca. 1369 sst.) (sønn av Wufhard BLOME [ca. 1290 Hannover-]) og (~ ca. 1361) NN v. Wegedorn (Weghederen) (ca. 1320-før 1368) (se https://www.yumpu.com/de/document/read/8614330/adelheid-blome/6), datter av Johannes v. Weghederen (ca. 1300-56), som hadde arvegods «auf Hegeringehusen (Herrenhausen) bei Hannover», sønn av Hinrik (!) v. Weghederen: se den første litteraturlisten (den innledende listen spesielt tilknyttet hannoveraneren, biskop Johann SCHELE av Lübeck 1420-39) til genealogi «Scheel (Scheele)» under Genealogisches Handbuch der baltischen Ritterschaften • Teil: Kurland (stamtavler «v. Rhaden»!) – og under Zimmermann:1969 og Witzendorff:1952!! 

••• Danmarks Adels Aarbog 1899: «Jernskjæg», s. 184-188. S. 184 (fete typer ved A.S.): «Denne gamle sjællandske Slægts Vaaben, der i Vasbenbøgerne ogsaa gjenfindes under de med den besvogrede Slægter Grims og Gribs Navne, var en Sølv-Ibskal i blaat Felt, paa Hjelmen en lignende Ibskal med fire Ibskaller, i andre ikke. Andetsteds beskrives Hjelmtegnet at være en hvid ‘Rydser’-Hat, eller en stor blaa Rytterhat med en bred Rand om Hatten, hvorover staaer femten flyvende Faner, blaa og hvide. Da enkelte af Slægtens Medlemmer have ført Navnet Grib [!], er det rigtigt nok, at dette Navn er knyttet til Jernskjæg-Vaabnet, men mere uforklarligt er det, at Jernskjæg-Navnet alt i det 16. Aarh. er blevet knyttet til den norske Linie af Slægten Baden, skjøndt disse Slægter, saavidt vides, ikke havde anden inbyrdes Forbindelse end en vis Lighed i Vaabenmærkerne. I Niels Vind til Grundets Ahner kaldes Slægten for Jernskiold, hvilket aabenbart skyldes en uforsætlig Forvanskning. / Den inbyrdes Forbindelse mellem Slægtens forskjellige Linier kjendes ikke.» De rettelser og tilføyelser som DAA gjennom årene har publisert, kan sees her: http://danbbs.dk/%7Estst/slaegt_adelsaarbog/Jernskaeg_Rettelser.htm. Her finnes ikke kjennskap til den noe varierende genealogi, som nå om dagen presenteres på svensk hold, og som interessant nok viser nettopp en forbindelse – kanskje fjern, men dog – mellom slektene Jernskjæg (Jernskjegg) og Baden, nemlig at Cecilie eller Sidsel Jernskjæg av Dronningholm ble gift 1. gang med Hr. Abraham Brodersen (Baad af Halland) til Skjeldal, (s. 185:) «halshugget udenfor Sønderborg 28 Aug. 1410 (g. 1° 24 Nov. 1382 m. Merete Pedersdatter Budde, + 1406)» og 2. gang med Bonde Jepsen (Thott) til Krogholm. Og i sitt første ekteskap hadde hadde hun en datter, NN (Cecilia) Abrahamsdatter Bonde (Baad) av Halland (ca. 1407-), som ble gift med Steffen Pedersen Romel (1390-), hvis sønn, Peder Steffensen Romel også kalt «Tjurhufvud» (!) (ca. 1430 Halland-29. juli 1515 sst.) (se https://www.geni.com/people/Peder-Romel/6000000007085966727), i ekteskap med Kirsten Björnsdotter Krumme (før ca. 1490-etter 1515 Fyllinge, Snöstorp, Halland) (~ 2° Jon Svenske [+ 1534], landsdommer), ble far til Anne Pedersdatter Romel (ikke «Haar»!) (1505 Halland-etter 32 Olsnäs, Stenkyrka, Tjörn, Bohuslän), som ble gift med Knud Jude Måneskiöld, som 1536 fikk Arløse i forlening og 1549 var landsdommer i Sønder Halland. I 1563 var han tilforordnet proviantmester i Halland, og som DAA 1903, stamtavlen «Maaneskiold», s. 300, opplyser: «skulde 1564 gjøre Indfald i Sverig i Spidsen for de hallandske Bønder, havde Dragsmark Kloster i Forlehning». Han hadde flere barn, men DAA nevner ikke datteren Sigrid Knudsdatter Måneskiöld, som ble født i Arlösa, Enslöv, Halland, og som ble gift med lagmann i Oslo Peder Herlogson Kalips (Hudfat) (1494 Torsnes i Østfold-1564 Sarpsborg), som i sitt første ekteskap med Gyrid Olavsdatter Holter (1484 Holter, Nes, Romerike-1544) var blitt far til Oluf Kalips til Kjølberg og Thossø [Tose setegård], Norges rikes kansler, som 1. gang ble gift med nettopp Birgitte Iverdatter Baden (Jernskjegg) (1536 Hedmark-66), datter av Ivers Jensen Jernskjæg BADEN og Karen Olufsdatter Galle (Galde), som gjennom sin mor, Ulvhilde Henriksdatter Friis (hvis mor nemlig var Karen Engelbrektsdotter Månestjerne!), var en ætling av den norske kong Haakon V: se https://www.geni.com/people/Ulvhilde-Friis-av-Holme/6000000001652599769! (Ovennevnte Sigrid Knudsdatter Måneskiöld var altså lagmannen Peder Kalips’ 2. hustru og mormor til Eline Svendsdatter, som ble gift med Povel Christensen Trane: se FORORD, NB E9!) I Danmarks Adels Aarbog 1884, stamtavlen «Baden», står det innledningsvis på s. 41: «En sjællandsk Slægt, der først fremtræder ved Midten af det 15. Aarh. Af nogle Genealoger sættes den vel i Forbindelse med den gamle Æt Jernskieg, men en saadan Forbindelse lader sig ikke bevise, og allerede de to Slægters forskjellige Vaaben viser, at  den kun er lidet sandsynlig.» – Iver Jensen BADEN og Karen Galles sønnedatter Emerentze Pedersdatter Baden (mor: Marg. Breide), som ble gift 2. gang på Fritzø med Claus Eilersen Brockenhus til Søndergaarde etc. (1628 til Nordskov!): se FORORD, NB E6! Og betegnende for hvor nær vi her står en hovedskikkelse i Maktens Genealogi, kong Christian IV, er det, at Iver Jensen og Karen Galles datter, Karen Iversdatter (Baden), ble gift med Henrik Eriksen Urup til Allerup og Vognø (+ 1567) (mor: Anne Nielsdatter Gyldenløve av Norge!) (se https://finnholbek.dk/getperson.php?personID=I2687&tree=2), hvis sønn, Axel Urup til Vapnø (1564 Akershus-1601), ble gift med Helle Jørgensdatter Marsvin (1566-1637), en søster av Ellen Marsvin: se https://finnholbek.dk/familygroup.php?familyID=F1859&tree=2! En annen søster, Helvig Jørgensdatter Marsvin (1580-1648), som 1601 kom i «Dronningens Jomfrukammer», ble gift med Gude Galde til Thom, Ryumgaard og Gunderupgaard (+ 1626) (mor: Dorte Mouridsdatter Skovgaard til Egebjerg) (<<se https://finnholbek.dk/familygroup.php?familyID=F196&tree=2; og se litteraturlisten til genealogi «Scheel (Scheele)» her nedenfor under Gregersen:1990, hvor Gude Galde og hustru Helvig Marsvin omtales i det 2. NB i kommentarene til denne bok om Ellen Marsvin!!>>), hvis farfar, Sven Galde til Thom (+ etter 1577), var den éneste bror av Karen Karen Olufsdatter Galde (ca. 1515 Tomb, Råde, Østfold-1565 Oslo) (forøvrig den éneste datter!), som ble gift med ovennevnte Iver Jensen Jernskjæg Baden!! (Fortsettes)!

••• Danmarks Adels Aarbog 1928: «Krabbe (af Damsgaard)», s. 39-. (Denne henvisning er hentet fra litteraturlisten til genealogi «Krabbe av Østergaard»!) Av denne slekt var Ole Rudolph Krabbe (ca. 1693-1753) (se https://finnholbek.dk/getperson.php?personID=I4390&tree=2), sønn av Ole KRABBE til Bjerre (1656-1728) og Margrethe Schwichtenberg(1660-95) og gift 3 ganger. Hans 1. hustru (~ ca. 1708) var Helvig Cath. v. der Brincken, hvis bror, Godske v. der Brincken til Haraldskær, ble gift før 1708 med Eva Henriette Krabbe, en søster av Ole Rudolph. Dette søskenpar v. der BRINCKENS foreldre var Conrad v. der Brincken og Cath. v. Ahlefeldt, en datter av Frederik v. Ahlefeldt (1594-1657) (<< ~ 1° i 1619 med Birgitte Gregersdatter v. Ahlefeldt, som ble mor til storkansler og lensgreve Frederik v. Ahlefeldt til grevskapene Langeland og Rixingen, baroniet Mörsberg, til begge Søgårde, Gråsten, Ballegård, Herningsholm og die Wildniss [se https://no.m.wikipedia.org/wiki/Frederik_Ahlefeldt_(1623–1686)]>>) og 2. hustru (~ 1632) Helvig v. Roepstorff: se nærværende litteraturliste til artikkelen «Christian Kruse» under Schwarz:1977 det 7. NB her nedenfor!! Der fremgår det bl.a., at Helvig ROEPSTORFFS datter Bertha v. Ahlefeldt ble gift med Hans SCHRØDER v. LØWENHIELM – og at Jacob Pedersen DUE i 1651 ble oberstløytnant og var gift med Mette Margrethe Juel Børgesdatter, datter av Børge Mogensen JUEL til Lungegården  i Bergen (1595-1653), hvis mor var Birgitte Eriksdatter ROSENKRANTZ – med henvisning videre til genealogi «Rosenkrantz», etc.! Ikke minst: at Helvig ROEPSTORFFS foreldre var oberstløytnant Fr. Roepstorf (Röpstorf) av mecklenburgsk slekt og Sophie Eleonore von Ahlefeldt: sannsynligvis en søster av «énebarnet» (ifølge Danmarks Adels Aarbog) Claus v. AHLEFELDT til Bramstedt ~ 2° Elisabeth Sophie Gyldenløve!! #NB: Ole Rudolph KRABBE ble gift 2. gang i 1710 med Lene Cath. Jørgensdatter Kaas (mur) (født etter 1673; + ca. 1718) og 3. gang med Fredrikke Louise Henriksdatter Bille (ca. 1698-1737), hvis sønn, Henrik Bille Krabbe, i ekteskap med Anna Louise v. Oldenburg ble far til Marg. Christiane Krabbe (1765-1737 Plön), som i Plön i 1809 ble gift med Hans Hendrich v. Römeling (1747-1814), en sønn av admiral og geheimestatsminister Hans Heinrich v. RÖMELING og Edele Dorothea de Scheel: se genealogi «Scheel (Scheele)», hvor det videre fremgår, at Hans Hendrich v. RÖMELINGS søstre Frederica Emilia Sophia RØMELING ~ 1783 Conrad Georg lensgreve Reventlow 1775 til grevskapet Reventlow (se https://da.m.wikipedia.org/wiki/Conrad_Georg_Reventlow) og Margaretha Dorothea RØMELING ~ stiftamtmann over Fyns stift og Langeland, Friedrich v. Buchwald til Gudumlund (1747 Gudumlund-1814 Pisa): se https://www.geni.com/people/Friedrich-von-Buchwald/6000000016484869005. Her portrett av lensgreve Conrad Georg Reventlow (antagelig malt av Jens Juel):
••• Deutsches Geschlechterbuch Band 142 (1966) = Hamburgisches Geschlechterbuch Band 11 (1966): «Moller (vom Baum) / v. Moller, v. Müller / aus Hamburg», s. 229-341. S. 259 (fete typer denne og senere sider ved A.S.): Vincent Moller (1614 Hamburg-1668 sst.), «Lic. jur., Kgl. Schwedischer Geheimer Rat und Resident am Niedersächsischen Kreise zu Hamburg; .. 1640 Hofrat des Grafen von Ostfriesland, 27. 8. 1645 Rat bei Herzog Friedrich von Holstein-Gottorf, 1646 Geheimer Rat am Hofe der Königin Christine von Schweden, 1648 Schwedischer Gesandter am Niedersächsischen Kreise mit Sitz in Hamburg, wurde 8. 3. 1654 in den schwedischen Adelsstand erhoben; … ~ Hamburg 1. 9. 1645 Catharina C r u s i u s (Kruse), * Uppsala … 1625, + …, T. v. Benedict C., Lic. jur., Professor der Rechte zu Uppsala in Schweden, Rechtsgelehrter und Kgl. Schwedischer Hofgerichtsassessor, u. d. Margaretha Karin Larsdotter H a r t m a n n. Kinder (nannten sich v. Müller):» Sønnen Karl Gustaf v. MÜLLER (MOLLER) blev «Domherr zu Hamburg, Besitzer einer kleinen Dompräbende, resignerte dieselbe 13. 12. 1682 an Hinrich M e u r e r, den Sohn des Bürgermeisters M.» Datteren Margaretha Elisabeth v. MÜLLER (o. 1650-1694 Stockholm) ble gift i Stockholm den 6. mai med «Thomas Graf Polus» (1634 Revak-1708 Stockholm) (se  https://www.adelsvapen.com/genealogi/Polus_nr_44. ), hvis datter Sofia grevinne Polus (1674-1761) ble gift 1. gang i 1711 med kanselliråd Johan Peringer adlet Peringskiöld (1654-1720) og 2. gang i 1725 med överste Johan Jakob Scheffer adlet Ehrensvärd (1666-1731), enkemann etter Anna Margareta Mannerheim (1689-1723), datter av bankokomissarien Augustin Marhein adlet Mannerheim: se https://www.adelsvapen.com/genealogi/Ehrensvärd_nr_1542! Med sin 1. hustru ble Scheffer tippoldefar til Albert Carl August Lars greve Ehrensvärd, som i 1852 ble gift i Christiania med hoffrøken hos dronning Josefina, Ingeborg Hedvig (Hedda) Vogt: se genealogiene «Vogt» og «Scheel (Scheele)» (her nedenfor) under Henrik Sigvard Scheel (1806-91), kommandant på Oscarsborg, som var gift med to av Hedda Vogts eldre halvsøstre. – Her kan videre nevnes, at den yngste sønnen, Johann Vincent v. MÜLLER (MOLLER) (1661 Hamburg-), ble gift med Juliane Victoria von Brandt (o. 1678-Bederkesa 1752), datter av Carl Hinrich von BRANDT, kgl. svensk rittmester og «Grefe des Alten Landes, Besitzer von Abshof in Holland», og Barbara Elisabeth Trapmann og mor til to barn som ble gift: 1) datteren Katharina Juliana v. MÜLLER (1707 Grünendeich-Stade 1757), som ble gift i Alten Land 1727 med Peter v. Brandt til Brook  (1703-35), sønn av Carl Gustav v. BRANDT til Brook og Marie Christine Scharnhorst; og 2) sønnen Johann Vincent v. MÜLLER (1708-81) (s. 261:) «Kgl. Großbrit. und Kurfstl. Braunschweig-Lüneburgischer Generalmajor und Inspecteur der Kavallerie, Chef eines Dragoner-Regimentes, seit 1763 Besitzer des Gutes Bliestorf [se http://bliestorf.de/geschichte/9.html!] im Herzogtum Lauenburg», som ble gift 1. gang i Hannover slottskirke i 1750 med Dorothea von Hagen (1725-65), en datter av Philipp v. HAGEN (1689 Hannover-1748) (se https://nds.wikipedia.org/wiki/Philipp_von_Hagen), amtmann til Walsrode, og Dorothea Louise Bacmeister (1710-39), og 2. gang i Celle i 1767 med Luise Friederike v. Schilden (1741 Wustrow-Celle 1830), datter av Bodo Friedrich v. SCHILDEN (1697 Hannover-1765 Wustrow) (mor: Anna Katharina Rosine von Hattorf [1665-1735]!) (se https://www.geni.com/people/Anna-Catharine-Rosina-Hattorf/6000000015171689233), kgl. svensk og kurfyrstelig braunschweigsk overamtmann til Wustrow, besitter av Goldenbow i Mecklenburg, og Albertine v. Hugo og mor til Alberytine Juliane v. Müller (v. Moller) (1768-1829 Celle), som i 1791 ble gift med Anton Friedrich Wilhelm Ferdinand v. Bothmer (1758 Bennemühlen-1826 Solzenau a.d. Weser) (se https://de.m.wikipedia.org/wiki/Ferdinand_von_Bothmer), major, arveherre til Bothmer, Bennemühlen, Essel og Vebeck, en sønn av Georg Friedrich v. BOTHMER til Bothmer, braunschweig-lüneburgsk «Schatzrat» og major (~ 1° i 1746 med Dorothea Magdalene v. Stolzenberg [+ 1746], og 2. hustru Sophie Hedwig  Agnes v. Schleppegrell (1729-1814), dtr. av August Friedrich v  SCHLEPPEGRELL, Holzgräfe zu Rethem, og Anna Katharina v. Hodenberg. #NB 1: Ovennevnte Bodo Fr. v. SCHILDENS bror, storbritannisk hoffråd Heinrich Andreas Edler v. Schilden til Haseldorf, Haselau osv. (1692-1755) ble adlet av keiser Karl VI i 1738 og i et forhold til Anna-Helene MÜLLER (!) (+1725) (se følgende nettsted, hvor «Elder» skal være Edler!): https://www.geni.com/people/Anna-Helene-Elder-von-Schilden-zu-Haseldorf-Haselau-usw/6000000032629513918), vel et uekte fyrstebarn (?) (hvis mor var Anna Catharina Beneken [~ Müller?] og hvis datter, Anna Henriette v. SCHILDEN til Haseldorf, Haselau osv. (3. nov. 1725 Walsrode-52 Haseldorf), ble adlet og legitimert av keiseren og i 1744 ble gift med Frederik Carl (adlet 1751 vonFriccius (1706 Kiel-61 Hamburg), landkansler i Hertugdømmene, konferanseråd, domprost i Hamburg, hvis mor var Christine Marie Korfey (+ 1732) (<<se her nedenfor under Pape:1975, det 4. og 5. NB, og se genealogi «Burenius» under Agnes Guhl  [1600-45] [~ 1629 Johann Cothmann {1588-1661 Güstrow}, kansler i Güstrow!], NB B og NB 1>>), og hvis datter (av flere barn!), Elisabeth Henriette Friccius v.  Schilden (1750-1837 Uetersen), ble gift i 1767 med riksfriherre, keiserlig russisk geheimeråd/russisk konseilminister på Gottorp (ikke Ditlev v. Pechlin, men mere korrekt:) Detlev Philipp Pechlin von Löwenbach (1718-1772) (~ 1° Ottila Charlotte baronesse von Mörner av Morlanda [1720-62] med hvem han ble far til Peter August riksfriherre Peclin von Löwenbach [1746-97], som i 1774 på Stubbe ble gift med Maria Christine v. Gössel av Stubbe [1735-83], hvis mor var Marg. Elis. v. Laurence og hvis bror, Georg August v. Gössel til Stubbe [1732-1800] i 1766 ble gift i Slesvig med Augusta Maria Anna v. Preusser [1737-1821], hvis sønn, kaptein  Hans Christian Otto v. Gössel [1772-1836], var med prins Christian (VIII) (Ch. Fr.) i Norge 1813-14 og i 1822 ble oberstløytnant, og som i 1805 var blitt gift med Elis. Margarethe Scheel (1784-1806), en datter av Bendix Ferdinand v. SCHEEL (1749-1827), tollforvalter i Itzehoe, oberstløytnant og kammerherre, og [~ 1783 i Itzehoe] Martha Charlotte Elis. Wi[e]bel [1760-1837], hvis mor var en Reimers: se Wikipedia-artikkelen om slekten «Scheel»: https://no.m.wikipedia.org/wiki/Scheel#. #NB 2: Som det fremgår av artikkelen om Bliestorf, sees her navnet og besittelsen til Georg Thomas von Wetken auf Schenkenberg skrevet riktig, og han ble gift i 1744 med Dorothea Juliana Eleonora von der Sode: jfr. genealogi «Burenius», det 5. NB i etterkant av portrettet av Bernhard VII zur LIPPE, hvor Cai Holger Thomas (!) v. Eybens mor omtales som Sophie Marie Agnese v. «Wetke af Senckenborg» (sic!) (1752 Mölln-1826 Rendsburg). Se også nærværende litteraturliste under Naumann:1971!

••• Engelstad, Sigurd: «Hvem var Paul Tranes hustru Eline Svendsdatter?», i: Norsk Slektshistorisk Tidsskrift, bind XXXII, hefte III (1990). Denne artikkel omtales under Løberg:1989!

••• «Europäische Stammtafeln» = Neue Folge = NFSchwennicke, Detlev: se https://en.m.wikipedia.org/wiki/Europäische_Stammtafeln.

••• Faasch, Rudolf: «Heinrich Reimers • Verwalter der Gräflich-Rantzauischen Güter Lindewitt und Höxbroe 1631 -1657», i: Jahrbuch für die Schleswigsche Geest, 7. Jahrgang 1959, s. 151-156 (fete typer ved A.S.). S. 152: «Reimers haben das nachstehende Wappen geführt: Kreuz mit gespaltetem Stamm, diesen kreuzend ein Doppel-Rosenzweig 6). [Note 6: «Wappen auf der Taufe in der Großenwieher Kirche. Geschenkt 1696 von Michael Gude d. Ä. und Frau Anna, geb. Reimers. Sowie dessen Siegelabdruck aus dem Jahr 1638, der im wesentlichen übereinstimmt (Landesarchiv Schleswig CXII 4 Nr. 136 fol. 68).»] Dieses Geschlecht hat in vielen Generationen in den Diensten der Rantzau und Ahlefeldts gestanden, sie haben die Besitzungen der Großen ihrer Zeit verwaltet und sich als Verwaltungs- und Kaufherren in dem Raum Schleswig-Holstein betätigt. In ihren Töchterstämmen sind sie bis auf den heutigen Tag nachweisbar 7). [Note 7: «Nachweis von Ahnenvorkommen. Heft 1, Nr. 4. (Zentralstelle für Niedersächsische Familienkunde)»] / Folgen wir nun den Aufzeichnungen des Lindewitter Gutsarchivs und des Flensburger Rektors O. H. Moller, der uns eine Stammfolge des Geschlechtes Reimers hinterlassen hat 8). [Note 8: «Stadtarchiv Flensburg Stammtafel 179 I. Die Stammtafel 179 II für den Kaufmann und deputierten Bürger Claus Reimers bleibt hier unberücksichtigt.»] / Heinrich Reimers wurde am 6. Oktober 1600 geboren und erhielt seinen Vornamen nach den Statthalter Heinrich Rantzau (1526-1598), den seine beiden Großeltern dienten. Der vierte Sohn Heinrich Rantzaus machte ihn zu seinen Kammerdiener. Dem diente er auch bis zu seinem Tode als Umschlagsverwalter und Sekretär. Während des kaiserlichen Einfalles diente er dem Königl. dän. Reichsrat und Kriegsobristen Falcke Lücke [= Falk Lykke: se https://finnholbek.dk/getperson.php?personID=I94508&tree=2] zunächst als Münsterschreiber, später als Kornett. / Während dieser Zeit wurde ihm seine Bagage geraubt, 1627 wurden ihm dafür 60 Thr. erstattet. / Dorothea Brokdorf, die Witwe Gerhard Rantzaus, nahm Heinrich Reimers in ihre Dienste, und nach ihrem Tode [ikke «1630», men + 30. des. 1629: se https://de.m.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Rantzau  – under «Weblinks, Stammbaum»!] machte ihr Sohn Christian Rantzau (1616-1663) Reimers zum Verwalter auf Koxbüll, Amt Tondern, und Höxbroe. 1631 erwarb er die Bestallung als Verwalter von Lindewitt, Höxbroe und Klixbüll. / Diesen großen Aufgaben wollte er nicht alleine gegenüberstehen. In Anna Hannemann, einer Tochter des Kaufmannes Ludwig Hannemann zu Krempe, erwählte er sich eine Lebenskameradin. Nach dem Verlöbnis am 28.2.1630 erfolgte zu Kiel am 1.2. 1631 die Hochzeit, sie wurde gehalten auf dem ‘Dantz-Sall’ im Rathaus.» S. 154: «Heinrich Reimers und seine Frau Anna [Hannemann] hatten 7 Kinder: / 1. Christian Reimers. / [Ble drept i 1658 på veien hjem fra en reise.] / 2. Gerhard Reimers / wurde 1633 auf Lindewitt geboren. Er war anfangs Schreiber beim Advokaten Becker in Glückstadt (einem Vetter von ihm); 1625 Rantzauischer Kammerschreiber, 1660 Kaufmann zu Flensburg, 1670 Kirchengeschworener, 1673 dep. Bürger- und Klostervorsteher, 1689 Ratsherr, 1690 Mühlenherr, 1693 Schulvorsteher, 25. 2. 1697 Bürgermeister in Flensburg. Er starb: 16. 8. 1697 am Schlage, der ihn auf der Schiffbrücke befiel, im Kompagnie-Haus. Er war 1694 verheiratet mit Katharina Hoe (1646-1726), Tochter des Ratsherren zu Flensburg Hermann Hoe [eller Höe født 1619 som sønn av Mathias Høyer {1579-1627} og Elsebe Hermansdatter Lange]. Hier sind zahlreiche Nachkommen zu verzeichnen, die meist dem Kaufmannsstande angehörten. / 3. Dorothea Reimers / wurde 1635 geboren und verstarb 1700. Sie war getraut 1. 1652 mit Johann Esmarch, Pastor zu Klixbüll, gest.1666; 1668 mit dessen Nachfolger im Amt, Marcus Esmarch, gest.1699. – Ihr Sohn Thomas Esmarch war Holz-Vogt zu Gramm, dessen Sohn Marquard Esmarch königl. Justizrat, gest. 1733. Die Tochter Anna Katharina, geb. 1726, heiratete den Prof. und Rektor in Flensburg Olaus Henrich Moller, dem wir diese vorbildliche Genealogie verdanken. // 5. Anna Reimers / wurde 1640 zu Lindewitt geboren, sie verstarb zu Flensburg 1711. Sie war 1660 [skal – ifølge nye opplysninger utlagt på nettet – være: 26. april 1659] verheiratet mit Michael Gude (d.Ä.), dem Verwalter des Gutes Lindewitt (1659-1696) und Nachfolgers Heinrich Reimers. [Se genealogiene «Hausmann» og «Scheel (Scheele)» – og se dessuten litteraturlisten til genealogi «Burenius» under Gude:1935, det 1. NB!] / 6. Margaretha Katharina Reimers / wurde 1643 zu Krempe geboren und verstarb 1683. Sie heiratete den königl. dän. Geheim-Etats-Justiz-Kanzlei- und Kommerzrat Michael Wibe [!!]. / 7. Wibiche Reimers / wurde 1645 zu Krempe geboren, ihr Sterbedatum ist nicht bekannt geworden. Sie wurde in der Großenwieher Kirche beigesetzt. Sie wurde getraut 1678 mit Christian Ludwig Tillmann v. Schenk, Oberstleutnant in des Kronprinzen Christian Regiment. – Er heiratet nach ihren Tode des Ober-Kriegskommissars Sellmers älteste Tochter.» S. 155: «Während des Schweden-Einbruches hat die Familie Reimers das Gut Lindewitt verlassen  müssen. In dieser Zeit war Heinrich Reimers in der Festung Krempe von 1643-1645 Proviantmeister, auf Lindewitt wurde er durch seinen Hauslehrer Sommer vertreten, der die Verwaltung weiterführte. Nicht lange nach seiner Rückkehr hat er sich seiner Tätigkeit auf Lindewitt widmen können, denn schon 1657 verstarb er am 4. Märtz, 57jährig, an Quartanfieber (Malaria). Seine Frau Anna hat bis zum Jahre 1659 die Verwaltung weitergeführt. In diesen Jahre heiratete ihre Tochter Anna Michael Gude d. Ä., der mit der Verwaltung der Güter beauftragt wurde. / Heinrich Reimers Witwe siedelt nach Breitenburg über, wo sie 1653-67 als Hofmeisterin der Rantzaus nachgewiesen ist. 1673 ist sie gestorben und fand neben ihrem Gatten in dem Erbbegräbnis in der Großenwieher Kirche die letzte Ruhestatt.»  S. 155f (overskriften med fete typer står i artikkelen; de resterende er ved A.S.): Stammfolge der Familie Reimers / I Claus Reimers, Bürger zu Itzehoe (ca. 1510); getr.: Anna Eggen. / II Claus Reimers, Verwalter auf Melbeck/Steinburg, bei dem Statthalter Heinrich Rantzau in Diensten, getr.: Abel Toden (Thaden). Vordem Kammerdiener Gert Rantzaus, der ihm ein Gut (Hof) schenkte, er ward geboren ca. 1540. / III Henrich Reimers, geb. ca. 1570. Verwalter auf Melbeck unter Bendix von Ahlefeldt, hat später von dessen Sohn Kay von Ahlefeldt eine Verlehnung auf dem Gute Koxbüll/Hoyerharde, Amt Tondern erhalten [s. 156:] (Pensionarius auf dem Gut Koxburg). Getr.: Wibiche, Claus Pfluegs Tochter, welche bei des Grafen Christian Rantzaus Großmutter, Christina von Halle, lange Zeit als Kammermädchen in Diensten gewesen. [Se  https://finnholbek.dk/getperson.php?personID=I11884&tree=2!] / IV Heinrich Reimers 1600-1657, Verwalter auf Lindewitt und Höxbroe, getr.: Anna Hannemann aus Krempe 1602-1674. In dieser Ehe sind sieben Kinder erwachsen (s. oben). Von Heinrich Reimers sind zwei Brüder in Flensburg nachgewiesen. Claus Reimers war Kaufmann und den Bürger in Flensburg und Caspar Reimers Bürger und Schneider zu Flensburg.»

••• Fehling, E. F.: «Lübeckische Ratslinie von den Anfängen der Stadt bis auf die Gegenwart • I. Die Ratslinie Nr. 1-1041 II. Anmerkungen — III. Register» (Lübeck 1925). S. 119 (kursivert skrift og fete typer ved A.S.): «[Christoph] Gerdes war ein Sohn des Ratsherrn Martin Gerdes in Güstrow, Schwiegersohn von Johann Wedemhof, einem Vetter des Ratsherrn Bernhard Wedemhof (740). In zweiter Ehe heiratete er 1638 eine Tochter des holsteinischen Kanzlers Dr. Nikolaus Jungius [! se «Schele i Kiel» og se her nedenfor under Gether:1986]. Vom Rate war ihm der Gutshof Strecknitz zur Nutzung überwiesen. Seine Tochter Katharina [Gerdes] war mit Thomas v. Wetken, Besitzer des Gutes Trenthorst, verheiratet. Er starb am 19. Juni 1661 und wurde in der Marienkirche, deren Vorsteher er war, bestattet.» Se Naumann:1971 her nedenfor: Martin GERDES’ datter Katharina Gerdes va altså gift med Thomas v. Wetken til Trenthorst (+ 1695), hvis 2. hustru var Abel Magdalene von Plessen, datter av August Friedrich v. PLESSEN (mor: Elisabeth v. STEDINGK AV BRAMSTEDT) og Anna v. Rantzau!

••• Freytag, Erwin: «Beitrag zur Gescichte der Familie von Issendorff (16. und 17. Jahrhundert)», i: Norddeutsche Familienkunde, Band 11, 27. Jahrg., Heft 2, April-Juni 1978, s. 161-173. (Hentet fra genealogi «Krag».) På s. 164 finnes en «Teilstammtafel v. Issendorff», hvorfra kan nevnes: En sønn av Hermann von Issendorff nevnt 1486-1534, herre til Poggemühlen, 1518 erkebispedømmet Bremens arveskjenk («Erbschenk des Erzstifts Bremen») og hustru Adelheid von Wersabe, nevnt enke i 1551, var Christoph(er) von Issendorff (1529-86, begr. i Oese 20.10.1586, 57 år gl.), herre til Poggemühlen, Oese og Holtenklinken, bygget kirken Oese. Gift 1° o. 1554/55 (skal være: 1556: jfr. Schwarz:1997 her nedenfor) med Anna v. der Wisch (+ før 1568, begr. i Vörde), som bragte godset Holtenklinken og et hus i Stade med inn i ekteskapet, en datter av Clement von der Wisch og Catharina von der Lieth. Gift 2° 20. okt. 1568 med Maria von Düring(+ 31.12.1587, begr. Oese), dtr. av Johann v. DÜRING og Wolbrecht v. Zesterfleth. Av I: 7 barn: 1) Hermann v. I. (+ 2.4.1627), herre til Hermannsthal, Oese og Holtenklinken. Gift 1° med Margarete Maria von Brobergen og ~ 2° Gertrud v. Behr ( + 16.7.1636); 2) Clement (!) v. I. (+ 19.12.1610, 42 år gl.), herre til HOLTENKLINKEN og Oese, før 1598 tidvis i krigstjeneste i Frankrike. Gift (ekteskapspakt 1597) med Lisa Bremer (+ 30.5.1623), 1610 i skifteprosess med sine BRØDRE. Hadde en illegitim sønn Christoffer; 3) Catrina v. I. ~ før 1576 med Dietrich von Düring, stemorens bror; 4) Alheit v. I. (+ 1597), konventualinne i Himmmelforten; 5) Ilse v. I., nevnt 1576. Gift med Christoph Schulte til Viedern og Brokhorst; 6) Heilwich v. Issendorff (+ 1591 – men NB: dette må være feil dødsår, da sønnen Clement [!] v. der Kuhla, som ble abbed i Stade, var født i 1597, og Arent v. der Kuhla den 2. feb. 1599! Kanskje her foreligger en trykkfeil: at Freytag har ment å angi vielsesdato?) ~ Bendix von der Kuhla; 7) Göste v. I., nevnt 1576. Av II: 5 barn: 8) Johann v. I. (1570-), begr. Oese 16.8.1630, herre til Poggemühlen, landråd. Gift med Catharina v. der Hude; 9) Christoph v. I. (+ 1636), nevnt 1576, herre til Brake; 10) Otto v. I., 1576 død, da han ikke mer er nevnt i testamentet; 11) Wolberich (!) v. I., nevnt 1576 ~ o. 1594 med Lüder v. der Lieth, herre til Nieder-Ochtenhausen og Elm, 1606 borgmann til Vörde (4 barn født 1595-99); 12) Margarete v. I. (+ 27.5.1581, begr. Oese), nevnt 1576. – Det finnes også en gravtale over Arent v. der Kuhla (trykt i Kbh. i 1660) av Johan (Hans) Diderichsen BARTSKÆR (Dirichsøn Barsker), biskop over Viborg stift i 1659, men hoffpredikant da han holdt begravelsestalen den 21. april 1658 i Helsingør (v. der Kuhla døde altså d.å. på Kronborg den 13. feb. Se forøvrig biskop Bartskærs morbror, dr. og professor i Padua Johannes Rhode, omtalt under Scheel (utdypende artikkel)). Som den éneste litteraturhenvisning viser Anders Thiset til denne begravelsestale i sin artikkel om Arent von der  Kuhla i Dansk biografisk Lexikon, IX. bind, s. 590 (lagt ut på nettet ved runeberg.org). #NB: Her er gjengitt alle den avdødes 32 anevåpen i to søyler, hvorav den til høyre viser øverst de to våpen til slektene v. Issendorf og von der Wisch! Og som Bartskær allerede den gang sa – og skriver: «Hans Morfader/var Erlig oc Wel:Mand / Christoffer von Issendorff / til Holten Klinchen. [Nytt avsnitt:] Hans Mor Moder/ var Erlig oc Welb: Frue/ Fru Anna von der Wisk til Glasaw.» Ingen av de 32 avbildete våpen er slekten von Dürings. (Én gang synes forøvrig Bartskær å gjøre en slurvefeil under oppramsingen av anene: Når han skriver: «Hans Moder Moder / var Erlig oc Welb: Frue Fru Hedewig von Meding / til Schnellenberg / kommen af det Hertugdom Lyneburg», da mener han vel HANS FARMOR!) – Danmarks Adels Aarbog 1931 har en stamtavle «von der Wisch», s. 69-116, hvor Clement omtales på s. 84 som gift med Anna Rantzau (+ 1595), datter av Cai RANTZAU til Kletkamp (ved Lütjenburg) og Ida Blome og gift 2. gang med Jesper Buchwald til Borstel, Sierhagen og Jersbeck (+ 1587). Anna Rantzau hadde 7 barn med Buchwald, men ingen med v. der Wisch, som dog feilaktig står oppført som barnløs i årboken: For DAA kjenner visst ikke til, at Anna var hans 2. hustru og Catharina von der Lieth hans FØRSTE, med hvem han hadde en sønn, Wulf v. der Wisch, som falt under Den braunschweigske feide i 1553 høyst 20 år gammel, og altså datteren Anna, som ble gift med von Issendorff. (Wulf v. der Wisch’s etterlatte enke Emerentia født von Buchwald giftet seg 2. gang med Joh. Rathlau.) Disse ekteskap fremgår bl.a. av Hans Wilhelm Schwarz: «Amt und Gut Hanerau von den Anfängen bis 1664 • Ein Beitrag zur Geschichte Altholsteins» (1997), s. 108f. Side 109 i oversettelse til norsk ved Axel Scheel (som også står ansvarlig for kursivert skrift og fete typer): «Anna von der Wisch giftet seg i 1556 med Christoph von Issendorff av bremisk stiftsadel og bragte ham, som sin brors arving, den samlede sydelbiske besittelse etter faren, Clement von der Wisch, med inn i ekteskapet. Deretter kunne Christoph von Issendorff kalle seg arveherre til Oese, Poggenmühlen og Holtenklinke. 1568 var Anna von der Wisch allerede død. Hun hadde med Christoph von Issendorff syv barn; hennes andre sønn ble oppkalt etter sin bestefar Clement.» Som det dessuten fremgår av note 892 (s. 334), er Christoph v. Issendorffs testamente kjent: «Laut Testament Christoph v. Issendorffs 1576 hatte er mit seiner ersten Frau Anna v. d. Wisch 2 Söhne (Hermann u. Clement) und 5 Töchter, mit seiner zweiten Frau Marie v. Düring 2 Söhne und 2 Töchter; StA Stade, Rep. 27 J, Nr 1021 Bd I, fol. 633f.» Og naturligvis er det dette testamentet som ligger til grunn for ovenstående oppramsing av barn i de to ekteskapene hentet fra Freytags artikkel, nemlig som forfatteren selv fremhever s. 163: «Christophs Testament vom 23.10.1576, das er im Rathause zu Stadt errichtet hat.» Det er altså uomtvistelig en feilslutning når man anfører Hedevig von Issendorff som en helsøster av Johan von Issendorff. Og ikke overraskende er det blandt Hedevig von Issendorffs etterkommere flere døtre, som heter Anna von der Kuhla, men ingen (!) med det navn Wolbrecht. – Clement v. der Wisch døde altså ca. 54 år gammel i 1544. Schwarz:1997, s. 104 ( i overs. ved A. Scheel): »For Hanerau endte herredømmet til Clement von der Wisch ennå før dennes død. På Kiel-omslaget i året 1544 solgte Clement [Clemens] lensgodset Hanerau for 46. 000 lybske mark til sin unge svoger Paul Rantzau, amtmann Kai Rantzau i Rendsburgs nesteldste sønn.» Denne ble i ekteskap med Abel Breide far til to døtre som ble gift: 1) Dorothea Rantzau 1585 til Niebüll (+ i tiden 1595 til 98) ~ i Itzehoe i 1541 med Bertram von Ahlefeldt til Lehmkuhlen (+ Rydkloster 1571), statholder i hertugdømmene; og 2) Magdalena von Rantzau (1514 Hohenfelde, hertugdømmet Lauenburg-etter 1579) ~ 1° Wolf Pogwisch til Doberstorf (1485-kort før 6. mars 1546) (se https://de.m.wikipedia.org/wiki/Wulf_Pogwisch) (<<~ 2° Kirsten [Kirstine] Mogensdatter Munk [Lange] til Davbjerggård [1509 Fr.borg-71] [mor: Karen Ludvigsdatter Rosenkrantz, hvis søster Gjertrud Rosenkrantz ~ Hans Iversen Skeel {~ 1° Ellen Pedersdatter Løvenbalk}, hvis datter Anne Hansdatter SKEEL {1520-} ~ Axel Nielsen Arenfeldt {1536-1568} {mor: Marg. Jonsdatter Bille}, hvis sønn Hans Axelsen Arenfeldt {1559-1611} ~ Anne Jørgensdatter Marsvin {1569-1610}, søster av Ellen MARSVIN: se https://no.m.wikipedia.org/wiki/Ellen_Marsvin]>>) og ~ 2° etter 1548 med Claus Rantzau genannt (kalt) SCHEELE (1506-kort før 12. mars 1571), panteherre til Mögeltondern, en sønn av Henneke (1511 Heinrich) RANTZAU 1506 til Neverstorf, amtmann flere steder, og Margarete Heesten, datter av Sivert HEESTEN og Drude NN: se litteraturlisten her ovenfor under Bobé: 1897-1912, det 4. NB!! Og endelig kan bemerkes, at Christoph(er) von ISSENDORFFS hustru, Anna von der WISCH til Holtenklinkens mor, Catharina von der Lieth, var en datter av hoffrettsassessor Melchior von der LIETH (~ 1° Anna von Behr: se her ovenfor under DanmarksAdelsAarbog:1950 [stamtavle «Høcken»], det 12. NB!!) og 2. hustru Ilse von Mandelsloh: Se Thassilo von der Decken: «Die Familie von der Lieth», i Stader Jahrbuch 1970, s. 104-132; S.J. 1971, s. 135-166; S.J. 1972, s. 109-142. Og Catharina v. der Lieth ~ Clemens v. d. Wisch: se Stader Jahrbuch 1970, s. 128: «Tafel VII».

••• Gether, Knud: «Middelalder-familier i Flensborg og Nordfrisland og deres efterkommere i Danmark, Tyskland og Norge • Et bidrag til Sønderjyllands personalhistorie» (Dansk Historisk Håndbogsforlag, Forlag for genealogi, lokal-, kultur- og rigshistorie, Lyngbye 1986-87), bind I (1986). S. 108 (for denne og alle de følgende sider er fete typer ved A.S.): «Af de forbrytelser Hans Frodsen begik kendes kun mordet på Bremerkøbmanden, Dirck Vaget, og dennes tjener, der den 31. december 1587, i Hollingsted skov, 20 km. øst for Husum, blev slået til døde og udplyndret, og derefter begravet på stedet.» S. 109: «Hans Frodsen var gift med Sara Bensen, der tilhørte en velkendt Husumfamilie, og som antagelig var en datter af Benedict Bensen den Ældre, der fra 1530 til ca. 1580 ejede den femte ejendom i Grosse Strasses nordlige husrække, beliggende imellem magister Dirik Hoekel’s to ejendomme. Han var nævnt som herredsfoged i Sønder Gøs herred i 1529, da han efterfulgte sin senere svigerdatter Dorothea Frodsen’s fader, Bernd Frodsen, der var tiltrådt i 1522 (se Dorothea Frodsen (B. 26)), og kom senere i hertug Adolph’s tjeneste. 1542 stod han som ejer af et andet hus, der lå i den vestlige del af ‘den midterste gade’, imellem Harre Junsszen’s hus mod øst og Syvert Bandeckssen’s mod vest. / Hans navn forekom senest i 1571, som kautionist for sin søn, Benedict Bensen den Yngre, der var gift med Hans Frodsen’s søster Dorothea, og som havde lånt 800 mark af Carsten Gryp’s [!] enke i Slesvig. De øvrige kautionister var Conrad Hogreve fra Slesvig (antagelig gift med en Frodsen), Michael (II) Fester, gift med Hans, Dorothea, og Ingeborg’s søster, Salome Frodsen (B 26), og Hans Frodsen (Möller: Husumer Urk., 568): / »1571. Jan. 2. – Benedict Bentzen der Jüngere zu Husum urkundet, dass er der Marine [!], Witwe des Carsten Gryps zu Schleswig, eine mit 38 M(ark) jährlich zu verzinsende Summe von 800 M(ark) lüb. schuldet. Bürgen: Conrad Hogreve zu Schleswig, Benedict Bentzen der ältere, Mychel Vester und Hans Frotzen, sämtlich zu Husum, unter Einlagerverpflichtung.« / Conrad Hogreve, der er nævnt som den første av de fire kautionister, var kannik i Slesvig og en av de første lærere (‘ Professorer’), der af hertug Adolph blev antaget til lærerstaben ved sit nye Gymnasium Academica i Slesvig; i begge disse stillinger var han samtidig med Erasmus Heitmann [!], der var gift med Hans Frodsen’s søster Ingeborg (se Ingeborg Frodsen (B. 29)). Han nævnes ligeledes som hofmester hos hertug Adolph, og må have været en velhavende mand, at dømme efter de mange penge han havde anbragt i forskellige ejendomme i Husum.» S. 110: «B. 29) INGEBORG FRODSEN. Datter af Bernd Frodsen (B.9) og dennes anden hustru, Anneke N. N. Ægtede i Husum den 4. oktober 1568 daværende kannik i Slesvig domkapitel, magister Rasmus Heinsen eller Erasmus Heitmann, som han senere kaldte sig. Om hans slægt, der kun er lidt kendt, kan oplyses følgende: / Navnet Heitmann (Heytman, Heithmann) forekom hyppigt i Kiel i 1400-tallet, og i 1450’erne i Haderslev, hvor i 1455 en borger, købmand og rådmand, Egghard (Eggardus) Heytman, for 104 mark, solgte en gård i byen til ‘dem Erwerdighen in Ghode (Gud) vadere unde heren heren Nicolawese Bischoppe to Sleswic’. / Egghard Heytman var søn af N. N. Heytman, der boede i Haderslev (eller Kiel), og sandsynligvis Margrete Bonssen eller Eggerdes, hvis fader, borgmester i Flensborg 1438-47, Eggert (Egghard) Bonssen, i 1426, for 60 mark lybsk, købte et i Holstenstrate i Kiel beliggende hus, med alle rettigheder etc., der tidligere havde tilhørt Laurencius Vordenwaldes’ enke Gherdrud og hendes søn, Tymmo. // Egghard Heytman var formodentlig opkaldt efter sin morfader. Han var gift med Mette Iunghe, en datter af afdøde rådmand i Kiel, Detlevus Iunghe, og antagelig Gheze N. N., der efter Detlevus’ død før 1450, havde ægtet borgmester smst., Johan (Johannes) Schele [!]. I 1455 rejste han (‘Eggardus Heytman opidanus Haderslevensis et maritus Metten, filie Detlevu Iunghen’) til Kiel for, hos Mette’s stedfader, at hente halvdelen af hendes faders arv, samtidig med at broderen Nicolaus Iunghe, der var præst, hentede sin halvdel (tilsammen 150 mark lybsk). / Han var 1455 rådmand og 1466 borgmester i Haderslev, hvor han også kaldte sig Eggert Heynesen (Omdannelse af herkomstnavn til patronymik navn). … En Mette Eggerdes, der formodentlig var identisk med Egghard Heytman’s enke Mette Iunghe, drev i slutningen af 1400-tallet oksehandel i Haderslev sammen med Cordt Eggerdes, vel sagtens hendes søn. [S. 111:] / Tilsynelatende havde Mette’s moder, ved sin død, også efterladt en arv, til hendes stedsøn eller søn i andet ægteskab, rådmand i Kiel, Hans Schele (den Yngre), eftersom ‘den beskedne mand Egert Heynessen’  [et parantestegn er ant. uteglemt hér: (] eller ‘Egerd Heynennse’) og hans ‘lifflike suster Geseke’ (Ghese), fra Haderslev, antagelig Egghard og Mette’s børn, i 1516 ankom til Kiel, for at kræve udbetalt ‘halvdelen af deres salig moders arv’ ([‘]verdehalff hunderth lubessch mark’) (moderens navn ikke oplyst), af fru Anne Schele, der var borgmester Johan Schele’s svigerdatter og enke efter Mette Iunghe’s formodede halvbroder, Hans Schele. (At de bad om halvdelen af arven kunne tyde på, at der var fire søskende ialt.) / De to søskende medbragte et brev fra Christian II., der opfordrede Kiels borgmestre og råd til at være dem behjælpelig og påse, at behandlingen af sagen skete på retfærdig vis. / Anne Schele afviste, ved sin fuldmægtig, Hinrich Holme, kravet i retten i Kiel, den 24. oktober, hvor hele magistraten var mødt op, med ‘Pawel Harge [!] burgermester sittende rechtes stoles’ (se Tavle VI.), og en kejserlig notar beskrev rettergangen i byens ‘Denkelbok’. // Rasmus Heinsen, hvis nære slægtning, N. N. Kuhlmann, blev gift med kansler på Gottorp, Nicolaus Junge [!], navnebroder til Mette Iunghe’s broder, præsten Nicolaus (se Marine Heitmann (B. 63)), var søn af købmand i Haderslev, Ludwig Heitmann og Catharina N. N., og født dér 3. oktober 1530. Han ville oprindelig have været præst, men da han tidligt røbede usædvanlige musikalske evner, optoges han, ca. 14 år gammel, i Christian III.’s kantori, og udviklede sig her til en så duelig musiker, at han, sin unge alder tiltrods, efter sangmesteren Jørgen Prestons, i 1553 blev stillet i spidsen for de kongelige sangere. // Det kongelige Kapel i København er således en højst ærværdig institution, der kan tælle sine aner ikke mindre end 400 år tilbage, lige til Christian II.’s dage, omkring 1515.» S. 135: «(B. 73) MARINA HEITMANN. Datter af Rasmus Heinsen eller Erasmus Heitmann og Ingeborg Frodsen (B. 29). Antagelig født i Slesvig, hvor hun, vel nok som anden hustru, ægtede Johann Kuhlmann, hvis tragiske skæbne her kort skal beskrives. / Han kom 1567 til Gottorp (året før hans svigerforældre blev gift), hvorfra vides ikke, og allerede det følgende år blev han af hertug Adolph (søn af Frederik I. (+ 1533) og yngre halvbroder til Christian III. og hertug Hans den Ældre i Haderslev) ansat ved kancelliet.» S. 136: «En anden af Kuhlmann’s døtre var blevet forlovet med rådsherre hos hertugen dr. jur. Nicolaus Junge, hvem landfogedområdet Dithmarsken var blevet lovet som en slags medgift; ganske vist var dette embede ikke ledigt netop på det tidspunkt, men Kuhlmann og Marina skal i al hemmelighed have udvirket, at forskellige beskyldninger mod den hidtidige landsfoged, Boye Nanne Dencker, blev sat i omløb, og da de kom hertugen for øre, afsatte han fogeden, og lovede dr. Junge embedet. Da den gamle landfoged havde gemnemskuet dette rænkespill, lod han en stor sum penge overbringe til Kuhlmann og sørgede for, at en ung og meget rig slægtning, Niclas Boie, forlovede sig med en anden af Kuhlmann’s døtre, Magdalene, – med det resultat, at Boye Nanne Dencker igen blev forsonet med hertugen og atter blev velset ved hoffet, medens hans anklagere blev pålagt bøder. For nu at stille dr. Junge tilfreds, måtte vicekansleren, dr. jur. Philipp Meurer, der havde Kuhlmann at takke for sin forfremmelse til hoffet i 1596, afstå sit embede til dr. Junge i 1597 og stille sig tilfreds med at overtage præsidentposten i Husum. #NB: Philipp MEURERS sønn, Johann Christoph Meurer (1598-1632), ble i 1640 gift med Marg. Moller (vom Baum), datter av rådssyndicus Vincent MOLLER (1568-1625) og (~ 1604) Elisabeth Beckmann (1586-1657), dtr. av borgermester i Hamburg 1617, Barthold BECKMANN: se https://de.m.wikipedia.org/wiki/Barthold_Beckmann! En annen datter av borgermester BECKMANN, Anna Beckmann (+ 1647), ble altså gift i 1610 med Johann Rodenborg (1574-1640), rådsherre og amtmann i Ritzebüttel! S. 141: «B. 74) ANNA HEITMANN. Datter af Rasmus Heinsen eller Erasmus Heitmann og Ingeborg Frodsen (B. 29). Ægtede 12. september 1591 Hieronymus Friesendorf, der på det tidspunkt var sekretær hos den gamle enkehertuginde Christine i Kiel  1592 og de følgende to år var han amtsskriver på Gottorp, og den 3. december 1606 beediget som retssekretær, toldforvalter og vejer i Husum, hvortil han, fem år efter sin hustrus død, må være flyttet og hvor han antagelig boede indtil sin død. Han blev afskediget i 1613 og fik som efterfølger Joachim Giese [!!], der var gift med Salome Moldenit hvis moder, Anna Froddens (B. 76), var kusine til Anna Heitmann og gift med hertugelig landskriver Asmus Moldenit (se Salome Moldenit (B. 114)). Anna Heitmann døde allerede 1601. … / (B. 75) LUDWIG HEIDTMANN. Søn af Rasmus Heinsen eller Erasmus Heitmann og Ingeborg Frodsen (B. 29). Født i Slesvig ca  1569, medens faderen endnu var kannik ved det derværende domkapitel og rektor ved domskolen, og blev 1588 immatrikuleret ved universitetet i Leipzig, 25. oktober 1589 i Zerbst og 8. janyar 1591 i Wittenberg. Den 17. december blev han ansat i det Tyske Kancelli, hvorfra han atter afgik 15. oktober 1599; han havde da, siden 4. oktober 1596, været på ekspektance på et kanonikat, og blev 1599 domherre i Slesvig og domkirkens bygningsinspektør. / 25. november s.å. ægtede han, i Slesvig, Cecilia Blome, der var født i Ekernførde og døde den 29. september 1604 i Slesvig, hvor hun blev begravet den 3. oktober. Hun var datter af forvalter af Hütten amt (med byerne Frederiksstad og Ekernførde) 1571, Hans Blome (* ca. 1529, + 25-6-1592) og Margaretha Voigt, hvis forældre var Heinrich Voigt og N. N. og som døde den 7. april 1598, 63 år gammel. / Hans Blome var formodentlig en søn af den i Danmarks Adels Årbog 1935, side 18, nævnte Otto Blome [!] (+ mellem 1539 og 1545), der 1500 boede i Ekerførde hvor han 1517 ejede et privilegeret hus (Blomenburg), hyldede 1523 og nævnes i rustningslisten 1530; hans hustru, Dorothea Røllike, beboede som enke nævnte hus og levede endnu 1554 (se også Dan. Mag. Rk. 4. III, 36). / 1575 var Hans Blome herredsfoged i Hütten og 1581 ejer af det adelige gods af samme navn; det havde 1511 tilhørt Sievert von der Wisch, der 1523 byttede det til hertug Friedrich for Grönholt i Svansen.»

••• Hald, Carsten Teilman: «OVERSIGT OVER DE ADELSDIPLOMER der er tildelt borgmester Niels Jacobsens descendenter eller disses ægtefæller», i: Personalhistorisk Tidsskrift, 15. r. 2. bd., 4. h. (1967/68), s. 219-225: se https://www.genealogi.dk/images/pht/1968_4/1968_4.pdf! S. 220 (fete typer ved A.S.): «Af dette ægtepars otte børn har fem haft betydning for tilgangen til den danske adel A—H. / A. / Den ældste datter, Karen Nielsdatter (1599–1675), var første gang gift med kgl. forvalter på Dronningborg Axel Aand, i hvilket ægteskab hun bl a havde datteren Karen, der anden gang blev gift med rådmand Niels Winther i Randers, og deres barnebarn, Kirsten Møller blev gift med Anders Kiærulf til Bjørnholm, Holmgård og Ørndrup (+1734) [~ 2° Marg. Braës!]. Han og hans broder Lauritz Kiærulf til Viffertsholm (+ 1728) [se https://www.geni.com/people/Laurs-Kjærulf-til-Viffertholm/6000000010704370464] blev ved adelspatent af den 11/4•1724 ophøjet i adelsstanden under navnet KIÆRULF. / Anders Kiærulf og Kirsten Møllers barnebarn, Andrea Kirstine Kiærulf (+1806) [datter av kancelliråd Søren Kiærulf {+ 1730} og Johanne Marie Bentzon] er stammoder til slægten Hielmstierne, idet hun 1747 [s. 221:] blev gift med højesteretsassessor, etatsråd Henrik Henriksen (+1780), der den 3/2•1747 fik adelspatent under navnet HIELMSTIERNE [se http://runeberg.org/dbl/7/0466.html]. / Ægteparrets ældste datter, Agnete [Agnethe Maria] Hielmstierne [1752-1838] blev gift [i 1773] med gesandt, kammerherre [og utenriks- og statsminister!] Marcus Gerhard Londeman til Rosendal i Norge [<<se https://nbl.snl.no/Marcus_Rosencrone; – han var barnløs, men hans eldre halvsøster, Maria Margrethe Londemann af Rosencrone {1711-62} {se https://www.geni.com/people/Maria-Margrethe-Londemann-de-Rosencrone/6000000015242835469} {mor: Marie Christine Pedersdatter Wielandtvar i ekteskap med offiseren Christian v. Hoff {1690-1746} blitt mor til Hans Edward v. Hoff {1730-79}, som i ekteskap med Cathrine Koppe fikk sønnen Christian Henrik Hoff senere {1812} baron Hoff-Rosencrone til Rosendal {se https://no.m.wikipedia.org/wiki/Christian_Henrik_Hoff-Rosencrone}, som altså arvet baroniet og i 1. ekteskap {av 3!} ble gift med Dorothea Elisabeth Schow, en datter av kaptein Jørgen v. SCHOW og {~ 1771} Anne Sophie Scheel {1747 Rendsburg-1818}: se genealogi «Scheel (Scheele)» her nedenfor>>], der den 7/7•1773 fik friherrepatent under navnet ROSENCRONE, som han ti år senere ombyttede med et grevepatent af 9/12•1783, efter at være blevet statsminister og geheimeråd.» Her følger et portrett av ministerens frue Agnethe Maria (Agnete Marie) født Hielmstierne (1752-1838) (se https://no.m.wikipedia.org/wiki/Agnete_Marie_Hielmstierne) malt (olje) av Jens Juel på 1770-tallet (Portrætsamlingen på Frederiksborg Slot): #NB 1: Minister Londemann de Rosencrones foreldre var sogneprest og godseier Edward Londemann af Rosencrone (1680-1749) (se http://runeberg.org/dbl/14/0178.html) og 2. hustru (~ 1737) Anne Christine Nyegaard (1711-43), enke etter biskop Marcus Müller (1684-1731): se https://no.m.wikipedia.org/wiki/Marcus_Müller! Fru HOFFS mor var altså sogneprestens ovennevnte 1. hustru (~ 1706) Marie Christine Wielandt (hvis mor igjen var Margrethe Dobbeltsteen). S. 222 (fete typer ved A.S.): «F. / Niels Jacobsens næstældste datter hed Anne Vestenie Nielsdatter (1601–1663). Hun blev i 1621 gift med borgmester Mads Povelsøn Rosenøren [sic; se https://www.geni.com/people/Mads-Poulsen-Til-Tvilumgaard-i-Gern-Herred/6000000001504592622] til Tvilum, Brusggard, Oxholm samt Rugtved (1600-1678), og fra dem nedstammer en række adelsfamilier, idet fire af deres børn har haft betydning for tilgangen til vort lands adel (I—IV). / I. Deres næstældste søn, krigskommissær Peder Madsen Lassen til Bruusgaard (1624–76) og dennes hustru Maren Worm [~ 2° Mathias Numsen til Saltø], datter af professor dr. med. Ole Worm [~ 2° i 1630 Susanna Madsdatter Medelfart: se den genealogiske oversikt «Reimers B 10»!] og [3. hustru] Magdalene Motzfeldt, havde sønnen Oluf Lassen til Bustrup (+1718). … / II Anne Vestenie Nielsdatter og Mads Povelsøn Rosenørns yngste datter, Maren Madsdatter Rosenørn (+1723) blev i 1667 gift med Jens Poulsen til Søbygaard (+1687) og af deres børn blev tre sønner Nils (A), Mathias (B) og Jochum adlet den 11/2•1718 under navnet POULSON. / / B. Niels Poulson’s medadlede broder, Mathias Poulsons ældste datter Marie Kristine (+1736) blev i 1720 gift med Christian Fischer til Allinggaard (+1774), for hvem der den 27/10•1719 blev udstedt adelsbrev under navnet FISCHER.» #NB 2: Se https://finnholbek.dk/getperson.php?personID=I37284&tree=2. Christian Fischer var altså en sønn av Daniel Thomsen FISCHER (og 1. hustru Else de Linde), en sønn av Thomas Clemensen Fischer (1583 Königsberg-etter 1644 Skanderborg): se FISCHER-genealogi her nedenfor i litteraturlisten til genealogi «Lasson» – men se først genealogi «Krag» under Jytte Krag (1663-93) (<<som nemlig ble gift med major Andreas Borneck [1651 Anhalt-Zerbst-1717], enkemann etter Johanne Christine FISCHER [+ ca. 1686], en datter av Mathias Thomsen Fischer [ca. 1638-91], som var en bror av ovennevnte Daniel Fischer>>), hvor det finnes utdypende Fischer-genealogi, som den under genealogi «Lasson» berørte Fischer-genealogi bør sees i lys av! S. 224 (fete typer ved A.S.): «G. / Kun et enkelt af borgmester Niels Jacobsens børn kom til at bære hans navn, nemlig sønnen Jacob Nielsen til Ristrup (1604–1664), der i sin ungdom havde studeret ved Padua Universitet [!], og siden hen gjort sig bemærket under Københavns Belejring i 1659. Han blev gift med Kathrine von Andersen af den gamle sønderjyske Klægsbølleslægt. Deres søn Hans Jacobsen VON LOSSOW — opkaldt efter moderens ungdoms forlovede — blev med sin tilkommende hustru Kirstine Marie Broberg og to søstre: Maren (+1697), der var gift med amtmand Christian Kruse til Hjermeslevgaard (+1699) [!], og Anne Helwig (+1720), der 3. gang blev gift med Otto Holstein, ved patent af den 21/1•1681 optaget i adelsstanden. Slægten uddøde i 1702 med primaten.» Se https://finnholbek.dk/getperson.php?personID=I41426&tree=2.

••• Hector, Kurt und Wolfgang Prange (Bearbeitet von): «Herrschaft Breitenburg 1256 — 1598», i: Schleswig-Holsteinische Regesten und Urkunden, Band 9 (1988 Karl Wachholtz Verlag Neumünster). S. 100 (fete typer ved A.S.): «1537 Mai 29 [#] 219 / Everdt Hughe, Bürger zu Hamburg, und Anna, Witwe des Johann Hughen, Ratmanns daselbst, verkaufen Franciskus Pogwisch, Herrn Wulf Pogwisch des Älteren Sohn, einen von seinem verstorbenen Vater erhaltener besiegelten Brief über das Dorf Erfrade für eine vereinbarte Summe. Siegler: Aussteller. – dinxstedes na trinitatis. / Ausf., Perg.; zwei Siegel anhängend; LAS Urk. 127. 11 Nr. 3.» S. 169 (fete typer ved A.S.): # 335: «1556 Januar 6 / Hinrich Kylemann zu Itzehoe verkauft Johann Rantzau, Ritter, minen orth holtes, de in Ottenbutteler holte gelegen, geheten im Arnshagen, welcher gelegen is bi des erbarn Hinrich Rantzauwen hern Johanssones holte int osten und Michael Martinß tho Edendorpe sinem holte int westen, …» // # 336 (fete typer ved A.S.): «1556 Januar 25 Hamburg / Marcus Brandt, Bürger zu Hamburg, verkauft den Brüdern Marcus und Peter Garp, seines verstorbenen Vaters Schwestersöhnen [!!] zu Itzehoe, zehn kurze Stücke Ackers belegen über dem Acker, der dem König zukommt …» S. 189 (fete typer ved A.S.): # 385: «1560 Mai 15 / Ehevertrag zwischen Pawel Garpe Peters Sohn und der Jungfrau [!] Heidelwich [kalt Heilwig Rameln i reg.] Ramelen [<<!! montro en eldre søster av Henrik Ramel {o. 1550-1610} {!?}, som var student i Padua i 1568 og senere ble kansler hos hertug Johan Frederik av Pommern, men i 1581 ble innkalt av kong Fr. II som tysk kansler og 1583 ble forlent med Fovslet osv.: se https://da.m.wikipedia.org/wiki/Henrik_Ramel_(død_1610); se dessuten https://www.adelsvapen.com/genealogi/Ramel_nr_24, hvor hans mor, Margrethe v. Massow, identifiseres med kjente foreldre {i motsetning de mere sparsomme opplysninger i Danmarks Adels Aarbog 1925, artikkelen «Ramel», s. 495, hvor moren kun benevnes «Margrethe v. Massow» punktum}, nemlig som en datter av Tomas Rüdigersson v. Massow og Adelheid Klyffer; se forøvrig https://www.deutsche-biographie.de/gnd139788832.html#ndbcontent; og se dessuten her nedenfor i litteraturlisten til genealogi «Scheel (Scheele)» under Lund:1893, hvor talen er om den unge kong Christian IV og hans bror Ulrich (Ulrik): «først og fremmest søgte de et Grundlag for enig Løsning af Tvisten om Hertugdømmerne. Kongen gjorde et Tilbud i saa Henseende, Henrik Rammel toges med paa Raad {!!}, og man synes foreløbigt at være enedes om den Løsning, der ogsaa blev den endelige: at Hertug Ulrik skulde som sin Part have Bispedømmet Slesvig eller, som det ogsaa kaldtes: Amtet Schwabstedt»>>], geschlossen durch den Statthalter Heinrich Rantzau, Klaus Rantzau Amtmann zu Krempe und Steinburg [<<= Claus Rantzau gt. SCHEELE {= «der Schele Claus Rantzow», som 1560 var amtmann på Cismar: jfr. Joachim Schele, 1562 sogneprest til Petersdorf på Femern, som var underlagt nettopp amtmannen på Cismar}, 1522 imm. Rostock, 1549 prost, 1555/71 amtmann til Steinburg, 1561 kgl. råd og antmann til Krempe, 1564 panteherre til Møgeltønder {tysk: Mögeltondern} {1506 Itzehoe-kort før 12. mars 1571}, sønn av Henneke {1511 Heinrich} RANTZAU til Neverstorf og Margarete HEESTEN!!>>], Hans Rotman, Peter Garpe den Älteren und Peter Garpe Peter Sohn. [Mellomrom på 5 bokstavers lengde.] Heinrich Rantzau verspricht Paul Garpe die Heilwig Rameln mit 1000 ml Brautschatz, die er in die vier Wochen nach dem Beilager empfangen soll, mit Kleidern, Kleinodien, Kisten und Kistenware, dazu zu der vom Brautigam zu haltenden Kost zu Hilfe einen Ochsen, zwei Schweine, sechs Schafe, vier Tonnen Roggen und Wildbret nach gelegenheit. Dagegen hat Peter Garp der Ältere seinem Sohn Paul zu Brautschatz 600 m zugesagt; … Wenn Clawes Garp de olde und seine Frau Grete verstorben sind und die Bude bi dem markede frei wird, wollen die Alten die Wahl haben, ob [s. 190:] sie unten wohnen oder in diese Bode ziehen wollen. … Bürgen wegen des Bräutigams: Peter Garp der Ältere als Vater, Peter Garp Peters Sohn der Jüngere; wegen Heilwig Rameln: Klaus Rantzau Amtmann und Hans Rotman. …» #NB 1: C. J  Pape skriver i sin artikkel «Familien von Hatten fra Holsten» (se forøvrig korreksjoner til denne artikkel av Pape selv i genealogi «Burenius» under Pape:1971), s. 152f (fete typer ved A.S.; – det vil i det følgende forekomme overlappinger av sitater med sitatene under nettopp Pape:1971, dog noe forskjellig vinklet og utdypet; og fordi Garp-genealogien er så viktig for å kunne forstå den v. LØWENCRONSKE genealogi best mulig, bes leseren om å takle overlappingen med dette  in mente): «I. SLÆGTLED I HOLSTEN / Christian v. Hatten (den gamle) + 1630, husfoged i Segeberg: / Det vides ikke, hvem der er Christian v. Hattens forældre, og hans fødested og fødselsår er ligeledes ubekendt. Den første sikre efterretning om ham fremgår af et kongebrev af 14/11•1585 «Sub dato Cronenburg», hvorved Fr. II overlader han et hus nær byen Segeberg mod en årlig afgift på 3 mk. — Dette er sikkert sket omtrent samtidig med, at han overtager embedet som husfoged efter svigerfaderens død, og man kan derfor regne med, at Christian v. Hatten på dette tidspunkt har været mindst 25 år og altså er født før 1560. / I sidste halvdel af 1500-tallet var Heinrich Rantzau til Breitenburg (+ 1599) den danske konges statholder i Holsten og amtmand over Segeberg amt. Byen Segeberg hørte direkte under amtmanden ligesom det ved reformationen sækulariserede klostergods, der dog udgjorde et særskilt distrikt som krongods. Rantzau havde af kronen forpagtet kalkværket og klostergodset, men ved hans død kom begge dele direkte ind under kronen, dvs. amtet, og kalkværket blev drevet under ledelse af en kalkfoged. Det er uden tvivl Rantzau, der har anbefalet Chr. v. Hatten til kongen, for i tiden 1586–1600 ses han nævnt i regnskaberne på Breitenburg som skriver, og efter al sandsynlighed har han tjent i længere tid som sådan, inden han fik det kgl. embede. : Chr. v. Hattens hustru hed Anna. Hun var datter af Paul Garp, husfoged i Segeberg, og Heilwig, hvis familienavn ikke er bekendt [!], men både hun og og Paul Garp var af velhavende familie. Garp’erne nævnes [s. 153:] som rådmænd og borgmestre i Wilster og Itzehoe og 1589 solgte Heilwig Garp som enke et stykke land ved Itzehoe med samtykke fra hendes morbrødre, hvoriblandt Markus Brandt fra Hamburg. Salgsbrevet er forsynet med hendes ægtemands segl: En sparre, hvorover to roser og forneden én rose, samt initialerne P G..» #NB 2: En datter av ovennevnte Claus RANTZAU kalt SCHE(E)LE var Anna Rantzau, som ble gift med Detlev v. Reventlow til Rixdorf (+ 1604) (~ 2° med Anna Wolfsdatter Pogwisch av Doberstorf), hvis sønn av 1. ekteskap, Jaspar Reventlow til Rixdorf, ble gift med Ida Paulsdatter Rantzau av Bothkamp (etterkommere), og hvis datter – også av 1. ekteskap, Magdalena v. Reventlow (+ 1602), ble gift med Christoph v. Buchwaldt til Gram, hvis sønnesønns sønn, Frederik v. Buchwald til Gudumlund (1673-1740) (mor: Anna Wolfsdatter v. der Wisch til Lundsgård), ble gift i 1707 med Anne Rosenlund til Dybvad (1687-1771), hvis datter Anna v. Buchwald (1610-87) ble gift i 1739 med Peder Enevold Braës til Kokkedal (mor: Ingeborg Cathrine Lugge): se genealogi «Spend»; og hvis sønnesønn Frederik v. Buchwald til Gudumlund (mor: Idalia Ilsabe Ludvigsdatter v. Bassewitz) ble gift i 1779 med Margaretha Dorothea v. Rømeling (mor: Edele Dorothea de Scheel): se genealogi «Scheel (Scheele)». #NB 3: Lettere avsindig heter det i Danmarks Adels Aarbogs artikkel «Rantzau» av 1930, s. 70: «C l a u s  (kaldet  S c h e e l e  til Adskillelse fra den Lille eller Tyke Claus fra Quarnbek», som om dette kallenavn var slik forstått i samtiden! Jeg må dessverre si, for min egen del, at jeg tviler sterkt på, at det finnes noe kildebelegg fra Rantzaus egen tid, som forklarer kallenavnet på denne merkelige måten, at Claus ikke måtte forveksles med en tykk navnebror fra Quarnbek. Jeg tror en mere normal forklaring må være, at Claus Rantzau hadde en mor – evt. mormor – av slekten ScheleNå sies det imidlertid videre, at Claus var en sønn av Henneke (Henrik) RANTZAU og Margrethe HEESTEN, så moren kan ikke ha vært en Schele; – men moren var atter en datter av Sigfrid Hest, som 1444 beseglet til vitterlighet med Hans og Benedict von Ahlefeldt, og Drude NN, hvorfor det kunne være nærliggende å anta, at denne Drude var av slekten Schele!? Men dette uavklarte spørsmål får inntil videre være ubesvart. Mere sikkert er det å omtale Claus Rantzau kalt Scheeles hustru, Magdalene Povlsdatter Rantzau av Hohenfelde til Doberstorf, enke etter Volf Pogwisch til Doberstorf. Hun var en kusine av Anna Caisdatter v. Rantzau, som var gift med Clement v. der Wisch til Hanerau: se her ovenfor under Bobé:1897-1912, det 3. og 4. NB! S. 252: # 528 (fete typer ved A.S.): «1566 Dezember 15 Breitenberg / Kaufvertrag: Reimer Kreie, Johann Harder und Peter Schele [!] verkaufen Heinrich Rantzau eine Windmühle zu Averfleth für 750 ml. Bezahlung und Übergabe mit aller Gerätschaft und allen Urkunden soll auf Mariae Lichtmeß (1657 Febr. 2) stattfinden. Zeugen: Pawel Kreie, Kirchspielvogt zu St. Margarethen, und Jakob Schagk, Vogt zu Brokdorf. Zerter. — den sontagk nach Lucie / A. Ausf.; mit Vermerk über Zahlung und Übergabe am 15. Februar 1567; AGA, IV A 19 b Nr. 1. / B. Abschrift (17.Jh); FA, A 43,6.» S. 257 (fete typer ved A.S.): # 538: «1567 Januar 31 Lübeck / Vor dem Dekan Andreas Angerstein [se https://de.m.wikipedia.org/wiki/Andreas_Angerstein], dem Senior Johann Holthusen und dem ganzen Domkapitel zu Lübeck bevollmächtigt der Lübecker Domherr Jacob Beckemann als Prokurator des Jungen (adolescentis) Gert Rantzau [se http://denstoredanske.dk/Dansk_Biografisk_Leksikon/Samfund,_jura_og_politik/Myndigheder_og_politisk_styre/Statholder/Gert_Rantzau] Heinrichs Sohn, Dompropsten zu Hamburg, da er selbst für diesen als Hamburger Propsten an der in Bremen nach dem Tode des Erzbischofs Georg, Herzogs zu Braunschweig-Lüneburg, nötig gewordenen und auf Reminiscere (Febr. 23) angesetzten Neuwahl des Erzbischofs nicht teilnehmen kann, den Dekan der Bremer Kirche Dr. Joachim Hinck [<<se https://books.google.no/books?id=Cfnx7iTjtV8C&pg=PT135&lpg=PT135&dq=Dr.+Joachim+Hinck&source=bl&ots=EYrn2jo1r8&sig=ACfU3U0Oe8e8YJUbLCm_LoFQERFQPA2kMg&hl=no&sa=X&ved=2ahUKEwib0-7O-oDpAhUstYsKHSmMBqwQ6AEwBXoECAgQAQ#v=onepage&q=Dr.%20Joachim%20Hinck&f=false; – den spesielt interesserte leser kan dessuten se hans originale brev til kong Frederik II avfotografert her {ikke gjemmomsett av A.S.}: https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=19852313#260900,48785231, skjønt viktig for den historiske forskning er den oppvurdering av kong Fr. II.s betydning som en kløktig handlende regent, som først er kommet offentligheten for øre i de senere år, fint og konsist begrunnet av Karl-Erik Frandsen i denne korte bokanmeldelse av Poul Grinder-Hansens biografi over den ordblinde kongen av 2013: «Frederik 2. Danmarks renæssancekonge»: https://tidsskrift.dk/historisktidsskrift/article/view/56665/76866>>] zur Stimmabgabe für Gert Rantzau. In domo decanatus locoque capitulari. Zeugen: Peter Hake und Hieronymus Rausch, Laien Schweriner und Speyerer Diözese. / Ausf., Perg.; Notariatsinstrument des Caspar Schrader, Hildesheimer Diözese; FA, D 6.» Se https://no.m.wikipedia.org/wiki/Frederik_II_av_Danmark_og_Norge! – Portrett av Fr. II (olje på lerret; høyde 220 cm; bredde 111 cm) malt i 1581 av Hans Knieper, som nå finnes på Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg Slot, Hillerød (nord for København [se https://en.wikipedia.org/wiki/Hillerød]), etterfulgt av Melchior Lorcks portrett (gravering) av kongen fra 1582:

S.298 (fete typer ved A.S.): # 626: «1572 August 26 / Dr. iur utr. Michael Rheder, Dekan [<<= Michael RHEDER {+ 28. okt. 1585}, J.U.D., «Decan des Domcapitels und Syndicus der Stadt» Hamburg ifølge F. Georg Buek: «Genealogische und Biograpische Notizen über die seit der Reformation verstorbenen hamburgischen Bürgermeister» (Hbg. 1840), s. 26 {se https://books.google.no/books?id=zWcAAAAAcAAJ&pg=PA26&lpg=PA26&dq=12.+mathias+rheder.&source=bl&ots=mHYztj3h5y&sig=ACfU3U3wkIkGK5yhhFo2BxWNXKcO37zcOQ&hl=no&sa=X&ved=2ahUKEwiBlOr4vvvoAhWBxMQBHcyQAIEQ6AEwA3oECAcQAQ#v=onepage&q=12.%20mathias%20rheder.&f=false; #NB 1: merk at 1. avsnitt i dette kapittel «12. Matthias Rheder» er feil, senere korrigert av Buek selv (i F. Georg Buek: «Die Hamburgischen Oberalten» av 1857, s.27f), slik at genealogien begynner med «1 M i c h a e l  wurde 1505 Ratsherr, als solcher Hauptmann zu Bergedorf, und starb 1522, verheirathet mit Barbara von der Fecht[e]»}, sønn av Cord Rheder {1512-75} {mor: Barbara von der Fechte} og Catharina Wetken  {+ 1575} {datter av borgermester Johann WETKEN og Margaretha von Spreckelsen, datter av borgermester Johann v. SPRECKELSEN: se https://de.m.wikipedia.org/wiki/Johann_Wetken!} og gift med Anna Wichmann, datter av senator Hinrich WICHMANN og Gertrud Meyer; #NB 2: ovennevnte Barbara von der Fechte ble også mor til datteren, den såkalte Engel «Redem» {+ 1579}, som ble gift i 1525 med Johann SCHELE i Lüneburg {+ 1552}, 1517 «Sülfmeister» {se https://en.m.wikipedia.org/wiki/Lüneburg_Saltworks} og i 1522 «Barmeister», hvis 2 døtre Schele ~ 2 x Drachstedt: se genealogi «Schele i Lüneburg»!!>>] , und das ganze Domkapitel zu Hamburg übertragen das Patronatsrecht der kleinen Präbende zu Hamburg, das in der Fundation von 1489 Okt. 10 (Nr. 90) dem Stifter Hinrich Rantzau und seinen Erben auf 150 Jahre zugestanden war und dann an das Domkapitel fallen sollte, auf Bitten Heinrich Rantzaus, vertreten durch den Notar Detlev Wolders aus Hamburg, in Erwartung seiner guten Dienste bei König Friedrich II. und den Herzögen Johann und Adolf, und da er die Güter der Präbende um 200 ml vermehrt har, auf ewige Zeiten auf Heinrich Rantzau und seine männliche Erben und weiter auf den Ältesten der Familie Rantzau überhaupt, der Heinrich Rantzau am nächsten ist. Zeugen: Matthias Rheders [<<som antagelig = den borgermester Matthias Rheder, som Buek skriver om som den 12. borgermester i sin bok, og om hvem han vet å fortelle på s. 28 {fete typer ved A.S.}: ‘Im Jahre 1571 {!} auf Petri legte RhederAltershalber sein Amt nieder; am 7. April 1578 hatte er das Unglück, daß sein Haus in der Deichstraße abbranbte; im November 1579 starb er’>>] und Hinrich Rattbrock. Großes Siegel des Kapitels. / Zwei Abschriften (17.Jh) aus Abschrift des Notars Johannes Faust [!!] aus Notariatsinstrument des Bartholomäus Justus, Klerikers Meißner Diözese, Schreibers des Kapitels; FA, A 26,8.» S. 323 (fete typer ved A.S.): # 691: «1577 Juli 6 Hamburg / Dr. jur. Michael Rheder, Dekan der Domkirche zu Hamburg und iudex ordinarius, bekundet, daß er vor den Domherren Johann Schlüter [se https://kirchengemeindelexikon.de/einzelgemeinde/borstel/], senior residens, Johann Eckleff [se https://www.geni.com/people/Johannes-Eckleff-I-Domherr/6000000018184243138], Kantor und Salinator, Michael Molner, Strukturar, Hinrich a Fossa, Johann Moller und Dr. Adam Tratziger [se https://de.m.wikipedia.org/wiki/Adam_Tratziger], Kanzler Herzog Adolfs von Holstein, den Gerhard Rantzau, Sohn Pauls, des Rates Herzogs Adolfs von Holstein, auf seinen Antrag in den Besitz der großen Präbende und Kanonikat mit der Kanonikalkurie, die vorher Johannes Utio besaß und die jetzt frei ist, nach Ablegung des Eides eingewiesen hat. Zeugen: Wilhelm Düken und Hermann von Öesten. Siegel des Kapitels. / Abschrift des Sekretärs Johan tho Westen, Lizentiat, namens des Kapitels, 1688, aus einer alten hin und wieder corrigirten copey des documentum possessionis; FA, A 28, 1.» S. 328 (fete typer ved A.S.); # 709: «1578 September 14 Gottorf / Relation Hinrich von Ahlefeldt [se http://ribewiki.dk/da/Tønder_Amt] zu Satrupholm [se https://de.m.wikipedia.org/wiki/Satrupholm] und Gerhard Stedings zu Bramstedt [<<se #1) http://www.alt-bramstedt.de/diverse-gerhard-steding og #2) http://www.alt-bramstedt.de/die-besitzer-des-bramstedter-gutes-schlosses!!>>] über ihre Verrichtungen am kaiserlichen Hof wegen der Lehnsempfängnis für König Friedrich II. und die Herzöge Johann den Älteren und Adolf, mit Abschriften: / [osv.!]» S. 480-487 (fete typer ved A.S.): # 1061: «1597 Februar 3-5 / Vermögensverzeichnis von Heinrich und Frau Christine Rantzau / …» S. 484: «Meinen jungen Henning Grabouwen [!], Johan von Kampen [!] und meinem schreibern Johanni Schelen [!] gebe ich idern 20 tlr, weil sie des nachtes bey mich wachen mußen, strachs nach meinem todte, ohne was ich ihnen im testament vermachett, sein 60 tlr.» S. 486f: «Ditt will ick mitt wolbedachtem mode und vorweten gesettet und verordnett hebben. Datum tho Segeberg, den 5ten februarii anno etc. 1597. / (a Hinrich Rantzow / Godt helffe vordan und geve sine gnade a). / Augzeichnung, in Heftform, 21 Seiten, mit Unterschrift; [s. 487:] beilieliegend Abschrift, in Heftform, 16 Seiten, gefertigt (alsbald) nach Heinrich Rantzaus Tod und beglaubigt durch die Notare Rudolf Faust [!!], Johannes Schele [!] und Hermann Wolmar; FA, C 56. Vgl. die Vermögensverzeichnisse von 1568-1574 (Nr. 565). a-a) eigenhändig.» Her på dette sted, hvor notarene Rudolf Faust og Johannes Schele nevnes i samme åndedrett i et av Heinrich von RANTZAU til Breitenburgs bokstavelig talt siste åndedrett, er det på sin plass å gjengi kort noe av det som fremkom her ovenfor i Forordets NB B (rammet inn av et par plusstegn + istedenfor anførselstegn [og hér med mindre av teksten satt med fete typer]): +Men tilbake til Lengerke-stamtavlen: En eldre bror av ovennevnte Jobst v. LENGERKE var (fete typer ved A.S.): «1. Johannes [Lengerke], * 12.3.1605, † Kiel 25.1.1681, # 13.2., Epitaph in der Nikolaikirche in Kiel, Schule in Osnabrück, imm. Rostock 1624/1625, Dr. jur., Vicar am Dom in Hamburg 1629, Landgerichtsadvokat in Kiel (1636), Bürger in Kiel 1637,5 [dvs. note 5] Bürgerworthalter 12.3.1644, Mitglied im 16-Männer-Kollegium 1645. Während des schwedischen Krieges war er 16 Tage im Schloß in Arrest 1645, nach Freilassung Flucht nach Hamburg. Ratsherr 27.2.1648. Im 2. schwed. Krieg Flucht nach Lübeck 1658. Bürgermeister in Kiel 6.2.1664. Nachlass im Stadtarchiv Kiel.
oo 1. HL 9.6.1634 Christina Getrud [skal antagelig være: Gertrud!] Schröder, † Kiel 1.10.1634, # HL 5.10., † Hamburg 5.10.1634. – T.v. Gebhard Schröder, Domherr in Lübeck, u. Margarethe Hovy.
oo 2. Kiel 5.10.1636 Lucia Faust, † 25.4.1663. – T.v. Rudolph Faust, Landgerichtsnotar in Kiel. Keine Kinder.» Her reiser det seg et svært interessant spørsmål: Om denne Rudolph FAUST kan ha vært faren til (eller en nær slektning av) den Commissarius Rudolph Faust (1641-86) [<<se http://www.thebrinchs.dk/anetavle/ulla/63.htm; – denne R. FAUST, senere borgermester i Kolding, hadde også en datter, som het Marie LUCIE Faust>>], som den 6. juli 1670 sto fadder for Abel Cathrine SCHEEL (1670-1754) sammen med H. Rantzau og ob.ltn.Ulrich Sandberg!? Se genealogi «Scheel (Scheele)» her nedenfor. (Sannsynligheten for, at det kan ha vært en slektsmessig sammenheng her, reduseres ikke akkurat av, at det var Joachim GIESE, som holdt likpredikenen for Johannes Lengerke i Kiel i 1681, slik det fremgår av Lengerke-stamtavlens note 6! Se https://www.geni.com/people/Joachim-Giese/6000000020930790593; se også den genealogiske oversikt «Reimers B 9», hvor jeg beklageligvis ikke har markert tydelig, at Elisabeth Hane [~ 1658 Joachim Giese], vel må ha vært et barnebarn av Balthasar Hane og Anna Marcusdatter Lüschow, noe som dog fremgår klokkeklart av den henvisning «JFR. KOMMENTAR TIL B3», som tross alt finnes tilknyttet nettopp Elis. HANE på det samme sted.)+ #NB: Se her nedenfor i genealogi «Scheel (Scheele)», selve stamtavlen, under Abel Cathrine Scheel (1670-1754) om den senere borgermester i Kolding, Rudolph Faust, som sto fadder for Abel Cathrine Scheel den 6. juli 1670! (Fortsettes.) S. 508: # 1128 (fete typer ved A.S.:) «1531 Januar 6 Gottorf / König Friedrich (I.) verleith dem Joachim Brandt das geistliche Lehen an St. Georgen Altar in der Kirchspielkirche vor Itzehoe, das ihm sein Mutterbruder [!] Carsten Grip mit des Königs als des Patrons Genehmigung resigniert und überlassen hat. Signet. — am dage [s. 509] trium regum. / Abschrift (16.Jh); AGA, I B 4 Nr. 7.»

••• Hein, Alfred W.: «Genealogie und Stadtgeschichte Lüneburger Bürgerfamilien vom 15. bis 18. Jahrhundert TEIL I» (Hannover 1990) og TEIL (del) II (Hannover 1993) (alle fete typer i det følgende er ved A.S.). Del I, s. 15: «Inhalt / Klarstellung der Zusammengehörigkeit der beiden bisher getrennt geführten Patrizierfamilien Kruse, S. 16-27.» S. 117f: «V 1 Dirich (2) Kruse / ~ Geske von Vogedes (Vagedes) / Kinder / 1. Caspar Crusius / als Caspar Crusius 1582 Lic. jur. (Hamburger Schriftsteller Lexikon Bd. I, 611) / ~ Felicitas Walter 1599 Okt 19 (S. Joh.; sel D. Walter T.) Hans Walter (Walther) wurde in Lbg nachweisbar 1569 ff. Münzmeister daselbst 1580-1599 — Polde (II) III c 2. II. [S. 118:] -> v. Hagen (I) IV a 1 V. II. (v. Witzendorff 27) / 2. Dirick (3) Kruse / (Slechtbok 43) (vgl StT C)» Del II, s. 81f: «IV a Franciscus Witting / ~ Cecilia Wichtenbeck / Kinder / 1. Catharina Witting / Sie erhält 1550 Mo n Corporis Christi ihr Abteilungsgeld aus dem väterlichen Haus, das der Sülfmeister Johan Scheele mit einer Hypothek belastet hat (AB 96 (2) fol 289) / ~ M. Simon Bruno (Brauns) / * Breslau, P an S Mich in Lbg (1. Ofarrst. 1549-1570), gleichzeitig seit 1561 lübeckischer und, seit 1566, verdenscher Sup, Vikar am S Dorotheen-Altar der ‘Lütken Kluft’ zu S. Mich., + 1570 Juni 25 in Lüne (Phil. Meyer II, 106) / ~ II. Emerentia N. N. / ~ III. Elisabeth N. N. / ~ IV Anna Brunswicks / + 1565 Sept. 24 peste / ~ V. Catharina Polde / T. des Barthold Polde u. der Margarete Elebeck -> Polde (II) V b 3. / ~ II. Hans Walter (Walther) 1583 Nov 4 Wardein in Lüneburg 1569 f., Münzmeister das. 1580-1599 / ~ II. Christine Münster / Ehevertrag 1586 Nov 4 (AB 1261 April 19) -> Polde (II) III c 2. II. II., T des Josephus M., Dr jur, Syndicus des Domkapitels in Hbg, u. der Agnete von Dithmers [datter av Vicco DITHMERS og Anna von Töbing, datter av Hans v. TÖBING {1434-1496}, 1489 Sülfmeister, og {~ 1476} Ilsabe Schele {1449-1530}, datter av Johann SCHELE {+1481], 1450 Sülfmeister, 1456 rådsherre i Lüneburg, som takket av i 1478 {~ 2° i 1450 med Anna von Urden, hvis søster Tibbeke v. Urden ~ 1449 Hans v. Witzendorff} og 1. hustru {~ 1448} Wobbeke von Bardowick, dtr. av Heinrich v. BARDOWICK og Beata von Stöterogge ifølge diverse steder i v. Witzendorff:1952!] (v. Witzendorff, 27) / Hans Walter, Albert Ditmers, Jürgen Döring, Sülfm. u. Heinrich Kalms bek., daß sie, als Curatoren des H. [s. 82:] Joseph Münster sel Haus u. Güter, der Appolonia, des Josephi Münster nachgel. Tochter, 300 M wegen ihrer zugesagten Mitgift schuldig sind; 1669 Mai 4 haben M. Henrici Müggen weil. Pastoren Erben durch ihren Schwager, Johannes Walter, OG Prokurator, angezeigt, daß Johan Seger das Haus nachgehend an sich gebracht u. dasselbe 1616 an ihren Erblasser, H.M. Müggen, verkauft hat, der dann dies Kap. tilgte 1586 Nov 19 (AB 1261)». #NB: Jfr. Kruse/Schele-genealogi ovenfor – før artikkelen «Christian Kruse» begynner – under INNLEDNING, det 6. NB (like over portrettet av Johann Adler Salvius)! (Fortsettes.) – Noen genealogiske oversikter «Vibeke Kruse» (flere kommer til etterhvert); m.h.t. den øverste «Schele i Hamburg»-oversikten, som er laget av Christian Fr. Scheel, og som i hovedsak er basert på Bueks to bøker, er den håndskrevne v. Erffa-hypotesen ved undertegnede (A.S.) blitt kuttet noe helt til høyre, hvor det skal stå mere tydelig: Agnes v. Farnrode (+ e. 1532), d. a. Dietrich v. FARNRODE og NN v. Kutzleben (men ny – og klarere – skanning kommer snart; når endelig alle de oversikter, som vil bli plassert hér, er ferdige, vil de også kunne sees i vedlagte pdf-filer, hvor oversiktene er helt tydelige):

           

#NB: Lenke til de genealogiske oversikter«Rosenberg» og «Reimers» i albumet «Maktens Genealogi»nettsiden axelscheel.net, finnes her: https://axelscheel.net/#collection/38543 (etter omleggingen til One.Photo er det dessverre blitt umulig å lese på mobiltelefonen den til hvér oversikt medfølgende tekst; kun på pc er teksten å finne nå, nemlig ved å klikke på de tre prikker/«informasjon» tilknyttet hver enkelt oversikt. Men hele denne «Hovedsiden» er nå, som nevnt, mest å betrakte som en slags lagerside, som forøvrig vil bli sterkt forminsket/redusert for tekst og illustrasjoner etter hvert).

Da det er kommet presiserende opplysninger om Garleff V Langenbeck, som i 1530 (!) ble gift med Anna SCHRÖDER, hvis sønn var Garleff (Garlev) VI LANGENBECK (1535/38-1592), kan det med fordel vises til følgende nettside: se https://www.geni.com/people/Garleff-VI-Langenbeck/6000000088633682862, som leder videre til, at Garleff VI LANGENBECKS bror, Johann Langenbeck (1550-1618), i ekteskap med Cecilie Berenstede ble far til Garleff VIII Langenbeck (1597-1662), senator i Hbg., som ble gift med Elisabeth Pump, en datter av Hinrich PUMPE og Margaretha Hagen. Av deres barn ble Margaretha Langenbeck gift med Hieronymus Sillem (1648-1710): se https://de.m.wikipedia.org/wiki/Hieronymus_Sillem_(Ratsherr), en artikkel med klargjørende lenker, ikke minst til Bueks to grunnleggende bøker om Hamburgs byrådsmedlemmer. – I sin helhet gjengis forøvrig her – i forbindelse med den i Vibeke Kruse-oversikten oppførte Felicitas Walter – to NB’er 5 og 6 fra litteraturlisten til genealogi «Scheel (Scheele)» her nedenfor under Dalgård:2005 (her satt melllom to plusstegn istedenfor anførselstegn):   +#NB 5: Se også stamtavlen under Magdalene Scheel (ca. 1665 Kbh.-1733 Gislev), som ant. i begynnelsen av 1692 ble gift med Rasmus RASMUSSENS sønn Hans Rasmussen (+ 30. des. 1712), som etter farens død i 1707 ble ny kanselliforvalter samme år. Bemerk også den andre sønnen, Søren (Severin) Rasmussen (se http://runeberg.org/dbl/13/0518.html), som i 1683 ble gift med Sophie Amalie Tuxen (1658 Hørsholm-1730), hvis mor, Christiane Joostens, den senere kong Christian V’s amme, da hun ble gift med ridefogd Lorentz Tuxen var enke etter dronning Sophie Amalies kammertjener, Claus Kröger (1620-54), som døde under pesten i 1654. (Se  http://www.tuxen.info/tuxen/ridefoged_lorenz_tuxens_efterslaegt.htm.) Montro denne KRÖGER kan ha vært en slektning av ovennevnte Leonhard Metzners mor, Anna CRÖGER (CRÜGER) (+ 1644)? Hun var en datter av (ifølge noe usikre eller divergerende data hentet fra nettet, men se inntil videre under Anna CRÜGER hér: https://gw.geneanet.org/patricegeille?lang=en&m=P&v=annaHinrich Krüger (Krueger) (1508 Briesen ved Eutin, Schleswig-Holstein-) og (~ ca. 1533) Anna Ditmers (Dithmer) (ca. 1512-) og ble mor til den senere kansler i ekteskap med Andreas Metzner (+ 1596), som i 1593 – sammen med Matz PULS: se genealogi «Spend»! – ble enkedronning Sophies myntmester i Haderslev (se http://www.danskmoent.dk/metzner.htm ), og i 1571 fødte hun altså Leonhard. Mannen, Andreas Metzner, var fra 1593 ikke lenger ved Mynten i Haderslev, men fra dette år til sin død i 96 i den nyåpnete Mynt i Sct. Clare Kloster i Kbh. (etterfulgt av Gert van Campen). Som enke giftet Anna Crüger (Cröger) seg 2. gang med Herman Wöest (+ 1642). – Andreas Metzner hadde 1562 blitt myntmester i Lüneburg og fra 1572 også i Hamburg, «hvor han 1574 var begyndt at mønte Guldportugaløsere [se http://agora.sub.uni-hamburg.de/subhh/cntmng?type=pdf&did=c1:26469]. Dette fandt Kredsdagen, der traadte sammen i Lüneburg i Ugen Qtiasmiodogeniti [sic; skal være: Quasimodogeniti] 1574, utilsledelig [sic; skal være: utilstedelig]…Enden paa det blev, at Metzner blev afskediget fra Møntmesterbestillingen i Hamburg; derefter var han Møntmester i Buxtehude hos Ærkebisp Henrik af Bremen 1583-84, senere i Estebrügge, men kom atter i Strid mer Kredsraaderne.» (Julius Wilcke: «Møntvæsenet under Christian IV og Frederik III 1625-1670», under overskriften «3. Ungarsk Gylden fra Haderslev»: se http://www.danskmoent.dk/wilcke/w2ref.htm.) Wilcke fortsetter samme sted (fete typer ved A.S.): «Den 26. Juni 1592 fik Hamburg en Skrivelse fra de kredsudskrivende Fyrster Joachim Friedrich, Administrator af Ærkestiftet Magdeburg, og Hertug Henrik Julius af Braunschweig-Lüneburgom at fængsle Matz Puls og Andreas Metzner, hvis de viste sig i Hamburg, hvad de nok skulde vogte sig for. Matz Puls [som vil bli omtalt nærmere i den kommende genealogi «Spend», men se inntil videre også her: http://www.danskmoent.dk/ernst/holstgot.htm, <<hvor det bl.a. fortelles følgende {fete typer ved A.S.}: «Matz Puls, hvem man tillægger som møntmærke de 2 lilier, er en god bekendt fra den danske mønthistorie, idet han sammen med Andreas Metzner havde stået for enkedronning Sofies guldudmøntning i Haderslev (17). Bekendtskabet med Metzner skrev sig fra Hamburg, hvor Metzner havde været møntmester. I et af Johann Adolph udstedt møntedikt af 13. juni 1605 (N.M.A. IV Pag. 77-78) omtales Matz Puls som ‘Hamburger Bürger’. I samme måned måtte hertugen på grund af klagerne over hans udmøntninger skride til at arrestere Matz Puls, som derefter holdtes i bevogtning på rådhuset i Kiel.»>>] blev senere 1596 Møntmester hos Hertug Johan Adolf af Slesvig-Holsten-Gottorp. Han møntede i Slesvig og Steinbeck; men heller ikke her kunde han bekvemme sig til at slaa ret Mønt. 1605 maatte Hertugen, efter de heftigste Klager fra Kredsdagen, lade ham fængsle (20). / Det var saaledes ikke just de finest anskrevne Møntmestre som Dronning Sophia havde anskaffet sig til sit Guldmøntværk i Haderslev, og det danske Rigsraads Misfornøjelse med dette bliver herefter dobbelt forklarlig.» #NB 6: Ifølge Herbert Mader: «Die Münzen der Stadt Lüneburg 1293-1777» I-II (2012), 1. bind, s. 542 (og innholdsfortegnelsen), var Andreas Metzner myntmester i Lüneburg 1560-1572. Og ifølge samme forfatter var myntmesteren i Lüneburg 1581-96 Hans Walter, hvis datter Felicitas WALTER i 1599 ble gift med Caspar Crusius (Kruse), 1582 lic. jur., hvis bror Dirck kan ha vært identisk med Ursula SCHELES ektemann Dirich KRUSE: se oversiktene «Vibeke Kruse» her ovenfor i litteraturlisten til artikkelen «Christian Kruse» under Hein:1990! (Om Vibeke Kruse se også under Lund:1893 her nedenfor [i litteraturlisten til genealogi «Scheel (Scheele)»].)+ Ovennevnte Leonhard METZNER (1571-1629) (se http://denstoredanske.dk/Dansk_Biografisk_Leksikon/Samfund,_jura_og_politik/Myndigheder_og_politisk_styre/Kancelliembedsmand/Leonhard_Metzner_v._Salhausen) ble i 1603 gift med Lisbeth Hess, datter av Markus HESS, borgermester i København, og Marg. Surbek. Og familien HESS omtales også nedenfor i litteraturlisten til genealogi «Scheel (Scheele)» under Dalgård:2005: se dér! #NB 7: TO PORTRETTER av Ul. Ch. Gyldenløve: 1) Følgende maleri på lerret (1645) er malt av Abraham Wuchters (1608-82) og viser Christian IV og Vibeke Kruses sønn Ulrich Christian Gyldenløve (1630-58) som ung (Statens Museum for Kunst). Og under dette oljemaleri sees 2) gjengivelse av et portrett i sort-hvitt av Gyldenløve i Jens Peter Traps «Berømte danske mænd og kvinder» av 1868. I 1878 mottok J. P. Trap det juridiske doktordiplom. Samme år var han medstifter (!) og første formann for Samfundet for dansk-norsk genealogi og Personalhistorie, en stilling han beholdt til sin død den 21. januar 1885 i København. Han var frimurer og 1870-71 formann (såkalt «Højeste Styrer»!) for Den Danske Frimurerorden1842 utga Trap den danske Hof- og Statskalender som han udgav frem til sin død. Men mest kjent er han blitt for utgivelsen av Statistisk-topografisk Beskrivelse af Kongeriget Danmark, hvis første udgave kom i 1856-60. (Det finnes lenke til dansk Wikipedia-artikkel om Trap under Gyldenløveportrettet i sort-hvitt.)

Image from: da:J. P. Trap: Berømte danske mænd og kvinder, 1868


••• Hennings, Hans Harald:
«Das holsteinische Adelsgeschlecht Wittorp und sein Adliges Gut Neumünster», i: Zeitschrift der Gesellschaft für Schleswig-Holsteinische Geschichte, Vol. 92, 1967, s.39-120 (fete typer ved A.S.). S. 42f: «Genealogische Übersichten mit dem Ziel einer möglichst vollständigen Erfassung aller nachweisbaren Familienangehörigen hat der dänische Forscher Louis Bobé zweimal vorgelegt, zuerst in seiner großen Geschichte des Geshlectes Ahlefeldt, dann im dänischen Adelskalender von 1939. [Her note 17: «Bobé, Slægten Ahlefeldts Historie, Bd II, B S. 120-123. — Danmarks Adels Aarbog 1939, B S. 103-108.»] In der deutschen Literatur sind die Wittorp gelegentlich erwähnt als ein kleines Adelsgeschlecht, das für unsere Landesgeschichte kaum Bedeutung gehabt hat. Nur in speziellen Schriften zur Geschichte von Neumünster spielen sie eine mehr oder [s. 43:] weniger große Rolle [her note 18: „Chr. Kuß, in: NStM Bd 4 (1836), S. 609-612. – M. Kirmis, Die Urgeschichte von Neumünster, Neumünster 1921, S. 188. – Th. Dittmann, Dat Nyge Munster, Flensburg 1925, S. 177-189. – H. Lütjohann, Alt-Neumünster, Geschichte der Stadt und ihrer Umgebung, Neumünster 1953, S. 31 ff. – R. Ullemeyer, Zeittafel zur Geschichte Neumünsters, Neumünster 1963, S. 13ff. – Gar nicht erwähnt sind die Wittorp merkwürdigerweise in dem neuesten einschlägigen Buch: Paul Sieck, Neumünster, Stadt ältester Traditionen, Neumünster 1966.“]. Übrigens ist ihr Nahme auch in dort an Orte erzählten Sagen lebendig geblieben. Mit der Geschichte des Adligen Gutes Neumünster hat sich nach Christian Kuß nur Jens Erichsen beschäftigt in einem kleinen Aufsatz unter dem Titel „Das Geschlecht der Wittorf und ihr Meierhof Brammer [her note 21: „In: Die Heimat, Monatsschrift des Vereins zur Pflege der Natur- und Landeskunde in Schleswig-Holstein, Jg 9 (1899), S. 183-186“], der wohl im Zusammenhang mit der in dieser Zeitschrift veröffentlichen Untersuchung über die Besitzungen des Stiftes Neumünster-Bordesholm [her note 22: „J. Erichsen, Die Besitzungen des Klosters Neumünster von seiner Verlegung nach Bordesholm bis zu seiner Einziehung: ZSHG 30 (1900), S. 1-168“ – se FORORD, NB E7, hvor omtale av og lenke til denne artikkel finnes!] entstanden ist. Doch scheint diese kleine und unscheinbare, aber auf Archivstudien beruhende Arbeit so gut wie vergessen zu sein [her note 23: „Sie ist in keiner der vorstehende genannten Schriften zitiert!“].» S. 50: «Freilich ist er nur wenig, was wir über ihn [Thiderik Wittorp] wissen. Im Januar des Jahres 1376 ließ der Propst des Stiftes Bordesholm, Johann Bocholt, der eben sein Amt angetreten hatte, ein Verzeichnis der Schuldverplichtungen des Stiftes aufstellen. … Das Stift schuldete ihm [D. Wittorp] 100 Mark. Das ist eine für diese Zeit nicht ganz unbeträchtliche Summe. Doch hatten andere Gläubiger aus dem Kirchspiel Neumünster noch höhere Forderungen: Johann Harghe 114 Mark und – vermutlich – derselbe zusammen mit Detlef Grip 300 Mark.» S. 74f: «Im Oktober 1500 wurde Jachim Wittorp im Erbebuch der Stadt Kiel ein Grundstück am Kieler Markt zugeschrieben. Er hatte es erworben als Brautschatz seiner Frau Leneke (Magdalena), einer Tochter [s. 75f:] des Verstorbenen Kieler Ratmannes Laurens Visch. Für die Pflichten der Stadt gegenuber übernahm Jachims Schwager [!] Hans Schele die Vertretung und Verantwortung 139 [Note 139: «Erbebuch Nr 1489.»]. Laurens Visch war ein Sohn des Knochenhauers Johann Visch und selbst in jüngeren Jahren Angehöriger des Knockenhaueramtes gewesen, 1472 oder 1473 in den Rat gewählt worden und 1496 oder 1497 verstorben. Hans Schele war ein Sohn des verstorbenen gleichnamigen Kieler Bürgermesisters und durch seine Mutter Gese ein Neffe des berümten Schleswiger Archidiakons Cord Cordes; seine Frau, 1516 Witwe, hieß Anna 141 [note 141: Nachweise bei Stern, Asmus Bremer, S. 462 Anm. 5. Vgl. auch Landgraf, Bevölkerung und Wirtschaft, S. 62. Landgraf hat jedoch nicht erkannt, daß es zweimal eine Gese (Gertrud) Cordes, verhairatete und dann verwitwete Junghe gegeben hat. Die ältere, Schwester des Ratmannes Johann Cordes und somit Tante des Cord Cordes, war verheiratet mit Heyne Junghe; sie überlebte ihn, war aber 1453 gestorben. Die jüngere, Tochter des Johann Cordes und Schwester des Archidiakons, war in erster Ehe verheiratet mit dem Ratmann Detlef Junghe, einem Neffen Heynes. Nachdem dieser verstorben war, heiratete sie den späteren Bürgermeister Hans Schele. Vgl. Westphalen IV Sp. 3313 von 1453 Sept. 1. Auf das Anführen weiterer Belege verzichte ich hier. Die Verwandtschaftsbeziehungen der Familie Cordes, Junghe und Schele ergeben ein sozialgeschichtlich so interessantes Bild, daß ich sie an anderer Stellen [!] darlegen werde. [Skjønt dette tror jeg dessverre ikke er skjedd. Men den dyktige genealog og historiker, H. H. Hennings, har allikevel mere å si:] Magdalena Visch hatte zwar eine Schwester namens Anna [!]; ob diese aber mit Hans Schele verheiratet war und auf solche Weise die Verschwägerung [!] zwischen Jachim Wittorp und Hans Schele zustande kam, ist ungeklärt 143 [note 143: «Bobé hat DAA 1939, B S. 104, eine Anna Wittorp als verheiratet mit dem Ratmann Schele in Kiel angeführt, die eine Schwester Jachims sein müßte. Ein Beleg für ihre Existenz ist mir aber nicht [!] bekannt.»]. Wenn Beziehungen der Wittorp zu angesehenen [s.76:] Kieler Ratsfamilien nicht schon vorher bestanden hatten, so knüpfte Jachim sie jedenfalls durch seine Heirat an.  Das Grundstück am Kieler Markt behielt er bis zum Jahre 1506. 144 [Note 144: «Erbebuch Nr 1527: überschrieben an Gert Cordes.»].» S. 78f: «Dabei handelt es sich um die im 14. Jahrhundert gestiftete Hl.-Kreuz-Vikarie in der Kieler Nikolaikirche. Sie war dotiert mit Einkünften aus dem Dorf Projensdorf im Kirchspiel Kiel, das die Kieler Ratsherren Johann Visch und Tidemann Honendorp im Jahre 1369 von Marquard Wulf und seinen Söhnen gekauft hatten, offenbar in ihrer Eigenschaft als Testamentsvollstrecker des Bürgers Johann Vetel, in der sie auch bei Stiftung der Vikarie auftraten. Der Patronat der Vikarie vererbte sich, was mit der Stiftungsurkunde in der ersten und vorliegenden [s. 79:] Form nicht ohne weiteres zu vereinbaren ist, über eine Tochter des Ratmanns und späteren Bürgermeisters Johann Visch, deren Sohn Elas Münter und dann dessen Tochter in die Familie Sovenbroder. … Im Jahre 1497 vertrat der Schleswiger Dompropst Enwald Sovenbroder, der die Vikarie selbst innegehabt, sie aber 1490 zugunsten seines Neffen 159 [note 159: «Durch seine Mutter Margarete, Schwester Enwald Sovenbroders. Vgl. Stern, Asmus Bremer, S. 471, und Erbebuch Nr 1002.»] Minrik Menkel aufgelassen hatte, die zum Patronat Berechtigten.» S. 80: «Er, Minrik, habe eingesehen, daß es ihm unmöglich gewesen sei, solches zuerwirken, und er halte sich deswegen für verpflichtet, Dank zu erweisen. Daher überlasse er das Recht der Präsentation für die Vikarie dem genannten Jachim und seiner aus dem Geschlecht der Visch stammenden Ehefrau Magdalena sowie deren Kindern, weil sie Nachkommen der Gründer seien, vor allem aber wegen der Befreiung der Bauern. Nach Absterben der Genannten solle das Präsentationsrecht an Walburg und Anna [!], Schwestern der genannten Magdalena und eheliche Töchter des verstorbenen Laurens Visch, sowie deren Erben fallen; wenn aber auch diese alle verstorben seien, an die Verwandten von seiten Jachims, seine Brüder Detlef und Karsten [Wittorp] sowie deren Kinder.» Se den spesielle, til biskop Johann Schele tilknyttede litteraturlisten til genealogi «Scheel (Scheele») her nedenfor under Danmarks Adels Aarbog:1942 (artikkelen om slekten Rixtorp), det 3. NB. ###NB: At Jasper Wittorp var en sønn av Jachim WITTORP (og Magdalena Visch: se ovenfor under FORORD, NB E7!), sies uttrykkelig i Hennings’ artikkel på s. 71: «Doch wenn der junge Herzog Friedrich I. [se https://de.m.wikipedia.org/wiki/Friedrich_I._(Dänemark_und_Norwegen)] nach Neumünster kam, so kehrte er in Detlef Wittorps Hause ein. Für das Gefolge und dessen Pferde war dort freilich nicht immer genügend Platz. Die Unkosten wurden Wittorp gewöhnlich aus der herzoglichen Kasse bezahlt. Aber im Januar 1494 — Friedrich trat eine Reise zum Markgrafen von Brandenburg an — heißt es, Detlef habe den gnädigen Herrn mit der Zehrung geehrt. Mit dieser Notiz finden wir Detlef Wittorp zum letzten Male erwähnt. Als der Herzog im Februar 1497 wieder nach Neumünster kam, kehrte er nicht mehr bei ihm, sondern bei Gertrud Wittorp ein. Das war Detlefs Witwe [her note 123: „… Nach späteren genealogischen Aufzeichnungen soll Gertrud Wittorp eine geborene Rathlau gewesen sein, vgl. Bobé: DAA 1939, B S. 103 f. In die neuere Genealogie der Rathlau in DAA 1950, B S. 60 f. ist sie aber nicht aufgenommen. — Übrigens hat Bobé unbegreiflicherweise Detlef Wittorp und seinen Vater Tideke zu einer Person zusammengezogen {!}“]. / 4. Jachim Wittorp / Detlef Wittorps Nachfolger als Vogt in Neumünster wurde sein Sohn Jachim.» – Og s. 83: «Als Jachim Wittorp im Jahre 1519 starb, muß sein Sohn Jasper noch sehr jung gewesen sein.» (Fortsettes!)

••• Hennings, Hans Harald: «Die Wähler von Ripen • Der schleswig-holsteinische Rat um 1460», i: «Dat se bliven ewich tosamende ungedelt • Festschrift der Schleswig-Holsteinischen Ritterschaft zur 500. Wiederkehr des Tages von Ripen am 5. März 1960 herausgegeben von Dr. Henning von Rumohr, Drült» (Karl Wachholtz Verlag Neumünster 1960), s. 65-100. S. 68f (fete typer ved A.S.): «Ihre, der Wähler von Ripen, Namen sind uns unmittelbar nirgends überliefert. Nur den Bischof von Schleswig, der nach dem Bericht der Lübecker Chronik die vollzogene Wahl öffentlich verkündete, wissen wir sogleich auch mit Namen zu nennen: Es war der von 1429 bis 1474 das Stift regierende Nikolaus Wulf. Er war von bürgerlicher Herkunft, stammte wahrscheinlich aus Rendsburg und war an der Kurie tätig gewesen, bevor er durch päpstliche Provision zum Bischof in Schleswig erhoben wurde. In diesem Amte hatte er noch die letzten Jahre des Krieges zwischen König Erich und den Schauenburgern um das Herzogthum erlebt und beim Friedensschluß mitgewirkt. Nach allem, was wir über ihn wissen, darf er als ein treuer Anhänger Herzog Adolfs gelten. Als dessen Rat war er 1448 in Hadersleben an den Verhandlungen über die Königswahl beteiligt gewesen. Daß er sich in Ripen für die von dem verstorbenen Herzog gewünschte Regelung der Nachfolge eingesetzt hat, ist nicht zu bezweifeln. Wenige Tage nach der Wahl verlieh König Christian als Dank für treuen Dienst und ‘guten Willen’ ihm und dem Schleswiger Archidiakon Cord Cordes die zum Königreich gehörende Westerharde von Föhr; vierzehn Tage später, noch in Ripen, wurde diese Verleihung in eine Verpfändung für 2000 Mark lübisch umgewandelt. W. Carstens hat darauf hingewiesen, daß dieser Archidiakon Cord Cordes vor 1460 in engen [s. 69:] Beziehungen sowohl zu Herzog Adolf als auch zu König Christian gestanden hatte und in den ersten Jahren nach der Wahl von Ripen einer der Hauptberater des Königs war; er hatte die gut begründete Vermutung ausgesprochen, daß der Archidiakon das Ripener Privileg entworfen habe. Wie der Bischof war auch Cord Cordes von bürgerlicher Abkunft, wahrscheinlich ein Sohn des Kieler Ratmannes Johann Cordes. Er hatte seine kirchliche Laufbahn in Holstein begonnen, 1434 war er Pfarrer in Lebrade und besaß außerdem kleinere Pfründen in Oldenburg, Rendsburg, Flemhude und Kiel — eine Häufung, die zu dieser Zeit selten war. Nach Studium des Kirchenrechtes, in dem er den Grad eines Lizentiaten erwarb, war er 1438 Domherre und bereits 1445 Archidiakon des Schleswiger Domkapitels. Als Rat König Christians wohnte er 1453 in Kopenhagen, der Rechnungslegung des königlichen Kammermeisters Eggert Frille bei, von 1460 bis 1463 ist er selbst als Inhaber dieses Hofamtes nachzuweisen, dessen Aufgaben auf dem Gebiete des Finanzwesens lagen, inbesondere der Verwaltung der königlichen Kasse und des Schatzes. Es scheint, daß Cord Cordes in dieser Hinsicht nicht nur im Königreiche, sondern auch in Schleswig und Holstein für den König tätig war. … Später scheint er zum Rate gezählt worden zu sein: Als im Mai 1466 Vertreter des dänischen Reichsrates und des schleswig-holsteinischen Rates zu Kolding verhandelten und eine Union zwischen dem Reiche und den Landen Schleswig und Holstein vereinbarten, war auch Cord Cordes wieder zugegen, und in der Vertragungsurkunde ist er an letzter Stelle unter den ‘Räten und bevollmächtigten  Sendboten’ von schleswig-holsteinischer Seite aufgeführt.»

••• Hintze, Otto: «Geschichte des uradeligen Geschlechts der Herren und Grafen Blome» (Hamburg 1929). (Skjønt denne henvisning hentet fra genealogi «Burenius» på den andre nettsiden SkjultGenealogiAvdekkes, 1. del (se   https://hiddengenealogyrevealed.axelscheel.net/) innebærer visse gjentagelser, har jeg valgt å føre den opp hér også, da den først og fremst inneholder viktig – og utdypende – KOEP-genealogi). Og Hintze:1929 står også oppført i litteraturlisten til genealogi «Scheel (Scheele)» her nedenfor, hvor «1. Teil. Das Geschlecht Blome im Lande Braunschweig» behandles (eller rettere: vil komme til å bli behandlet i forbindelse med Schele til Herrenhausen). S. 187: «4. C a t h a r i n a. B l o m e , * etwa 1577, + … nach 1638; ~ Kiel … 1604 mit A m e l u n g  v o n  L e n g e r k e dem Jüngeren, * ebenda 16. September 1579, + Kiel … 1626; Kaufmann in Kiel, 1623 Ratsherr dortselbst… […] …; Sohn von Amelung von Lengerke dem Älteren, Kaufmann, 1578 Ratsherr, später Bürgermeister in Kiel, Holstenstraße.» Jfr. Lenger(c)ke-genealogi her nedenfor i genealogi «Irgens»! Og se mer om Catharine Blomes familie her nedenfor i litteraturlisten under Poulsen:1985! Se dessuten denne interessante «Stammfolge Lengerke» ved Jens Kirchhoff og Michael Kohlhaas her: https://www.nd-gen.de/wordpress/wp-content/uploads/2019/04/lengerkesf.pdf. Merk særlig m.h.t. Lengerke i Hamburg (generasjon V, som står oppført rett før samme slekt Lengerke i Kiel [generasjon IV] – helt på slutten av artikkelen), at den første hustru til Georg von LENGERKE (1649-1692), Catharina KOEP (Koops) (1660-66), nedstammet fra slekten SCHELE både på fars- og morssiden! •••#NB 1: Hennes far, Benedict Koep, var en sønn av Benedict (Bendix) Kop (og Anna Meyer), sønn av Conrad Kop og (~ 1590) Gesche Schele, datter av Benedict Schele (+ før 1576) (<<og Margareta Statius [Staties], datter av Hinrich Staties og Gesche von dem Brocke og søster av Gertrud Staties, som ble gift med Meino von Eitzen, hvis datter Gesche v. Eitzen ~ Johann Moller [vom Hirsch]>>), sønn av Hermann Schele (+ 1566), rådsherre i Hamburg, og 1. hustru Elisabeth Oldehorst, som neppe var den 2. av rådmannens tre hustruer, slik C.F. Scheel synes å mene i sin maskinskrevne oversiktstavle over slekten Schele i Hamburg. Videre var Catharina Koops eller Koeps mor, Cath. Burdorp, en datter av Conrad Burdorp og Cath. Schele, som var en datter av Peter Schele (og Elisabeth Wichmann), en sønn av Georg Schele (og NN), som var en sønn av ovennevnte rådmann Hermann Schele i dennes 2. (neppe 1.!) ekteskap før 1547 med Margaretha Westede (+ 1563), dtr. av Albert WESTEDE og Anna Bekendorp og enke etter Matthias v. Rhyme. (3. gang var Hermann SCHELE gift med Anna NN. Og hans bror, Joachim Schele, 1537 Wandschneider, var gift med Gesa Oldehorst.) Slekten Koep vil stå sentralt i den kommende oversikt over Vibeke KRUSE og hennes mulige forfedre! Ovennevnte Conrad (Cord) eller Konrad Kop (Koep), 1565/97, ble altså gift i 1590 med Gesche Schele, hvis søster Ursula Schele ble gift med Dirich Kruse! Det store eller avgjørende spørsmål – av stor historisk betydning – er videre å kunne identifisere denne Dirich KRUSE: hvem var hans foreldre – óg: var hans barn Henrich KRUSE (se http://www.alt-bramstedt.de/mosaiksteine-zur-erforschung-der-herkunft-der-wiebeke-kruse) og dennes søster Wiebke KRUSE, som ble kong Christian IVs langvarige kjæreste? Se https://no.m.wikipedia.org/wiki/Vibeke_Kruse. Nå er denne KRUSE-slekt, som jeg finner det mest sannsynlig – i motsetning til Jan-Uwe Schadendorf (se her nedenfor – i litteraturlisten til genealogi «Burenius» – under Prange:1966) – at Vibeke (Wiebke) Kruse og hennes bror Heinrich var medlemmer av, på fremragende vis blitt utforsket av Alfred W. Hein i tobindsverket «Genealogie und Stadtgeschichte Lüneburger Bürgerfamilien vom 15. bis 18. Jahrhundert» av 1990 og 1993 (se Hein:1990/93). (Og strengt tatt utelukker heller ikke Schadendorf den lüneburgske mulighet m.h.t. identifikasjon av Vibeke Kruses slekt. Eller i hvert fall hevder han ikke, at Vibeke KRUSES slekt bestemt kom fra Bramstedt, evt. fra et Bramstedt nærliggende sted.) Også generalløytnant Hans-Jürgen v. Witzendorff(-Rehdiger) og før ham (i 1704) rådssekrerær i Lüneburg Johann Heinrich Büttner (se https://www.deutsche-biographie.de/sfz7223.html) – har behandlet samme slekt i den første av to Kruse-tavler på sidene 65-67 i sin «STAMMTAFELN Lüneburger Patriziergeschlechter» av 1952. (Se https://de.m.wikipedia.org/wiki/Witzendorff.) Om slekten Kruse (I) innledes det på s. 65 med en  våpenbeskrivelse (fete typer ved A.S.): «Von den 1348 aus Varendorf u. 1360 aus Soltau eingewanderten Kruse sehr bald nicht mehr zu trennen. Wappen: In Rot das grün gekleidete Brustbild eines Mannes mit gelben krausen Haaren.» (Se her nedenfor under Witzendorff:1952). – Av denne slekt finner man (se Hein:1990, s. 103) Dirich Kruse (mor: Alheid Soltau, en datter av Hinrich SOLTOW og Metke vonTzeven) «gen. 1558 neben Cord Kruse ‘De theolonio in Eislingen’ (Eßlingen) (Käm. R. Hbg. VII, 149, 26)», som i ekteskap med Geske Vagedes (v. Vogedes) («‘Alheid, Hinrich Soltowen dochter, heft thor ehe genahmen Cordt Crusen, Dirick Krusen son, und hebben getelet Dirick Krusen. Sein Hausfrauw Geske, Hans Vagedes Dochter’ (Slechtbok 43)») – hadde i hvert fall to sønner, nemlig Dirick Kruse, som altså meget mulig kan være den etterspurte Dirich Kruse, som ble gift med Ursula Schele, og Caspar Crusius, som i 1599 ble gift med Felicitas Walter, datter av Hans WALTER, myntmester i Lüneburg. Og denne Dirich Kruse nevnt 1558 var en bror av Anna Kruse (+ Hamburg 1565), som før 1552 ble gift i Hamburg med Johann Koep, 1527/3O Jurat St. Petri og 1533-42 Ältermann der Hamburger Flandernfahrergesellschaft! Denne Johann KOEP hadde en søster, Elisabeth Koep, som i 1540 ble gift med Caspar Fuchs (hvis bror Kilian Fuchs, domherre i Hamburg, var far til Margrethe Fuchs ~ Johan Wetken!! Se http://digital.ub.uni-duesseldorf.de/ihd/content/pageview/2573697. Denne domherre er altså ikke identisk med Kilian Fuchs von Schweinshaupten [ca. 1511-77], domherre til Würzburg 1535-41.) Men aktuelle Kilian FUCHS’ datter, Margaretha Fuchs (von Fuchs?), ble altså gift med den senere borgermester i Hamburg, Johann Wetken (+ 1616), en sønn av borgermester Hermann WETKEN (ca. 1522-95) og Gesche Nigel (+ 1587) og selv borgermester «auf Petri» i 1614 i Beckendorps sted, etter å ha blitt «1590 Bauhofsbürger, 1593 Camararius, 1602 Oberalter, 1606 Senator» (Buek:1840, s.69f). •••#NB 2: Han, Johan WETKEN, ble 3 ganger gift, nemlig etter Margaretha FUCHS’ død en 2. gang med Maria Gesa vom Kampe, dtr. av borgermester Joachim vom KAMPE og Anna Lüchtenmaker og 3. gang med Elisabeth von Eitzen, datter av senator Diedrich von EITZEN (+ 1598) og Gertrud Hackmann (+ 1600) og mor til Elisabeth Wetken, som i ekteskap med Joachim Beckmann ble mor til Johann Beckmann (1630-94), som ble gift med Anna Elisabeth Schele, dtr. av dr. Martin SCHELE (1613-64) (mor: Anna v. Pein!) og (~ 1644) Cäcilia Sillem (1623-95). •••#NB 3: Domherrens bror var altså Caspar FUCHS til Bramstedt, som ble Fr. III’s sekretær, men som allerede i 1539 var blitt sendt av Ch. IV til kurfyrsten av Sachsen og landgreven av Hessen «in Gesellschaft des Kanzlers Utenhofs» (Samuel Abraham Lauterbach: «Historische Nachrichten … Geschlechts-Namens Fuchs», s. 27: utlagt på nettet), og som i 1540 ble gift med Elisabeth Koep (~ 1536/37 med Dirick Vaget [~ 1° Anna Ties, datter av Hinrich Tiessen og NN, som 2. gang ble gift med Rolof Breedholz, og søster av Marquard Ties, viseprost i Schleswig!]) og med henne fikk datteren Elisabeth FUCHS, som ble gift 1575/76 med Gerhard STEDING(K), holsten-gottorpsk visekansler, som i 1591 kjøpte adelsgodset BRAMSTEDT, snart kalt STEDINGSHOF, som sønnen Arend Steding 1633 solgte til Christian IV, som forøkte godset med omkring «7 Hufen» og skjenket dette større gods videre til sin kjæreste Wiebke KRUSE: se Hintze om dette her nedenfor: s. 519. (Og se: https://books.google.no/books?id=lY1aAAAAcAAJ&pg=PA70&lpg=PA70&dq=gerhard+steding&source=bl&ots=Jp8blJufta&sig=ACfU3U0FKUR5ta0J9dxxQuMY6QnBcGWOHw&hl=no&sa=X&ved=2ahUKEwi3_b6OquPlAhUR3KQKHa05AvwQ6AEwEnoECAkQAQ#v=onepage&q=gerhard%20steding&f=false! Se den videre oppsummering her: https://de.m.wikipedia.org/wiki/Bramstedter_Schloss!) – Wilhelm Heinrich Kolster: «Geschichte Dithmarschens» (Leipzig 1873) ( se https://de.m.wikisource.org/wiki/Geschichte_Dithmarschens#Seite_113), s. 132 og 139f (og her kan det gjerne klikkes på note 61; fete typer er ved A.S.): S. 132: «Die rechtssphäre zog überall die Dithmarschen an; wir finden in dieser Zeit drei Juristen, welche sich den Doctorhut auf der Universität geholt hatten, die beiden Landvögte Christian und Henning Boie und den Vicekanzler des Herzogs, Nicolaus Junge. Ohne Zweifel war auch Marcus Swyn, der sechsundzwanzigjährige Landvogt, gelehrter Jurist, sowie vor ihm Johann Russe. So ist wohl Dithmarschen eine Bauerngemeinde, aber von Bauern, von denen manche im Interesse ihres Landes eine academische Bildung gesucht hat.» S. 139f: «Bei seiner [Johann Adolfs: se https://no.m.wikipedia.org/wiki/Johan_Adolf_av_Slesvig-Holsten-Gottorp] Unmündigkeit suchte seine Mutter, eine hessische Prinzessin, die Vormundschaft an sich zu reißen. Im nächsten Jahre starb der Landvogt Christian Boie und bald nach ihm auch sein Vorgänger Henning Boie. Die Landvogtei ward dem Johann Reimer, einem stillen und feinen Mann, wie Neocorus sagt, übertragen. Aber bei der Herzogin Mutter reifte ein anderer Plan: eine Verschmelzung von Dithmarschen und Eiderstedt anzubahnen. Zunächst suchte man einen bei Hofe beliebten Mann, Gerhard Steding aus Bremen [<<vel = visekansleren, som også var en bror av borgermester i Bremen, Karsten {Carsten} STEDING? Ja, nettopp slik synes genealogien å måtte være, for se først hér {hvor talen er om Burg ved Bremen, ikke Burg på Femern, og Carsten Steding, borgermester i Bremen, som 1587 bevitner sammen med rådmann i samme by, Eiler ESICH, begge forstandere for kirken i Burg!}: https://books.google.no/books?id=HwE_AAAAcAAJ&pg=PA9&lpg=PA9&dq=karsten+steding,+bürgermeister&source=bl&ots=-jDEqmEmI0&sig=ACfU3U1Ne1un9SwNeizbobUczOzk6Cj7lg&hl=no&sa=X&ved=2ahUKEwiv6_OpoePlAhXMMewKHfH7BIwQ6AEwAnoECAQQAQ#v=onepage&q=karsten%20steding%2C%20bürgermeister&f=false; -og se så følgende lenke til nettstedet alt-bramstedt med STAMTAVLE, som viser visekansler Gerhard Stedings foreldre, Gerd STEDING {1519-65} og {~ 1519} Gesche TRUPE {1500-72}, hvor nemlig bare den andre sønnen – ja, nettopp borgermesteren – Christian alias CARSTEN Steding {+ 1597} er anført: http://www.alt-bramstedt.de/diverse-gerhard-steding. Og selv om slekten Esichs genealogi ikke er fullstendig avklart, er denne genealogi dog godt kjent i hovedtrekk, og sannsynligvis var Eiler ESICH identisk med Elert Esich {+ 1591), rådsherre i Bremen 1580 {se den antagelig ikke helt korrekte stamtavle her: https://de.m.wikipedia.org/wiki/Esich_(Familie)}, som mest sannsynlig var en sønn av Johann ESICH (1517-78), borgermester i Bremen 1558-62, og {~ omkr. 1545 i Bremen} Gesche SPECKHAN (1527-81): se https://de.m.wikipedia.org/wiki/Johann_Esich_(Politiker)! Og denne borgermester ESICH måtte forlate Bremen i 1562 p.g.a. den kalvinistiske uro i byen, og han slo seg ned i Braunschweig, hvor han døde. Og en annen av hans sønner var Eberhard Esich (1546-begr. 27. aug. 1616), som ble «Oberalte» og rådmann i Hamburg {!} samt amtmann til Bergedorf . Og i ekteskap med Anna Elmenhorst {+ 1615} ble denne hamburgske amtmann far til bl.a. Anna Esich (1581 Hamburg-begr. 25. juni 1654), som ble gift 1. gang i 1608 med Berend Münden d.J. {1568-1625}, 1604-25 borgermester i Slesvig, og 2. gang med hoff-og landrettsadv. Johann Schnell; og hun hadde også først vært forlovet med borgermester i Flensburg, Gerd von Mehrfeld, som døde i 1598 før bryllupet: se mere om disse ekteskap og den av døden avbrutte forlovelse i litteraturlisten til genealogi «Burenius» under Buek:1840, det 1. NB {også med interessant Speckhan-genealogi}; og se mere om Anna Esich og hennes ektemenn Johan Schnell og Berend Münden d.y. samt om sistnevntes 1. hustru Dorothea Carstens i FORORD her ovenfor under NB E3 og NB E6!!>>] in die Landvogtei einzusetzen und das Recht, daß nur ein geborener Dithmarscher diese Stelle bekleiden dürfe, zu beseitigen. Am 2. März 1592 erschien in Lunden nebst Steding der Staller von Eiderstedt Caspar Hoyer, berief eine Zahl der angesehensten Männer, Boy Nanne Dencker, einen der Gevollmächtigten[61], Karsten Junge und andere, und verlangte von [s. 140:] ihnen als Landvogt anerkannt zu werden. Hatte man etwa auf eine Eifersucht Lundens gegen Heide gerechnet? Oder auf Nanne Dencker’s Ehrgeiz?» Jfr. den kommende genealogiske oversikt «Schele i Kiel»! Og se her nedenfor – om de Steding(k)s og Wetkens – i nærværende litteraturliste under Naumann:1971! •••#NB 4: Ovennevnte Conrad (Cord) KOEP, som i 1590 ble gift med Gesche Schele, hadde en bror, Hinrich Koep (Koop) (+ 1586), 1558 Jurat, 1565 Leichnamsgeschworner, 1566 Oberalter für Beckmann (#51), 1568 und 80 Präses, 1569 Kämmereibürger. Han ble gift med Margaretha Berendes, hvis sønnedatter Marg. Koep i 1619 ble gift med Caspar Rentzel, hvis bror Johann Rentzel var slusevogt til Bullenhausen og far til Anna Rentzel ~ Hermann Schele, og hvis andre bror, Hermann Rentzel, i ekteskap med Marthe Alvermann ble far til bl.a. Anna Rentzel til Dronningborg (1614-) ~ 1636 Lucas von Spreckelsen, senator!! FORØVRIG – bortsett fra ovennevnte Koep-genealogi – kan her siteres: S. 130f (alle fete typer heretter ved A.S.): «Dietrich Blome’s Frau war  e i n e   A h l e f e l d. ; aus Landgerichtsprozessen ist ersichtlich (St.-A. Kiel, Landger. Akte 507 u. 2641), daß seine Frau eine Schwester (der Vorname ist unbekannt) von  F r a u  Abel v. d. Wisch, ferner daß ihr Schwestermann Detlev v. d. Wisch auf Olpenitz war (der v. d. Wisch heiratete 1597 oder 1598  A b e l  v. Ahlefeldt, die Witwe von Schack Blome auf Gronenberg (s. 9. Abschnitt), die Dr. Bobé («Slaegten Ahlefeld, Bd. 2) irrtümlich [!] als einzige Tochter von Hinrich v. Ahlefeld auf Oregaard und Gronenberg u. s. Gem. Catharina v. Ahlefeld a. d. H. Gelting bezeichnet. Hinrich v. Ahlefeld hatte außerdem noch zwei Söhne Hinrich und Claus: von 1609–1624 wurde seitens des Käufers von Nehmten, Hans v. Thienen a. Wahlstorf, ein Prozeß geführt gegen Hinrich und Claus v. Ahlefeldt zu Satrupholm und Gelting als Vormünder und Mutterbrüder des Dietrich Blumen zu Nehmten Kinder wegen des mütterlichen Brautschatzes (St.-A. Kiel, Landger. Akte 507). Aus den Akten ist ersichtlich, daß die Erbgüter von Blome’s (schon vor ihm verstorbenen) Frau bei ihrer Heirat mit [s. 131:] diesem zwischen ihr und ihrer Schwester (v. d. Wisch) geteilt wurden. Blome hätte seiner Frau ‘Wagarten in Dänemark’ für 44 000 Rtlr. an Hans Johanßen [Lindenov til Fovslet, som 1630 kjøpte Aagaard {v. Han herred}]; ferner habe ihm seine Frau ‘eine ansehliche Summe uf etliche Viell Tausendt sich erstreckende zubracht’ und somit hätten sie besw. ihre Kinder auch Teil an dem verkauften Nehmten. ‘Wagarten’ soll vermutlich das im Amt Hadersleben, Kirchspiel Heils gelegene Gut Wargaard sein, ein 1543 der Familie Stake, 1574 der Familie Breide [jfr. Joachim Breide til Vargaard ~ Armegard Thienen] und 1585 Matz Erichsen gehöriger alter Edelhof; v. Schröder (Topogr. von Schleswig) nennt darauf 1596 einen von Lindekov [vel: Lindenov?] als Besitzer, in der Zwischenzeit müßte der Hof also den Ahlefelds gehört haben.» S. 146f: «Gleichzeitig erscheint Hans Blome aber noch als ‘Domdechant zu Lübeck und Hofmeister des Prinzen Ulrich’, des nächstjüngeren Bruders des Königs Christian IV. Er gehörte neben Dr. Ludwig Pintzier [= Pincier omtalt i genealogi «Burenius» under Anna Buren{ius} {1544-1621}: se https://de.m.wikipedia.org/wiki/Ludwig_Pincier] und Apitz von Grünenberg zu den Abgesandten der Königin Sophie, die am 7. Dezember 1595 in Bützow ankamen, und mit dem damaligen Stiftsadministrator und zugleich Vater der Königin, Herzog Ulrich von Mecklenburg, wegen der bereits seit 1590 geplanten und unter gewissen Bedingungen vorgesehenen Nachfolge des dänischen Prinzen Ulrich, Herzog Ulrich’s Enkel, als Stiftsadministrator zu [s. 147:] verhandeln (Jahrbücher d. Ver. f. Meckl. Gesch. u. Altertumskunde, Bd. 48, S. 166ff. u. Bd. 51, S. 157 ff.).» S. 147: «Während der Jahre 1597 und 1598 befand sich Hans Blome als herzoglichee Abgesandter zugleich mit Dr. Tilemann Zernemann in Brabant bei dem Kardinal Albert, dann in Leyden; hier ließ er seine Söhne Hans und Wulf, die ihn begleitet hatten, zum Besuch der dortigen Universität zurück. Am 4. April 1598 nahm Hans Blome noch teil an einer der gemeinsamen Beratungen des Herzogs mit seinen vornehmsten Räten. Noch im gleichen Jahre aber fiel er, wie auch sein Bruder Dietrich Blome, bei dem Herzog in Ungnade, weil beide auch nach dem Sturz des allmächtigen gottorfischen Kammersekretärs, des Notarius Kuhlmann [se genealogi «Schele i Kiel» {!} samt her ovenfor i litteraturlisten under Gether:1986], diesem beistanden.» S. 149: «Um diese Zeit erlosch auch der Blome’sche Mannesstamm im hannoverschen Munzel; vergebens versuchten die Brüder, den alten Stammsitz dem Geschlecht zu erhalten (vergl. 1. Teil, 3. Abschnitt, 2).» Se «Schele til Herrenhausen»! S. 518f: «Anmerkungen zum 6. Teil. [S. 519 {fete typer ved A.S.}:] Bramstedt war ein adel. Gut im Itzehoer Güterdistrikt unmittelbar beim Fleckens des Namens. Er hieß im 17. Jahrh. auch Stedingshof, nachdem ihn der Fürstl. Holst. Landrat Gerhard Steding 1591 angekauft hatte. Dessen Sohn Arend verkaufte ihn 1633 an König Christian IV., der ihn um 7 Hufen vergrößerte und seiner Geliebten Wiebke Kruse schenkte, von welcher er an ihre Tochter Elisabeth Sophie Güldenlöwe fiel; 1750 kaufte ihn Graf Christian Günther zu Stolberg, damals Amtmann von Segeberg, der z. T. die Leibeigenschaft im Gute aufhob u. dieses 1755 an den Obergerichtsadvokaten M. N. Holst verkaufte, von dem der Hof 1774 an Justizrat F. Lawätz in Altona für 25 000 Ralr. überging (vergl. J. v. Schröder u. H. Biernatzki, Topogr. Holstein).»

••• Hoffmann, Gottfried Ernst / Klauspeter Reumann / Hermann Kellenbenz: «Die Herzogtümer von der Landesteilung 1544 bis zur Wiedervereinigung Schleswigs 1721» (Karl Wacholtz Verlag Neumünster 1986), Geschichte Schleswig-Holsteins, 5. Band. S. 42 (fete typer ved A.S.): «In Georg Corpers Leben trat mit der Ernennung des Hamburger Syndikus Dr. Adam Tratziger zum Kanzler in Gottorf 1558 eine wendung ein. Wohl blieb der Vielbewährte den Herzog weiterhin zu Diensten verpflichtet, konnte sich nun aber Aufgaben in Kiel, an denen er seit Jahren mitgearbeitet hatte, intensiver zuwenden. Corper war seit 1542 in Kiel ansässig. Hier hatte er die Tochter des Bürgermeisters Paul Harge geheiratet, hier besaß er Grundbesitz und hier gehörte er seit 1553 dem städtischen Rat an. Jetzt, 1559, übernahm er das Amt des Bürgermeisters, das er zum Wohle der Stadt bis an sein Lebensende (1563 oder 1564) innegehabt hat. Kiel verlor mit ihm einen ausgezeichneten Anwalt seiner Interessen, und Herzog Adolf seinen treusten Ratgeber. / Der gottorfischen Kanzlei gehörten außer Georg Corper noch zwei weitere, ihn zugeordnete Sekretäre an: sein Bruder Sebastian und sein Schwager Hermann Rodenburg. Jener hatte seinen Wohnsitz ebenfalls in Kiel, dieser in Hamburg.» Denne Georg Corper eller Cörper er biografert i Dansk biografisk leksikon: http://denstoredanske.dk/Dansk_Biografisk_Leksikon/Samfund,_jura_og_politik/Myndigheder_og_politisk_styre/Kancelliembedsmand/Georg_Cörper. Og her vil kunne flettes inn en sentral del av den kommende genealogi «Schele i Kiel» (men se allerede straks her nedenfor under Lisch:1874)For ifølge DBL var CORPERS foreldre ukjente. Og han sies å ha vært gift (fete typer ved A.S.) «1. gang (?) med Magdalena, d. af rådmand i Kiel Mathias Knutzen (ca. 1495-1559) og Ursula (død 1569). Gift 2. gang (?) ca. 1538 med Clara Hergé (Harge), død før 2.3.1562, d. af borgmester i Kiel Paul H. (død 1531, gift 1. gang med Anneke) og Elsebe (levede 1547).» (C. O. Bøggild-Andersen: Georg Cörper i Dansk Biografisk Leksikon, 3. udg., Gyldendal 1979-84. Hentet 20. december 2019 fra http://denstoredanske.dk/index.php?sideId=288577.) Nå fremgår det andre steder, bl.a. delvis i Gethers bok om Flensburg (som på visse – skjønt  få – punkter er blitt korrigert senere), at Paul eller Pawell Hargen var gift 1. gang før 1509 med Anneke Köler (ca. 1480 Kiel-1509) og 2. gang ca. 1520 med Elssebe Vysckers – hvis søster svært sannsynlig var den fru Anna, som var gift (~ omkr. 1465) med Hans Schele d. y., 1489-1515 rådsherre i Kiel og nemlig svoger av Jachim Wittorp (da Elssebe VYSCKERS’ søster, Leneke (Magdalena) Visch, var gift med Jachim WITTORP (+ 1519), vogt til NeumünsterRådsherre SCHELES foreldre var Hans (Johann[es]) Schele (+ 1460), 1447 rådsherre, senere borgermester i KIEL, og Gheze Cordes, enke etter Detlef Junghe (Detlevus Iunghe) (+ før 1450), rådmann i Kiel, og søster av Cord CORDES (Conradus CONRADI) (omkr. 1410-før juli 1478), 1438 domherre og 1445 «Archidiakon des Schleswiger Domkapitels», 1460-63 kgl. dansk kammermester: se https://de.m.wikipedia.org/wiki/Cord_Cordes!! Ovennevnte Anneke KÖLER (som Knud Gether vel feilaktig antok å være en Heithmann, dtr. av Hans HEITHMANN i Kiel) var mor til Tale Hargens, som i ekteskap med mag. Conrad Wulff, rådmann i Kiel 1538-53 og borgermester 1554-60 (~ 1° Anne Schulte?), ble mor til bl.a. Anna Wulff (Conradi) (+ 1619, begr. Husum), som i 1564 ble gift med kong FREDERIK I’s datterdattersønn Caspar HOYER 1578 staller i Ejdersted, 1591 inspektør over N. Ditmarsken og Helgoland: se inntil videre https://www.xerxx.se/getperson.php?personID=I316782&tree=tredNr2, en nettside, som dessverre unnlater å nevne både kong Fr. I som en viss «Frederiksdatters» far og Marie Hoyer født KNUDSENS 2. ektemann, dr. med. Cornelius Hamsfort d. e. (1509 Amersfort i Holland-1580 Odense) etc.! Se Klaus Biels artikkel om kong Frederik I’s utenomekteskapelige barn her: http://www.alt-bramstedt.de/klaus-biel-des-koenigs-christian-i-uneheliche-kinder; #NB: se videre om kongens – ikke «Christians» men Frederik I’s to utenomekteskapelige døtre under nettopp Lisch:1874!

••• Jahnke, Carsten: «‘dat se bliven ewich tosamende ungedelt’ • Neue Überlegungen zu einem alten Schlagwort», i: Zeitschrift der Gesellschaft für Schleswig-Holsteinische Geschichte, Band 128 (Wachholtz Verlag Neumünster 2003), s. 45-59. S. 45f (fete typer ved A.S.): «Der historischer Kontext, der zur Entstehung des Sogenannten ‘Ripener Privileges’ von 1460 geführt hat, ist bekannt. Nach dem Tode des Letzten schauenburgischen Grafen von Holstein und Herzogs von Schleswig, Adolf VIII, am 4. dezember 1459, war die Erbfolge für die Gesamtheit von Schleswig und Holstein ungeklärt. Neben den lehnsrechtlichen Bindungen [s. 46:] erwiesen sich die konkurrierenden agnatischen und kognatischen Erbansprüche der Schauenburger und der Oldenburger als Problem. In dieser ungeklärten Situation bildete die Ritterschaft beider Territorien einen Schwurverband mit dem Ziel, ‘dat se endrachtiglich kesen wolden enen heren unde wolden nene twedracht under syk hebben’. Als Vorbild dieses revolutionären Schrittes kann der dänische Reichsrat gelten, dem im Falle des Ablebens eines Herrschers die Machtsicherung und die Wahl eines Nachfolgers oblag. Nach ersten Verhandlungen in Neumünster und Rendsburg traf sich ein Teil der Ritterschaft am 2. märz 1460 mit König Christian I von Dänemark in Ripen, der noch am selben Tag zum neuen Herrn beider Lande ausgerufen wurde. Aus diesem Anlaß stellte Christian I am 5. März  nach längeren Verhandlungen, ebenfalls nach skandinavischem Vorbild, eine Wahlkapitulation aus. Am 4. April 1460 kam es in Kiel zu weiteren Verhandlungen, dieses Mal mit der Gesamtheit der Ritterschaft, der Mannschaft, dem Klerus und den Städten, deren Ergebnisse in der sogenannten ‘Tapferen Verbesserung’ festgehalten wurden.»   

••• Lemmerich, L: «Die Herrschaft Breitenburg», i: Archiv für Staats- und Kirchengeschichte der Herzogthümer Schleswig, Holstein, Lauenburg und der angrenzenden Länder und Städte, Volum 5 (Altona 1843). 

••• Lenthe, Gebhard von, und Hans Mahrenholtz: «Stammtafeln der Familie von Münchhausen», Teil II: Textband zu den Tafeln I—LI, I.—XX. Generation (1976 Verlag Bösendahl, Rinteln).

••• Leverkus, C. Erich: «Nordelbische Pastorenfamilien und ihre Nachkommen • Lebensbilder aus der valentinerschen Ahnentafeln» (Hamburg 1973). Se her ovenfor under FORORD, NB E7 (og E8)!

••• Lisch, Georg Christian Friedrich: «Ueber des Dr. Johann Knutzen Herkunft», i: Jahrbücher des Vereins für Mecklenburgische Geschichte und Altertumskunde, Band 39 (1874), s. 87-89 , som kan sees her: http://mvdok.lbmv.de/mjbrenderer?id=mvdok_document_00002486. Se også – på grunn av den nære familiære sammenheng til genealogi «Schele i Kiel»https://de.m.wikipedia.org/wiki/Friedrich_I._(Dänemark_und_Norwegen); og se https://de.m.wikipedia.org/wiki/Johann_Knutzen!! Se dessuten https://www.alt-bramstedt.de/klaus-biel-des-koenigs-christian-i-uneheliche-kinder  (hvor det egentlig dreier seg – ikke om «Christian I’s», men om Fr. I’s utenomekteskapelige barn)! Og jfr. WITTORP/VISCH/SCHELE-genealogi i nærværende litteraturliste her ovenfor under både Gether:1986-87 og Hennings:1967! I forbindelse med disse lenker til biografiske artikler kan merkes, at ADB = Allgemeine Deutsche Biographie og forfatteren Krause = Karl Ernst Hermann Krause. Om G. C. F. Lisch (1801 Strelitz-1883 Schwerin) (se https://de.m.wikipedia.org/wiki/Georg_Christian_Friedrich_Lisch) kan det dessuten bemerkes, at han i 1824 ble opptatt i frimurerlogen «Prometheus» i Rostock, og at han regnes som en av Tysklands betydelige historikere fra det 19. århundrede. Dieter Lohmeier (1940 Neumünster-) er professor i ny tysk litteratur i Kiel og i 2008 ble han utenlandsk medlem av Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab. Sistnevnte er mest usikker – eller ubestemt – i sine uttalelser: «Matthias Knutzen war ein Sohn von Hans Knutzen. Der Name seiner Mutter ist nicht dokumentiert [!?]. Sein Bruder war vermutlich [!] Johann Knutzen.» Lisch, derimot, skriver (fete typer ved A.S.): «In den Jahrbüchern a. a. O., S. 50, vermuthet, daß er aus der vornehmen schleswigschen Bürgerfamilie Knutzen stamme, weil er auch Domherr zu Schleswig war, und diese Vermuthung ist jetzt durch eine urkundliche Entdeckung bestätigt. / In Kiel lebte ein Ratsherr Mathias Knutzen, welcher am 14. Februar 1559, 64 Jahre alt, starb. In v. Westphalen Mon. ined. IV, p. 3359 ist die Nachricht über diesen Mann nach dem Epitaphium in der Nicolai=Kirche zu Kiel gegeben: ‚Memoria Mathiae Knutzen, senatoris Kiloniensis, ex epitaphio in templo s. Nicolai‘. Mathias Knutzen war zu Husum in einer ehrbaren Familie geboren und erzogen. Sein Vater war Hans Knutzen zu Husum, seine Mutter Geseke eine natürliche Tochter des Königs Friedrich I. von Dänemark. Mathias war in Husum ein begeisterter und aufopfernder Beförderer der Reformation, so daß er nicht nur die ersten protestantischen Prädicanten beschützte, sondern auch den Protestanten sein Haus zu den kirchlichen Versammlungen einräumte, so lange ihnen eine Kirche versagt blieb. Später ward er Ratsherr in Kiel, wo er auch starb. Westphalen a. a. O. giebt sein und seiner Frau Ursula Schröder (+ 1569) Bildnisse in der Kupferstich nach alten Gemälden. / Ein bruder dieses Mathias Knutzen war der Dr. Johann Knutzen, welcher ohne Zweifel noch vor der Reformation zum Priester erzogen und eben so entschieden papistisch, wie sein Bruder protestantisch war.» (Se mere om Johannes KNUTZEN [1487/88-1546] her nedenfor snart under Prange:2007, s. 133!) Kort oppsummering av aktuelle genealogi: se inntil videre noe av denne under Hoffmann:1986 her ovenfor. Og i det følgende har jeg sett meg nødt til først og fremst å forholde meg til K. Gethers tolkning av de foreliggende data, for han er den éneste av de her nevnte forskere, som tar hensyn til, at hertug Frederik hadde TO utenomekteskapelige døtre. Hvorfor de nye Wikipedia-artikler ignorer Gether og bare trekker frem eldre leksika (bortsett fra den «skeptiske» Lohmeier), er meg egentlig ubegripelig. Det har vel sammenheng med, at den nå avdøde Gether var en «amatør», skjønt en briljant sådan: en elsker av sitt fag – og ubestridelig en ytterst kunnskapsrik mann. (<<Man burde betenke, at Danmarks Adels Aarbog nå endelig (i tavlen «Ahlefeldt» av 2000-02) ved sin «alternative» genealogi «Ahlefeldt»  på s. 609 [se nærmere om dette her ovenfor i FORORD under NB E6 {om Ahlefeldt-korreksjonen – og se da samtidig under NB E7, hvor VYSCK/ VISCH/FISK-genealogi!}], har sett seg nødt til å trykke denne korreksjon, som – såvidt meg bekjent – har sin rot i nettopp GETHERS forskning! [skjønt man bare viser til: «Meddelt af Peter Kurrild-Klitgaard og Charles M. Hansen på grundlag af bl.a. {!} gravindskriften på den såkaldte ‘Ahlefeldtske Gruft’ i Eckernförde k. Jf. Anders Schmidt: Johannes Margrethe Kaysen og hendes slægt, Aabenraa 1986, s. 564-71»!]>>) Altså: Se Hennings:1967 her ovenfor, hvor det fremgår – altså delvis – at i Gethers bok om Flensburg (som på visse – skjønt  få – punkter er blitt korrigert senere), var Paul eller Pawell Hargen gift 1. gang før 1509 med Anneke Köler (ca. 1480 Kiel-1509) og 2. gang ca. 1520 med Elssebe Vysckers – hvis søster svært sannsynlig var den fru Anna, som omkring 1465 ble gift med Hans Schele d. y., 1489-1515 rådsherre i Kiel – og nemlig svoger av Jachim Wittorp (da Elssebe VYSCKERS’ søster, Leneke (Magdalena) Visch, var gift med Jachim WITTORP (+ 1519), vogt til Neumünster! Rådsherre SCHELES foreldre var Hans (Johann[es]) Schele (+ 1460), 1447 rådsherre, senere borgermester i KIEL, og Gheze Cordes, enke etter Detlef Junghe (+ før 1450), rådmann i Kiel, og søster av Cord CORDES (omkr. 1410-før juli 1478), 1438 domherre og 1445 «Archidiakon des Schleswiger Domkapitels», 1460-63 kgl. dansk kammermester: se https://de.m.wikipedia.org/wiki/Cord_Cordes!! Ovennevnte Anneke KÖLER (som Knud Gether feilaktig antok å være en dtr. av Hans HEITHMANN i Kiel) var mor til Tale Hargens, som i ekteskap med mag. Conrad Wulff, rådmann i Kiel 1538-53 og borgermester 1554-60 (~ 1° Anne Schulte?), ble mor til bl.a. Anna Wulff (Conradi) (+ 1619, begr. Husum), som i 1564 ble gift med kong FREDERIK I’s datterdattersønn Caspar HOYER1578 staller i Ejdersted, 1591 inspektør over N. Ditmarsken og Helgoland, som nemlig var en sønn av Lange Harmen (Herman) HOYER (~ 1° ca. 1507 med fyrstedatteren Katrine [Catharina] Friedrichs og adlet i 1513) og dennes 2. hustru (~ ca. 1535) Marie Knudsen (Knutzen) (ca. 1515 Husum-60 Odense) (~ ca. 1541 Cornelius Hamsfort d.e.): se https://de.m.wikipedia.org/wiki/Caspar_Hoyer! – Vel: Rådmann Hans Schele d.y. og Anna Visch ble foreldre til antagelig flere barn, og i hvert fall til datteren Margarete Schele (ca. 1485-), som ble gift med Jacob Sc(h)roder. Og dette ektepar i Kiel fikk 3 barn, som er kjent: 1) Eler Schroder, Iacob syn son, som i ekteskap med NN ble far til Iacobus Schroder (ca. 1489-), radtman (rådmann) i Kiel; 2) Elzebe Iacob Schroders Dochter, husfru, som ble gift med Hans Schuldorpe, radman, Marquard syn sone; og 3) Ursula Schröder (neppe 1505, men visstnok født 1515/16 i Kiel; + desember 1569 sst.), som ble gift omkr. 1535 med Mat(t)hias Knutzen (1495/96 Husum-1559 Kiel), rådsherre i Kiel, reformator sst., som 1. gang hadde vært gift med Geseke Friedrichs (<<+ etter 1532 ifølge den tyske Wikipedia-artikkel om Mathias Knutzen, men ifølge GENi-nettside født ca. 1493; + 1535: se https://www.geni.com/people/Geseke-Knudsen/6000000007606013086; og også K. Gether angir født ca. 1493 i Husum og død ca. 1535 i Kiel – men GETHER har i motsetning til disse to andre tolkere av kildene en søster [eller egentlig halvsøster] av Geseke Friedrichs [gift Knutzen], nemlig Katharina Frederiksdatter [ca. 1491-ca. 1534!) som Lange Harmen Hoyers 1. hustru [~ ca. 1507!], som deretter – ca. 1535 – ble gift med Marike Hansdatter Knudsen Splenters [ca. 1515 Husum-1560 Odense], som ble gift ca. 1541 med Cornelius Hamsfort! Se https://www.geni.com/people/Herman-Hoyer-the-elder/6000000004188586393 [hvor dog MARIKES mor, fyrstedatteren Geseke Frederiksdatters 2. ektemann, Mathias Knutzen, er utelatt]Dessuten blir det ekstra forvirrende: at ifølge Lisch var den i 1559 avdøde Mathias KNUTZENS mor fyrstedatteren Geseke Friedrichs! Så det eneste helt sikre m.h.t. nærværende genealogi, er at siste ord i denne sak ennå ikke er sagt>>). At K. Gether har forskjellige personalia for de to fyrstedøtre, får meg tross alt til å anta, at han har rett, først og fremst (i delvis overensstemmelse med lenken «Herman-Hoyer-the-elder»). På den annen side tror jeg også Lohmeier har rett, når han setter sønnene til Hans Knutzen som av første ekteskap med fyrstedatteren Geseke, altså de 3 sønnene Paul, Lorenz (+ 1537), rådsherre i Kiel, og Jacob. Mer tilbøyelig til å gi Gether helt rett, er jeg m.h.t. GESEKE og KATRINE som døtre av Fr. I (1471-1533), hertug av Slesvig og Holsten 1482, av Gottorp 1490, konge av Danmark og Norge 1523. Sistnevnte Katrine (Katharina) Frederiksdatter (ca. 1491 Flb.-ca. 1534 Husum) ble gift ca. 1507 med Lange Harmen Hoyer (1477 Husum-1540/41 sst.), krigsøverste og adlet av sin svigerfar, hvis sønnJacob Hoyer, oppholdt seg ved markgreve Albrechts hoff i Preussen, senere ved Christian III’s hoff, før han ble landfogd på Helgoland. Han var gift med Anna Weyhe (~ 2. gang med Jasper Forcke i Husum)! Og 2. gang ble Lange Harmen HOYER gift ca. 1535 med den andre datteren , GESEKE Frederiksdatters datterMarike Hansdatter Knudsen Splenters (ca. 1515 Husum-1560 Odense)! (Hvorfor Lohmeier bare nevner de 3 sønnene, er jo ganske uforståelig!) Med sin 2. hustru fikk han sønnen Caspar Hoyer, 1570 staller i Ejdersted, 1591 inspektør over Nordre Ditmarsken og Helgoland, som ble gift i 1564 med Anna Wulff (Conradi) (+ 1610, begr. i Husum), datter av mag. Conrad WULFF, rådmann i Kiel 1538-53, borgermester sst. 1554-60, og Tale Hargens, datter av ovennevnte borgermester etc. Pawell HARGEN (og 1. hustru Anneke Köler), som ble gift 2. gang med Elssebe Vysckers!! Og som enke etter Lange Harmen Hoyer giftet Marie (Maria, Maricke, Mericke) FREDERIKSDATTER seg ca. 1541 med Cornelius Hamsfort d.e., kgl. livlege og apoteker i Odense: se her nedenfor snart! For ovenevnte borgermester i Kiel, Mathias Knutzen, fikk i sitt annet ekteskap med Ursula SCHRÖDER bl.a. datteren Magdalena Knutzen, som giftet seg med hertug Adolf sekretær og borgermester i Kiel, Georg Cörper (+ 1563 el. 64) (se https://biografiskleksikon.lex.dk/Georg_Cörper) og datteren Margarete Knutzen, som ca. 1557 i Kiel ble gift med Johannes Carnarius d.e. (1527 Gent i Øst-Flandern-1562), hvis A) sønn, dr. med. Mathias Carnarius (1558 Schleswig-1620) (visse steder finnes disse personalia også angitt mere anslagsvis, men her er fulgt: http://matrikel.uni-rostock.de/id/100034244) ble gift i Flensburg i 1594 med Dorothea Hamsfort (1550 Kolding-1608 Schleswig), uten barn, datter av Cornelius HAMSFORT d.e. (1509 Amersfort i Holland-1580 Odense) (se https://www.geni.com/people/Cornelius-van-der-Hamsfort-den-Ældre/6000000024612282396) (~ 2° Magdalene Payens, enke etter [~ 1541] dr. jur. Bernh. Wigboldt Fries, juridisk professor i København!) og Marie Knudsen (Knutzen), datter av fargeren Hans Knutzen og Geseke!! (Men Dorothea Hamsfort, som heller ikke hadde fått barn i sitt første ekteskap [~ ca. 1570] med Claus tor Smede [1547-90], hadde en helbror, Cornelius Hamsfort d.y. (1546 Kolding-1627 Odense), hvis begravelsestale ble holdt av biskop Hans Mikkelsen, og som 1. gang ble gift i barnløst ekteskap med Mette tor Smede (ca. 1570-88), datter av Reinhold tor SMEDE (1547-90) (bror av Dorothea Hamsforts 1. ektemann Claus tor Smede!) og (~ 1563) Gesa Lange (Flensburg ca. 1543 [?]-1603); men som i sitt 2. ekteskap med Katrine Fertzen (Jers) (ca 1570 Kiel-ca. 1655 Odense) fikk barn, nemlig Cornelius (III) van Hamesfort (1597-1640), som overtok sin fars «Løveapotek» i Odense 1627. Og denne Katrine Fertzen var en datter av Hans Fertzen (JERS), rådmann i Kiel, og Anna Knutzen, datter av fargeren Hans KNUTZEN og Geseke Frederiksdatter!! På grunn av det nære slektskap mellom ektefellene fikk Cornelius HAMSFORT d.y. (som jo selv var en datterdattersønn av kong Frederik I) og Katrine Fertzen kgl. dispensasjon for vielsen . – Og B) 
datteren Sophia Carnarius (1560 Schleswig-1632/33 Kiel) (hvis mormor altså var Ursula Schröder), som ble gift med Andreas Matzen (ca. 1542-99), sønn av Mathias Kræmer MATZEN (1510 Sønderborg amt, Als-ca.81) og Cathrine Andreasdatter Volquardsen og far til Ursula Matzen (1590 Kiel-2. feb. 1666), som i 1618 ble gift med Anthonius Burchardi(us) (ca. 1584 Lübeck-28. mars 1628 Kiel), mag. 1602, 1613 diakon (3. pastor) til St. Marienkirche i Lübeck (!)sønn av Antonius Burchardi (Borchers) (o. 1550-), borger og kjøpmann i Lübeck (se https://de.m.wikipedia.org/wiki/Anton_Burchard) og 1. hustru Margarete Schrader (Schröder) (o. 1564-) samt ~ 1° Elisabeth Schening, og hvis svigerdatter, Anna Langemach (+ 1671) (atter mag. Gabriel Henningsen Wedderkops svigermor: se https://de.m.wikipedia.org/wiki/Gabriel_Wedderkop) var en søster av Catharina Langemach (1624 Kiel-ca. 60), som i ekteskap med Hans Folckersahm (1600 Kiel-28. des. 1660) fikk datteren Margret(h)e Cat(h)rine Folckersahm (10. april 1641 Kiel-4. juni 1683), som bare tre-fire år før hun giftet seg med Joachim Scheel i 1663/64 hadde mistet begge sine foreldre: se genealogi «Scheel (Scheele)» – og den genealogiske oversikt «Rosenberg» I! #NB 1: Som ovenfor sagt er ikke borgermester Mathias KNUTZEN og nærmeste families genealogi endelig avklart, noe som også kommer frem av ovennevnte lenke til Cornelius van der Hamsfort den Ældre, hvis 2. hustru Marike Hansdatter Splenters Knudsen sies å ha vært en datter av Hans Hansen Knudsen (Knutzen) og Geseke Friedrichs – som (sistnevnte Geseke) ikke nevnes også gift med en Mathias Knutzen! Men la nå  denne genealogi være noe uavklart; denne videre genealogi (som lenken «Jacob-Hoyer» her straks nedenfor medførersynes å ha blitt avklart i de senere år, kanskje på grunn av den store interesse i Sverige for slekten tor Smedes/Tersmedens avstamning fra kong Fr. I? Marike Hansdatters 1. ektemann, den kjente landsknektoffiser Hermann Hoyer – eller «Høyers» navn skrives nå bare korrekt HOYER, da han nemlig var en sønn av Jacob Hoyer (1445 Bremervörde-1500 Rotenburg), husfogd i Rotenburg/Wümme, landsknektskaptein (se https://www.geni.com/people/Jakob-Hoyer/340639930200013064), og Margareta (Metta) v. Schack av huset Basthorst (ca. 1452 Basthorst-ca. 1503) (mor: NN v. Haake), hvis bror, Emeke v. Schack (1485 Lauenburg-1515), i ekteskap med Elisabeth (Ilse) v. Dannenberg ble far til bl.a. Hartvig v. Schack, som ble gift med Sophie von der Wisch (mor: Anna Reventlow): se https://www.geni.com/people/Sophie-von-der-Wisch/6000000004837049871!! #NB 2: Ovennevnte Jacob HOYER var en sønn av Henricus (Hinrich) V Hoyer (ca. 1415-) (og Tebbeke [Becka] NN), som var en sønn av Henricus IV HOYER (se https://www.geni.com/people/Henricus-IV-Hoyer/6000000020833363186) og Elisabeth Springintgut (var 1417 +), datter av Diedrich I SPRINGINTGUT (+ 22. okt. 1393), 1362 rådsherre i Lüneburg, 1377 borgermester, 1386 panteherre til Dannenberg, Przetze og 1389 til 1/2 Lüdershausen (~ 1° Armgard Beve) og 2. hustru Gertrud v. der Möhlen!! Denne borgermester SPRINGINTGUT var høyst sannsynlig en bror av NN (Gertrud?) Springintgut, som ble gift med Hildebrand II Schele, 1321/73, som 1321 nevnes sammen med sin bror Johann Schele (~ NN Stöterogge, sannsynligvis en datter av Johann d.e. STÖTEROGGE til Betzendorf, Golste og Brockwinkel, og NN v. Toppenstede), som 1351 ble borger av Lüneburg: se genealogiene «Schele i Lüneburg» og «Schele til Herrenhausen»! Og se her ovenfor i litteraturlisten til artikkelen «Christian Kruse» under DanmarksAdelsAarbog:1950 (artikkelen «Høcken») under det 11. NB! #NB 3: Ovennevnte landvogt på Helgoland Jacob Hoyer (ca. 1514 Husum-76 sst.) ble i sitt ekteskap med Anna Weyhe (Wiehe) (1523-1605) far til Herman Hoyer (ca. 1545-27. jan. 1612 Tønning) (se https://www.geni.com/people/Herman-Hoyer/6000000002207731507), rittmester, som ble gift med Magdalena Hansdatter Ferst (ca. 1555-), hvis sønn, Jacob Hermansson Hoyer (1579 Tønning-1642), ble gift med Elisabeth v. Santfort (van Santvoort) (1587-1636 Göteborg), hvis datter (av 5 barn), Magdalena Hoyers (21. aug. 1616 Göteborg-), ble gift med handelsmannen Jacob Lindsay (Lintzai), hvis datter Margareta Jacobsdotter Lindsay (ca. 1635-) ble gift med Henrik Arvidsson (ca. 1626 Göteborg-), handelsmann, hvis to døtre var 1) Anna Margareta Henriksdatter (ca. 1655 Stockholm-1722 sst.), som ble gift med friherre Hugo Hamilton af Hageby (1655 Monea Castle, Irland-1724 Stockholm): se tabell 12 her: https://www.adelsvapen.com/genealogi/Hamilton_af_Hageby_nr_99; og 2) Brita Henriksdotter (+ 1693), som ble gift med Gustaf Hammarberg (Hammarinus) (1653-1731 Vireda), overjegermester, som ble adlet 1683, hvis sønn, president for Svea hovrätt 1751-53 Henrik Hammarberg (1686-1768) (se https://sv.m.wikipedia.org/wiki/Henrik_Hammarberg), ble gift med Abela Juliana Silfverskiöld (1690-1728), datter av jur. prof. Nicolaus (Niklas) Hyltén adlet SILFVERSKIÖLD (1635-1702) (se https://www.adelsvapen.com/genealogi/Silfverskiöld_nr_1073) (gift 1. gang i 1671 med Abela von Kempten [+ 1677]: se genealogi «Spend» samt selve stamtavlen her nedenfor i genealogi «Lasson»!!) og 2. hustru  (~ 1686) Juliana Sigrid Gripenflycht (1668-1728), datter av admiralitetsmedikus, dr. Peter Schallerus adlet GRIPENFLYCHT og Anna Seitserf: se https://www.adelsvapen.com/genealogi/Gripenflycht_nr_915! 

••• Løberg, Lars og Tor Weidling: «Ikke ett, men to Kalips-gods», i: Norsk Slektshistorisk Tidsskrift, bind XXXII, hefte II (Oslo 1989), s. 89-121. S. 111f (fete typer ved A.S.): «Peder Huitfeldt [se https://no.m.wikipedia.org/wiki/Peder_Huitfeldthadde sittet i kanslerembetet helt siden det ble gjenopprettet i 1547, og var fortsatt den formelle utøveren av embetet. Han var imidlertid under krigen blitt kalt ut av landet, og riksseglet var i mellomtiden overlatt i Nils Stubs [se https://no.m.wikipedia.org/wiki/Niels_Stub] forvaring. Hvor viktig kansler-embetet egentlig var, særlig i krigstid, kan selvsagt diskuteres. Poenget her er imidlertid figurfunksjonen og at embetet sto om ikke ledig så ihvertfall uvirksomt. Det var også dette som var Christiern Munks [se https://nbl.snl.no/Christen_Munk] ankepunkter da han anbefalte kongen å utnevne en ny og i riket boende kansler for den tiden Peder Huitfeldt var opptatt på annet hold. Dette gjorde selvsagt ikke Christiern Munk uten [s. 112:] samtidig å peke på hvem som burde overta embetet, og på denne måten fikk Oluf Kalips [se https://snl.no/Oluf_Kalips] beskikkelsen 22/5•1565. / I samme periode fikk han også to nye forleninger, hvorav ihvertfall den siste var en klar følge av det nye embetet. I juni fikk han brev på tienden av Skjeberg og Torsnes sogn, og i oktober hadde han prosti-godset minus det som var forlenet til Peder Knudsen (Måneskiold).» Se https://www.geni.com/people/Peder-Knutsson-Måneskiöld/6000000010531725554 og se FORORD, NB E6! S. 113: «Nå var ikke Oluf Kalips len av de største. Vi vet at han mistet Onsøy til Peder Knudsen [!] i 1568, men at han fikk Åbygge, Vembe og halve Rakkestad på regnskap for 150 daler pr. år i 1575.» PS: Hvor vanskelig det er å bli klok på aktuelle genealogi viser følgende diskusjon eller utveksling av opplysninger/spørsmål: https://forum.arkivverket.no/topic/95571-9657-ingeborg-jonsdatter-av-tordenstjerneætta/page/2/! For min egen del har jeg valgt (!) å feste mest tillitt til de opplysninger som inkluderer forståelsen av, at Peder Herlogson Kalips/Hudfat (?) (1494 Torsnes i Østfold-1564 Sarpsborg), lagmann i Oslo, var gift to ganger: ~ 1° med Gyrid Olavsdatter Holter (1484 Holter, Nes, Romerike-1544) og ~ 2° med Sigrid Knudsdatter Måneskjold (Måneskiold, Måneskiöld), skjønt det heller ikke virker tillitvekkende (eller klart forståelig), at 2. hustrus datter, Anne Pedersdatter Kalips (+ ca. 1641), er satt som født i 1543 på denne nettsiden (se  https://www.geni.com/people/Anne-Kalips/6000000009666513472), om enn lagmannens 1. hustru visstnok døde i 1544! På den annen side finnes det hypoteser fremsatt i litteraturen, som etter en kort stund refereres til som kildebelagte utsagn! Fx. gjengis nå på diverse nettsteder den hypotese fremsatt i NST i 1990 av Sigurd Engelstad (se Engelstad:1990), at Eline Svendsdatter var en datter av presten i Eidsvoll Svend Nielsen (Halland) (Sveno Nicolai Hallandus) og hustru Anne NN, som en kjensgjerning hentet fra det anerkjente tidsskrift! Men Engelstad skriver bare i sin artikkel «Hvem var Paul Tranes hustru Eline Svendsdatter?» S. 215: «I NorskTidsskrift for Genealogi,etc., bd. III, s. 116, skriver E. A. Thomle bl.a. flg. i forbindelse med hr. Iver Sørensen, sogneprest til Eidsberg 1618-30: / ‘Hr. Ivers far hr. Søren Iversen blev i 1565 hører ved Oslo skole og kaldtes i 1566 til sogneprest til Nes paa Romerike, hvor han døde 1610. Hans første hustru Karine Carlsdatter døde 26. oktbr. 1598, og hans sidste hustru Karen Jensdatter blev i 1612 gjengiftet med Trond Lundegaard i Stange. Men mellom disse har han rimeligvis været gift med Elise Svendsdatter, da der i de Heftye’ske Samlinger (nu i Folkemuseet) findes et sølvlaaget krus, inskriberet ‘Hr. Slren Iversen og Elise Svendsdatter 1609’.’»Og s. 216 (fete typer ved A.S.): «Så var det hr. Sørens 2. ektefelle, som iflg. Thomle het Elise Svendsdatter. Det viser seg at også dette er galt. Førstekonservator Jorunn Fossberg ved Norsk Folkemuseum opplyser at det i innskriften på kruset står Eline, ikke Elise. Dermed ser det ut til at vi har funnet løsningen på vårt problem. Selv om vi ikke vet noe sikkert om det, ligger det snublende nær å anta at hun har overlevet hr. Søren, og at hun er identisk med den Eline Svendsdatter som i august 1611 ble gift med hans efterfølger i embedet, hr. Paul Trane. Og s. 217 (fete typer stadig ved A.S.): «Hvis vi forflytter oss over til nabobygden Ullensaker, møter vi en mann ved navn Lauritz Svendsen, som var sogneprest der fra 1618 til sin død 1630. Med patronymikonet Svendsen kan han godt tenkes å være en bror av Eline Svendsdatter. … / … Han ble innskrevet som student ved universitetet i Rostock i juni 1609, … Efter hjemkomsten til Norge ble han stevnet for Oslo domkapitel av en Lauris Tysk for gjeld han hadde pådradd seg i Rostock. Og i forbindelse med dette kommer også Paul Trane inn. Lauritz Svendsen erklærte nemlig at Paul Trane hadde lovet ‘at holle hannem til Rostoch’, og mente derfor at også han [svogeren!] burde stevnes. Hvilken grunn Paul Trane kunne ha til å gi et slikt løfte, får vi ikke vite noe om. Vi kan vel regne med at Lauritz Svendsen har vært hans elev, men at rektor uten videre skulle bekoste et utenlandsopphold på en av sine elever, virker ikke meget sannsynlig. Den mest nærliggende [sic!] forklaring synes å være at Lauritz Svendsen var bror av Eline Svendsdatter, og at Paul Trane har gitt Lauritz Svendsen tilsagn om noe slikt efterat han i 1611 ble gift med søsteren.» Og s. 218 (fete typer stadig ved A.S.): «Svend Nielsen ble innskrevet i Rostock i april 1573 under navnet Sveno Nicolai Halandus, og er av den grunn av og til blitt tillagt slektsnavnet Halland. Det er imidlertid uklart hva dette står for. Det kan like gjerne være Halland, nu i Sverige, men dengang en del av Danmark, som Hadeland eller andre lokaliteter i Norge. Noen opplysning om hans herkomst foreligger ikke. Hans hustru het Anne. Deres eneste sikkert kjente barn [!] er en datter Gjertrud, som i 1599 ble gift med daværende kapellan i Strøm i Odal, senere sogneprest til Spydeberg, Anders Nielsen. … / Paul Tranes eneste kjente datter het Anne, og det kan være fristende å regne dette for en oppkalling av Svend Nielsens hustru, men et så vanlig navn kan neppe tjene som noe avgjørende bevis. Videre kjennes to sønner, Christen, som døde ung, og Samuel, som ble farens efterfølger.» Denne hypotese, må jeg innrømme, har jeg aldri funnet overbevisende. På tross av at det, som med slektskretsen rundt Eline Svendsdatter som datter av Anne Pedersdatter Kalips, også i denne slektskretsen finnes en tilknytning til slekten Trane, da nemlig presten Anders Nielsen (se https://www.geni.com/people/Sogneprest-Anders-Spydeberg/6000000002845731133) var en sønn av Niels Bjørnson Strøm (Kabberud) (ca. 1542-ca. 99) , den første reformerte prest i Odalen, og Ingeborg Nielsdatter Frendesonius (1554 Oslo-), søster av Jens Nielssøn Frendesonius (Hack) (1538 Osli-1600 sst.), mag., biskop i Oslo 1580-1600, hvis første hustru, Magdalene Frantzdatter Berg (1546 Ribe-83 Oslo), var en søster av Gidske Frantzdatter Berg(h) (ca. 1545 Kbh.-1610 Oslo), som jo ble mor til Jacob Rasmussøn Hiort (se genalogi «Trane»!), som ble gift med Bente Jacobsdatter TRANE, datter av Samuel Poulsen Trane og Eline Sven(d)sdatter – hvis mor vel var Anne Pedersdatter Kalips!! For hvordan er det mulig, at denne nære slektsrelasjon til presten Hallands begge døtre til BERG/TRANE-slektskretsen først skulle ha latt seg  oppdage i 1990?! I det hele tatt en av de sterkest genealogisk utforskede slektskretser i Norge overhodet, ved siden at biskop Hack også selv var en skrivende mann, også om egne familieforhold: se https://nbl.snl.no/Jens_Nilssøn! Nei, mest sannsynlig hadde bare Spydebergpresten denne éne veldokumenterte datter; og forøvrig avslutter Engelstad sin artikkel slik: «Det kildemateriale som er bevart, er dessverre altfor sparsomt til å gi noen sikker løsning på de spørsmål som er behandlet her. Men det er forhåpentlig lykkes å bringe noe mere klarhet i forholdene.» (Noe som egentlig heller ikke er skjedd – i og med de nå så altfor mange referanser til samme artikkel – som belegg for at sogneprest Anders Nielsen skulle ha vært far til Eline Svendsdatter.) #NB 1: En virkelig klargjørende opplysning er det Svein-Erik Ødegaard som gir i NST-artikkelen «Herlog Hudfat • Person, gods og nærmeste etterslekt» av 1982 (se Ødegaard:1982 her nedenfor), s. 269: Anders Bentssøn Dall (ca. 1550-1607), 1601 biskop i Oslo og Hamar, ble gift med Anne Pedersdatter (Kalips) (~ 1° Svend Nilsson [ca. 1540-93]), og Ødegaard skriver om bruden (fete typer ved A.S.): Dalls «hustru vet vi fra andre kilder het Anne Pedersdatter. Siden hun framstår som Elins nærmeste [!!] ved bryllupet [med Paul Christensen TRANE den 7. aug. 1611], og Elin er barnebarn til Peder Herlogson, så er det høyst sannsynlig at Anne Pedersdatter er mor til Elin Svendsdatter og datter av Oslo-lagmannen…»! #NB2: Ovennevnte Anders Nilssøn Spydeberg (Strøm) (~ 1°Gjertrud Svendsdatter Halland!) hadde med sin 2. hustru, Margrethe Hansdatter (~ 1° sogneprest Hans Claussøn Hjort, hvis farbror Rasmus Hiort ~ Gidske Frantzdatter Berg!!), en datter Gjertrud Andersdatter Spydeberg (1607 Spydeberg-), som ble gift med Laurutz Lauritzsøn Spydeberg (ca. 1600 Bergen-70 Spydeberg!), hvis datter, Maren Lauritsdatter Spydeberg (ca. 1632-), ble gift med Peder Jensen Pharo (ca. 1620 Tune, Ringsaker, Hedmark-99 Vestby, Akershus) (se https://www.geni.com/people/Kapellan-i-Ås-Peder-Pharo/6000000011252626238 !), kapellan i Ås fra 1651 og enkemann etter Maren Mortensdatter Sand (1635-) (mor: Sybilla Hansdatter Erfings!), hvis søster, Sophie Mortensdatter Sand (ca. 1635 Hurum-1716), ble gift med Iver Madsen Rosenberg (1620-91) (mor: Pernille Ottesdatter Langemach): se den genealogiske oversikt «Rosenberg» I!!

••• Mahrenholtz, Hans: «Die von Windheim, ein Hannoversches Stadtgeschlecht», Eingereicht vom ‘Niedersächsischen Landesverein für Familienkunde’, i: Goettinger Mitteilungen für genealogishe, heraldische und verwandte Forschung, Band 4 (1951), s. 282-291.

••• Moller, Joachim: Dat Slechtbok (von 1541), nyutgitt av Dr. Otto Beneke i 1876 og bearbeidet av Michael Kohlhaas 30.11.2016 er blitt fjernet, men se istedenfor hér: https://digital.ub.uni-duesseldorf.de/ihd/content/dpage/2573667! Nei, bedre (da det er kommet en ny versjon av 20.6.2020: se https://www.nd-gen.de/wordpress/wp-content/uploads/2020/06/Dat-Slechtbok.pdf! Se forøvrig også: http://www.familienforschung-pabst.de/pdf/09x1bis35.pdf! #NB: Av stor betydning for den sannsynlige VIBEKE KRUSE-genealogi synes visse opplysninger gitt på s. 5 her å være: se nærmere om hvilke personer det dreier seg om her ovenfor under Brandt:1954 (= «Waren und Geldhandel um 1560…»), hvor aktuelle lenke av juni 2020 til DAT SLECHTBOK også finnes)!! Se dessuten gjerne Wikipedia-artikkel om forfatteren, Joachim Moller (vom Hirsch) (1500 Hbg.-58 Ritzebüttel), rådsherre, hvor også lenke til Dat Slechtbok: https://de.m.wikipedia.Rorg/wiki/Joachim_Moller_der_Ältere! 

••• Naumann, M: «Die Plessen • Stammfolge vom XIII. bis XX. Jahrhundert» Bearbeitet von M. Naumann / Zweite, neu durchgesehene und erweiterte Auflage / Im Auftrage des Familienverbande herausgegeben von Dr. Helmold v. Plessen (1971 Verlag C. A. Starke • Limburg an der Lahn). S. 34f (kursivert skrift og fete typer ved A.S.): XII. 1. JOACHIM [v. Plessen], * um 1571, 1607-1656, + vor 1663, auf Barnekow und Köchelstorf, Besitz in Mecklenburg, vormals in Holländischen Kriegsdiensten; x [altså ~] nach 1606 Elisabeth v.  S t e d i n g k, + Barnekow 1656, ≠ [begr.] Gressow 18.9.. T.d.Gerd v.S., auf Bramstedt [!], u.d.Elisabeth v.  F u c h s. / Kinder: / XIII. 1.) AUGUST FRIEDRICH [v. Plessen], 1617-1681, s.S. 35.» S. 35: «XIII. AUGUST FRIEDRICH [v. Plessen], * 30.6.1618, + Köchelstorf 19.12.1681, ≠ Gressow 11.3.1682, auf Barnekow (bis 1668), Köchelstorf c.p. Steinfort, Schadendorf und Tressow (1652); / x 25.9.1642 Anna v.  R a n t z a u, * 1625, + Nienhof 19.1. 1689, ≠ Gressow 27.2., T.d.Daniel v. R., auf Salzau, u.d.Katharina v. R a n t z a u. / Kinder: / XIV. 1. ABEL MAGDALENE [v. Plessen], * vor 1645, 1701; / x Thomas v. W e t k e n [!], + 1695, auf Trenthorst, Wulmenau und Schenkenburg, (x I. Katharina G e r d e s, + vor 1660). 2. AUGUSTA ELISABETH [v. Plessen], * 1643, 1701, lebte 1691 in Bützow; / x 1663 Hermann v. V e r s e n  Freiherr v. C r o n e n d a h l, * um 1630, 1687, + vor 1690, auf Cronendahl (Skabersjö), Schwed. Oberst, (x I. 1650 Magdalene v. B u c h w a l d, Witwe des Generalmajors Helmut v. W r a n g e l, X [falt] 1647). (2 Söhne, 1 Tochter).» Dessverre – og merkelig nok – har jeg ikke funnet en presis angivelse av hvem foreldrene til Thomas v. Wetken var, men mulighetene er ikke mange og høyst sannsynlig må han ha vært en sønn av Hermann «Wettcke» (ca. 1600-), 13. mars 1621 «von der Trendthorst» og hustru Anna von Wickede, en datter av Thomas (!) von WICKEDE zu Castorff (1566-1626). Ikke minst også fordi denne Hermann WETKEN var en sønn av Jochim Wetken (og Margrethe v. Stiten: se Fehling:1925), hvis bror Johann Wetken (+ 1616) ~ 1° Marg. Fuchs, en datter av Kilian Fuchs, domherre i Hamburg, hvis brordatter Elisabeth Fuchs av Bramstedt (mor: Elis. Koep) ~ 1576/76 gottorpsk visekansler Gerhard Steding(k)! #NB 1: Se Fehling:1925 ovenfor: Thomas v. WETKENS 1. hustru, Katharina Gerdes (+ før 1660), var en datter av Christoph GERDES (1590 Güstrow-1661 Lübeck), 1625 rådsherre og 1627 borgermester i Lubeck (som var gift 1. gang med Gertrud Wedemhof, og som var en sønn av Martin Gerdes, rådsherre i Güstrow, og Cath. Koch) og antagelig 2hustru (~ 1638) Marg. Junge, en datter av den holstenske kansler Nicolaus JUNGE. Borgermester Christoph GERDES var en bror av Elisabeth Gerdes (1594-), som 1. gang ble gift med Johann v. Hillen og 2. gang i 1648 med Fr. Cothmann (1597-1665) (~ 1629 Cath. Junge: se «Schele i Kiel»!), sønn av Ernst COTHMANN (1557-1624), kansler i Güstrow, og (~ 1586) Elisabeth Hein (+ 1642): se genealogi «Burenius»! #NB 2: Ovennevnte dr. Nicolaus JUNGE (+ 1614), som etterfulgte dr. Coch (+1626/27) som hoffkansler på Gottorp, fyrstelig råd, var gift 3 ganger: 1. gang i 1598 med NN Kuhlmann (+ 1598), en datter av Johann KUHLMANN (+ 1602) og kanskje en mulig første hustru NN, men mest sannsynlig den første kjente hustru, Marina Heitmann (+1602); 2. gang i 1599 med Anna Broders fra Eidersted (+ 1605); og 3. gang (~ 1606) med Anna Otersen, datter av Luder OTTERSEN i Lübeck og NN (~ 2° Ocke Harsen, kanoniker i Hamburg). Og Marina HEITMANN (+ 1602) var en søster av Ludwig Heitmann (~ 1° Cecilia Blome [+1604]!) og av Anna Heitmann (+ 1601) (~ 1591 Hieronymus Friesendorf, sekretær hos enkehertuginne Christine i Kiel, 1592-1604 amtsskriver på Gottorp, 1606 rettssekr. og tollforv. i Husum, som 1613 avtakket i denne stilling etterfulgt av Joachim GIESE! Dette er allerede delvis omtalt ovenfor under Gether:1886. Ja, Marina HEITMANN (+ 1602) var en datter av Erasmus (Rasmus Heinsen) Heitmann (Heytmann) (1530 Haderslev-1602), archidiakon i Slesvig 1587, 1581 i Ribe, og (~ 1568) Ingeborg Frodsen (+ etter 1617 i Husum), hvis halvbror, den illegitime Junge Früdde Frodsen, borger i Husum og gift med Magd. NN, ble far til Anna Froddens ~ Asmus Moldenit d.e. (+ 1616), 1572 hertugelig landskriver i Ejdersted, hvis datter Salome Moldenit ble gift med Joachim Giese (+ 1644), bysekr. og rådmann i Husum. Og: Ingeborg FRODSENS helsøster, Dorothea Frodsen, ble gift med Benedict Bensen, som lånte 100 mark lybsk i 1571 av Marine NN, som da var enke etter Carsten Gryp i Slesvig: se her ovenfor under Gether:1986 og i det 6. NB i den første rekke av slike her helt øverst på denne nettside innledningsvis! #NB 3: Ovennevnte Christopher GERDES var også far til Marg. Elis. Gerdes (Gardes), som i ekteskap med Johann Georg Laurentz (Laurentius) i Lübeck ble mor til Marg. Elis. v. Laurence (+ 1767), som ble gift i 1732 med Johan Martin Gössel til Stubbe (1687-1762) i dennes 3. ekteskap. Med ham ble hun mor til en datter, Maria Christine v. GÖSSEL (1735-83), som i 1774 ble gift med Peter August riksfriherre Pechlin von Löwenbach (1746-97) og til en sønn, Georg August v. GÖSSEL til Stubbe (1732-1800), som ble gift i Slesvig i 1766 med Augusta Maria Anna von Preusser (1737-1821), hvis sønn, Hans Christian Otto von Gössel (Goessel, Goetzel) (1772-1836), i 1805 ble gift med Elis. Marg. Scheel (1784-1806), en søster av utenriksminister Ludvig Nicolaus Scheele, som tilføyet sitt navn den megetsigende avsluttende e: se genealogi «Scheel (Scheele)» her nedenfor! #NB 4: (Og i det følgende tas det lite hensyn til den avsindige stamtavlen «Rantzau» i Danmarks Adels Aarbog, hvis feilopplysninger er for mange til å kunne kommenteres her.) Ovennevnte Th. v. WETKENS 2. hustru, Abel Magdalene v. PLESSEN, var altså en datter av Aug. Fr. v. Plessen til Barnekow og Anna v. Rantzau, som var en datter av Daniel RANTZAU til Salzau ([1600]-etter 1630) (og Katharina Rantzau av Löhrstorf), hvis halvbror, Franz Rantzau til Salzau 1630 og (1651) Rastorf (1606-77), i ekteskap med Anna Christina Rantzau av Breitenburg (datter av Gert RANTZAU!) ble far til Christian Rantzau til Salzau, Rastorff, Burau og Ascheberg (1649-1704, begr. i Kiel), 1700 klosterprost i Preetz, 1701 dansk geheime- og landråd, som 1. gang ble gift i 1672 med Katharina von Qualen (1649-1674), datter av Claus v. QUALEN til Siggen og Abel Rantzau, og 2. gang i 1676 med Margarete Rantzau (1642-1708), datter av dansk oberst Bertram v. RANTZAU til Ascheberg og Weissenhaus. Denne Christian RANTZAU ble i 1. ekteskap far til en sønn og en datter, nemlig til den Franz Rantzau (11. des. 1673-«+Duell vor Mantua 1702» ifølge NF, tafel 87), som omtales nærmere snart – her nedenfor i litteraturlisten under Scheel/lokalhistoriewiki.no-artikkelen om duellanten Joachim Ernst Scheel, og til Abel Rantzau (1674-1707), som ble gift i 1696 med Hans Blome til Hornstorf og Seedorf, holstein-gottorpsk konferanse- og landråd, som døde i 1722. #NB 5: Ovennevnte Christoph GERDES 1. hustru Gertrud WEDEMHOF var en datter av Bernhard Wedemhof (+1627), rådsherre i Lübeck 1617, og Elisabeth Wibbeking (~ 2° Gotthard v. Hoeveln [+ 1655], 1633 rådsherre, kämmereiherr 1643-48). Denne Bernhard WEDEMHOFS foreldre var Heinrich Wedemhof, i sin tid Lübecks rikeste mann, og Anna Horstmann, som ble gift 2. gang med Jacob Bording: se genealogi «Burenius» (Jacob BORDINGS søster, Johanna Bording [Antwerpen 1544-Rostock 1588], ble gift i Kolding den 26. juni 1660 med Lucas BACMEISTER d.Ä. [+ 1608], teologisk professor i Rostock)! Og Elisabeth WIBBEKING var en søster av Joachim Wibbeking, hvis hustru, Marg. Schultz (Schulte), var en datter av Andreas SCHULTE og Cecilia Huge, en datter av Johan HUGE (HÜGE), borgermester i Hamburg, og Caecilie Bockholt: se litteraturlisten til genealogi «Burenius» under Buek:1840, det 5. NB! #NB 6: Ovennevnte Elisabeth v. STEDINGKS ektemann, Joachim v. PLESSEN, var en sønn av Martin v. Plessen (+1618) (og Ursula v. Stralendorff), hvis tippoldefar, Bernd v. Plessen til Neuhof, 1417/19, væpner, var en yngre bror av væpneren Johann (Henneke) v. Plessen, 1391/1432, til Müsselmow, 1401 i kirkebann, hvis sønnesønnedatter, Magdalene v. Plessen, nevnt 1579, omkring 1548 ble gift med Joachim Hahn til Hinrichshagen, Basedow og Remplin (1548-o. 1581), hvis sønnedatter Kath. Hahn (mor: Brigitte v. TROTHA, som 2. gang ble gift med Henneke v. LÜTZOW til Eikhof, arvelandmarskalk) ~hertug Ulrich: se https://web.archive.org/web/20110719043439/http://portal.hsb.hs-wismar.de/pub/lbmv/mjb/jb023/355137828.html!! Her kan også nevnes, at Magd. Hahn født v. PLESSENS søster (søstrenes mor var Dor. v. Quitzow av huset Voigtshagen og Stavenow, som døde o. 1550), Dorothea v. Plessen (+ før 20. mars 1574), nevnt 1573, var gift 1. gang med Johann von Buch (+ 1556) til Tornow, keiserlig oberst, som hun fikk 2 barn med, og 2. gang etter 1567 med Paul Farenholz til Tornow, 1571/74.

••• NF: se «Europäische Stammtafeln»!

••• Nielsen, dr. phil., arkivar O.: «Efterretninger om Abel Katrines Stiftelse. Udgivne ved Kjøbenhavns Magistrats Omsorg i Anledning af Stiftelsens 200aarige Bestaaen d. 27. December 1875» (Kbh. 1875). Denne henvisningen er hentet fra litteraturlisten til genealogi «Burenius»: se dér! Men da det 3. og 4. NB viser til nærværende Ch. Kruse-artikkel på en interessant (les: gyldenløvesk) måte, skal disse NB’er gjengis i sin helhet her (og bli satt mellom to slike plusstegn + istedenfor anførselstegn): +[#NB 3:] Naar hun i Gravskriften kaldes Wulfsdatter von der Wisch, har vi hendes Faders Navn… / …Hendes Moder var en Mule, hvilket ses af at Margrete Mule, salig Ulrik Meses, kalder hende sin Søsterdatter. [Note 4 {fete typer ved A.S.} : «T. A. Becker; Hist. Museum S. 98. Ulrik Mese er altsaa Navnet paa Bendix Meses Fader og Margrete Mule er hans Moder.»] Endvidere nævnes i hendes Testamente Klavs Sohn som hendes Frænde og paa dennes Broder Johan Sohns Gaard, hvorom senere, døde Anna Mule 1687 i en Alder af 83 Aar; hun maa være deres Moder og naar hun siges at have været gift med Johan Sohn, saa maa deres Fader have heddet saa; det er sikkert at Klavs og Johan Sohn var Abel Kathrines Fætre paa mødrene Side og Anna Mule altsaa hendes Moster [!]. Denne Familie Mule staar næppe i Forbindelse med den fra Odense stammende Æt af samme Navn… / [S. 4:] Ifølge Moller tog Dronning Sofie Amalie Abel Kathrine som Kammerjomfru med ind fra Luneborg [! jfr. Vibeke KRUSES sannsynligvis lüneburgske slekt Kruse; se forøvrig https://da.m.wikipedia.org/wiki/Abel_Cathrine_von_der_Wisch.] 1643; hun har da kun været 16 Aar…15. Juli 1655 havde hun som omtalt Bryllup med Proviantskriver H a n s  H a n s e n. [Se https://da.m.wikipedia.org/wiki/Hans_Hansen_Osten, hvor det bl.a. står: «Efter at have været lakaj i nogle år avancerede han til køkkenskriver på Rosenborg Slot i 1645 og kort efter også til foged samme sted. Han mistede stillingen i 1647, og efter eget udsagn skyldtes det, at Vibeke Kruse {!} var imod ham.» Jfr. urtegårdsmannen David König, gartner i Rosenborg Have, som «havde giftet sig med en Søsterdatter til Fru Vibeke»: se her nedenfor under Sperling:1885, s. 86!] Denne Mand havde ved sin Død tjent Kongen i 38 Aar og var født 1617 i Holsten (Slesvig?). 18. Jan. 1645 blev han Kjøkkenskriver ved Rosenborg, 1646 Foged i Kongens Have [!], hvor han 1650 afløstes af Hans Rostgaard. Han er da formodentlig bleven Amtsforvalter ved de kgl. Godser paa Laaland og Falster, i hvilken Stilling han forblev til sin Død. 24. Juli 1654 blev han Proviantskriver ‘for Kjøbenhavns Slot’ (paa Proviantgaarden); desuden var han Spisemester paa Holmen…Han har ogsaa efter [Vibeke Kruses sønn] Ulrik Kristian Gyldenløves Død kjøbt Trellerup [<<som Gyldenløve hadde kjøpt i 1641 av Hans Oldeland: se https://finnholbek.dk/getperson.php?personID=I51083&tree=2; #NB 4: Hans Oldeland til Trellerup {1574-1641} {~ 1° i 1601 med Sophie Melchiorsdatter Hvas av Ormstrup, hvis mor var Abel Knudsdatter Akeleye!} hadde flere barn i sitt 1. ekteskap, men bare én sønn av 2. ekteskap med Ingeborg Henriksdatter Gyldenstierne, Hans Oldeland {1628-92}, som ble gift med Helvig Kruse, en datter av Jørgen KRUSE til Hjermeslevgaard og Ryomgård og {~ 1626} Beate v. BÜLOW av Wedendorf og altså en søster av Kirsten Kruse ~ 1658 Henning WALKENDORFF til Glorup, Klingstrup og Bjørnemose og av Christian Kruse til Hjermeslevgård, som ble gift 1. gang med Sophie Amalie BROCKENHUUS, 2. gang med Anne Sophie BROCKENHUUS og 3. gang i 1693 med Maren Jacobsdatter von LOSSOW: se artikkelen «Christian Kruse» og se https://finnholbek.dk/familygroup.php?familyID=F239&tree=2!!>>] og Østergaard, ligesom hans Enke efter hans Død [s. 5:] kjøbte Ulriksholm, alle i Bjerge Herred i Fyn.+

••• Nikula, Oscar: «Augustin Ehrensvärd» (Helsingfors Svenska litteratursällskapet i Finland, 2. opplag, faksimileutgave 2010 av første opplaget 1960). S. 17: «Tre av barnen föddes i Marstrand, nämligen dottern Ulrika Elisabet, sonen Rudolf Reinhold och dottern Anna Margareta. De många barnsängarna hade tagit hårt på hustruns krafter och vid endast 35 års ålder gick hon bort. I Marstrands kyrkobok har antecknats: ‘Anno 1723 d. 25 juni blev den välborna och mycket dygdädla aldrafrommaste Gudsälskande själen högädla fru överstinnan Margareta Mannerheim död och efter 8 dagars förlopp begraven i Marstrands stads kyrka’. / Då överste Ehrensvärd tydligen hade svårt att reda sig ensam med alla sina minderåriga barn, ingick han snart ett nytt äktenskap. Den 24. juli 1725 gifte han sig med grevinnan Sofia Polus, änka efter den kände samlaren, kanslirådet Johan Peringskiöld [se https://www.adelsvapen.com/genealogi/Peringskiöld_nr_1273]. Förhållandet mellan barnen och styvmodern torde ha varit gott och ännu som vuxna fick de ekonomisk hjälp av henne. Augustin Ehrensvärd talar visseligen om styvmoderns ‘sparsamma tankar’, men utan omtänksamhet hade det säkert inte gått att hålla ordning på familjens ekonomi.» 

••• Pape, C. J.: «Familien von Hatten fra Holsten», i: Personalhistorisk Tidsskrift nr. 5 (1971), s. 167-183. S. 152f (fete typer ved A.S.; – sitatene i det følgende finnes allerede [delvis] gjengitt ovenfor under Hector:1988, det 1. NB – men se dér [<<særlig Urkunde/Regest # 385 av 15. mai 1560: «Ehevertrag zwischen Pawel Garpe Peters Sohn und der Jungfrau Heidelwig [Heilwig] Ramelen, geschlossen durch den Statthalter Heinrich Rantzau, Klaus Rantzau Amtmann zu Krempe und Steinburg, Hans Rotman, Peter Garpe den Älteren und Peter Garpe Peters Sohn»>>], og se da også det 2. NB): «Christian v. Hatten (den gamle) + 1630, husfoged i Segeberg: Det vides ikke, hvem der er Christian v. Hattens forældre, og hans fødested og fødselsår er ligeledes ubekendt. Den første sikre efterretning om ham fremgår af et kongebrev af 14/11 1585 ‘Sub dato Cronenburg’, hvorved Fr. II overlader ham et hus nær byen Segeberg mod en årlig afgift på 3 mk. – Dette er sikkert sket omtrent samtidig med, at han overtager embedet som husfoged efter svigerfaderens død… / I sidste halvdel af 1500-tallet var Heinrich Rantzau til Breitenburg (+ 1599 [skal være: 31. des. 1598]) den danske konges statholder i Holsten og amtmand over Segeberg amt. [Se https://no.m.wikipedia.org/wiki/Henrik_Rantzau. Se også https://de.m.wikipedia.org/wiki/Rantzau_(Adelsgeschlecht). – Portrettet {olje} av Heinrich Rantzau til Breitenburg {1526 Steinburg-1598 Breitenburg} er malt av NN i 1598:]

Byen Segeberg [se https://no.m.wikipedia.org/wiki/Segeberg] hørte direkte under amtmanden ligesom det ved reformationen sækulariserede klostergods, der dog udgjorde et særskilt distrikt som krongods. Rantzau havde af kronen forpagtet kalkværket og klostergodset, men ved hans død kom begge deler direkte ind under kronen, dvs. amtet, og kalkværket blev drevet under ledelse af en kalkfoged. Det er uden tvivl Rantzau, der har anbefalet Chr. v. Hatten til kongen, for i tiden 1586–1600 ses han nævnt i regnskaberne på Breitenburg [se https://de.m.wikipedia.org/wiki/Breitenburg] som skriver [!], og efter al sandsynlighed har han tjent i længere tid som sådan, inden han fik det kgl. embede. / Chr. v. Hattens hustru hed Anna. Hun var en datter af Paul Garp, husfoged i Segeberg, og Heilwig, hvis familienavn ikke er bekendt, men både hun og Paul Garp var af velhavende familie. Garp’erne nævnes [s. 153:] som rådmænd og borgmestre i Wilster og Itzehoe og 1589 solgte Heilwig Garp som enke et stykke land ved Itzehoe med samtykke fra hendes morbrødre, hvoriblandt Markus Brandt fra Hamburg. Salgsbrevet er forsynet med hendes ægtemands segl: En sparre, hvorover to roser og forneden én rose, samt initialerne P. G. — Fra familien Garp i Wilster arvede Anna Garp bl. a. 2 huse, forhen tilhørende Hinrich Garp, og disse blev 15/3 1608 retslig tilkendt Chr. v. Hatten, som derefter solgte dem. [Jfr. genealogi «Løwencron (Piper)»: Fr. Philip Piper ~ Marg. Sophie Lassenius, datter av Peter Johannes LASSENIUS {1636-92} {~ 1° 1666 Elis. Diestler, hvis mor var Sara Knesebeck} og 2. hustru {~ 1668/69} Gesa {Geseke} Wilde{n} Tiesdatter, som 1. gang hadde vært gift med – og altså var enke etter – Peter Garpe {Garpius} {født i Itzehoe! + 1662}, sogneprest til Beyenfleth 1647-62: se https://books.google.no/books?id=KC9LAAAAYAAJ&pg=PA211&lpg=PA211&dq=peter+garpe,+pastor+zu+beyenfleth&source=bl&ots=jInchefipx&sig=ACfU3U2tYhgblJsapMkZ3LwvQNaNIKT6uQ&hl=no&sa=X&ved=2ahUKEwio9oXb-bznAhXpxcQBHYSRCFAQ6AEwCnoECAgQAQ#v=onepage&q=peter%20garpe%2C%20pastor%20zu%20beyenfleth&f=false] #NB 1: Beyenfleth = Beidenfleth: se https://de.m.wikipedia.org/wiki/Beidenfleth. #NB2: Peter Garp{e}, sogneprest til Beidenfleth, var gift med Rebecca Sommer og hadde en datter, «Jungfrau» Sophia Elisabeth Garp, som i 1659 ble gift med Claus Ploen {1631 Schleswig-85 Wilster}, Kirchspielvogt i Wilster «Alte Seite» {~ 1° i Wilster med Anna Wilde {ant. født 1639; + 1665 i Wilster}, datter av Ties WILDE i Wilster! Se https://www.nd-gen.de/wordpress/wp-content/uploads/2013/10/sommer_sf.pdf.]  / … – Ved Gewert Fürstenbergs afgang som ‘Kalkmester’ først i 1600-tallet blev husfogeden således tillige kgl. kalkfoged, og senere dessuden Holzvogt — en stilling, der ikke kan sidestilles med en dansk skovfogeds, men omfattede administrationen af de store skovdistrikter, hvorfra der skaffedes brændsel til kalkbrændingen. — Efter Rantzaus død blev kalkværket i Segeberg et af Chr. IV’s mange industriforetagender, og kongen fremmede produktionen mest muligt, da den gav gode indtægter ved salg af kalk til Hamburg og Lübeck.» S. 155 (og m.h.t. alle sider deretter er kursivert skrift ved Pape, men fete typer ved A.S., bortsett fra overskriften her straks): «ANDET SLÆGTLED / Chr. v. Hatten (den gamles) børn med Anna Garp: /// 4.   Hinrich (Heinrich) v. Hatten, født omkr. 1580, død 12/6 1655 i Rendsborg og begr. i Mariekirke 1/7 1655. Han studerede i Wittenberg og imm. 1603 i Rostock, hvor han tog juridisk eksamen. Den 27/5 1633 lod ‘Dominus Henricus v. Hatten, cancellarius Holsatus’ sig indskrive sammen med Georg Otto v. Hedemann, søn  af holst. kansler Eric v. H. i Greifswald, hvor begge modtog doktorværdighedenS. 156: «Som kgl. råd førte han mange vanskelige forhandlinger for Chr. IV, især under dennes stridigheder med Hamburg. Men han blev også af kongen sendt som gesandt til udlandet, især til kejserhoffet, hvor han ble adlet 1635, samt udnævnt til Pfalzgraf. 1632 blev han udnævnt til den mere indflydelsesrige stilling som landkansler for begge hertugdømmerne. Han blev den førende personlighed i fællesregeringen og forstod at balancere mellem de 2 landsherrer, kongen og hertugen på Gottorp. — Han bistod loyalt Chr. IV under hele 30-årskrigen og blev sendt som gesandt til fredsslutningen i Osnabrück, hvor han især skulle virke for bevarelsen af Bremen og Verden for den danske krone. Hans arbejde hermed indbragte ham titlen af dansk geheimeråd. … / Landkansleren forstod som sagt også at bevare et godt forhold til Gottorp og blev domherre i Slesvig. … / Landkansler Hinrich v. Hatten var gift 3 gange: / I   ca. 1603/1604 Elisabeth Reiche, for hendes begravelse 1610 betaler Dr. Henricus v. Hatten 10 mk. til kirken i Segeberg. Hendes far var ovennævnte Joachim R. og moderen Ursula v. Kampen, datter af Heinrich v. Kampen, købmand, rheder og kaptain i Lübeck. / II   1615 Margretha Wasmer, der er født 15/8 1598 og døde 1629 i Lübeck, men begr. i Segeberg. Hun var datter af Johan W., der var født 1555 i Verden, 1585 sekretær for statholderen Heinrich Rantzau [!], og senere landskriver i Sdr. Dithmarsken. / III   1630 i høsten med Catharina Gude, enke efter Hinr. Haveknecht Schwabe. Hun døde 26/5 1661 og begravedes i [s. 157:] Rendsborg, hvor hun var født som datter af rådmand Claus Gude og Anna SibbernS. 159: «6. [Hinrich v. HATTENS bror]   Christian v. Hatten, den yngre. Det er meget lidt, der vides om denne yngste søn af husfoged Chr. v. Hatten ‘den gamle’. 1617 til 1632 nævnes han i embederne som Kalk- og Holzvogt i Segeberg, men han døde allerede 1632. [#NB 3:] Hans hustru hed Anna Vogt, en datter af Johann Vogt, foged i Bramstedt [!!]. 1637 giftede hun sig som enke med Hans Paulsen (+ 1665), der overtog embederne som Kalk- og HolzvogtS. 160 [Landkanslerens barn med 2. hustru Marg. Wasmer; – #NB 4: her gjør Finn Holbek en grov feil – vel fordi han følger Danmarks Adels Aarbog slavisk og fordi han tydeligvis ikke kjenner til – eller ikke bryr seg om å referere til? – Papes artikkel i PHT! Ett forhold er, at han bare nevner to av landkanslerens barn med Margrethe Wasmer, nemlig Margaretha v. Hatten ~ 1635 i Itzehoe med gottorpsk hoffkansler og regjeringspresident Johann Adolph v. Kielman senere adlet v. Kielmansegg, og Bendix von Hatten ~ Marie Lillienschiold. Men verre er det, at han kritikkløst følger opp DAA’s feilslutninger, for Danmarks Adels Aarbog hevder ikke bare, at landkansleren bare var gift 2 ganger, men her – og uttrykkelig hos Holbek – byttes også om på rekkefølgen, slik at 1. hustru feilaktig sies å være Margrethe WASMER og 2.  hustru sies like feilaktig å være Elisabeth REICHE, begge angitt uten dødsår. Men nå gjør Finn Holbek det dobbelt mislykkede kunststykke: å føre opp Elisabeth Reiche – altså både som feilaktig «2. hustru» óg som mor til Anna Christine v. Hatten ~ Fr. Lente til Sarlhusen! Og i tillegg fører Holbek «plutselig» (beleilig?) IKKE opp Anna Christina v. Hattens personalia – PÅ TROSS AV at DAA har med personalia både for fru Kielmann og fru Lente! Men den riktige oppstilling er, som klokkeklart påvist av Pape, at Anna Christina v. HATTEN {1637-85} var en datter av landkansleren og dennes 3. hustru, Catharina Gude {+ 26. mai 1661}, ekteskapet inngått høsten 1630! Og det var – nå korrekt anført av alle parter – i 1665 at Anna Christina v. Hatten {1637-85} giftet seg 1. gang med Frederik v. Lente til Sarlhusen {+ 1677}, dansk regjeringsråd i Glückstadt, sønn av dansk råd Theodor v. LENTE {+ 1668} og Magdalena Schönbach, hvis 2 søstre var gift med 2 brødre: Christian og Johann v. Hatten; og i 1679 ble hun gift 2. gang med Johan Daniel de Richelieu (Richel), dansk oberst, som døde i 1695 {etter at ekteskapet ble oppløst i sept. 1682}: se DAA/Holbeks feilslutning(er) her: https://finnholbek.dk/familygroup.php?familyID=F635&tree=2 {besøkt 5. feb. 2020}]. Videre: «3. Heilwig v. Hatten [mor: Marg. Wasmer]. 1633 Jomfru og fadder i Segeberg for Joh. Vogts søn. Gift 1. med Harder Vake, sekretær og syndicus i Kiel fra 1633. Samme år overtog han svigerfaderens embede som syndikus for de fire stæder, og begge embeder havde han til sin død i sommeren 1648. 1651 30/6 giftede Heilwig v. H. sig 2. gang med Joachim Wichmann, dr. jur. i Basel (1646), advokat i Hamburg, hvor han var født som søn af købmand Hermann W. og Cecilie Held. – Ved sit 3. Ægteskab m. Elisabeth Beckmann (d. af Ober-Alter Joawch. B.) fik J. Wichmann arvekrav på Lucas v. Spreckelsen, der 1661 fik udlagt Dronningborg gods ved Randers, og bl. a. Joachim Wichmanns part blev senere overdraget til Peter v. Spreckelsen [!!]. / 4.   Johann v. Hatten … 1659 20/11 blev bestallingen [som hoff- og kancelliråd] fornyet og stillingen udvidet til gottorpsk hofkansler. 1647 19/10 gift i Rendsborg Marie kirke m. Dorothea Christiane Schönbach, begravet 23/1 1704 Slesvig domkirke. Hun var søster til ovennævnte Anna Regina S.» S. 161: «8.   Elisabeth v. Hatten, + 28/11 1656. [Fete typer ved A.S.:] 1649 14/6 g. m. Friedrich Jügert, gottorpsk hofråd og geheime-kammersekretær (f. 1618, + 1686). Han giftede sig 2. med Magdalena Sibylla Reinboth, eneste datter af generalsuperintendent Joh. Reinboth og dennes 1. hustru Anna Stavenov fra Rostock. (Joh. Reinboth var i sit 3. ægteskab g. m. en datter af Hinr. H. Schwabe og Cathr. Gude [! se her øverst relativt tidlig på nettsiden, forordet, under NB B], og i sit 2. ægteskab med Cathr. Küster havde Joh. Reinboth bl. a. sønnen Hinrich Reinboth, [født1643] + 1690 som hofpræst og gottorpsk [s. 162] kirkeinspektør. — Dennes enke, Marie Elisabeth Holmer [1653-] g. 2. med etatsråd Friedr. Heinrich Jügert).» – Og Hinrich (Heinrich) REINBOTHS sønn, Friedrich Adolph Reinboth (1682 Slesvig-1749 sst.), levde økonomisk uavhengig i Slesvig, men etter Ch. IV’s ønske ble han 1739 vajsenhusdirektør i sin hjemby: se http://denstoredanske.dk/Dansk_Biografisk_Leksikon/Handel_og_industri/Direktør/Friedrich_Adolph_Reinboth. Han sto bl. a. i kontakt med J. Friccius (!) og biskop og prokansler Erik Pontoppidan, som var oppvokst i huset hos sin fjerne slektning Diderich Christian BRAËS til Kokkedal (~ 1° Ingeborg Seefeld; ~ 2° Ingeborg Cathrine Sørensdatter Lugge [1675-1701], hvis fødselsår eller foreldre Finne Holbek ikke kjenner (se https://finnholbek.dk/getperson.php?personID=I53896&tree=2 [besøkt den 15. april 2020]; men se i tillegg den gode – og mange steder godt dokumenterte! – informasjon på denne nettsiden: https://www.geni.com/people/Ingeborg-Cathrine-Lugge-til-Kokkedal/6000000017260967999); – og i huset hos Braës ble den unge Pontoppidan mishandlet av huslæreren (frem til 1709): se http://denstoredanske.dk/Dansk_Biografisk_Leksikon/Kirke_og_tro/Biskop/Erik_Pontoppidan%2c_f._1698. #NB 5: Den ovennevnte «J.» Friccius er nok – nesten helt sikkert – identisk med Joachim von (de) Friccius (1707 Kiel-1742 Lübeck), dr. juris, amtmann på Femern, en sønn av Christian Heinrich v. FRICCIUS (1663 Hamburg-1736 Kiel), 1703 – for annen gang i gottorpsk tjeneste – justis- og kanselliråd og 1727 etatsråd, og (~ o. 1699/1700) Christine Marie (Maria) Korfey (+ 1732) , hvis søster Margrethe Corfey som enke etter Detlev Rehder (ca. 1614-85) ble gift 2. gang den 21. juni 1687 med kaptein Friedrich Spend (Spender – men ikke «Spenner») (mor: M. E. Mese!!til Höyersbüttel ved Hamburg, senere kurfyrstelig saksisk sendemann ved det danske hoffse GIESSINGS Spend-genealogi i litteraturlisten til genealogi «Moltke» under Jespersen:2010 og se den kommende genealogi «Spend» – og se særlig genealogi  «Burenius» under Agnes Guhl (1600-45) (~ 1629 Johann Cothmann [1588-1661 Güstrow], kansler i Güstrow!), NB B og NB 1 (!); og se her ovenfor under Deutsches Geschlechterbuch:1966, det 1. NB om slektene Friccius og Schilden og om den slektsmessige forbindelse med slektene Gössel (på Femern!) og ScheelDenne landvogt på FEMERN, Joachim FRICCIUS, var altså en bror av landkansler Friederich Carl Friccius (1706-61), som ble gift med Anna Henriette Edle v. Schilden: se https://www.geni.com/people/Friederich-Carl-Friccius/6000000015170675677. (Dette ekteparets datter, Elisabeth Henriette Friccius genannt v. Schilden [1750 Hamburg-1837 Uetersen], enke etter Ottilia Charlotte baronesse von Mörner av Morlanda (1720-62), ble gift i 1767 med Detlef Philipp Reichsfreiherr Pechlin Edler v. Löwenbach [1718-1772 Kiel]: se https://www.geni.com/people/Detlef-Philipp-Freiherr-v-PECHLIN-EDLER-v-LÖWENBACH/6000000032629287485 (hvor 1. hustru ikke er nevnt); og se dessuten genealogi «Scheel (Scheele)» her nedenfor under Hedvig Magdalene Christiane Scheel [1788-1864], priorinne for Skt. Johanneskloster i Slesvig, det 1. NB, hvor hennes storesøster, Elisabeth Margarethe Scheel [1784-1806], omtales [også – grundigere – omtalt i litteraturlisten til genealogi «Aall» under Rørholt:1990, det 3. NB]. Hun var nemlig gift med Hans Christian Otto von Gössel, kaptein, som var i Norge i 1813-14 med prins Christian [VIII], snart regent i Norge og senere konge i Danmark (se https://no.m.wikipedia.org/wiki/Christian_Frederik), og hvis faster, Maria Christine v. Gössel (1735 Slesvig-), ble gift på Stubbe i 1774 med Peter August riksfriherre Pechlin v. Löwenbach (1746-97), som i 1773 med hele sitt gottorpsk-russiske korps gikk over i dansk (!) tjeneste: se dér. – At Joachim Friccus er identisk med den J. Friccius, som Reinboth ønsket å samarbeide med, fremgår egentlig klart av Joachim FRICCIUS’ forfatterskap, som kan sees her på WorldCat : se http://worldcat.org/identities/viaf-52030771/. En av de bøker han var medforfatter av, bar denne lange – og megetsigende – tittel (fete typer ved A.S.): Wahrhafte Species Facti Was zwischen S.T. Der verwittweten Frau Benedicta Margaretha Rumohren, gebohrner von Buchwaldt, auf Hanrau, So dann S.T. Dem Hoch-Fürstl. Land-Rath/ Herrn Benedix Balthasar von Ahlfeldt, Dessen Ehe-Liebste/ Fr. Sophia, gebohrner Baronesse von Reichenbach/ Dem Land-Cantzler Herrn Friderich Carl von Friccius, und Dessen Bruder [!] Dem Königl. Cantzley-Rath Herrn Joachim von Friccius. wegen hinc inde denuncirten Einlagers im nechst-zurück gelegten Umschlag dieses 1740sten Jahres vorgangen. Altså var Joachim Friccius også kgl. dansk «Cantzley-Rath»! Og som det sies i DBL-artikkelen om REINBOTH (fete typer ved A.S.): «R. brevvekslede med ikke få af sin samtids lærde, således med Hans Gram, E. J. Westphalen (til hvis “Monumenta” han gav bidrag), O. H. Moller, A. H. Lackmann, Erik Pontoppidan (1698–1764), J. Friccius [!] og J. F. Noodt. Med de to sidste tænkte han en tid på at stifte et selskab til indsamling og udgivelse af kilder til hertugdømmernes [!] historie.» (Bjørn Kornerup: Friedrich Adolph Reinboth i Dansk Biografisk Leksikon, 3. udg., Gyldendal 1979-84. Hentet 14. april 2020 fra http://denstoredanske.dk/index.php?sideId=296278.)
      
    
••• Prange, Wolfgang: «Entstehung und innerer Aufbau des Gutes Bramstedt», i:
 Zeitschrift der Gesellschaft für Schleswig-Holsteinische Geschichte, Herausgegeben von Olaf Klose, Band 91 (Karl Wachholtz Verlag Neumünster 1966). S. 144 (fete typer ved A.S.): «1. Caspar Fuchs war König Christians III. Sekretär und hatte schon dessen Vater, Friedrich I., als solcher gedient. Von Herkunft war er Deutscher — woher ist nicht bekannt —, von Ausbildung zweifellos Jurist, wie um diese Zeit viele im Fürstendienst emporgekommen sind. Er war ein tüchtiger Diplomat und wurde mit schwierigen Missionen betraut. Beim König stand er in hohem Ansehen, und der Lohn blieb nicht aus. 1536 oder 1537 erhielt er die Propstei Gamtofte bei Assens [!] auf Fünen und sollte sie behalten, solange er im Dienste des Reiches Dänemark tätig wäre. 1540 kam die Propstei Hamburg dazu, mit der das Besetzungsrecht an den weitaus meisten Pfarreien in Holstein verbunden war; in den Jahren vor dem endgültigen Abschluß der Reformation, noch vor dem Erlaß der Kirchenordnung, muß in dieser Verleihung ein besonders starker Beweis für das Vertrauen gesehen werden, das der König zu Caspar Fuchs hatte.» #NB: Her avsluttes dette avsnitt med en note 84 (fete typer ved A.S.): «Verleihung 1540; nähere Bestimmung 1542 wenige Tage nach Erlaß der Kirchenordnung (LAS, Urk. B, Nr 134, 138). Caspars Bruder [!!] Kilian Fuchs wird 1564 und 1566 als Hamburger Domherr genannt (LAS, Urk. 3, Nr 209, 223).» Jan-Uwe Schadendorf har med tillatelse fra forfatteren fått lov til å gjengi hele Wolfgang Pranges banebrytende artikkel på sin rikholdige nettside alt-bramstedt: https://www.alt-bramstedt.de/entstehung-und-innerer-aufbau-des-gutes-bramstedt.

••• Prange, Wolfgang: «Der Wandel des Bekenntnisses im Lübecker Domkapitel 1530–1600», i: Veröffentlichungen zur Geschichte der Hansestadt Lübeck herausgegeben vom Archiv der Hansestadt, Reihe B Band 44 (2007). ***S. 133: «Knutzen, Johannes: 1540 [#] 55 / [Heretter fete typer ved A.S.:] / 1536 hat Recht an Kleiner Präbende, aber nicht deren Possession; optiert die oberste (Christana). 1537 Possession auf Provision von 1536 der Großen Präbende des Detlev Reventlow [se https://de.m.wikipedia.org/wiki/Detlev_von_Reventlow_(Bischof)] (23), kann sie nicht behaupten. 1540 Possession auf Option der Großen Präbende des Barthold Bukewitze (36). + 1546 Juni 5. Residiert 1543-1546. Die Präbende an Nicolaus Sur (73). / Stammt aus Husum, geb. 1487/1488; Bruder Matthias Knutzen, Kaufmann in Husum und dort Vorkämper der Reformation, später Ratmann in Kiel. Dr. decr. 1510-1520 Pfarrer von Mildstedt und Husum; später Propst in Lüneburg, Dekan in Schwerin, Domherr in Schleswig, Pfarrer in Wismar. 1525 und weiterhin Rat Herzog Albrechts des Schönen von Mecklenburg-Güstrow [se https://de.m.wikipedia.org/wiki/Albrecht_VII._(Mecklenburg)], für ihn vielfach in diplomatischen Geschäften tätig, auf dem Reichstag, beim Kaiser. Die Bürgermeister Nicolaus Brömse [se https://de.m.wikipedia.org/wiki/Nikolaus_Brömse] und Joachim Gerkens [se https://de.m.wikipedia.org/wiki/Joachim_Gercken] verwenden sich 1537, 1540 nachdrücklich für ihn.» Se nærværende litteraturliste under Lisch:1874 her ovenfor! Her under portrett (malt av ukjent) av hertug Albrecht VII (dem Schönen) av Mecklenburg-Güstrow, som i ekteskap  (~ 1524) med Anna prinsesse av Brandenburg (1507-67) ble far til bl.a. hertug Ulrich, som i ekteskap med Elisabeth prinsesse av Danmark (datter av kong Fr. I, hvis to halvsøstre omtales under Lisch:1874!) ble far til Sophie ~ kong Fr. II av Danmark og Norge, far til Ch. IV og hertug Ulrik!

***S. 73: «Sur, Nicolaus: 1550 [#] 73 / [Heretter fete typer ved A.S.:] 1550 Possession des Johannes Knutzen (55). + 1562 März 21. Residiert 1556-1562. Die Präbende an Johannes Rudel (101). / Stammt aus Lübeck, geb. 1529/30. Vater der Goldschmied Laurenz Sur; älterer Bruder der Reformationshistoriker und Hagiograph Dr. Laurentius Sur(ius) (1523-1578) [se http://www.rheinische-geschichte.lvr.de/Persoenlichkeiten/laurentius-surius/DE-2086/lido/5a50e3f51c1b53.89435341], Kartäusermönch in Köln; Stiefbruder Hermann Schutte (93); Schwestersohn Laurenz Niebur (119), Verwandter (ohm) Christoph Tideman (66). Dr. iur. Sprachgelehrt.» S.144: «Wietersheim (Utersheim), Antonius: 1561 [#] 98 / [Heretter fete typer ved A.S.:] 1561 Possession der von Bischof Johannes Tidemann (26) resignierten Großen Präbende. 1563 resigniert für Bertram Luschow (105). / Stammt aus Stadthagen. Tochter Margarete wird II. Ehefrau des Ludwig Pincier (159). Dr. 1561 Prokurator an der Römischen Kurie. 1573 wird Mit-Testamentar nach Johannes Tideman (26). Durch 36 Jahre im Dienst des Grafen von Holstein-Schauenburg, 1579 und lange Zeit Kanzler; zugleich königlicher Ret.» Se https://de.m.wikipedia.org/wiki/Anton_(I.)_von_Wietersheim! (Kansleren Anton WIETERSHEIMS mor, Margarete Poldemann, var en datter av Hinrich POLDEMANN, borgermester i Stadthagen [se https://en.m.wikipedia.org/wiki/Stadthagen], og Hille Rode [datter av Hermen RODE i Stadthagen], hvis søster, Geseke Rode, i ekteskap med Hans Tiedemann i Stadthagen i dennes 2. ekteskap ble mor til Johannes Tiedemann [+ 1561], den siste katolske biskop av Lübeck, hvis datter av 1. ekteskap med Katharina Kröger, Margarete Tiedemann, ble gift med Hans Basedow i Lübeck: se her nedenfor snart under Prange:1974, s. 29, hvor stamtavle!) ***S. 158: «Hoyer, Hermann: 1587 [152] / [Heretter fete typer ved A.S.:] 1587 Possession auf Erste Bitte des Bischofs der Präbende des Jacob Bekeman (106). Resigniert 1596 für Paul Töke (170). / Geb. 1571. 1594 als Nachfolger seines Vaters Caspar Hoyer Staller von Eiderstedt, Ehefrau 1599 Anna Ovena Hoyers [se https://de.m.wikipedia.org/wiki/Anna_Ovena_Hoyer].» ***S. 159: «Pincier (Pintziger), Ludwig: 1589 [#] 159 / (Heretter fete typer ved A.S.:] «1589 Possession der von Georg Braun (149) resignierten Präbende. Residiert 1592-1600. 1595 Aug. 10 mit acht von wohl fünfzehn Stimmen zum Dekan gewählt. + 1612 Dez. 26. / Stammt aus Hessen, Vater Hermann Pincier, Dr. iur. utr., Hessischer Rentmeister und Statthalter in der Grafschaft Nidda. Geb. 1561 in Wetter. Dr. jur. utr. Heiratet I., 1590 Aug. 17 in Bremervörde, Anna Hinze, Tochter des Bürgermeisters von Stade Bartold Hinze, Schwester des Bartold Hinze (162); + 1599; Söhne Johann Adolf, Domherr 1607, + 1610; Hermann, Domherr 1609, + 1668) [dette halve parentestegn vel bare en trykkfeil!]; II. Margaretha von Wietersheim, Tochter des Antonius von Wietersheim (98); vier Töchter. Wird 1592 Syndicus des Kapitels, bleibt zugleich Rat von Haus aus des Bischofs.» Se https://www.geni.com/people/Ludwig-von-Pincier/6000000030662437081! Se dessuten https://de.m.wikipedia.org/wiki/Ludwig_Pincier; og se sælig denne korte stamtavle: https://www.adelsvapen.com/genealogi/Pincier_nr_109!

••• Prange, Wolfgang:
«Johannes Tiedemann der letzte katholische Bischof von Lübeck», i: Zeitschrift des Vereins für Lübeckische Geschichte und Altertumskunde, Band 54 (Verlag Max Schmidt-Römhild, Lübeck 1974), s. 7-41: se https://vlga.de/file/zvlga_54_1974.pdf! Se dessuten https://de.m.wikipedia.org/wiki/Johannes_Tiedemann.

••• Schadendorf, Jan-Uwe: «Die Besitzer des Bramstedter Gutes / Schlosses» (oppr. publisert 14. feb. 2016/1861): se https://www.alt-bramstedt.de/die-besitzer-des-bramstedter-gutes-schlosses.

••• Schadendorf, Jan-Uwe: «Dirick von Bramstedt herrschte über Island und warf englische Seefahrer über Bord»: se https://www.alt-bramstedt.de/dirick-von-bramstedt-herrschte-ueber-island-und-warf-englische-seefahrer-ueber-bord.                                                                                  

••• Scheel, Axel: Lenke til de genealogiske oversikter «Rosenberg» og «Reimers» i albumet «Maktens Genealogi»nettsiden axelscheel.net: se https://axelscheel.net/#collection/38543.

••• Scheel, Axel: «Duellanten Joachim Ernst Scheel: et vedlegg til Jørgen Scheels artikkel ’Duellanten oberst Joachim Ernst Scheel’»: se https://lokalhistoriewiki.no/wiki/Joachim_Ernst_Scheel  = følgende tekst, som i all hovedsak er skrevet av A.S. og derfor står oppført under Scheel, Axel (altså undertegnede) her i denne litteraturliste. Den følgende tekst er heller ikke helt identisk med lokalhistoriewiki.no-artikkelen (og holdes dessuten åpen for stadig nye tilpasninger til denne nærværende nettside). – Altså:

DUELLANTEN Joachim Ernst Scheel: et vedlegg til Jørgen Scheels artikkel «Duellanten oberst Joachim Ernst Scheel» Duellanten J. E. Scheel (1675-1707) var en sønnesønn av keiserlig oberst (under Johann t’Serclaes Graf von Tilly: se https://en.m.wikipedia.org/wiki/Johann_Tserclaes,_Count_of_Tilly) Heinrich SCHEEL (+ 1634) (se genealogi «Scheel (Scheele)» her nedenfor) og Magdalene Reimers, som meget vel kan ha vært en søster av Heinrich REIMERS (6/10 1600 Großenwiehe-4/3 1657 Lindeved gods, Flensburg) (se https://www.geni.com/people/Heinrich-Reimers/6000000005049853271), forvalter, godsinsp. på godset Rantzau, hvis mor var Wiebke (Wibecke) Pflueg, og som i 1631 i Kiel ble gift med Anna Hannemann (1602 Krempe-74 Breitenburg), grevelig rantzausk hoffmesterinne. Se under Sophie Amalie HAUSMANN i Hausmann (utdypende artikkel). Hans foreldre var urtegårdsmann på Koldinghus, senere vollmester i København, Joachim Scheel (1632-85) og Margrethe Cathrine Folckersahm (1641 Kiel-83), en datter av Hans FOLCKERSAHM (1600 Kiel-69) og Catharina Langemach (1624 Kiel-ca. 1660) (se mere om slekten LANGEMACH under Scheel (utdypende artikkel) – eller bedre: i genealogi «Scheel (Scheele)» her nedenfor).

I motsetning til sin eldre bror, Hans Heinrich SCHEEL, forlot Joachim Ernst Scheel Fortifikasjonsetaten i 1702 og ble ansatt som major og overkvartermester i staben i Det danske hjelpekorps, som under kommando av feltmarskalk Christian GYLDENLØVE bisto den østerrikske keiser Leopold I i Den spanske arvefølgekrigen: se https://no.m.wikipedia.org/wiki/Den_spanske_arvefølgekrigen. I Personalhistorisk Tidsskrift, 14. rekke, 5. bind, s. 75, skriver Jørgen Scheel (fete typer ved A.S.): «Sommeren 1702 deltok korpset i beleiringen av byen Mantua i Nord-Italien. / K. C. Rockstroh beretter i sin bok [«Et dansk Korps’ Historie 1701-09» av 1895] side 52, at den lange uvirksomhet ga fritt spillerom for officerenes private stridigheter og det forefalt ikke så få dueller, av hvilke den mellom majorene Rantzau og Scheel ga anledning til en del omtale utover det sedvanlige, idet duellene, når ikke en av partene ble på plassen, ellers i almindelighet dulgtes. S. og R. hadde i noen tid vært uvenner. S. ble så utfordret av R., som like i forveien hadde søkt sin avskjed. / Slektshistorien av 1757 beretter, at uenigheten var en bagatell. Ingen av partene ville i grunnen duellere. De ble derfor enig om å skyte med pistol for å såre hverandre, men ikke for å drepe. R. såret S. i låret og S. som siktet for lavt såret R. i kneet. Ulykken ville imidlertid, at R. ble dårlig behandlet og fikk feber. Man ville ikke desto mindre ha reddet ham ved å sette av benet. Dette motsatte imidlertid R. seg, idet han foretrakk å dö fremfor at det ble gjort. Tross dette forlot de hverandre forsonet og som venner. R. lot endog S. underrette om at döden nærmet seg for at han i tide kunne ta sine forholdsregler.»

Duellanten Rantzau var ikke den Frantz Rantzau som døde i JUNI 1702 i Mantua (se det 4. NB her like ovenfor i litteraturlisten under Naumann:1971), men den Frantz R. som døde i JULI dette år (født. o. 1662!), en sønn av Frantz Rantzau til Estvadgård og Bratskov (o. 1620-1676) (gift 1. gang i 1649 med Lisbet Rosenkrantz til Bramslykke [1631-57], datter av hr. Palle ROSENKRANTZ til Krenkerup og Lisbet Lunge) og 2. hustru Helle Jørgensdatter URNE. – Denne duell er godt bevitnet, bl.a. gjennom Gyldenløves nådesansøkning på drapsmannens vegne til Kongen. Men Frederik IV svarte negativt, da dette var den ANNEN mann, som Scheel hadde drept i duell, og antagelig siktes det da til, at den Frantz Rantzau, som døde i JUNI i 1702, må ha vært den første – ikke bare døde mann i duell med Scheel, men den første RANTZAU, som ble drept ved hans hånd. Og dette bare én måneds tid før denne nye Rantzau, som tilhørte den aller mektigste slektskrets i Schleswig-Holstein, den rantzauske fra Breitenburg, døde. Derfor var kongen opprørt, og ville ha Scheel ut av den danske hær. (Men egentlig vet man slett ikke hvem denne Frantz Rantzau [1673-1702 Mantua, ifølge nettopplysninger i juni] var i duell med. Og var det ikke med Joachim Ernst Scheel, så møttes allikevel hans og Rantzaus familier på annen måte: se Rosenkrantz (utdypende artikkel), hvor det fremgår, at Frantz Rantzau var en farbror til riksgreve og høygradsfrimurer – stormester i St. Johanneslogen Zorobabel i Kbh. – Christian Emil v. RANTZAU til Rastorf, hvis svoger, Fr. v. BUCHWALDT til Gudumlund, var svigersønn av statsminister H. H. RÖMELING og Edele Dorothea SCHEEL her ovenfor, Joachim Ernst Scheels brordatter.)

Joachim Ernst SCHEEL var en bror av Hans Heinrich v. Scheel (1668-1738), generalløytnant, kommandant på Citadellet Frederikhavn og overgeneraldirektør for fortifikasjonene i Danmark-Norge og hertugdømmene, hvis datter med Benedicte Dorothea Giords, <<- en datter av skogeieier og generaltollforvalter Giord Andersen (1651–1720) og Elisabeth Samuelsdatter Trane (se Thrane; og se https://www.geni.com/people/Elisabeth-Samuelsdatter-Thrane/6000000003492068120) ->> Margrethe Elisabeth Scheel, i 1733 ble gift med Ulrich Christian Piper 1744 adlet von Løwencron: se Løwencron (Piper). #NB: LITTERATUR 1-4: 1) Rockstroh, Knud Christian: «Et dansk Korps’ Historie 1701-09» (1895), særlig s. 26 og 52. – Danmarks Adels Aarbog 1930 II, s. 61, lar duellen finne sted i Masstricht: «Frantz, f. o. 1662; tjente 1685–86 Venetianerne, Kornet i 1. sjæll. Rytterreg., 1699 Kapt. ved Prins Georgs Reg., 1700 Maj. v. Rodsteens Drag., dræbt Juli 1702 ved Beleiringen af Maastricht af Overkvartermester J. E. Scheel.» Men TILKNYTNINGEN TIL CHRISTIAN GYLDENLØVE I MANTUA burde avgjøre stedfestelsen éntydig til fordel for militærhistoriker Rockstrohs syn på saken: Duellen foregikk i Mantua. Ja, det synes som om Joachim Ernst SCHEEL hadde vært i duell med en annen Frantz Rantzau også, på samme sted, i Mantua, allerede i juni? (Dette kan være forklaringen på stedsforvirringen! Men se nærmere om denne duellen – ja, begge duellene – under artikkelen «Rosenkrantz (utdypende artikkel)» – eller se snarere genealogi «Rosenkrantz» her nedenfor.) Forøvrig er opplysningen av 1930 i DAA ikke kildebelagt. Rockstroh forholder seg til kilder.  Videre: 2) Scheel, Jørgen: «Duellanten oberst Joachim Ernst Scheel», i: Personalhistorisk Tidsskrift, 14. rekke, bd. V (1963), s. 74-78. 3) Danmarks Adels Aarbog 1930, stamtavlen «Rantzau», s. 7-176. – I tilknytning til de medlemmer av slekten Rantzau, som begge het Frantz (dansk: Frands), og som begge duellerte i Mantua og døde der, er det også utvetydig, at dén Rantzau, som Joachim Ernst Scheel var i duell med i juli 1702, var av den breide’ske linje til Estvadgaard: Kaptein H.W. Harbou er ikke i tvil i sin tolkning av militærhistoriker Rockstrohs opplysninger: I sin artikkel «Hannibal Poulsen Rigsgreve von und zu Løwenschild. En regimentshverver fra Slutningen af det 17de Aarhundrede» (finnes utlagt på nettet), i: Personalhistorisk Tidsskrift, 3. rekke, bind V (1896), s. 97-135, skriver han i note 4 på s. 124 (fete typer ved A.S.): «Joh. Rantzau [født i 1650 og død 1708 i Brüssel; dansk gen.ltn. av kavaleriet, hvis mor var Lisbet ROSENKRANTZ til Bramslykke] søger 26/3 [8?] 1687 (Indkomne Sager) Pas til Ungarn for sine (Halv-) Brødre [!!] Frands og Frederik Christian R., ‘der før havde været i venetiansk Tjeneste’. Frands R. havde været Kornet ved 1. sjæl. Rytt. Rgt. Han blev 1699 Kapt. v. Pr. Georgs Regt., 1700 Major v. Rodsteens Drag. Regt. dræpt i Juli 1702 under Belejringen af Mantua [!] i en Duel med Overkvartermester J. E. Scheel, (Rockstroh, Et dansk Korps’ Hist., 52 f.). Frederik Chr R. blev 1687 Prmltnt. v. 2. Sjæl. Rytt. Regt., 1689 Ritmester v. 1. sjæl., til 1690. 1692 v. 5. jydske, 1694 Major v. 2. jydske, 1696 Oberstltnt.» #NB: Sistnevnte bror, hvis mor var Helle Urne, og som 1698-1710 skrev seg til Estvadgaard, ble i 1694 gift i Odder kirke med Øllegaard Rodsteen til Rodsteenseje. Disses datter Helvig Barbara v. Rantzau (+ 1715) ble gift med oberst Rudolf (Rudolph) Günther v. Grabau (GRABOW) (20. juli 1663 Mecklenburg-14. des. 1716), som 2. gang ble gift i 1716 med Benedicte Øllegaard v. Rantzau (1673-1757) (gift i 1704 med Carl Frederik v. Rathlau til Rathlausdal [+ 1707]). Med Helvig Barbara ble oberst v. Grabow far til Marsille v. Grabow, Christian Albert v. Massows hustru, og generalmajor og kommandant på Akershus, Fran(t)z Christoph(er) v. Grabow (1696-1770), som sammen med oberst v. Giese den 13. mai 1763 sto fadder for Hans Jacob Scheel og C.C. v. Brüggemanns yngste sønn, Anthon Wilhelm: Se nærmere om disse personer i Og endelig 4) Axel SCHEELS artikkel «Var fru Brüggemann født Krag egentlig en datter av Christian Gyldenløve og Dorothea Krag?»galleriluscus.axelscheel.net, hvor det bl.a. kommer fram, at den nylig ruinerte Scheel, som hadde måttet selge Frogner til Friderich Clauson den 5. april 1760 for 11000 riksdaler, nå synes å ha bodd på Akershus, hvor kommandanten, Frans Grabow, også var direktør for Kvesthuskassen, og endatil hadde fått tillatelse i 1736 til å gifte seg (i 1737) med sin kusine Helle Margrethe Rantzau (1706-71); hun var en brordatter og han en søstersønn av den nettopp omtalte FRANTZ RANTZAU, som ble drept i duell av Hans Jacobs SCHEELS farbror, Joachim Ernst Scheel.

••• Scheel, Christian Fredrik: Litteraturliste (meget omfattende og nyttig m.h.t. dansk og norsk personalhistorisk litteratur), som finnes utlagt på nettet (klikk på «Bibliography of Family History literature in Norway, Denmark etc. / Slektslitteratur i Norge og Danmark mm Updated 2010») her: http://nordanfamily.no/genindex.htm#menu.

••• Scheel, Jørgen: «Duellanten oberst Joachim Ernst Scheel», i: Personalhistorisk Tidsskrift, 14. rekke, bd. V (1963), s. 74-78. Se denne PHT-artikkel av 1963 her: «Duellanten Joachim Ernst Scheel».

••• Schmidt-Sibeth, Friedrich: «Die Ahnen der Schriftstellerin Charlotte Niese», i: Familienkundliches Jahrbuch Schleswig-Holstein, 1985/24, s. 66-82. 

«Dieses Kirchenfenster in der Maria-Magdalenen-Kirche spendete 1527 Jürgen Vaget, Sohn des Island-Gouverneurs. Quelle: Jan-Uwe Schadendorf» «Dieses Kirchenfenster in der Maria-Magdalenen-Kirche spendete 1527 [trykkfeil? skal antagelig være 1567] Jürgen Vaget, Sohn des Island-Gouverneurs [Dirick VAGET von Bramstedt: se den følgende litteraturhenvisning Schwarz:1977]. Quelle: Jan-Uwe Schadendorf», hentet fra: https://m.kn-online.de/Mehr/Bilder/Bilder-Bad-Segeberg/Fotostrecke-Auf-den-Spuren-von-Dirick-Vaget/1. Se også litteraturhenvisningen Schadendorf, Jan-Uwe: «Dirick von Bramstedt herrschte über Island und warf englische Seefahrer über Bord» (med lenke) her ovenfor (!), og hvor følgeteksten til samme illustrasjon lyder: «Schmuckfenster von 1567 in der Bad Bramsteder Kirche mit dem Wappen der Familie (Jürgen) Vaget.» – Jfr. det følgende våpen hentet fra «Norsk Heraldisk Mønstring fra Frederik IV’s regjeringstid 1699–1730 ved Hans Krag» (Drøbak 1942), kapittelet «Amtmenn», s. 12 (amtmenn i Stavanger), våpenet til amtmann i Stavanger 1710-14 Ulrich Christian Mese (+ ca. 1714), sønn av Bendix MESE (MESING) (+ 3. juni 1688), stiftsskriver Sjællands stift, rådmann i Vordingborg, senere rådmann i København (<<se 1] Epitafium over Bendix Mese i Holmens kirke her: http://livinghistory.dk/original/Borgerlige/Holmens%20kirke/Bendix%20Mese/index.html og 2] aneoppslag fra Vordingborg her: http://aneopslag.dk/vordingborg/302.htm>>), sønn av en viss ULRIK og Marg. Mule! HVIS det finnes en forbindelse mellom Ulrich Christian Meses og Jürgen Vagets våpen, er amtmannens våpen da å forstå som en forvanskning eller en variant av det eldre våpen? I Sven Tito Achens «Heraldisk Nøgle», s. 122f, finner jeg bare 4 våpen, som i det minste kan sies å minne om Meses våpen: 1) «Moltke, von Moltke. Tre sorte urfugle (‘Moltke-fugle’) i gult.» (Se videre beskrivelse i litteraturlisten til genealogi  «Moltke» under nettopp Achen:1973, s. 122.) 2) «Krag ‘af Jylland’. Tre (eller en sjælden gang to) sorte krager i hvidt. På hjelmen en sort krage med udslagne vinger, undertiden holdt af to naturligt farvede jernklædte arme (se side 25-26) • Uradel, Jylland. Matheus Crac 1295; slægten uddød med højesteretsassessor Frederik Chr. Krag 1763. Se også Baron Krag (side 342). Se NDA side 154 og DAÅ 1899 side 258 samt senere tilføjelser.» S. 123: 3) «Due ‘af Ølstedgård’. I blåt tre hvide duer med røde næb og kløer og en gul ring om halsen. På hjelmen en due som i skjoldet. • Adelsbrev 1505 for Henrik Nielsen; fornyet i midten af 1600-tallet; slægten uddød i slutningen af 1600-tallet. Se NDA side 69 og DAÅ 1891 side 143 samt senere tilføjelser.» 4) «von Sperling. Tre hvide spurve i blåt. På hjelmen en hvid spurv mellem fire naturligt farvede brændende fakler. • Uradel, Mecklenburg. Naturalisationspatent 1776 for bl.a. amtmand Joachim Ulrich von Sperling; slægten lever stadig. Se NDA side 273 og DAÅ 1943 II side 151 samt en tilføjelse 1955 II side 120.» Se https://da.m.wikipedia.org/wiki/Joachim_Ulrich_von_Sperling. Av disse 4 slekter tror jeg kanskje den tredje førte det våpen, som er mest i overensstemmelse med Jürgen Vagets våpen…Men se også bemerkninger her nedenfor snart i det 5. NB i den følgende litteraturhenvisning Schwarz:1977 om den borgerlige slekt Sperling fra Tyskland; og samme sted i det 7. NB om slekten Due av Ølstedgård. ### Under Meses våpen (tegnet av Hans Krag) følger Storcks tegninger av de to våpen til slektene Due «af Ølstedgård» og (nederst) von Sperling:
••• Schwarz, Hans Wilhelm: «Amt und Gut Hanerau von den Anfängen bis 1664 • Ein Beitrag zur Geschichte Altholsteins» (Karl Wachholtz Verlag • Neumünster 1977). (Se http://kulturwegweiser.kreis-rd.de/fileadmin/kulturfuehrer_bilder/2_Gut_Hanerau_Baugeschichte.pdf.) S. 81f (forfatterens rikholdige noteapparat er her utelatt; fete typer ved A.S.): «Nach Hans Holm war D i r i c k  v o n  B r a m s t e d t  Amtmann auf Hanerau, ein Günstling König Christians II. Er bekleidete dieses Amt anscheinend bis 1523; wann er es antrat, ist nicht bekannt. Dirick von Bramstedt war der erste Besitzer des durch Christian II. neu errichteten Gutes Bramstedt, das in unmittelbarer Nähe des gleichnamigen Kirchdorfes lag. Er hieß eigentlich Dirick Vaget und war sehr wahrscheinlich nichtadliger Herkunft. Seine öffentliche Stellung und Lebensführung entsprachen jedoch ganz denen eines Edelmannes. Er war einer der ersten Gefolgsleute Christians II. 1520 gehörte er zu den Befahlshabern des Heeres, mit dem der König Schweden eroberte. Wohl als Lohn für geleistete Dienste verlieh Christian dem Dirick Vaget die Hoheitsrechte über die fünfzehn Hufen, die dieser schon vorher im Kirchspiel Bramstedt besessen hatte; das ist der ursprung des adligen Gutes Bramstedt. / Daß der König seinem Vertrauten Dirick Vaget die Burg Hanerau anvertraute, kann seinen Grund in einer bloßen Verpfändung haben, könnte aber auch mit seinen Absichten gegenüber Dithmarschen zusammenhängen. … / 1520 lieh sich Christian II. von mehreren holsteinischen Edelleuten die Summe von 39. 000 Mark Lübisch, vielleicht für seine Unternehmungen gegen die aufständischen Schweden. Einer der Gläubiger, [s. 82:] Tönnies Rantzau zu Deutsch-Nienhof, verlangte dafür das Amt Segeberg oder das Amt Hanerau zum Pfand, scheint aber keines von beiden erhalten zu haben. … / Nach dem ‘Stockholmer Blutbad’ von 1520 wurde die Stellung Christians II. immer unhaltbarer. Die Schweden machten sich unter Gustav Wasa endgültig unabhängig und sprengten die Nordische Union, die Hansestädte waren zu erbitterten Gegnern Christians geworden, und schließlich erhob sich sogar der dänische Adel gegen seinen König. / Dem Oheim Christians II., Herzog Friedrich, war es bisher gelungen, mit Unterstützung der Ritterschaft die gesamten Herzogthümer aus den Kriegen seines Neffen herauszuhalten. Als er jedoch vom dänischen Adel um Hilfe gegen Christian gebeten wurde, zog er 1523 mit einem Heer, das sein Feldherr Johann Rantzau führte, in das Königreich. Christian flüchtete in die Niederlande zu seinem Schwager Kaiser Karl V. Unter den wenigen Getreuen, die sich im Juni 1523 noch bei Christian befanden, als dieser sich in Mecheln aufhielt, war auch Dirick von Bramstedt, der ehemalige Amtmann zu Hanerau. 1525 machte Dirick jedoch seinen Frieden mit dem neuen König Friedrich I. [!], kehrte in die Heimat zurück und ist 1538 als Gutsherr von Bramstedt gestorben. / Schon im Mai 1523 wird der Nachfolger Dirick von Bramstedts als Hanerauer Amtmann genannt, der offenbar schon von Herzog Friedrich eingesetzte C l e m e n t  v o n  d e r  W i s c h. ‘Clement van der Wisck tor Hanrow’ war 1523 einer der vier ‘hoflude im Lande tho Holsten’, denen der Herzog neben anderen adligen Räten die Regierung der Herzogtümer anvertraut hatte, als er nach Dänemark zog.» Her har vi hovedgrunnene til,  at det har vært så viktig for meg å ha fått Finn Holbek til å korrigere sine feilopplysninger om Clement v. der Wisch – at han ikke skulle ha vært blandt Dorothea Krags aner! S. 86: «C l e m e n t  v o n  d e r  W i s c h war der älteste Sohn des Knappen Otto von der Wisch zu Rundhof; er wurde vermutlich um 1490 geboren. 1511 hatte er wegen Rundhof Streitigkeiten mit Benedikt Sehestedt, der das Gut inzwischen erworben hatte. 1512 führte er, im Gefolge seines älteren Vetters Benedikt von der Wisch, der die treibende Kraft in der Angelegenheit war, eine Fehde gegen Herzog Friedrich, den späteren König Friedrich I. Anlaß war offenbar obiger Streit um das Rundhofer Erbe. / Im Zusammenhang mit dieser Fehde, deren Ausgang im übrigen unbekannt ist, mußte Clement von der Wisch schließlich das Land verlassen. Er begab sich in das Erzstift Bremen, wo er dann über zehn Jahre im Dienst des Erzbischofs Christoph aus dem Hause Braunschweig-Wolfenbüttel verbrachte. Durch seine Heirat mit K a t h a r i n a  v o n  d e r  L i e t h  verband er sich mit dem bremischen Stiftsadel. Nicht zuletzt durch diese Heirat erwarb er sich im Erzstift beträchtlichen Grundbesitz; der Erzbischof selbst verpfändete ihm eine Reihe von Gütern. Clement stieg im erzbischöflichen Dienst schnell auf, wurde einer der ersten Räte seines Herrn und brachte es schließlich bis zum ‘Landdrosten’ des wichtigsten stiftbremischen Amtes Bremervörde und damit zum vornehmsten Beamten des Erzbischofs.» S. 104: «Als seine erste Frau Katharina von der Lieth, die ihm seinen südelbischen Besitz eingebracht hatte, gestorben war, war Clement um 1540 fünfzigjährig eine zweite Ehe [!] eingegangen mit der um dreißig Jahre jüngeren Anna Rantzau, einer Tochter des Rendsburger Amtmanns Kai Rantzau zu Kletkamp, des älteren Bruders des Feldmarschalls Johann Rantzau [! far til Heinrich Rantzau til Breitenburg]. Er verband sich dadurch noch enger mit der mächtigen Familie Rantzau, der er schon vorher nachgestanden hatte. / In seinen letzten Lebensjahren, von 1541 bis 1543 / 44, war Clement Amtmann von Segeberg. / Zu Anfang des Jahres 1544 starb Clement von der Wisch im Alter von ungefähr 54 Jahren. Er hinterließ seine junge Witwe Anna [!], einen unmündigen Sohn Wulf und eine Tochter Anna.» (Jfr. her ovenfor i litteraturlisten under Bobé:1897-1912, bind II, s. 171, NB om Christopher Roepstorff [1615-65], hvis morbror ifølge flere nettsteder var Claus v. Ahlefeldt [1617-74], som ble gift med Vibeke KRUSE til Bramstedts datter Elisabeth Sofie Gyldenløve! Se https://www.geni.com/people/Elisabeth-Sofie-Gyldenløve-Grevinde/6000000002237431691; og se her om Roepstorff: https://www.geni.com/people/Christopher-de-Roepstorff/6000000011761280937). Hans datter med Marie Elisabeth Arvedsdatter Storm, Anne Dorthe v. Roepstorff (1700-68), ble gift 1. gang med Gabriel Christian v. Vieregg (1699-1726), kaptein, og 2. gang med Peder Pedersen (1698-1780), en sønn av Peder Pedersen (ca. 1665-1731), 1711 amtsskriver og «pensionær» (forpakter) på Kegnæsgård, så amtsskriver på Ballegård, og Anne Lorentzen (1668 Ulkebøl sogn, Als-1719), datter av Christian (Carsten) LORENTZEN (LAURENTIUS) (1628 Svenstrup-88 Ulkebøl) og Anne Nicolaisdatter Brandt (1649 Sønderborg-1711/18), datter av Nicolaj Nicolaisen BRANDT (1613 Guderup, Egen sogn, Als Nørre herred-1680 Sønderborg by), 1637 vesperprest og 1654-80 sogneprest i Sønderborg, magister (mor: Margretha Nicolaisdatter Conradi [1586 Egen sogn-ca. nov. 1662 Guderup]), og Marg. Peterdatter Paulsen (1628 Sønderborg-1713 sst.) #NB 1: Ovennevnte Anne Nicolaisdatter BRANDT (1649 Sønderborg-) ble gift 2. gang med Niels Ludvigsen Harboe (1661-1710), sogneprest i Ulkebøl, og fikk med ham en datter, Christine Louise Nielsdatter Harboe (1692 Ulkebøl-1722 sst.), som ble gift med Johan Frederik Lange (168& Elmschenhagen, Preetz-1756 Ulkebøl) (mor: Anna Catharina Paulsdatter SPERLING: se NB 5!),  men i sitt 1. ekteskap ble hun ikke bare mor til Anne Lorentzen (~ P. PEDERSEN), men også til sogneprest Nicolaj Carsten Lorentzen (1671-1729), som ble gift med Anna Maria Paulsen (1685 Sønderborg-1742 Lysabild), datter av Hans PAULSEN (1635-1711) (mormor: Marina Brand), 1684-89 husvogt, dikegreve og toller i Tønder, og (~ 1661) Anna Maria Steuermann, datter av Johannes STEUERMANN (1603-52), sekretær hos hertug Ernst Bogislaw, 1640 rådmann i Sønderborg og 1649 amtsforvalter i Sønderborg, og (~ 1636) Birgitte (Brigitte) Jebsen (<<mor: Cath. von der Wettering, hvis far var Boy von der WETTERING [ca. 1547-1621], rådmann i Flensburg 1603, som av hertug Joh. Adolph og kong Christian IV ble benyttet i diplomatisk tjeneste>>). Anna Maria STEUERMANNS søster, Trincke Steuermann, ble gift i 1656 med Johannes Brandt (døpt 15. jan. 1622; + 1676), vesperprest i Sønderborg, som 2. gang ble gift i 1671 med Anne Auguste Jensen (+ før 1711) (~ 2° Nicolai Brandt [+ 1693]), hvis brordatter Felicitas Jensen (døpt i Sønderborg den 12. aug. 1660) (mor: Anna Sophie Boldich) ble gift den 18. jan. 1680 i Sønderborg med Vilhelm PIPER (+ juni 1699 i København, 72 år gammel), kammerråd etc., i dennes 2. ekteskap: se genealogi «Løwencron (Piper)»! Bemerk dessuten, at Johannes BRANDT var en sønn av Joh. Brandt og (~ 1615) Marg. Bocatia (~ 1° Paul Petræus, hvis datter Cath. P. ~ David Monrad): se genealogi «Vogt»! #NB 2: Nic. Carsten LORENTZEN og Anna Maria PAULSENS datter, Anne Margrethe Paulsen (1705-31), ble gift med presten August Esmarch (1694 Flensburg-1765 Ulsnis), som var en sønn av Heinrich Christian ESMARCH (og Anna Magdalena Axen), som var en sønn av Johannes Esmarch (1616 Klixbüll-66 sst.), kapellan i Klixbüll 1650 og prest sst. 1655-66, og Dorothea Henrichsdatter Reimers (1635 Lindewitt-1700 Klixbüll), datter av Heinrich Heinrichsen REIMER(S) (6. okt. 1600 Großenwiehe-1657 Lindeved) (mor: Wibecke Pflug) og Anna Hannemann (1602 Krempe-1674 Schloß Breitenburg): se genealogi «Scheel (Scheele)» (og andre steder, særlig i litteraturlisten her ovenfor under Faasch:1959) samt her (hentet fra nettet 23. feb. 2020): https://www.geni.com/people/Dorothea-Reimers/6000000009360967004! Når Finn Holbek nevner bare én søster , ja, endog «1 søskende», av Dorothea REIMERS, nemlig Margrethe Cathrine Reimers (1643-83) ~ 1667 på Breitenburg med Michael Wibe (1627-94) (se https://finnholbek.dk/getperson.php?personID=I32297&tree=2 [også hentet fra nettet 23. feb. 2020]), er dette villedende. For som det fremgår av Faasch:1959, s. 154, hadde H. REIMERS og Anna HANNEMANN 7 barn! Både døtre og sønner – og flere var gift. Gad vite hvor mange anetavler som bygger på opplysningene til Faasch av 1959 både i litteraturen og på nettet! Men den beleste Finn Holbek vet intet om barneflokkens reelle størrelse, ei heller kjenner han foreldrenes personalia. #NB 3:  Dorothea REIMERS’ ektemann, Johannes ESMARCH, var en sønn av Nicolaus Esmarch (1580 Fahrenstadt-1655 Klixbüll [KLÆGSBØL]), prest og konsistorialråd (mor: Margrethe Thomsen Baumeister: se Forord, det [kommer] NB!), og Anna Lucht (1588 Slesvig-1667 Klixbüll), en datter av dompastor og professor Johannes LUCHT (1534 Eckernförde-92 Slesvig) (mor: Cäcilie Büsing [ca. 1512 Hamburg-72 Eckernförde]) og Anna Holmer (1555 Slesvig-1612 sst.): se https://books.google.no/books?id=SC1BAAAAcAAJ&pg=PA1075&lpg=PA1075&dq=johannes+lucht,+professor&source=bl&ots=aM1ofUtx-K&sig=ACfU3U3wYIIAUYI5t13bXqXWmRT4ZWbQcg&hl=no&sa=X&ved=2ahUKEwijsseNtefnAhVSwsQBHaVVBkIQ6AEwAnoECAMQAQ#v=onepage&q=johannes%20lucht%2C%20professor&f=false. M.a.o. var Johannes ESMARCH en bror av Anna Esmarch (1620 Klitzbüll-Eddelack 1659), som i 1649 ble gift med Petrus Gude (ca. jan. 1618 i Flensburg-1672), feltprest, 1647 prest til Eddelack i  Ditmarsken ( ~ 2° i Eddelack i 1660 med Silje Boie, som stadig levde i 1681)! Petrus GUDE var en eldre bror av Michael Gude, som i 1660 ble gift med Anna Reimers (Reimarin) (1640-1711), hvis søster Dorothea REIMERS (~ 1° Johs. Esmarch!) av plasshensyn dessverre ikke står oppført i den genealogiske oversikt «Reimers B3» – men se allikevel dér (hvor hun burde ha vært innarbeidet. Men da oversikten ble laget, var jeg ennå ikke blitt oppmerksom på [her forutsettes, at de mange nettsider, som hevder at Claus v. AHLEFELDT {~ Elisabeth Sophie Gyldenløve: se https://no.wikipedia.org/wiki/Claus_von_Ahlefeldt} og Sophie Eleonora v. AHLEFELDT var søsken, er korrekte>>] den nære genealogiske  sammenheng mellom Vibeke Kruse og slektene Reimers og Steuermann)!! #NB 4: Dorothea REIMERS’ 2. ektemann var også en ESMARCH (og en nær slektning av 1. ektemann), nemlig Marcus Esmarch (1627 Sörup-99 Klixbüll), hvis datter, Anna Christine Esmarch (1668 Klixbüll-), ble gift med Nicolaus Hoyer (1669-1729 Klixbüll), en sønn av Nicolaus HOYER (1615 Karlum-89 sst.) og Catharina Breckling (1634 Brekling-1724 Karlum), som var en datter av Johann BRECKLING (1588 Breklum-1637 sst.), sogneprest til Breklum, og Brigitta Hansdatter Lange (mor: Maria Lorch: se https://www.geni.com/people/Maria-Lorch/6000000003996473497) (~ 2° Nicolaus Moth [1614 Flensburg-1642 Breklum], sogneprest til Breklum (mor: Susanne Nicolaisdatter Gerhardi)! #NB 5: Ovennevnte – under NB 1 – Anna Catharina Paulsdatter SPERLING (ca. 1645 Bordesholm-etter 1694 i Tyskland) var en datter av Poul Poulsen Sperling (1605-79), 1635-65 rektor ved Bordesholm gymnasium og dr. theol. i Kiel 1666, og NN: se https://www.myheritage.no/site-family-tree-231115531/bakke-lange-with-lampe?indID=1500108#person-1500108. Og denne rektors bror var altså Corfitz Ulfeldt og kongsdatteren Leonora Christinas husvennlegen (og botaniker) Otto Sperling (1602 Hamburg- 1671 Blåtårn i Kbh.!) (se https://no.m.wikipedia.org/wiki/Otto_Sperling_d.e.  – og se gjerne også artikkelen i Norsk biografisk leksikon her: https://nbl.snl.no/Otto_Sperling), som i 1630 i Roskilde ble gift med Margrethe Schwendi (1605-54) (~ 1° Poul Andersen [+ 1628], provinsialmedicus i Bergen). To av dr. Otto Sperlings døtre med Marg. Schwendi ble gift med to brødre FRIIS, nemlig Kjeld Hansen Friis (1623-), sekretær hos Corfitz Ulfeldt 1642, kjøpmann i Hamburg (hvor han antagelig døde), som ble gift med Elisabeth Sperling (1642-1707 Kbh.), og Christoffer Hansen Friis (1633-), som ble gift med Anna Sperling (1636-). Og disse brødre Friis’ søster, Christine Hansdatter Friis (døpt 17. nov. 1624 i Ribe Domkirke; + 1674), ble gift 1642 i Ribe med Bagge Baggesen (1615  Ribe-81 sst.), storkjøpmann i Ribe 1640 og rådmann sst. i 1655, hvis datter Dorthe Baggesdatter (1649-93) i ekteskap (~ 1672)  med Frederik Hansen Friis (1628 Ribe-1704 Gram), sogneprest i Gram 1656, prost for Gram herred i 1659, ble mor til Kirstine Marie Friis ~ 1694 med Daniel Blechingberg (1662 Bergen-1729 Gram), sogneprest til Gram 1691, 1704 prost (se https://www.geni.com/people/Daniel-Blechingberg/6000000015646083372), hvis datter Maria Dorthea BLECHINGBERG (utelatt på GENi-sidene, skjønt hun ble født ca. 1704 i Gram og stadig levde i 1732) ble gift ca. 1724 eller – som det står i stamtavlen «Blechingberg (Barth)» s. 29 – «g. før Juli 1729 m. fyrstelig pløensk [!] Justits- og Kammerraad Johann Friderich Piper i Travendal» (+ Plön 1766, 78 år gammel), 1724 amtsskriver Søbygård, 1762 kgl. justisråd, sønn av Ulrich Christian Piper (1654-1720), 1699 borgermester i Sønderborg, og (~ 1681) Dorothea Jacobsdatter Jensen (1659-1729) – og altså en bror av Ulrich Christian PIPER (o. 1700-1759), 1730 kaptein og kompanisjef Prins Fr.s Reg., 1750 oberst og 1758 kommandant Friedrichsort (se https://de.m.wikipedia.org/wiki/Festung_Friedrichsort), som ble adlet med sin farbrors navn og våpen i 1744, etter å ha blitt gift i 1733 i Kbh. med Margrethe Elisabeth SCHEEL (under året før hans svoger, Hans Jacob Scheel til Frogner, ble gift i 1745 med C.C. von Brüggman): se genealogiene «Scheel (Scheele)» og «Løwencron (Piper)»! Disse to brødre PIPER hadde dessuten en søster, Susanne Piper, som i 1708 ble gift med Friedrich Kamphøvener, sogneprest til Ris ved Aabenraa: se https://wiberg-net.dk/1455-Rise.htm. Og bemerk også, at Fr. FRIIS var en bror (evt. halvbror) av Anna Elisabeth Friis (+ 1719), som ble gift med Lauge Johansen Wedel (1665 Nustrup-1733), sogneprest til Nustrup 1692-1733 i dennes 1. ekteskap (av 3), en sønn av Johan (Hans) Laugesen Wedel (1631 Ribe-92), sogneprest til Nustrup 1659-92, og (~ 1660) Dorothea Øllegaard Clausdatter von Ahlefeldt (1626-1726!) (~ 1° Peter Hans Jordt [Hjort] [+ 1659], sogneprest til Nustrup): se https://ourtree.dk/web/familytree/ancestor.php?ancid=151545, en nettside, hvor det fremlegges interessante indisier for, at det dreier seg om en datter av denne Claus v. AHLEFELDT – til Gjelting: se https://finnholbek.dk/getperson.php?personID=I489&tree=2! #NB 6: Brødrene FRIIS var sønner av Hans Nielsen Friis (1587 Ribe-1650), borgermester i Ribe 1623-38, og (~ 1618) Lene Kjeldsdatter (1596-1636), datter av borgermester Kjeld Jørgensen og Anna Ibsdatter Tornum. Og borgermester FRIIS var atter en sønn av Niels Hansen Griisbech (1549-1618), 1595 rådmann i Ribe og 1602 forstander for Gilden, og (~ 1585) Kirsten Christensdatter (Ribe 1545-1618), som 1. gang hadde vært gift med Christen Friis (+ ca. 1580) (se det sannsynligvis riktige slektsforhold til biskop Ludvig Hansen Munthe her: http://slektsforskning.com/login/person/anetre5/cc2010.asp), med hvem hun ble mor til Maren Friis (se https://www.geni.com/people/Maren-Christendatter-Friis/5210040016350106257) ~ 1° i 1596 med Hans Hansen Svane (mor: Marine Sørensdatter Stage) og 2. gang i 1605 med Niels Sørensen Glud (fortsettes; – her finnes stadig så mange motstridende hypoteser, at jeg slett ikke kan utelukke kommende korreksjoner). #NB 7: Danmarks Adels Aarbog 1891, s. 123, skriver om slekten «Due + af Ølstedgaard [se http://www.danskeherregaarde.dk/nutid/oelstedgaard]. C a s p a r  P e d e r s e n  D u e , som blev adlet 30. Dec. 1641 med samme Skjold og Hjelm, hans Fader tilforn given var, var muligvis af gammel Adel; samtidigt med ham levede en Major I v e r  D u e, der 26 Mai 1646 fik nøiagtig samme Stadfæstelse paa sine Forfædres Adelskab; denne Iver Due var alt 1645 Major i Norge, fik 1649 Bestalling som Major paa Bergenhus, da han paa Grund af Vanførhed ikke længer kunde tjene i Marken, mødte 1652 paa Herredagen i Norge, men var + 1654. Faa Aar efter, nemlig 18 Juli 1657, fik endnu en Oberstløitnant J a c o b  P e d e r s e n  D u e  en ligelydende Stadfæstelse. Han blev 1651 Oberstløitnant og var gift med Mette Margrethe Juel Børgesdatter [<<datter av Børge Mogensen Juel til Lungegården i Bergen {1595-1653} – hvis mor var Birgitte Eriksdatter ROSENKRANTZ: se genealogi «Rosenkrantz» her nedenfor og se http://zinow.no/tngfiles1010/familygroup.php?familyID=F1761&tree=tree1zinow – og Blancheflor Knudsdatter BILDT>>], der siden fik Major Jacob Bortwick, og havde en Datter: B l a n c h e f l o r  S o p h i e [se https://www.geni.com/people/Blancheflor-Sophia-Due/6000000002623984724], g. 1° m. Major Vilhelm Coucheron, + 1692 [skal være: + 1693], 2° m. Generalmajor Jørgen Otto Brockenhuus til Aker og Disen [som Giord Andersen kjøpte i 1712], + 1728 [født 1664] (g. 2° m. Birgitte Magdalene Brockenhuus [<<født 1684, + 1769, datter av oberst Caspar Christopher BROCHENHUUS {se https://lokalhistoriewiki.no/wiki/Caspar_Christopher_Brockenhuus, hvis mor var Anna v. RANTZAU av Estvadgaard, datter av Johann v. Rantzau født 1597 på SCHÖNEWEIDE og Dorthe v. GERSDORFF, og hvis farbror, Sivert Brockenhuus til Ullerup etc., ble gift i 1646 med Helvig SANDBERG til Ullerup, datter av Ulrik Sandberg til KVELSTRUP og Anne Mogensdatter Gyldenstierne: jfr. genealogi «Rosenkrantz» her nedenfor, hvor sannsynlig Giord ANDERSEN-/SANDBERG-genealogi!} og Cathrine Hedewig SCHRØDER v. LÖWENHIELM {1661 Kbh.-1719 Hovindsholm} . Hennes datter Anna Georgine Sophia BROCKENHUUS ble i 1733 i Aker gift med Christoph Friedrich RØMELING, hvis bror, admiral og geheimestatsminister Hans Heinrich v. RÖMELING {1707-75}, ble gift i 1743 med Giord ANDERSENS barnebarn Edele Dorothea de SCHEEL {1718-82}: se genealogi «Scheel (Scheele)»Hans Heinrich RÖMELINGS bror, generalmajor Christoph(er) Friedrich Rømeling (1700-60), ble i 1733 gift med Anna Georgine Sophia Brockenhuus (1716 Aker-81 Cha.), en søster av Frederik Vs fortrolige yndling Henrik Adam BROCKENHUUS – og av Ove Frederik Brockenhuus (1717-95), som allerede i sitt 15. år hadde blitt premierløytnant i generalmajor Frederik Otto von Rappes – det senere sønnenfjelske – gevorbne infanteriregiment, og som i 1754 ble oberst og i 1757 erholdt kammerherrenøkkelen, det samme år, som han ble STYRENDE MESTER (vikar for Danneskiold-Laurvig) i frimurerlogen ST. OLAUS TIL DEN HVIDE LEOPARD i Kristiania! Bemerk også, at ovennevnte Cathrine Hedvig Schrøder v. Løwenhielm til VEJRUPGAARD, Sellebjerg, Hindemae, Hovindsholm, Tjerne og Skridshol var en datter av generalløytnant Hans Schrøder v. LØWENHIELM til Hindemae mm. og Bertha v. Ahlefeldt, som var en halvsøster av greve Frederik Ahlefeldt til grevskapene Langeland og Rixingen {se https://no.m.wikipedia.org/wiki/Frederik_Ahlefeldt_(1623–1686)}, da hun nemlig var en datter av Frederik v. AHLEFELDT {1594-1657} og 2. hustru Helvig de ROEPSTORFF {1594 Sorø-1667} {se https://www.geni.com/people/Helvig-de-Roepstorff/6000000011762210945}, datter av Fr. v. Roepstorff og Sophie Eleonora v. AHLEFELDT, som Danmarks Adels Aarbog og Finn Holbek holder for ukjent, mens andre mener hun var en søster av Claus v. Ahlefeldt ~ Elisabeth Sofie GYLDENLØVE: se https://www.geni.com/people/Sophie-von-Ahlefeldt/6000000013353442035!>>]. / Vaabnet var tre hvide Duer i blaat Felt og en hvid Due paa Hjelmen.» Hertil kan tilføyes fra «Rettelser til aktuel stamtavle i DAA 1891»: «1893 s 541: / Due (af Ølstedgaard). Capar, Iver og Jacob D. (S. 143) vare Brødre og Sønner af Fogeden  P e d e r   D u e, der vistnok var en Descendent af den H e n r i k  N i e l s e n, som 24 Juni 1505 fik Frihed og Frelse af Kong Hans med samme Vaaben, kun at Duerne have en Guldring om Halsen.» De videre rettelser og tilføyelser sees her samlet ved Steen Thomsen: http://danbbs.dk/%7Estst/slaegt_adelsaarbog/Due_%5Baf_OElstedgaard%5D_Rettelser.htm. – Dette portrettet av Elisabeth Sofie (Sophie) Gyldenløve (1633-54) er malt av Abraham Wuchters:

••• Spangen, Christian: «Slekten Hudfat», i: Norsk Slektshistorisk Tidsskrift, bind XIII, hefte I (Oslo 1951), s. 18-39. S. 19 (fete typer ved A.S.): «Tjøttaætten. / Amund Tørrisen sies altså adlet av kong Hans og slektens våben var et delt skjold med halv ørn og halv lilje fast på delingen. Samme våben førtes av Byreætten, og mulig er det at Amund er et skudd av denne gamle stamme.» (Fortsettes.)

••• Sperling, Otto: «Dr. med. Otto Sperlings Selvbiografi (1602–1673), oversat i Uddrag efter Originalhaandskriftet med særligt Hensyn til Forfatterens Ophold i Danmark og Norge samt Fangenskab i Blaataarn af S. Birket Smith.» (Kjøbenhavn 1885). S. 86 (fete typer ved A.S): «Jeg havde stor Glæde i denne Have af, at mine Frø mesten allesammen kom saa godt op, men jeg havde ogsaa megen Besvær, fordi jeg noget nær maatte gjøre alting alene og havde en doven, uforvaren Urtegaardsmand, som ikke forstod at passe Urterne. Jeg havde gjerne set, at jeg havde faaet en anden, forstandigere Urtegaardsmand i hans Sted, men den Sten var mig for tung at løfte, efterdi han havde giftet sig med en Søsterdatter til Fru Vibeke 1). Kongen saa vel selv, at han var en uduelig Urtegaardsmand, men formedelst den store Naade, hvori Fru Vibeke stod hos Kongen, fordi Fru Kirsten 2) i Følge hendes falske Angivelse var bleven forstødt af ham, saa han igjennem Fingre med ham.» Note 1): «Vibeke Kruse, Kongens bekjendte Frille. I Christian IV.s Breve, ved Bricka og Fridericia. 1636–40. S. 179, jfr. S. 272, angives den paagjældende Gartners Navn at være David Kønig. Hermed synes det maaske ikke at stemme, at der haves en Bestalling for David Kønig af 1646 paa at være Gartner i Rosenborg Have (Kjøbenhavns Diplomatarium III, 261–62). Imidlertid er det dog sikkert, at Kønig virkelig også var Gartner ved Rosenborg Have ved den Tid, hvorom Talen er.» Se https://www.st-andrews.ac.uk/history/ssne/item.php?id=844. Her kalles altså David König for David Cunningham (Konig, Konning, Kong, Urtegaardsmand), en skotte ansatt som gartner den 14. april 1646!! (Fortsettes!) Note 2): «Kirsten Munk.» Jfr. videre om David König i denne alfabetisk ordnede oversikt av Johannes Tholle (se https://tidsskrift.dk/personalhistorisk_tidsskrift/article/download/79511/114635/), «Navngivne Humlemestre, Gartnere, Urtegårdsmænd og Voldmestre i Danmark før året 1662», i Personalhistorisk Tidsskrift, årgang 76 (1956), 13. rekke, 4. bind, 3. hefte, s. 103–116; s. 111f (fete typer ved A.S.): «König, David. Benævnes af Chr. IV ofte mester Dauid(t). Var
i 1632 gt. v. Rosenborg have og fik særligt overdraget lysthaven, mens Henrik Paulsen (se nr. 108) havde køkkenhaven.
Under 24/3 1633 fastsattes nærmere regler for D. K.s forhold til sine 4 svende, renteskriveren og apothekeren, hvilken sidste skulde have urter fra haven og renteskriveren skulle hver morgen mønstre såvel mesteren som hans folk. D. K. skulle (1633) sende en svend [s. 112:] til Holbæk efter asparges; i instruks for slotsforvalteren (27/3 1638) strammes arbejdsforholdene. Ved indførelse af den gottorpske ordning for havernes drift (jevnf. nr. 17) udfærdigedes ny bestalling for ham (14/4 1646), og han skulle nu holde haven for 700 rdlr. årl., – en ordning, som atter ophørte ved Fr. IIIs tronbestigelse. Apothekeren klagede ofte over D. K., og 7/6 1638 ansattes Dr. Otto Sperling som forstander ved haven; også han klagede over en uduelig gt. og en forsømt have, men turde ikke jage D. K. bort fordi gt. var i familie med Vibeke Kruse; dette sidste er muligvis også forklaringen på, at Kongen begunstigede Kønig med det ene grundstykke efter det andet (25/2 1632, 25/5 1639, 11/5 1646), der bl. a. resulterede i borgerklager (Aug. 1646, 8/12 1647), men tilsyneladende uden at det forårsagede nogen forandring.» Se dessuten samme forfatters artikkel «Københavnske Urtegaardsmænd og Gartnere og deres Kaar i Kongens Sold» i PHT årgang 63 (1942), 11. rekke, 3. bind, 1. hefte, s. 56-78 (se https://tidsskrift.dk/personalhistorisk_tidsskrift/article/view/79384); s. 61–63: «I 1632 synes der at være kommet nye Gartnere til Rosenborg. Den ene af disse er Henrik Paulsen, som under 10. Oktfik Bestallingen for en aarlig Løn af 35 Sletdaler foruden Husly og 10 Sletmark maanedlig i Kostpenge og Brændsel likesom hans Kollega. … Hans Kollega i Lysthaven var David König, som har faaet Ansættelse noget før paa Aaret end H. P., og undertiden kaldes M. David. For hans Bestyrelse af Lysthaven blev der under 24. Marts 1633 fastsat følgende: Mester David skal dele Haven mellem sig og sine (fire) Svende, saa at enhver af dem ved, hvilken Plads der tilkommer ham. Han selv saavelsom hver af Svendene skal holde 6 Arbejdsfolk fra 1. April til Sankthansdag og derefter 3 indtil Mikkelsdag. Mester David, hans Svende og deres Arbejdsfolk skal hver Morgen mønstres af Slotsfogeden. Gartneren skal, foruden hvad han hidtil har dyrket, ogsaa have et Bed med s i m p l i c i e r, som vokser her i Landet, hvorpaa han jan tage en Destignation af Dr. Peter Paynck og Apoteker Esaias Fleischer. Endelig skal M. David straks sende en af sine Svende til Holbæk for at hente Aspargesplanter til Rosenborg Have. / Da en ny Slotsfoged i 1638 traadte til, indskærpedes det ham, hvad han skulde varetage overfor Gartnerne, og disses Forhold synes at strammes. Fogeden skulde give Agt paa begge Urtegaardsmænd, saa at de ikke brugte fremmed Arbejdskraft, og da den største Have (Lysthaven) var delt mellem Gartneren og hans Svende, skulde Fogeden se efter, hvad Svendene og deres Folk lavede. Hvad der kom ind ved Salg fra Haven skulde ‘kastes i et Skrin’, og foruden medicinske Urter skulde der ogsaa dyrkes Urter til Kongens Køkken og til Holmen og Børnehuset [!]. Paa Frugten, som ‘faldt’ i begge Haver, skulde han give Agt, saa at intet førtes hen, hvor det ikke havde hjemme. [S. 62:] / Der maa imidlertid hurtigt efter denne Instruks være indtraadt Begivenheder, som krævede en Ændring af Slotsfogedens Forhold til Gartnerne, og Dyrkningen af Haverne har neppe været tilfredsstillende, bl. a. set fra et medicinsk Synspunkt. Resultatet var, at Dr. Otto Sperling [se https://no.m.wikipedia.org/wiki/Otto_Sperling_d.e.], der var Læge ved Børnehuset, under 7. Juni 1638 blev ansat som Forstander ved Haven; som saadan skulde han have flittigt Indseende med denne og tilholde Urtegaardsmænderne at beflitte sig paa Dyrkning af medicinske Urter. Sperling fandt Forholdene meget forsømte, da Gartneren ikke duede til noget; han turde dog ikke jage ham væk, fordi Gartneren var i familie [sic!] med Vibeke Kruse; Klagerne over Gartneren fortsattes siden hen og resulterede til sidst i en helt ny Ordning. … / Klagerne over M. David fortsattes, og det hjalp ikke, at Dr. Sperling var bleven afløst som Forstander for Haven af Dr. Helvig Dietrik [se https://biografiskleksikon.lex.dk/Helvig_Dieterich!!]; … … // Om David König ved vi iøvrigt, at han efterhaanden kom til at besidde adskillige Grundarealer i Hovedstaden. Allerede 1632 havde han faaet en Grund utenfor Nørreport, som havde tilhørt den tidligere Slotsforvalter M. Wibelitz, og 25/5 1639 havde han erhvervet sig endnu et Par Jordstykker udenfor Rosenborg. Desuden fik han 11/5 1646 Skøde paa en temmelig stor Grund udenfor Nørreport i den gamle Dyrehave. Denne store Grund lod han indgrøfte, men da den i Fortiden havde hørt med til Byens Fælled, besværede nogle Borgere sig over dette Forhold, og de vilde have Jorden givet fri igen; de anførte, at König aldrig havde givet Skatter. Klagerne hjalp dog ikke; under 8/12 1647 havde D. K. endnu Grunden i sin Besiddelse (i Henh. til et andet Skøde). / Om Lauridtz Michelsen, der fra c. 1640 og til Kongens Død var D. Königs Samtidige (i Køkkenhaven), ved vi ikke ret meget ud over, at han havde en mindre Indtægt end D. K. (se foran). / I Begyndelsen af Frederik IIIs Regeringstid ophævedes atter den gottorpske Ordning med Havernes Drift i Entreprise hos Gartnerne, og der ansattes 2 nye Gartnere. / I Lysthaven ansattes 16/3 1649 Casper Übelacher (el. Ebelacher). …» (For alle notene vises det til selve artikkelteksten.) Som en foreløpig avslutning kan det her vises til følgende artikkel av Jan-Uwe Schadendorf, som jeg dog velger å kalle – inntil videre – TAMPEN BRENNER: https://books.google.no/books?id=gglADwAAQBAJ&pg=PA126&lpg=PA126&dq=david+könig+i+rosenborg+have&source=bl&ots=RMt5zzwfbA&sig=ACfU3U250aA9K0NBuiCZoKbG9zXx4caBIg&hl=no&sa=X&ved=2ahUKEwjqmvmY1YfqAhUFzKQKHT0lDaQQ6AEwAHoECAYQAQ#v=onepage&q=david%20könig%20i%20rosenborg%20have&f=false!

••• Stenzer, Theodor: «Zur Genealogie der Adelsfamilie von Wietersheim», i: Vierteljahrsschrift für Wappen-, Siegel- und Familienkunde, Volum 8 (1880), S. 135-163: se https://books.google.no/books?id=F7s3AAAAYAAJ&pg=PA135&hl=no&source=gbs_toc_r&cad=3#v=onepage&q&f=false! Under FORORD, NB E10, omtales Eberhard v. Weyhe zu Böhme (1553-ca. 1630), som i ekteskap med Judith v. Behr (Bar) (ca. 1566-) ble svigerfar til Julius Adolf v. Wietersheim (1583-1622), schaumburgsk visekansler i Bückeburg! Han finnes ikke omtalt i Wikipedia (se https://deacademic.com/dic.nsf/dewiki/2629701) og heller ikke i pastor Stenzers genealogi! Men på grunn av kronolgiske forhold, det nydannede etternavn og stillingen som schaumburgsk visekansler, er jeg tilbøyelig til å anta, at den første v. WIETERSHEIM, Anton I v. Wietersheim (1535/39 Stadthagen-1614) (~ 1° Agnete Sasse [ca. 1540 Rostock-før 1578] og hans 2. hustru (~ ca. 1580!) Margarethe  Langermann (ca. 1560-etter 1625) må ha hatt syv og ikke seks sønner!!

••• Stern, Moritz (utgiver): «Chronicon Kiliense tragicum-curiosum 1432–1717 • Die Chronik des Asmus Bremer Bürgermeisters von Kiel herausgegeben von Moritz Stern» (Kiel 1916), i: Mitteilungen der Gesellschaft für Kieler Stadtgeschichte, 18. und 19. Heft. Side 490f (bortsett fra regestnummeret 272 er fete typer ved A.S.): «272 Anno 1553 ist der Bürgermeister Carsten Gryp [note:] 7 gestorben. [S. 491:] Er hat alhir hinter dem Fleischschrangen (in des itzigen Herrn Amtmanns von Buchwalden Hause) [note:] 1 gewohnet und ist der Stiffter des sogenannten Grypischen Codicilld [note:] 2 gewesen. [Følgende noter 3-6 utelates:] / Jürgen Cörper ist bey dem Gottseeligen Herrn Herzog Adolfen Fürstl. Raht und Geheimter Secretarius gewesen, anno 1553 aber Rathman in Kiel und nachgehends anno 1559 Bürgermeister geworden und anno 1564 gestorben [note:] 7.» Note 7 (til s. 490): «Erbebuch Reg. S. 305 z. J. 1535–43 (1560), Kieler Denkelbuch Reg. S. 194 z. J. 1538–52 (1557), II. Rentebuch Reg. S. 145 z. J. 1538–53. Die Zahlen der Bremerschen Liste sind nicht haltbar. Darnach [s. 491:] trat er sein Stadtsekretariat 1535 an, wurde 1540 Ratsherr und zuletzt Bürgermeister. In Wirklichkeit war er als Stadtsekretär 1530–39 thätig: II. Rentebuch S. XIII, Denkelbuch S. XII und nr. 118–119, Erbebuch nr. 1747. Gleichzeitig war er Ratsherr, mindestens 1537–38: Vierstädtegerichtsprotokoll s. 47–48. Beide Ämter hörten auf, da er noch 1539 Bürgermeister wurde: Vierstädtegerichtsprotokoll s. 51.» Note 2: «Gleichseitige Abschrift im Stadtarchive: Akten Testament Karsten Griep 1553–1557. Das Testament wurde 1553 Jan. 25 errichtet, und Griep vermachte außer den Familienlegaten 100 M. lüb. für den Predigtstuhl, 100 M für die Schule, 100 M. für die Kieler Armen und eine Rente von 500 M. lüb., das eine Jahr zur Unterhaltung eines Studenten, das andere Jahr zur Aussteuer einer armen Jungfrau. Am 9. April 1553 forderte Herzog Adolf seinen Sekretär Georg Corper auf, zusammen mit den beiden Brüdern des sel. Griep, Jochim und Detlef, und dessen beiden Schwägern Joachim Harge und Hermann Rotenburg [!!] den Nachlaß zu eröffnen und zu besichtigen. Griep ist daher zwischen 25. Jan. und 9. Apr. gestorben.» Men Stern vet tydeligvis ikke hvor? Dog skal han ha dødd 1553 i Celle ifølge denne nettsiden: http://home.planet.nl/~artrako/Duitsland/Holstein-EN.html. Se mere om Karsten GRIEP og hans slekt her ovenfor i INNLEDNING under det 5.6. og 7. NB! Den dér omtalte Clara Hargens (Herge) (~ ca. 1538 med Georg [Jürgen] Cörper, fhv. sekretær hos Fr. II og Ch. II, sekr. hos hertug Johann Adolf samt kanselliforvalter og kammermester på Gottorp og hertugelig gesandt bosatt i Kiel), var ifølge Gether tilstede ved arverettssak i Kiel i 1547 sammen med sin helbror Jochim HARGE, som også var en svoger av Karsten Griep – han var nemlig gift med Anna Rodenburg, som var en datter av borgermester Johann RODENBURG i Hamburg og Cecilia Langenbeck! Videre var fru Cörper født HARGENS (HARRIE[N] en søster av Joachim (Jochim) Harge (Harrie[n]), som var gift med Cecilie Rodenburg , en søster av borgermester Grieps hustru Anna Rodenburg – og av Hermann Rodenburg, som i ekteskap (~ 1558) med Anna REINEKENS (en datter av Reineke Reineken og [~ 1532] Barbara Hülpe) ble far til Barbara Rodenburg (~ Paridom v. Kampen: se https://www.geni.com/people/Paridom-I-vom-Kampe/6000000088864239889) og til Cillie Rodenburg  (antagelig oppkalt etter sin farmor Cecilia Langenbeck); – og denne Cillie Rodenburg ble i 1578 gift med Lucas BECKMANN, hvis datter Gertrud Beckmann ble gift med Joachim MULE!! Se den kommende genealogi «Spend»! Óg – viktig – se Michael Kohlhaas’ utgave av »Dat Slechtbok von 1541» av Joachim Moller (vom Hirsch): https://www.nd-gen.de/wordpress/wp-content/uploads/2020/06/Dat-Slechtbok.pdf, hvor Michael Kohlhaas skriver med blå skrift (= tillegg til Mollers manuskript) slektsnavnet HARGE Harrie(n) og Carsten Grieps navn (se s. s. 9 [i den eldre versjonen av 26.05.2015 på s. 8]) skriver han GRIEB! Forøvrig har M. Kohlhaas ikke med i sin genealogi (hverken i den eldre versjonen av 2015 eller i denne nye versjonen av 11. juni 2020), at Anna Rodenburg, enke etter borgermester i Kiel Carsten Griep (+ 1553), ble gift 2. gang med Vincent Moller (vom Baum!) (omkr. 1524-80), 1567 rådsherre i Hamburg (~ 2° o. 1575 med Anna Schulte [+ 1619], dtr. av Lüder SCHULTE, rådsherre, og Anna Ritzer), hvis datter Anna Moller (vom Baum) ble gift i året 1600 med Caspar von der Fechte (1572-1641), hvis farfars bror (grandonkel) Joachim v. der FECHTE ~ Catharine Oldehorst, datter av Martin OLDEHORST (+ 1527), münzwardein (myntprøver): se litteraturlisten til  genealogi «Burenius» under Buek:1840 – med kjappe forbindelser til de kommende genealogier «Schele i Hamburg» og «Rentzel til Dronningborg i Danmark»!

••• Still, Nicoline: «Die Bürgermeister der Stadt Wilster von 1490-1778», i; Die Heimat 75 (1968).

••• Still, Nicoline: «Ortsfremde in Wilster und Glückstadt in Holstein vornehmlich im 17. Jahrhundert», i: Norddeutsche Familienkunde, Band 6, 11. Jahrg., Heft 2, April-Juni 1962, s. 50-57 (fete typer ved A.S.): I WILSTER: S. 52: «1647, 3.1. Herr Daniel Hermannus J.U.L. ex. Silesia mit Anna Uthermarks, des weiland Herrn Joachim Uthermark, Bürgermeisters alhier nachgelassene Witwe. Tr. Sie war seligen Hans Crusen Tochter und heiratete Wilster 1633, 6.1. den Bürgermeister Joachim Uthermark.» (<<Se «Ahnenreihe Dorn» i «Stammfolge Bruhn» av Jens Kirchhoff, 19.02.2014 her: https://www.nd-gen.de/wordpress/wp-content/uploads/2014/02/bruhn_sf.pdf! Av særlig interesse på denne nettside kan nevnes, at Hans CRUSES datter Anna Cruse, som ble gift i Wilster i 1633 med borgermester Joachim Uthermark, som tidligere må ha vært gift, nemlig i hvert fall med Gesa Bolten [+ 1631], som han ble gift med allerede i 1615, og som 1. gang hadde blitt gift før 1610 med Paul Wilde, deputert borger og «Achtmann» i Wilster, en sønn av «Kirchspielvogt» Johann WILDE. Så ble denne Gesa BOLTEN gift 3. gang med Reimarus Dorn [1594 Wilster-1655 Schleswig], advokat i Wilster 1618, JUD Helmstedt 1621, kgl. regjerings- og kanselliråd i Glückstadt i 1630 og gift 2. gang i Wilster i 1634 med Margaretha Bruhn [1614 Meldorf-1652 Wilster], enke etter Vincent Nann [+ 1632], husmann i Lunden, som hun bare hadde vært gift med siden 1631. #NB 1: Denne Margaretha BRUHNS halvsøster Elsabe Bruhn [1627-62] ble gift i 1646 med Johan Wittemake, «Hauptmann der Leibcompagnie König Christian IV., kgl. dän. Major, Generalquartiermeister und Obrist zu Fuß, Hardesvogt der Nordergoesharde in Bredstedt 1647, Landvogt 1670, Hofbesitzer in Meldorf u. Hemmingstedt», hvis barn var Margareta Wittemake [1647-], Anna W. [1649-; + ung] og Dietrich W. [3. okt. 1652-]: se genealogi «Hausmann»: Gisella Hausmann [ca. 1649-72 Segeberg] gift i 1665 med Nicolaus Brügmann til Ulriksholm og Østergård [1632–1682), som hadde vært forlovet med Margarethe Wittemake [1647-1665], datter av dikegreve i Bredsted amt, Nordgoos [Nørre Gøs] herred [se https://da.m.wikipedia.org/wiki/Gøs_Herreder], generalkvartermester Johannes Wittemacke [Wittemack] [1608-76] [hvis mor var Margaretha Schnipke {1563-}], og [~ 1646 i Flensburg] Elsebe Bruhn [1627 Meldorf-1662]. Men Marg. Wittemake døde den 24. mai før bryllupet. [Hennes far, den dyktige karttegner Johs. Wittemack, sies å ha vært en naturlig sønn av Christian IV: se nedenfor {altså i genealogi «Hausmann»!!} under «Litteratur», sitatet fra Kürstein:1969, s. 32.] Så ble Nic. Brügmann gift 2. gang i 1676 med prestedatteren Hedevig [Hedwig/Helvig] Spend, datter av mag. Christen Nielsen SPEND [+ 1679]! #NB 2: Elsabe Wittemake født BRUHN hadde en helbror, Detlef Bruhn [Meldorf 1672-], «Land- u. Kirchspielgevollmächtiger», som i ekteskap med Hedwig Johannsen [mor: Heinke Nann] ble far til Nikolaus Bruhn [1669-1719], kgl. kanselli- og regjeringsråd i Glückstadt, som ble gift i 1701 i Meldorf med Sophia [Amalia] Hedwig Dorn [1635 Wilster-1701 Glückstadt], datter av Christian Martin Dorn [1635 Wilster-1701 Glückstadt], kgl. justis-, kanselli- og regjeringsråd i Glückstadt [og 3. hustru Sophia Amalia v. Helm], som var en sønn av nettopp ovennevnte Reimarus Dorn og Margaretha Bruhn! Og Detlef BRUHN og Hedwig JOHANNSEN hadde også en datter, Elsabe Apollonia Bruhn, som ble gift i 1685 med Heinrich v. Stöcken [1657 Trittau-90 Rendsburg] [stemor: Ida Walter, datter av generalmajor Hans WALTER i Rendsburg [!!] og Dorothea Hecklauer: se RÖMELING-genealogi i genealogi «Scheel (Scheele)»; og se Jens Kirchhoffs «Stammfolge von Stöcken» her: https://www.nd-gen.de/wordpress/wp-content/uploads/2014/06/stoecken_sf.pdf!], prost og pastor i Rendsburg 1684, hvis brorsønn Johan Christian Friedrich v. Stöcken [1701-64 Søby ved Skive] [mor: Hedwig Margarete von Lente, datter av regjeringsråd Friedrich v. LENTE i Glückstadt] ble gift med Maren Lemming [ca. 1705-1789], datter av Søren Poulsen LEMMING og Regine Hensky: se genealogi «Scheel (Scheele)» her nedenfor og nemlig Lemming-genealogi dér i forbindelse med Henning Scheel til Tiselholt!! Som interessante tilleggsopplysninger til Kirchhoffs genealogi kan nevnes, at Abigail Maria v. STÖCKENS i 1679 adlete ektemann [~ 1678], Peter v. Brandt [1644 Sønderborg-1701], først var håndskriver i Norge hos landkommissær Garmann, senest hos overjegermester V. J. von  Hahn [!], før han i 1676 ble «Hofzahlmeister» osv., og 1681 rentemester. Og fru BRANDTS bror, Johann [Hans] Heinrich v. STÖCKEN, ble gift med Marie Böfke [+ 1732], en datter av Ditmar BÖFKE [BOEFEKE] [1612 Dortmund-81] [~ 1° Cecilie Clausdatter; ~ 2° Anna Multerpass] , rådsherre i Kbh. og av de «32 menn», og 3 hustru Maren NANSEN [+1677], hvis søster, Dorthe Nansen [1633-75], ble gift 2. gang i 1665 ned Peder Pedersen Lerche [1614 Nyborg-83] til Rygård, rådmann i Odense, justisråd, adlet 1679 og assessor i høyesterett [~ 2° Anna Hasebard {1605-58}; ~ 3° Sofie Pedersdatter {+1663}: se https://www.geni.com/people/Peder-Lerche-til-Rygård-Langå-Sogn-Fyn/6000000001746557038]; og hvis bror, Mikkel Nansen [o. 1630-59], ble gift med Karen Rasmusdatter Hellekande [+1673], hvis datter Catharine [Karen] NANSEN ble gift med Peder Schumacher Griffenfeld [se https://www.geni.com/people/Peder-Griffenfeld-Greve/6000000001952071108] og hvis datter Sophia NANSEN ble gift i 1672 med Christian Joachim v. Gersdorff [1644-1725], renteminister [!!] etc. [se https://www.geni.com/people/Christian-Joachim-von-Gersdorff/6000000001504281752], hvis farfars mor var Anna von Minckwitz!>>) #NB 3: Ovennevnte helsøsken Elsabe BRUHN (~ Wittemake) og Detlef BRUHN (~ Johannsen) hadde også en helbror Jacob Bruhn (1524-1670), landvogt i Syddithmarsken og «auf der Meldorfer Geest», som ble gift med Abel Dorn (1631 Glückstadt-etter 1676), datter av ingen andre enn Reimarus DORN og Gesa BOLTEN! Og datteren Margaretha Bruhn (1651 Meldorf-1676 Glückstadt) ble i 1668 gift med Conrad v. Wasmer (1627 Itzehoe-1705 Glückstadt), visekansler etc., hvis sønn, Jacob Johann v. Wasmer, ble gift 1. gang i 1695 med Catharina (Maria) Elisabeth Gude (+ 1697), datter av Marqurd GUDE (1635-1698) (<<hvis bror Michael Gude ~ Anna Reimers [mor: Anna Hannemann!]: se genealogi «Gude» ved Jens Kirchhoff, s. 8 og 10, her: https://www.nd-gen.de/wordpress/wp-content/uploads/2013/12/gude_sr.pdf>>) og Maria Elisabeth Pauli (+ 1683); og 2. gang i 1698 med Anna Johanna Pauli v. Rosenschild (1683 Hamburg-1751) (mor: Elisabeth Apollonia Rheder)! Se (her kommer nøyaktige henvisninger); se også Jens Kirchhoffs genealogi »Wasmer aus Meldorf» her: https://www.nd-gen.de/wordpress/wp-content/uploads/2019/04/wasmer_sf.pdf. Dessuten hadde Jacob BRUHN og Abel DORN også datteren Gesa Catharina Bruhn, som ble gift i Meldorf i 1680 med Christoph von Schrader (mor: Helena, «der Tochter des Oberpfarrers in Peine» Jacob Rölich), JUD, regjeringsråd i Stade, senere «geheimer» hoff- og legasjonsråd i Celle og sendemann i Regensburg: se https://de.m.wikipedia.org/wiki/Christoph_Schrader. – I GLÜCKSTADT: S. 56: «1685, 7. 9. H. Daniel Hausmann mit Jgf. Margareta Uttermark.   Tr.-Schloßkirche. — H.: S. d. Daniel Hausmann, Amtsverwalters zu Steinburg und der Marg. Pape. U.: T. d. Peter Utermark, Landschreibers in der Lundenbergharde (Norstrand), und d. Gesa geb. Eckleff, (wahrscheinlich) * 4. 10. 1654 in Koldenbüttel als T. des Hans Eckleff zu Koldenbüttel und d. Antje Wallich, T. d. Cornils Wallich in Kotzenbüll. Vgl. J. Hennings, Das Geschlecht Eckleff (Berlin 1932) S.33.» Altså: Marg. Uttermark (mor: Gesa Eckleff) ~ 1° 1685 Daniel Hausmann (mor: Marg. Pape!), justisråd; ~ 2° 1688 Andreas Günther (1635-98), tolldirektør Helsingør (mor: Anna Losia!); ~ 3° 1723 Joh. Wilh. v. Oetken. #NB 4: Denne litteraturhenvisning bør sees i nøye sammenheng med den følgende henvisning Volkart:1970! 

••• Tholle, Johannes: Se sitater fra to av denne historikers artikler om urtegårdsmenn og gartnere under Sperling:1885 her ovenfor!

••• Volkart, Karlheinz: «Honoratiorenfamilien aus Ost-Holstein», i: Norddeutsche Familienkunde, Bd. 8, 19, Jahrg., Heft 3, Juli-Sept. 1970, s. 343-346: I. Die Bahr aus Eutin; II. Die Wittrock aus Heiligenhafen; III. Die Bumann aus Oldenburg in Holstein; IV. Die Johannsen aus Vadersdorf. Bd. 9, 20, JG, H. 3, 1971, s. 88–90: V. Die Hadeler aus Oldenburg in Holstein; VI. Die Gevecke aus Burg auf Fehmarn. (Se http://geneal.lemmel.at/TimpfeMunzmeister.html; #NB 1: Den «Magd. [Magdalena] Eler» som her står oppført i Tafel 1, var en datter av Andreas Eler [+ før 6. juli 1620], borgermester i Burg, og Magd. Rauert, datter av Heinr. RAUERT [«Vogt der Insel Fehmarn» {se http://geneal.lemmel.at/Tmpf-29El.html}, skjønt denne Heinr. RAUERT ikke står oppført i noen av de 3 grupperinger «Rauert» I-III hos Volkart], og dermed en søster av Wibke Eler [+ 1625], som i ekteskap med Jacob Geveke [+ 1653], borgermester i Burg [~ 2° Elsche NN, som døde i 1681], ble far til 4 barn, bl.a. disse 3: 1] Andreas GEVEKE [begr. i Burg 30. nov. 1670] ~ 1° i Landkirchen i 1638 med Margarethe Bunge [+ Burg 23. feb. 1653], datter av Jürgen BUNGE i Avensdorf, landvogt på Femern, og Margarethe Insler; 2° 1654 Maria NN, enke etter NN Marquard; 2] Magdalene GEVEKE ~ Peter Bunge, «Baumann zu Avendorf», sønn av Jürgen BUNGE, «Landvogt auf Fehmarn», og Margarethe Insler; og 3] Jacob GEVE[C]KE [1617 Burg-1699] til Lundegård, Søllestedgård og Øllingsøgård, oberstløytnant i Vibeke KRUSES sønn, U. C. Gyldenløves dragoner, kommandant i Nakskov [~ 1° Jeanne Marie Stener, enke etter lic. NN Wallraven] ~ 2° Elisabeth Catharine Dalldorf Henningsdatter av Flügge [begr. Nakskov 30. juni 1698]. I DBL skriver S. A. Sørensen om Jacob Geveke [fete typer ved A.S.]: «Hans Fødsel og Herkomst ere ikke bekjendte, og det første, der vides om ham, er, at han i Svenskekrigen 1643–45 havde Ansættelse i den Del af den danske Hær, der kæmpede i Skaane. Senere tjente han som Kapitain i Flandern, og her har han sandsynligvis fornyet eller gjort Bekjendtskab med U. C. Gyldenløve [mor: Vibeke Kruse!], den Gang i spansk Tjeneste, og gjennem ham i 1657 paa ny opnaaet Ansættelse i Danmark, hvortil han nu forblev knyttet. 1658 under Kiøbenhavns Belejring var han Oberstlieutenant i Gyldenløves Dragoner, og med dette berømte Korps deltog han bl. a. i de kraftige Udfall 13. Avg. og 23. Avg., der gjorde hans Chefs Navn frygtet i den svenske Leir og saa væsentlig bidrog til at løfte Stemningen i den beleirede By. [Jfr. genealogi «Krag» og hva som dér siteres fra Sørensens artikkel i DBL om Mogens Krag til Kaas’ deltagelse i de samme utfall!] Hans gode Forhold under disse og senere Begivenheder paaskiønnedes af Frederik III, der 1661 udnævnte ham til Kommandant i Nakskov, og 1672 avancerede han til oberst.» Forøvrig er det med håndskrift tilføyet til Sørensen innledende ord om Geveke: «Han fødtes 9. Sept. 1619 i Burg paa Femern, hvor Faderen var Borgmester». I den nyere artikkel av Rockstroh om GEVECKE i DBL er disse personalia m.h.t. kommandantens 2. hustru innarbeidet: «Gevecke (Geuke), Jacob, 1617-99, officer. [fete typer ved A.S.:] *9.9.1617 i Burg på Femern, +9.12.1699 i Nakskov, begr. sst. F: borgmester Jacob G. og Vibeke Ellers (Ehlers). ~ 1° med Jeanne (Johanne) Marie Stenier (Stenies) (Sattlerin), + tidligst 1663 (~ 1° med lic. Wallraven). ~ 2° 1665 (tilladelse 13.6.) med Elisabeth Catharine Daldorf, begr. 30.6.1698 i Nakskov (~ 1° med N. N.), d. af Henning D. til Flügge og Bugendorf på Femern og Øllingsøgård m.m. på Lolland og Anna Steensen el. [!] måske af gottorpsk tøjmester Johan D. [som vel er korrekt!] (+ tidligst 1654) og Vibe [Wipke] Struve (+ 1659) [skal være: Anna ‘Sommerim’].» (K. C. Rockstroh: Jacob Gevecke i Dansk Biografisk Leksikon, 3. udg., Gyldendal 1979-84. Hentet 17. februar 2020 fra http://denstoredanske.dk/index.php?sideId=290015; – se  http://denstoredanske.dk/Dansk_Biografisk_Leksikon/Forsvar_og_politi/Officer/Jacob_Gevecke.) Se dessuten, ja, først og fremst: http://danmarkskirker.natmus.dk/uploads/tx_tcchurchsearch/Maribo_0089-0126.pdf! Her – i «Danmarks Kirker» – står det under «Nakskov Kirke», s. 124: «4) O. 1698. Elisabeth Cathrina Daldorffen, generalmajor Jacob Geveckes hustru, født i Sleswig i Holsten (!) 10. nov. 1629 af adelige forældre, faderen Johan Daldorf, højfyrstelig gottorpsk tøjmester og kaptajnløjtnant, moderen Anna Sommerim [dvs. Sommer!? – og 2. hustru?], død i Nachschou 9. juni 1698. I begravelsen under koromgangen.» Men denne Johann Dalldorf ble i ekteskap med Vibe Marxdatter (dvs. Markusdatter) Struve i hvert fall far til Magd. Sibylle Dal(l)dorf, som ble gift i 1659 med Michael Zwergius (1624 Strasburg-1674 Friedrichsberg). «Bei Einweihung der Dreifaltigkeitskirche in Schleswig-Friedrichsberg am 11.5.1651 vom Gottorfer Oberhofprediger und Generalsuperintendenten Johannes Reinboth in sein pastorenamt eingeführt.» Sitert etter «Swerg(ius) Genealogie aus Strasburg in der Uckermark» av Jens Kirchhoff og Michael Kohlhaas «Letzte Aktualisierung 31.03.2012» – se hér (hentet 17. feb. 2020): https://www.nd-gen.de/wordpress/wp-content/uploads/2020/01/Zwerg.pdf. Denne versjonen er nyere (siste aktualiserung av 9. jan. 2020), hvor den følgende tekst ikke mere finnes, da denne er nesten helt fjernet/forandret – som om de to forfattere er blitt rammet av den rådende tvil om genealogien. Men utifra ovenstående Nakskov Kirke-data har nok følgende opplysninger stadig sin fulle relevans: «~ (1659) Magdalena Sibilla von Dalldorf – T.d. Gottorfer Leutnants Johann von Dalldorf, aus lauenburgischer Familie. 1.5.1623 Leutnant gen. 1627 wurde er während der abwesenheit des Herzogs zum Kommandanten auf Schloß Gottorf ernannt. 1633 als vorgewesener Leutnant bei der Leibkompagnie gen.» Også tøyhusmesterens («Rüstmeister»)  Johann Daldorfs] far het (sitert etter revisjonen av 22. april 2019; fete typer ved A.S.): «Johann (d.Ä.), im Mai 1623 besichtigt der Leutnant Daldorf den Stapelholmer Ausschuss. 1627 während der Abwesenheit des Herzogs zum Kommandanten [!] auf Schloß Gottorf ernannt. Im Auftrag des Gottorfer Herzogs überreichte er Hochzeitsgeschenke 1629, 1630, 1631. 1633 wird Johann von Dalldorf als vorgewesener Leutnant bei der Leibkompagnie bezeichnet.» Gift med NN (?) og sønn av Burchard (von) Daldorf (1555-Schleswig 1615) (mor: Elsabe von Ahlefeldt!), sluttelig hertug Johann Adolfs hoffmarskalk 1612, og Margarethe Höcken (Hacke) (se DanmarksAdelsAarbog:1950 her ovenfor!), som døde etter 1630. (Særlig kan i denne genealogi bemerkes sønnesønnen Samuel Gotthard Zwergius, som ble gift i 1733 med Dorothea Katharina Pfuhl [1691-1758] [~ 3° i Petersdorf i 1734 med Hinrich Köpke, diakon i Wesselbüren 1734, sønn av Valentin KÖPKE, diakon i Petersdorf, og Gerdrut Gossel. Dessuten at Michael ZWERGIUS hadde en bror, Joachim Zwergius [Strasburg {1632}-Kappeln 1679], prest i Kappeln 1656, som ble gift i Slesvig i 1656 med Margaretha Lucia Martini [1635 Bentwisch/Mecklenburg-1684 Slesvig], hvis datter Margaretha Lucia Zwergius ble gift med Daniel Granau [Plön 1638-sst. 1704], rektor ved skolen i Plön [Stadt-Präceptor], og prest sst., sønn av Johannes GRANAU [Schleswig…-Plön 6. juli 1674], 1629 «Archidiakon» i Plön. Annet sted fremgår det, at Daniel GRANAUS søster, Margarete Granau, ble gift med Wilhelm Vennighusen [født i Wester/Westfalen; + 20. nov. 1679 i Plön], 1671 borgermester i Plön! [Se litteraturlisten her ovenfor under Schmidt-Sibeth:1985.]) #NB 2: Margarethe Bunge (~ Gevecke) og hennes bror Peter Bunge (~ Andreas Geveckes søster Magdalene Gevecke!) hadde også en søster NN Bunge, som ble gift med Heinrich Gossel! Se her ovenfor i litteraturlisten under Bobé:1897-1912, det 5. og 6. NB om problematisk Gössel-genealogi! #NB 3: Ovennevnte Elis. Catharine DALLDORF var ifølge Danmarks Adels Aarbog en søster av Mette Catharine v. Dalldorf, som ble gift med enten Jørgen (Jürgen) Gössel til Flügge, hvis sønnesønn, etatsråd Johan Martin Gössel til Stubbe (1687-1762) ble gift 3. gang i 1732 med Marg. Elis. von Laurence; eller med Caspar Hinrich Gossel: se atter ovennevnte NB 5 og 6 om problematisk genealogi! Men uansett var «søstrene» Dalldorfs foreldre – i hvert fall ifølge DAA – Henning v. Dalldorf (mor: Anna von Thienen) og Anna Steensen, hvis moster, Sophie Urne, ble gift i 1659 med Ul. Fr. Gyldenløve! Men: Som fastslått i NB 1 var Jacob Geveckes hustru, Elisabeth Cathrina (Catharine), en datter av den gottorpske felttøymester og kapteinløytnant Johan Daldorf. Hvorfor hun mest sannsynlig ikke var en søster av Mette Catharine Daldorf, hvis foreldre vel var Henning DALDORF og Anna Steensen? Og denne Mette Catharine (Catharina) DALDORFS søster var Birgitte (Beate) Margrethe v. Daldorf (ca. 1675 Fehmarn-ca. 1750), som ble gift med Burchard Rud greve Holck (1670-1703 Thürkow)! Dette ektepars sønn het Schack Vietinghof (!) greve Holck til Gl. Vraa (1701-76), og han var gift med Christine Birgitte Jørgensdatter Bille (1707-67). #NB 4: Sannsynligvis var ovennevnte NN WALLRAVE (~ 2° Jacob Gevecke [~ 2° 1685 Elis. Cath. Dalldorf]) en søster av Marg. Walrave ~ 1616 Nic. v. der Fechte (~ 1640 Elis. Wetken, enke etter Barth. Beckmann) og av Cath. Walrave, som ble gift med Johann Wetken (1584-1643) i dennes 3. ekteskap (~ 1° Sophia v. Pein, hvis søster Anna v. Pein ~ 1° Wolder Schele; ~ 2° Gertrud v. Spreckelsen, datter av Vincent v. SPRECKELSEN [o. 1550 Hamburg-1609], oberalter, og Margaretha VILTERS: se kommende Vibeke Kruse-oversikt!), hvis foreldre var senator Reinhold Walrave og Cec. Grote, som var en datter av Paul GROTE og enten dennes 1. hustru Cec. Huge eller hans 2. hustru Anna v. Vogeden (~ 1° Hans Hansen), hvis sønn Paul Grote (1563-) ~ 1585 Sus. Tamm (+ 1590), datter av Hintich TAMM. Bemerk her særlig, at Johann WETKEN (1584-1643) var en sønn av Johannes Wetken (+ 1616), borgermester i Hamburg (sønn av borgermester Hermann WETKEN: se https://de.m.wikipedia.org/wiki/Hermann_Wetken), og enten hans 1. eller 2. hustru. (Og borgermesteren var gift 1. gang med Marg. Fuchs [!!], datter av domherren i Hamburg Kilian FUCHS: se den foreløpige Vibeke Kruse-oversikt her ovenfor i litteraturlisten under Hein:1990/93; og så ble han gift 2. gang med Maria Gesa vom Kampe [<<hvis søsterdatter Elisabeth Wichmann ble gift med Peter Scheele {Schele}, hvis sønnedatter Elisabeth Kempe ble gift med Wichmann Lastrop, som bankmannen Johann Berenbergs hustru nedstammet fra: se https://no.m.wikipedia.org/wiki/Johann_Berenberg!!>>], en datter av borgermester Joachim vom KAMPE i Hamburg: se https://www.geni.com/people/Maria-Wetken/6000000022864158919]; og endelig ble borgermester Johannes WETKEN gift 3. gang  i 1595 med Elis. v. Eitzen [1578-1648], en datter av Dietrich v. EITZEN, borgermester i Hamburg, og Magdalena von Schoenfeld.) Noen av disse ekteskapene omtales også her innledningsvis på nærværende nettside før artikkelen «Christian Kruse», like over portrettet av Salvius i det 6. NB dér samt i litteraturlisten hér under Hintze:1929, det 1, 2 og 3 NB! #NB 5: Men nå foreligger også følgende opplysninger i XIX Brandt, at ovennevnte Magd Eler (~ 1617 myntmester Samuel Timpf) og hennes søster Wibke Eler (~ Jacob Gevecke) også må ha hatt en søster Wibe Eler, da nemlig Hans Brandt, borger 19. feb. 1546 og «Quartiersmann zu Burg», hvor begr. 12. jan. 1679, ble gift ant. 1646 med Wibe Eler, begr. i Burg 5. jan. 1679, «Tochter des Andreas Eler, Bürgermeister ebd.»! Denne Hans BRANDT var en sønn av Jürgen Brandt (+ 1635/36), handelsmann i Blieschendorf og «Richter im mittl. Kirchspiel auf Fehmarn», og Catharina Mackeprang (begr. Landkirchen 3. mai 1672: se https://www.geni.com/people/Catharina-Mackeprang/6000000059218058107   [hvis ikke mor og datter av ukjente årsaker ble begravet på den samme dag, kan det kanskje være slik, at det her foreligger en sammenblanding av Catharina Mackeprangs og hennes datter Catharina Brandts personalia?]), datter av Peter MACKEPRANG, «Ackermann zu Avendorf». Men dermed var Hans BRANDT en yngre bror av Catharina Brandt (+ 1651 – og altså neppe begravet på samme dag som sin mor i 1672!), som ble gift den 10. aug. 1636 med Jürgen Gossel, [fete typer ved A.S.:] «Ackermann zu Avendorf, Richter im mittl. Kirchspiel und seit 1645 Landvogt auf Fehmarn» (!) (~ 2° 1652 Anna Mackeprang; ~ 3° 1654 Gertrud «verw. Ralf»; ~ 4° 1669 Anna Benten [vel ikke «Benken»?]). Denne Jürgen GOSSEL var en sønn av Heinrich Gossel(ke), ja, se de følgende data i overensstemmelse med Karlheinz Volkarts opplysninger hér: https://www.geni.com/people/Jürgen-Gossel/6000000062728778962. – Videre: VII. Die Maßmann aus Oldenburg in Holstein. Heft 3/1972, s. 212-214: VIII. Die Göders aus Oldenburg in Holstein. Heft 3/1973, s. 343-447: IX. Die Buck aus Heiligenhafen; X. Die Ewens aus Oldenburg in Holstein; XI. Die Stricker aus Grube. Heft 4/1973, s. 374-376: XII. Die Wulf aus Oldenburg in Holstein; XIII. Die Karck aus Heiligenhafen. Heft 2/1974, s. 133-136: XIV. Die Poetlist aus Heiligenhafen; XV. Die Rauert (I) aus Presen auf Fehmarn. Heft 4/1974, s. 196-198: XVI. Die Rauert (II) aus Sahrensdorf auf Fehmarn. XVII. Die Rauert (III) aus Klausdorf auf Fehmarn. Heft 4/1975, s. 329-332: XVIII. Die Flügge aus Oldenburg in Holstein; XIX. Die Brandt aus Burg auf Fehmarn; XX. Die Wiedener aus Oldenburg in Holstein. Heft 4/1978, s. 255-261: XXI. Die Stopsack aus Heiligenhafen; XXII. Die Mackeprang aus Neujellingsdorf auf Fehmarn; XXIII. Die Jürgens aus Oldenburg in Holstein; XXIV. Die Brasche aus Lütjenburg; XXV. Die Insl(eg)er aus Burg auf Fehmarn. Heft 1/ 1980, s. 13-16: XXVI. Die Duncker aus Neustadt in Holstein; XXVII. Die Flügger aus Altjellingsdorf auf Fehmarn; XXVIII. Die Bumann (II) aus Oldenburg in Holstein; XXIX. Die Wegener aus Oldenburg in Holstein. Heft 1/1982, s. 276f: XXX. Die Kröger (I) aus Heiligenhafen; XXXI. Die Kröger (II) aus Heiligenhafen; XXXII. Die Bulle aus Todendorf auf Fehmarn.

••• Weidling, Tor: Eneveldets menn i Norge: Sivile sentralorganer og embetsmenn 1660–1814. Riksarkivaren. Oslo. 2000. Digital versjonNettbiblioteket, s. 222. (Denne henvisning er også plassert innledningsvis, rett før artikkelen om Christian KRUSE begynner!) Ekteskapene korrigeres i forhold til Weidlings sammensmeltning av to forskjellige Brockenhuus’er (sammenblandingen foreligger ikke i Danmarks Adels Aarbogs Brockenhuus-stamtavle av 1962, om enn visse dødsår der er gale, som også rekkefølgen av forholdene) – diverse steder på nettet, bl.a. her (A-C):

••• v. Witzendorff, Hans-Jürgen, Generalleutnant a. D.: «STAMMTAFELN Lüneburger Patriziergeschlechter • Veröffentlichung der ‘Familienkundlichen Kommission für Niedersachsen und Bremen sowie angrenzende ostfälische Gebiete’» (Heinz Reise • Verlag • Göttingen 1952).

••• Zimmermann, Helmut: «Die Herkunft der Hannoverschen Bürgermeister von 1534 bis 1820», i: Hannoversche Geschichtsblätter, Vol.: 21, 1967.

••• Ødegaard, Svein-Erik: «Herlog Hudfat», i: Norsk Slektshistorisk Tidsskrift, bind XXVII, hefte III (Oslo 1982), s. 237-290. S. 269 (fete typer ved A.S.): «Anders Bentssøn Dall, ca. 1550–1607, var dansk og ble biskop i Oslo og Hamar bispedømme. Han ble innviet den 29. mars 1601 og døde den 18. april 1607. Hans hustru vet vi fra andre kilder het Anne Pedersdatter. Siden hun framstår som Elins nærmeste ved bryllupet [med Paul Christensen Trane den 7. august 1611], og Elin er barnebarn av Peder Herlogson, så er det høyst sannsynlig at Anne Pedersdatter er mor til Elin Svendsdatter og datter av Oslo-lagmannen. … Hendes mann Svend fra et tidligere ekteskap er jeg usikker på hvem var. Elin Svendsdatter hadde som nevnt ovenfor en datter Anne, og sønnen Samuel Trane hadde også en datter med navn Anne, gift med oberst Jacob von Bulow.» Se forøvrig Løberg:1989 her ovenfor og FORORD, NB E6!

#NB: Da Trond Nygård også har funnet det for godt å fjerne/flytte hva jeg  mener er viktige partier av lokalhistoriewiki.no-artikkelen om Hans Mortensen Wesling, bl.a. de sitater jeg tilførte artikkelen fra Ramsings verk om København, gjengir jeg her også denne artikkelen fra en tidligere versjon (jfr. revisjonshistorikken, versjon av 18. des. 2019 kl. 14:02 ved Axel Scheel) og – i likhet med artikkelen om Ch. Kruse – tilpasset nærværende nettside:

Hans Mortensen Wesling (født o. 1620, + 12. feb. 1671 i Cha.) var lagmann i Trondheim fra 1659 til sin død.

EMBEDSKARRIERE: Wesling fikk bestalling som lagmann 16. mars 1659.[1] Bestallingen ble stadfestet den 6. desember 1661 og 30. juli 1670.[2]

I WESLINGS søknad opplyste han at han hadde vært kommissarieskriver i 1644, deretter renteskriver og bokholder ved tollvesenet i Danmark til 1659. I 1671 opplyste hans enke at han hadde tjent kongen i 20 år, derav 11 som lagmann. Han hadde også deltatt ved Københavns beleiring.

LAGMANN:[3] Den 12. desember 1662 fikk Wesling ordre om å avsi dom mellom eierne av Hoff og Vervik. Partene hadde ikke fått avskrift av en dom som lagmann Peder Alfsen (se https://lokalhistoriewiki.no/wiki/Peder_Alfsen_(d._1663)) hadde avsagt. Situasjonen var blitt komplisert og saken måtte gjennomgås på nytt fordi lagtingsprotokollen og andre dokumenter var blitt ødelagt i brann.[4]

Wesling ble i 1664 befalt å dømme i en sak som Niels Toller (~ Kirsten Andersdatter Tonsberg!) hadde anlagt. Saken gjaldt sikkerhet for midler etter forrige lagmanns død.[5]

I en sak Hans Jørgensen Ingdal førte mot broren, avsa Wesling en dom den 2. juli 1670. Den er referert i Norske kongebrev.[6]

I 1663 endret Wesling en dødsdom som var avsagt på hjemtinget i en sak om barnefødsel i dølgsmål til forvisning og formuestap. Saken ble beordret oversendt Høyesterett. Dokumenter i saken ligger blant innleggene.[7]

I 1670 fradømte Wesling postmester Casper Wildhagen (se https://www.geni.com/people/Caspar-Wildhagen/6000000012780574557) 2 piper spansk vin. Han mente han ikke hadde borgerbrev. Wildhagen påberopte seg at han hadde vært overtollbetjent i åtte år, rådmann og postmester på stedet. Postmestrene på stedet har alltid holdt «fri skenck» av alle slags vin. Han søkte derfor om privilegium for å selge vin. Det fikk han ved bevilling 21. januar 1670.[8]

Dødsdommen i trolldomssaken mot Ole og Lisbeth Nypan ble avsagt med lagmann Weslings rådføring og stadfestet av ham 27. august 1670.[9]

KOMMISSÆR: I 1661 ble Wesling og fogd Lauge Hansen i Inderøy befalt å besiktige en gård og noen sager i henhold til en søknad fra Eilert Caspersen.[10]

I 1661 fikk Wesling og Sven Lauritsen befaling om å overvære skiftet i Trondheim etter foreldrene til Christian Caspersen, borgermester i Kjøge.[11]

Wesling og Claus von Ahlefeldt (~ 2° i 1648 med Vibeke KRUSES datter Elisabeth Sophie Gyldenløve: se https://no.wikipedia.org/wiki/Elisabeth_Sophie_Gyldenløve) ble 7. mai 1664 beordret til å få i stand en minnelig ordning mellom borgermester Laurits Bastiansen og William Davidson om driften av Mostadmarken jerverk.[12]

Den 18. august 1670 ble Wesling og fogden i Strinda Hans Evertsen oppnevnt som kommissærer i en sak mellom øvrigheten i Trondheim og Peder Lauritsen Schive og byfogden i Trondheim om inntekter og regnskaper.[13]

ØKONOMI: Wesling klaget til Kongen over at han ikke mottok lagstolsinntektene han hadde krav på av allmuen. Lagmannen i Bergen Hans Hansen  (Lillienskiold) ble den 13. januar 1661 befalt å sørge for at restansene ble betalt.[14] En mer utførlig klage med spesifikasjon av flere inntekter Wesling mente han hadde til gode, er nevnt i konfirmasjon på bestallingen 6. desember 1661.[15]Det gjaldt alterkorn, også kalt mikkelskorn som han mente beløp seg til en skjeppe av hver mann. Heller ikke lagmannstollen ble betalt slik den skulle. Han pekte på at han hadde stort behov for disse inntektene fordi han var forpliktet til å betale lønn til en prest ved hospitalet og forsyne kirken med brød og vin. Den 3. mars 1662 fikk allmuen i Trondheims len befaling om å betale Wesling det mikkelskorn og den lagmannstollen som tilkom ham.[16]

Den 16. februar 1663 fikk Wesling brev på Sakshaug kirkes inntekter. Han måtte til gjengjeld holde kirkebygningen i god stand og bekoste vin, brød, lys, messeklær m.m. til kirken.[17] Ved befaling 21. desember 1669 ble det gitt kontraordre. Wesling fikk ikke motta Sakshaug kirkes inntekter før han hadde levert regnskap til stiftsskriveren for kontribusjoner som han var pliktig å yte.[18]

I 1661 fikk Wesling og borger Boye Petersen konfirmasjon fra lagmann Hans Hansen (Lillienskiold) i Bergen på noen sager de planla å bygge ved Gauldalselven i nærheten av fossen. Det var foretatt vurdering som viste at sagene kunne bygges uten skade på åker og eng.[19]

I 1666 fikk Wesling, fogd Jens Pedersen og Boye Petersen, borger i Trondheim, skjøte på flere gårdparter i Haltdalen, eiendommer som tidligere hadde vært pantsatt til Selius Marselis.[20]

Familie

Wesling var født ca. 1620 og var dansk, kanskje fra Kiel, hvor en Jurgen Wesling (+ 1635) ble rådmann i 1615 [21]. Han døde i 1671 i Christiania.

Wesling var gift to ganger. Hans første kone var Gjertrud Rehnes (RENTZ) [22]. Svigerfaren Nicolaus Rentz (Rens) var farger og borgerkaptein, og førte borgerne fra Vester Kvarter under Stormen på København i 1659. For sin innsats under beleiringen ble borgerkapteinen hedret av kongen, Frederik III, med en æreskjede og medalje av gull.[23]

(«Sannsynligvis var moren til Gjertrud Rentz død på dette tidspunktet, for svigerfaren ektet Anna, som var enke etter en Christoffer Beyer.» Denne påstand settes her inntil videre i en parentes av denne grunn:) Svigerfaren til Wesling, Nicolaus Rentz, skal også ha hatt en yngre datter enn Gjertrud,  Nicolausdatter Renes (Rentz) (ca. 1620 Kbh.-ca. 1665 Trondheim), nemlig med en ny hustru etter Gertrudias død, nemlig Anna Rentz kalt LUNGBYE (1641 Kbh.-1723 Roskilde), dvs. gift Lungbye? (Gift 2. gang Beyer?!) Det råder altså stadig usikkerhet m.h.t. Weslings nærmeste familie.

Barnas arv etter Gjertrud Rentz, 224 ½ rd. 16 sk., stod inne i boet i 1671. Den 11. mai 1658 utstedte kongen patent på at Wesling hadde rett til å bli hjulpet til rette for arv han hadde til gode etter konen.[24] Samme dag fikk stattholder Nils Trolle befaling om å hjelpe ham til rette i saken.[25]

En interessant kilde for slekten Weslings genealogi er H. U. Ramsing: «Københavns Ejendomme 1377–1728: Oversigt over Skøder og Adkomster» (Kbh. 1945), særlig «IV. Vester Kvarter», s. 124 (fete typer ved A.S.):

«MATR. NR. 42. … KRONENS part i Gaarden blev 9. April 1658 skænket til Christopher von Festenberg kaldet Pachs [«Pax» er hvordan Danmarks Adels Aarbog skriver navnet], kgl. staldmester, død 9. Juni 1608, og hustru Sophie Pedersdatter Galt, død 1603. [Han var sønn av Mogens Pax til Torup, født 1577 på Holbæk slott og 1584-90 oppdratt sammen med Christian IVs bror, hertug Ulrik, hvem han 1590-94 ledsaget utenlands, og 1. hustru Sophie Glambek, hvis mor var Berete Folmersdatter Rosenkrantz. Hun, Sophie, var en søster av Niels Pedersen Galt, som solgte Ingelstad i 1608 til Hans Lindenov og i ekteskap med Lisbeth Huitfeldt ble far til viseadmiral Peder Nielsen Galt, som etter 1610 ble gift med Birgitte Jensdatter Baad, og som i 1644, etter å ha vært flåtens chef i slaget ved Kolberger Heide, fikk dødsdom som ansvarlig for at svenskene kom seg unna og ble henrettet. Hustruens søster, Inger Jensdatter Baad, ble gift med Hans Urne til Tiselholt, som døde før 6. okt. 1626.] I Christopher Pachs[’] sidste Leveaar synes kongen at have overtaget hans Gaard i 1606 til et Tugthus. 17. August 1606 betaltes for Arbejder paa Farvergaarden i det nye Tugthus, men samme Aar opgaves Planen og Tugthuset blev flyttet til Helligaandskloster. Efter Christopher Pachs arvede hans Svigersøn Erich Vasbiurd [Vasspyd] til Vinderup (Eriksholm), død før 15. Juli 1625, og Hustru Karen Pachs, død efter 26. Mai 1641, Gaarden. 11. Juni 1613 blev der afsagt Herredags Dom, som gik ham imod, i en Sag om Eneret til Brug af en Vej og Bro over Graven vest for Gaarden. Efter Karen Pachs Død blev Gaarden før 1645 solgt til Hans Wedsell (Wessling) kgl. Renteskriver. Han giver 2. Oktober sin Hustrus Fader Nicolaus Rentz Farver Pant og 25. Februar 1656 giver han yderligere Pant; endnu 14. Januar 1659 havde HANS WESSLING Huset. 1661–68 var Christen Pedersen Generalfiskal Ejer. 2. August 1669 gav Poffuel Gudmandsen Vognmand Daniel Kellinghusen [se Scheel (utdypende artikkel)] Pant i Gaarden, som ‘kaldtes tilforn Børnehuset.’ 8. Marts 1675 skødedes Gaarden til Gothard Braem Købmand, som bl. a. 5. Mai 1679 gav Kirstine, sal. Daniel Kellinghusens, Pant [Anna Kirstine Trochmann, som bragte sin nye mann D. Kellinghusen den adelige hovedgård Tiselholt, da hun nemlig var enke etter Henning Scheel til Tidelholt, sønn av jegermester Hans Scheel og Else Hartmann. Forøvrig ble Daniels bror, Peter Kellinghusen, i 1723 gift med Anna Catharine Hartmann, dtr. av stallmester Hans Hartmann og Margrethe Helene Brandt]. Han solgte 14. Januar 1684 Gaarden til Jens Rosenheim [Toller] Kammerraad. Efter hans død blev Gaarden solgt ved Auktionsskøde af 27. Juni 1692 til Jochum Würger Købmand. Hans Enke Johanne von Gendern solgte den, 11. Juni 1726, til Lauritz Erichsen Murmester, der var Ejer i 1728.» Og s. 127: Morten Munch «skødede den [MATR. NR. 245], 19. April 1702, til Svend Bøchmans, Regimentskvartermester ved Drabantgarden og Cancellist i Krigskancelliet. Hans Enke Else Marcusdatter solgte den, 18. Juni 1710, til Morten Wesling [!Advokat, som var Ejer i 1728.»

Hans Mortensen Weslings andre ekteskap var med Kirsten Hansdatter. Det var skifte etter henne 15. mai 1677.

Hans Mortensen Wesling døde i Christiania 12. februar 1671. Skifte ble holdt 26. februar 1672. Boet var insolvent så «der var intet for hans børn». Hans enke, Kirsten Hansdatter søkte om å få nyte en godtgjørelse av lagmannsinntektene på samme måte som andre lagmannsenker fikk. Hun opplyste at hun hadde 12 barn i live.[26] Hun skulle motta 600 rd. av lagmann Peder Dreyer mot at hans enke fikk tilsvarende beløp som eventuell enke av Dreyers etterfølger.[27]

Barn av 1. ekteskap:

a. Caspar W., f. ca. 1645, ble stadskirurg i Stavanger i 1681. Han hadde studert i København og Tyskland og gikk i lære i Hamburg 1670–1673. Han ble i 1681 gift med Gjertrud Jørgensdatter Wessel [28]

b. Anna Catharina W., f. før 1650, d. 1696 på Røros. Gift ca. 1670 med Henning Irgens, f. 1637 i Itzehoe, Holstein, d. 1699 i Trondheim. Han var direktør for Røros kobberverk i tre perioder fra 1669 til sin død.

c. Morten W., f. 1658. Han var student i Kiel i 1691 og var prokurator ved høyesterett i 1701. Nevnes som advokat og gårdeier i København 1728. Gift i 1712 med Alhed Ingeborg Eisenberg (ca. 1680-1753), datter av Frederik Pedersen EISENBERG (ca. 1650-1712 Kbh.), byfogd i København, og Anna Dideriksdatter (1648-), som også hadde datteren Anna Sophie Frederiksdatter Eisenberg (1682-1727 Nakskov), som ble gift (for 2. gang; hun var 3 ganger gift) med Georg (Jørgen) Lauritsen URSIN (<<1670 Jerslev, Kalundborg-1727 Kbh., hvis døtre ble gift med Johan Friedrich Johansen STEMANN – hvis faster Anne Sophie Justdatter Stemann (mor: Anne Velhauer født Below) ble gift 2. gang med sogneprest i Helsingør, Ernst Christian Boldich: se Løwencron (Piper) – og vinhandler i Kbh. Jacob ROHDE (Rodhe) (sistnevntes mor var Ane Jacobsdatter Dichman, altså Deichman [mor: Marg. Rosenmeyer]>>). Ovennevnte Anna Sophie STEMANNS søster, Elsebe Hedvig Stemann, ble gift med Johan Eichel, borgermester i København, hvis sønn Just Valentin Eichel ble gift med Christine Schouboe (~ 1° Jens Peter Aagaard, byfogd i Odense): se genealogi «Spend»!! Og borgermester EICHELS helbror var Christen Hansen Eichel (1664 Haderslev-1707) (mor: Anna Schrøder), borgermestersønn av Haderslev og selv sogneprest til Bevtoft 1704-07: se https://wiberg-net.dk/100-Beftoft.htm. Sogneprest EICHEL hadde i sitt ekteskap inngått ca. 1690 med Christina Magdalena Boysen (mor: Magd. Bruun) en datter, Magd. Eichel (~ 2. gang i 1729 med Augustinus Andersen Chrystalsin [1697-1761]), som 1. gang hadde blitt gift i 1707 med Poul Christian Boldich, en sønn av ovennevnte sogneprest i Helsingør 1688, Ernst Christian BOLDICH (1647-1706) (se https://wiberg-net.dk/423-25-Hels.Mar.htm) og Anna Sophie STEMANN! Og Ernst Ch. BOLDICHS foreldre var Johannes Boldich (1597-1674), prost og slottsprest på Sønderborg (se under # 1480d «Hofpræster paa Sønderborg Slot» her: https://wiberg-net.dk/1480-Sonderborg.htm), og 2. hustru Jacobine Herger (Heger); – hoffpresten Johs. BOLDICH etterfulgte 1636 Etzard He(e)shus (Heshusius) (+ 1635), som først hadde vært hoffprest på godset Beck i Minden (jfr. v. KLENCKE/v. SCHELE-genealogi i litteraturlisten til genealogi «Moltke» og andre steder!); og hvis datter, Dorothea Cathrine Heeshus, ble gift med Alexander Henrik titulær hertug av Sønderborg (; se http://runeberg.org/dbl/1/0196.html), etter i 1631 å ha blitt gift med sin 1. hustru, Felicitas Stakelböke (+ 1640), hvis datter, Anna Sophie Boldich (1635-93), ble gift i 1654 med kjøkkenskriver på Sønderborg, senere borgermester sst., Jacob Jensen (1629-93), som hadde to døtre JENSEN gift far og sønn PIPERhvorav sønnen ble adlet v. Løwencron med sin ugifte farbrors navn og våpen – i 1744, etter i 1733 å ha blitt gift med Marg. Elis. v. Scheel (1705-41): se genealogiene «Løwencron (Piper)» og «Scheel (Scheele)»!!

#NB 1: Georg URSINS foreldre var Laurids Jensen Bjørn (Ursin)[29] (og 2. hustru Anna Pedersdatter Hemmet), som gjennom sin mor, Anna Lauridsdatter, var en halvbror av presten Christen Nielsen SPEND (1632 Sæby-79 Vordingborg), allerede 1655 nederste kapellan ved Holmens kirke i Kbh., som takket være personlig yndest hos Frederik III endog ble forflyttet 1657 som sogneprest til Vordingborg (se https://wiberg-net.dk/1360-62-Vordingborg.htm), og hvis datter med Margaretha Elisabeth (Lisgen) Ulriksdatter (!) Mese (Mesing) (+ 1692), Hedevig (Helvig) Spend til Østergård og Trellerupgård (1660-14. april 1707), ble gift i 1676 med Nicolaus Brügmann (~ 1° i 1665 med Gesilla v. Hausmann [ca. 1649-72]), hvis sønn av 2. ekteskap, Godske Hans v. Brüggemann (1677-1736) ~ 1° i 1703 med Margrethe Wilhelmine v. Hausmann; ~ 2° i 1722 med Dorothea Hedevig Krag: se Krag på Jylland (slekt) og Hausmann (utdypende artikkel) – eller bedre: se genealogiene «Krag» og «Hausmann» nettsiden SkjultGenealogiAvdekket, 1. del, her: https://hiddengenealogyrevealed.axelscheel.net/!

#NB 2: Anna Sophie Eisenberg ble gift 3. gang i 1696 med Hans (Johan) Clemmensen BARTSKÆR (ca. 1668-1744), prost i Slagelse og prest til St. Peder sst., sønn av magister og sogneprest til SÆBY-Hallenslev til sin død i 1680 den 10. juni, Clemen Christian Christensen Clementin (ca. 1635-80 Sæby, Løve, Holbæk) (mor: Mette Mathiasdatter JACOBÆA [Jacobæus]) og Johanne Bartsker (1642 Herlufsholm, Øster Flakkebjerg, Sorø-1723 Sæby-H.), som 2. gang ble gift med Christen Hansen SCHADE (1650 Roskilde-85 Sæby), sogneprest til Sæby-H. til sin død, sønn av Hans Schade Callundborg og Bodil Danchlef. Johanne Bartskers far var Johan Dideriksen BARTSKÆR (1611-61), 1659 biskop i Viborg. Som hoffprest året før holdt han den 21. april 1658 i Helsingør den begravelsestale for kongens stallmester Arent v. der KUHLA (!), som omtales i litteraturlisten under Freytag:1978 i artikkelen Krag på Jylland (slekt). Og Bartskær-genealogi behandles videre under omtalen av Anna Margrethe SCHEEL (1651-) (mor: Else Hartmann) i treliste Scheel (utdypende artikkel). (Eller se snarere disse henvisninger i genealogiene «Scheel (Scheele)» og «Krag»!)

#NB 3: Anna Sophie Eisenbergs første ektemann var Mathias Hansen Kassel (1663-1696 Slagelse), prest til Slagelse St. Peder, sønn av Hans Clausen Cassel (1624-64 Stokkemarke) (enkemann etter Anne Jørgensdatter Sadolin) og 2. hustru Sidsel Madsdatter LERCHE (+ etter 1691), enke etter Christian Christophersen HEERFORDT  (1637 Nykjøbing på Falster-78 Hillested, Fuglse, Maribo): Jfr. Lerche-genealogi avslutningsvis i artikkelen Løwencron (Piper)(At det heretter følger «sorte punkter» foran bokstavene kan bare overses som en forhåpentligvis midlertidig redigeringsfeil:)

 • cc (mor: Alhed Ingeborg Eisenberg) Frederikke Wesling (Wessling) (1717-94) ~ 1748 Gabriel Ferdinand Milan (1701-77)[30], hofforgyller, borgermester i Helsingør 1750-62, som 1. gang hadde vært gift (~ 1729) med Ane Marie Jensdatter Mørk (Mørch)[31] (1701-47), enke etter Johan Abel (Appel), skredder, og mor til Elsebeth (Elisabeth) Milan (1739-1809 Vilhelmsdal), som ble gift 1. gang i 1759 med presten Lorens Pedersen Flor (Floor) i Vaalse (født i Trondheim i 1720 og hvis etterkommer Johanne Elis. Ringberg født FRIGAST ble gift 2. gang i 1925 med Alexander Leth Brinchmann: se Lemming-genealogi under Scheel (utdypende artikkel)!) og 2. gang i 1777 med Hans Jacob Lemming (1747-), sønn av Christian LEMMING (1717-73), fergemester på Falster, og Catharine Magdalene Henningsdatter Scheel av TISELHOLT (1715-90) (mor: ovennevnte A.K. Trochmann): se Scheel (utdypende artikkel). #NB 4: Frederikke Wesling hadde i hvert fall en bror, som het Hans, noe som fremgår av dåpen for hennes éneste barn med MILAN, Anne Marie Milan (1749-1757), som ble døpt i Frue kirke i Kbh. den 19. aug. Som Terslin vet å fortelle i sin bok om Gabriel Milan av 1926 (se ref. 27), s. 67, var barnets faddere: «Sr. Nicolai Wesling, Hørkræmmer i Klædeboderne, Sr. Jacob Rohde, Vinhandler i Klædeboderne og Mr. Hans Wesling, Barnets Morbroder. Fru Alhed [Ingeborg Eisenberg], afg. Cancellraad Wesling (Barnets Bedstemoder) bar Barnet, og Jomfru Anna Friderica (siden gift med Ziehlefeldt) Milahn, Barnets Halvsøster, holdt Christenhuen.» (Vinhandleren Rohde er identisk med ovennevnte Jacob ROHDE, som i 1741 hadde blitt gift med Laurentia Georgiola Ursin, en søsterdatter av Frederikke Weslings svigermor, Alhed Ingeborg Eisenberg!)
 • d. Hans W. Han skal ha vært i livgarden i København i 1681. Han er også nevnt i Roskilde i 1715.
 • e. Nikolai W., var i København i 1715.
 • f. Jørgen W., var i Reval i 1715.
 • g. Henrik W. Ukjent skjebne.
 • h. #NB 5: Ane Margrethe (Martha) Wesling [29], født 1661 i Trondheim, død 4. desember 1733 i Røros. Gift 1. gang med Rasmus Nilsen Skjelderup (Schielderup/Schjelderup) (1652 Trondheim-ca. 96 Røros), hytteskriver på Røros. Det ble holdt skifte etter ham på Røros 11. juni 1696. Tre barn i 1696: Hans 11 år, Anna Kristine 8 år, Nils 4 år. Ane Margrethe (Martha) W. ble gift 2. gang ca. 1696 m. godseier Kristian Brostrup Irgens (1654 Røros-1704 på Rørosgård), en sønn av Johannes JÜRGENS (1607 Itzehoe-1659 Rørosgård) og Elisabeth Sophie Anne Henningsdatter Götz Arnisaeus (1618-des. 1694 Rørosdård) og altså en bror av Henning Irgens (d. 1699): se slekten Irgens.
 •  
 • Barn av 2. ekteskap:
 • i. Fredrik W., f. ca. 1665, d. 23. september 1715. I tingsvitne i rådstueprotokollen for Trondheim fra 1715 nevnes Fredrik med søsken. Fredrik Wesling ble handelsmann i Lille-Fosen. Konen het Maria, dvs. Maria Hansdatter Femmer.
 • j. Ingeborg W., f. ca. 1670, d. 22.6. 1745; g.m. presten Jens Hansen Tausan (1663 Tingvoll-97 Røros) (mor: Birgitte Pedersdatter Schielderup). En sønn var fogden Jens Tausan i Inderøy.[30]
 • k. Gjertrud Hansdatter Wesling (ca. 1670 Trondheim-1739 Åsskard, Stangvik, Møre og Romsdal), kanskje tvillingsøster av Ingeborg? Gift med Auden Torsteinsen Withe (1649 Åsskard-1721 sst.), gårdbruker, sagbrukseier, overtok gården Settem 1697.

VÅPENSKJOLD: Det finnes beskrivelse av det våpenskjold Wesling brukte.[31]. Svein Tore Dahl: «Embetsmenn i Midt-Norge», bd. I, 14: Wesling «skal ha dødd i Kristiania i 1671. Han var tydeligvis gift to ganger, første gang med ei Gjertrud Rehnes [her note 10 med henv. til ‘NST:nr.7’, s. 330], og andre gang med Kirsten Hansdtr. Den 26/2 1672 holdt hans enke, Kirsten Hansdtr skifte etter ham. Det var ikke nok aktiva til å dekke alle fordringer. Den 15/5 1677 var det skifte etter Kirsten og der arvet Weslings barn, med sin første kvinne, 224 rdl. Det er trolig deres våpen som er beskrevet i NST, fra en kirke i Trøndelag. Det første våpnet hadde bokstavbene [sic; altså bokstavene] HMWK [og] på skjold[et] en kvinne med et løftet slør over hode[t] som stoår [sic; altså står] på et kranium med korslagte ben. På hjelm[en] en stjerne. Det andre hadde bokstavene KHDK og på skjold[et] et sjakkbrett i hvitt og rødt og på hjelm[en] tre roser. [Her note 11: ‘NST:bd.7,s.211.’]» Og bind II, 11: «Det er trolig Wesling og hans siste kones våpen som er beskrevet i NST [Norsk Slektshistorisk Tidsskrift], fra en kirke i Trøndelag. Det første våpnet hadde bokstavbene [sic; altså bokstavene!] HMWK på skjold en kvinne med et løftet slør over hode som sto på et kranium med korslagte ben. På hjelm en stjerne. Det andre hadde bokstavene KHDK og på skjold et sjakkbrett i hvitt og rødt og på hjelm tre roser.» Her følger atter en note med henvisning til NST, bd. 7, s. 211. Så lenge andre medlemmer av slekten(e) Weslings våpen ikke kjennes, kan det i det minste være nyttig å nevne de personene av navnet Wesling (Wessling), som mest sannsynlig tilhørte Hans Mortensen Weslings slekt. (Da er det også nyttig å være klar over, at flere av de personer, som nevnes i ovennevnte sitat fra Ramsings verk om Kbh.s eiendommer, finnes i Louis Bobés stamtavler i «Die deutsche St. Petri Gemeinde zu Kopenhagen» [Kbh. 1925].) – Og m.h.t. at Hans Mortensen Wesling kan ha kommet fra Kiel, kan her nevnes Moritz Stern (utgiver): «Chronicon Kilense tragicum-curiosum 1432-1716 • Die Chronik des Asmus Bremer / Bürgermeisters von Kiel», i: Mitteilungen der Gesellschaft für Kieler Stadtgeschichte 18. und 19. Heft (Kiel 1916). S. 531 listes opp medlemmer av byrådet (fete typer ved A.S.): «Die Rahts-Folge von Anno 1600 bis 1700. … Paul Kohlblat 1614, Brgm., + 1633 / Claus Köpke 1614 + 1626 / Jurgen Wesling 1615 + 1635 / M. Andr. Grotheim 1617 + 1632 / … Ameling v. Lengerken 1623 + 1626 / … Rudolfus Burenneus 1628, Brgm., + 1648». Men det er også mulig, at de Weslings i både Kiel og København stammet fra Minden: Marianne Nordsiek: «Ein Mindener in Padua • Zur Biographie des Anathomen Johannes Wesling (1598-1649)», i: Mitteilungen des Mindener Geschichtsverein, Jahrgang 71 (1999), s. 7-64. (Bare s. 7, men med mulighet for å bla videre, kan lastes ned hér[32]; og hele artikkelen samt de andre artiklene i nevnte tidsskrift, noe over 200 sider til sammen [mere å laste ned, men enklere å lese], kan lastes ned hér: [33].) Kapittelet «Die Mindener Familie des Anatomen Wesling» finnes på s. 12-16.

#NB 6: Den berømte anatom Johannes Wesling (Wesseling) (1597 Minden-1649 Padua) ble gift etter 1633 med NN Rehling(er) (av den augsburgske protestantfamilie) og var selv en sønn av Herman Wesling (+ 1633), fyrstelig-holsteinsk og schaumburgsk geheimeråd og professor og rektor for det kjente Gymnasium i Stadthagen. Omkring 1590 ble han gift med Catharina Elisabet Sobbe (1567 Minden-1650), hvis oldefar var Engelbert VI Sobbe de Gryper, borgermester i Bückeburg i 1496. Både Catharina Elis. og Hermann Weslings fedre var kledeshandlere («Tuchhändler»); Hermann WESLING var en sønn av Paul Wesling, kledeshandler og 1574 senator (rådsherre) i Minden, og Catharina Mattemann. Catarina Elisabeths far var «Tuchhändler» og rådsherre Johann Sobbe. Hans hustru var Anna Cholwos (ca. 1528-1608), dtr. av Georg (neppe «Goerg») Kolwose og Anne Freybecker. – En bror av Catarina Elis. SOBBE het GEORG (Juergen) Sobbe (Soppe) (1565 Einbeck-før 1624), «Kämmerer zu Minden»; en søster, Marg. SOBBE (1565-), var gift med Heinrich Schilling og to andre søstre, Anna og Lise SOBBE, ble begge gift med Hermann BORRIES. – En Hermann Borries (ca. 1464-1544), rådsherre og borgermester i nettopp Minden, var gift 1. gang med Anna FREIBECKER og 2. gang med Mette Gevekot. – Balthasar Casper Wessling (+ 1606 Leipzig), prof., dr. jur. og kurfyrstelig råd, nevnes ikke i artikkelen, og heller ikke en Morten eller Martin, som kunne ha vært far til HANS Mortensen Wesling. Men ovennevnte Paul WESLING kan ha vært en sønn av den Johann Wesling, som nevnes 1552 som dr. med. i Petershagen ved Minden: Se nedenfor i litteraturlisten til genealogi «Moltke» under (kommer)! Men: det finnes også flere av navnet »Wesseling» – fra Osnabrück. Allikevel er anatomens mindenske familie av særlig interesse, fordi han var mentor for Johannes Irgens, den senere direktør på Røros: se Irgens (utdypende artikkel), og fordi han korresponderte med sin tidligere elev, Thomas Bartholin (1616-80) i København, som både han og broren Caspar, som i 1674 ble adlet v. Bartlin (1618-70), kom hjem fra studier i Padua, Thomas i 1644 og Caspar – som dr. juris – i 1649; og fordi han sto i vennskapelig forbindelse med dr. med., prof. Johannes (Johan) Rhode (Rhodius) (1587 København-1659 Padua). Men tilbake til våpen: På artikkelens side 27 finnes avbildet anatomen Weslings våpen på en universitetsvegg i Padua: Et «Jacobs muslingskjell» belagt med korset til Ridderordenen av Den hellige gral, som han var medlem av. Dette våpen synes altså bare å ha vært knyttet til hans medlemskap av ordenen, uten å fortelle noe om et mulig slektsvåpen. – Merkelig nok finnes det et annet våpen, enn det av Svein Tore Dahl beskrevne, for Hans Mortensen Wesling, nemlig i «Magtens besegling • Enevoldsarveregeringsakterne af 1661 og 1662 underskrevet og beseglet af stænderne i Danmark, Norge, Island og Færøerne» av 2013 av Allan Tønnesen under medvirkning av Ditlev Tamm, Audun Lem, Kaare Seeberg Sidselrud, Hans Cappelen, Jørgen Elsøe Jensen og Steen Thomsen. Nemlig i kapittelet «Den norske borger- og bondestands segl og underskrifter med tilhørende biografier (af Audun Lem, Kaare Seeberg Sidselrud og Hans Cappelen)», s. 386: «7. Hanss Mortenssen Wessling lau man i Trundhiem. HW + skjold hvori en fugl [!]. På hjelmen en fugl. Hans Mortensen Wesling (1620-1671), lagmann i Trondhjem. Kommissarieskriver, renteskriver og bokholder ved tollvesenet i Danmark inntil 1659, utnevnes til lagmann i Trondhjem mars 1659 og virket her inntil sin død. Som lagmann stadfestet han 1670 dommen mot den trolldomsdømte Lisbet Nypan som var en av de siste i Norge som ble brent for hekseri.» Det underlige er nå, at i umiddelbar forlengelse av overskriften opplyses: «Viktigste anvendte verker og kildesteder: «Svein Tore Dahl: Embetsmenn i Midt-Norge i Tiden 1536-1660. Trondheim 1999. / Svein Tore Dahl: Embetsmenn i Midt-Norge i Tiden 1660-1700. Trondheim 1999. / Kåre Hasselberg og Svein Tore Dahl: Embetsmenn i Nord-Norge i tiden 1536-1700. Trondheim 1999. /» Dessuten vises det til Norske Rigsregistranter 1650-51, 1653-56, 1657–60. Digitalarkivet. Og til Tore Vigerusts nettsider. – Det ville da være å forvente, at når nettopp Svein Tore Dahl bruker tid på å trekke frem Wes(s)lings sannsynlige våpenføring, og viser til, at Norsk Slektshistorisk Tidsskrift beskriver to våpen fra en kirke i Trøndelag, som han mener kan være ekteparet Weslings, – og – som det videre fremgår av «Magtens besegling» av 2013 – det samtidig er slik, at ektemannens mulige våpen slett ikke samsvarer med dette tidligere våpen benyttet på begynnelsen av 1660-tallet, burde vel de tre norske forfattere – i respekt for sin hovedkilde – ha kommentert denne uoverensstemmelse nærmere? – Men interessant er det også, at lagmannen selv skrev sit navn «Wessling».

BOSTED: Lagmannen eide en bygård i Trondheim; der leide han ut en leilighet til en doktor Didrich Echoff.
VISELAGMENN: Peder Carstensen Dreyer var viselagmann med suksesjonsrett 1668–1671. Jens Pedersen Randulff (1620-1682), fogd på Reins kloster, var fungerende («tilforordnet») lagmann i en sak nevnt i 1671.[34] #NB 7: se https://www.geni.com/people/Jens-Randulf/6000000007550511128. Her sees det at Jens Randulf(f) i ekteskap med Kirsten Pedersdatter bl.a. hadde en datter, Sophie Jensdatter RANDULF (1650-1723), som ble gift med Raphael Madsen Lund (1630 Lund-1717 Eidet, Skogn, Nord-Trøndelag), enkemann etter Gidsken Jørgensdatter Schielderup (ca. 1639–65 Skogn) og sønn av Mads Jensen Middelfart og 3. hustru Mette Michelsdatter Wibe, hvis bror Simon Wibe (+ 1671) ble gift med Elisabeth Langemach (!!) og hvis sønn (altså Raphael MADSEN LUNDS helbror), Michael Madssøn Wibe («Oldenburg»!! se https://www.geni.com/people/Vicekansler-Michael-Medelfar-Wibe/6000000007980466691 (1637 Lund-1690 Kbh.), vicekansler (se  https://finnholbek.dk/getperson.php?personID=I32292&tree=2), ble gift med Margrethe Cathrine Reimer(s) (1643 Krempe-1683 Kbh.) (mor: Anna Hannemann): se genealogi «Scheel (Scheele)» her nedenfor!!

# REFERANSER: #

 1. Hopp opp Norske Rigs-Registranter, bd. XII, s. 243 og 258.
 2. Hopp opp Norske kongebrev, bd. I, sak 1661:2,4, Norske kongebrev, bd. II, sak 1670:199.
 3. Hopp opp Flere saker Wesling var involvert i som dommer eller på annen måte, er omtalt i Overhoffrettsdomar, bd. 1 1667–1671.
 4. Hopp opp Norske kongebrev, bd. I, sak 1662:271.
 5. Hopp opp Norske kongebrev, bd. I, sak 1664:78.
 6. Hopp opp Norske kongebrev, bd. II, sak 1673:65, vedlegg 4.
 7. Hopp opp Norske kongebrev, bd. I, sak 1663:153.
 8. Hopp opp Norske kongebrev, bd. I, sak 1670:29
 9. Hopp opp Saken er omtalt i Fiat justitia! Lagmennene i Norge 1607–1797(Riksarkivet 2014) i avsnittet om rettspraksis i kriminalsaker.
 10. Hopp opp Norske kongebrev, bd. I, sak 1661:55.
 11. Hopp opp Norske kongebrev, bd. I, sak 1661:178, se flere opplysninger i sak 1664:192.
 12. Hopp opp Norske kongebrev, bd. I, sak 1664:104. Flere opplysninger om Mostadmarken jernverk finnes i Norske Rigs-Registranter, bd. XII, s. 88f, Norske kongebrev, bd. I, sak 1664:184, 1665:212 og 1666:48.
 13. Hopp opp Norske kongebrev, bd. II, sak 1670:278.
 14. Hopp opp Norske kongebrev, bd. I, sak 1661:12.
 15. Hopp opp Norske kongebrev, bd. I, sak 1661:24.
 16. Hopp opp Norske kongebrev, bd. I, sak 1662:40.
 17. Hopp opp Norske kongebrev, bd. I, sak 1663:28.
 18. Hopp opp Norske kongebrev, bd. I, sak 1669:346.
 19. Hopp opp Norske kongebrev, bd. I, sak 1661:203.
 20. Hopp opp Norske kongebrev, bd. I, sak 1666:80.
 21. Hopp opp (se Stern:1916 under «Våpenskjold»)
 22. Hopp opp Svein Tore Dahl: Embetsmenn i Midt-Norge 1536-1660, Trondheim 1999, s. 14 Rehnes.
 23. Hopp opp (Nicolaus Rentz’ egne opptegnelser om den for Danmarks skjebne så avgjørende beleiring, da svenskene ble avvist, finnes i Nye Danske Magazin III, 56-.)
 24. Hopp opp Norske Rigs-Registranter, bd. XII, s. 157f.
 25. Hopp opp Norske Rigs-Registranter, bd. XII, s. 160.
 26. Hopp opp Norske kongebrev, bd. II, sak 1671:119.
 27. Hopp opp Norske kongebrev, bd. II, sak 1671:228.
 28. Hopp opp Hans Eyvind Næss: «Fra signekjerring til stadskirurg», i Ætt og Heim 1980, s. 24ff.
 29. Hopp opp https://www.geni.com/people/Anne-Margrethe-Martha-Wesling/6000000001827593200
 30. Hopp opp Opplysninger fra Erik Berntsens slektssider.
 31. Hopp opp Svein Tore Dahl: Embetsmenn i Midt-Norge 1536-1660, Trondheim 1999, s. 14 og Svein Tore Dahl: Embetsmenn i Midt-Norge 1660-1700, s. 11.
 32. Hopp opp  #NB: https://sammlungen.ulb.uni-muenster.de/hd/periodical/pageview/4629046
 33. Hopp opp  #NB: https://sammlungen.ulb.uni-muenster.de/download/pdf/4629030?name=Jahrgang%2071%201999
 34. Hopp opp Overhoffrettsdomar, bd. 1, sak 1671:5.

#NB: Lenke til de genealogiske oversikter «Rosenberg» og «Reimers» i albumet «Maktens Genealogi» på nettsiden axelscheel.net, finnes her: https://axelscheel.net/#collection/38543.

#################################

 

         ## AUBERT (i et lite utvalg): ##

(Det lønner seg å ikke klikke på notene/TALLENE til referansene, da man derved føres til lokalhistoriewiki.no-versjonen av nærværende – i mange henseender – ulike tekst. Klikk heller, vennligst, direkte på referansene/LENKENE nedenfor [under «REFERANSER»], hvor de finnes samlet. – Skjønt på dette sted kan det videre gjentas hva som er blitt meddelt under den først behandlede genealogi «Burenius»– Men fordi de fleste av genealogiene her på nettsiden er blitt stadig større eller opplysningsmettede, og derfor også mindre oversiktlige, ja, fordi referansene etter hvert er kommet altfor langt unna det sted, hvor man leser, er mange av disse referansene blitt komplementert med de tilsvarende effektive lenker, nemlig også plassert i selve teksten rett etter notene/tallene og merket med likhetstegn [=] foran lenken. [Og stadig flere slike lenker vil sakte, men sikkert komme til å bli komplementert i tiden fremover, ut året 2020.] – Forøvrig har jeg forsøkt å gjøre det enklere å forstå visse altfor lange setningskonstruksjoner ved å ramme disse inn mellom to slike dobbelttegn << og >>, så man i hvert fall lett kan se hvor de starter og slutter.)

Emil Michael Conrad Sophus Aubert (1811–1872), sorenskriver – av en dansk-norsk adelsslekt med borgerlige røtter i Lorraine/Lothringen (Jean Aubert, kjøpmann i Thionville, ble adlet i 1612 og en etterkommer ble naturalisert som dansk adelsmann i 1776) – var far til amtmann Otto Benjamin Andreas AUBERT (1841-98), som i ekteskap med Hilda Thaulow (1846–1923), som var en kusine av kunstmaleren Frits Thaulow (<<se  https://no.wikipedia.org/wiki/Frits_Thaulow;maleren ble i 1886 gift med Alexandra Lasson: se genealogi «Lasson» her nedenfor, og han var en husvenn av skogeier Christopher Smith i Paris: se genealogiene «Butenschøn» og «Scheel (Scheele)» her nedenfor>>) og en datter av Moritz Ch. Julius Thaulow (se https://no.wikipedia.org/wiki/Moritz_Christian_Julius_Thaulow) og Marg. Elis. Juell, hadde bl.a. disse 4 sønner: 

 • Emil Aubert (1871–1925), ingeniør. Gift med Kristiane (Kiss) Jacobine Rønning (1875-1959), dtr. av amtmann Georg Fredrik RØNNING (1934 Trondheim-90) (~ 1. gang med Anna Dorothea Cathrine Wille [1839 Kbh.-65]) og 2. hustru (~ 1866) Valborg Schive (1846 Cha.-1932 Trondheim), dtr. av Johan Christian Vogelsang SCHIVE  (1812 Elgseter, Trondheim-74 Tilfredshed, Alstadhaug, Skogn, Nord-Trøndelag) og Kirsten Fredrike Nilson (1813 Moss-86 Trondheim), datter av Haagen NILSON (1756-1822), tollinspektør på Moss (<<hvis søster Kirsten Vogt Nielsen [Nilson] [1757-1827] ~ 1° i 1776 med Conrad Clauson [1753-85], eier av Bærum jernverk og en sønn av Friderich CLAUSON (1719-73), som kjøpte Frogner hovedgård i 1760 av Hans Jacob SCHEEL: se https://no.wikipedia.org/wiki/Friderich_Clauson; ~ 2° i 1786 med Frederik Julius KAAS (1758–1827), dansk statsminister>>) og (~ 1791) Hedevig Hansdatter Abelsted (1765-1813), dtr. av Hans ABELSTED og Sophie Magdalene von Storm, dtr. av Ulrik Fr. v. STORM og Hedevig Jensdatter Werenskiold: se genealogi «Hausmann»! #NB: Haagen NILSONS farbror, Jan Nielsen (1720 Kra.-64), trelasthandler i Drammen, ble i 1753 gift med Anna Maria Cudrio (1735-79), hvis sønn, Nils Nilsen (1755-1809), opptok navnet VOGT den 27. nov. 1779 etter sin farmor Eleonora VOGT og i ekteskap (~ 1779) med Abigael Monrad (1757-1812) ble far til mangeårig statsråd og norsk «statsminister» i Stockholm, Jørgen Herman Vogt (1784-1862), fra hvem – gjennom en datter av et første ekteskap (av to) – den yngste gren Scheel nedstammer: se under genealogiene «Scheel (Scheele)» nedenfor og «Vogt», som på hiddengenealogyrevealed.axelscheel.net er mer utførlig, enn den lokalhistoriewiki.no-artikkel, som lenken «Vogt» fører til (flere av mine innlegg på lokalhistoriewiki.no ble for lange, uoversiktlige og «tyske» for redaksjonen, som dog har bibeholdt mange av rettelsene og dessuten bevart mine opprinnelige innlegg under de enkelte artiklers revisjonsHISTORIKK [se https://no.m.wikipedia.org/wiki/Hjelp:Revisjonshistorikk], hvor de kan gjenfinnes. Men uansett – genealogiene samlet hér – på nærværende nettside – er de mest oppdaterte og klargjørende versjonene, som dessuten kan sees i sin rette sammenheng på dette sted).
  • Georg Frederik Aubert (1901-67), skipsreder. Gift 1926 i Gjerpen ved Skien med Erna Benedikte Holta (1902-2002), hvis brordatter Ellen Johanne (Bitten) HOLTA (1927-84) (<<datter av Johan Holta [1884 Skien-31. mars 1948] og Marie Meitzner [27. mars 1901 Kra.-1977]>>) ble gift i 1947 med Kristian Erhard Koren (1918-61), en sønn av skipshandler og frimurer Eivind KOREN (1890-1963), hvis brorsønn, Finn Synnøvsøn Koren (1918-91), ambassadør, frimurer og oppkalt etter sin mor Synnøve Lind, i 1945 ble gift med Synnøve (Tutta) Onstad (1921-98), 1944-45 sekretær hos Vilhelm Scheel i Moss og mor til Elisabeth Aagot Koren, som i 1970 ble gift med SV-politiker Berge Ragnar Furre, som 1. gang hadde vært gift med Torild Skard, datter av Sigmund SKARD og Åse GRUDA KOHT og altså en brordatter av universitetslektor, 1972 dosent Vemund Skard, som i 1941 ble gift med Else Marie Wennevold Koren, dtr. av lege August KOREN (mor: Johanne Catrine Brinch) og Ragnhild Wennevold. (En bror av legen August KOREN var forøvrig riksantikvar Kristian Brinch Koren: se https://no.m.wikipedia.org/wiki/Kristian_Brinch_Koren [1863-1938]. Og disse to brødre hadde atter en bror, Finn Koren [1875-1966], som var diplomat, og som ble frimurer i Leoparden den 22. jan. 1900 – etterfulgt av 3 [!] av sine eldre brødre, som ble opptatt som frimurere i Leoparden den 5. mars samme år, nemlig den allerede omtalte lege August KOREN samt Eivind KOREN [1869-1920] og Erling KOREN født 1871: altså hele 4 brødre, som også ble frimurerbrødre denne samme vinter!) – I Koren-boken står det å lese om Kristian Erhard Koren, som i begynnelsen av sept. 1943 sto «på vakt ved Kap Heer på Svalbard og oppdaget som førstemann de tyske krigsskip som nærmet seg…Neste dag ble han hentet ned fra sin vaktpost, men først 19/10 fikk den norske avdeling [av styrker fra Skottland] unnsetning av Home Fleet, og Kristian Koren kom på hospital i Edinburgh. Våren 1944 ble han sendt til Sandhurst  Military College og var som fenrik med på å bygge opp den norske lette panseravdeling, og 17.5.1945 kom han med engelske styrker til Norge for særlig å overvåke embarkeringen av de tyske tropper som skulle sendes ut av landet. Under dette arbeid hadde han stasjon i Arendal, med løytnants grad. / Da arbeidet var avsluttet, vendte han i desbr. 1945 tilbake til Edinburgh. Han tok nå engelsk statsborgerskap og gjenopptok sitt arbeid i sin fars firma og ble 1950 kompanjong.» (Gudrun Johnson Høibo: «Slekten Koren III • Supplement til slekten Koren I» [1975], s. 126.) Han ble dessverre drept på hjemvei fra Glasgow i en bilulykke allerede i april 1961. – Erna Benedikte Holta var en dtr. av grosserer og skipsreder Hans Halvorsen HOLTA (1859 Sauherad, Telemark-30. april 1941) (se https://nbl.snl.no/Hans_H_Holta) og Dorothea Charlotte (Carethe) Erichsen (Ericksen) (1867 Skien-1922). Men her finnes det ganske sikkert også en særdeles interessant forbindelse til den lite kjente etterretningssjef under 2. verdenskrig, Gabriel Smith (Smith av Drammen). Se nemlig om ham under omtale av NS-politiker Johan Andreas Lippestad og Siegfried Fehmers venninne Anne Marie Breien med flere i litteraturlisten til genealogi «Aall» under Juel:1934, det 3. NB, hvor det nemlig videre kommes inn på LIPPESTADS søster Ingeborg Lippestad, som var gift med Sigurd Giertsen (mor: Nancy Smith (Smith av Drammen!), hvis bror, Børre Rosenkilde Giertsen (1887-1963), var gift med Astri Holta født enten 19. des. i Skien 1888 eller 19. des. 1887 (se nærmere om disse to mulige fødselsår i genealogi «Aall»), men i begge tilfeller høyst sannsynlig en datter av nettopp industrigründeren Ole Halvorsen HOLTA (4. des. 1851 Sauherad, Telemark-1928) (se https://nbl.snl.no/Ole_H_Holta; se dessuten https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01036528000147), bror av og partner med Hans H. Holta (1859 Sauherad-30. april 1941), grosserer, skipsreder og far til ovennevnte Johan HOLTA (Korens svigerfar) og Erna Benedikte HOLTA (gift med G. F. Aubert)!! Dessuten hadde den eldste broren, Ole H. Holta, i sitt ekteskap med Anne Jonsdatter Dale en datter, Thora Holta (1878-), som ble gift med Johan Arndt (Hansen) (1876-1933), apoteker i Risør, hvis bror, major Sigvald Hansen (1881 Larvik-1954 Skien), ble gift med Carmen Franciska Christina Kirsebom (1887 Frankrike-1951 Oslo), som ble mor til tre barn, bl.a. skuespilleren Knut Wigert og filmskuespillerinnen Sonja Wigert (!), etter som ung å ha vært pleiedatter hos Johan Gottfried Conradi (1835-1919), som i likhet med sin far var høygradsfrimurer, ja, 1902 Styrende Mester, som endog etterfulgte Oscar II som Landsstormester for Norge i 1905, og som – nemlig – i 1876 var blitt gift med sin kommende pleiedatters FASTER, Mette Amalie Wilhelmine Kirsebom (1854-1935): se mere om alle disse personer og ekteskap i genealogi «Conradi», selve stamtavlen, under nettopp Landsstormesteren, særlig det 3. NB!! (En brorsønn av Georg Frederik AUBERT, advokat Finn Georg Aubert, ble gift i Haslum i 1969 med Lillian Ræder Scheel: se genealogi «Scheel (Scheele)» her nedenfor.)
  • Punktet her t.v. er en uopprettelig redigeringsfeil, som ikke lar seg fjerne, men har ingen betydning og kan ignoreres! Se gjerne (istedenfor) lokalhistoriewiki.no’s stamtavle her: Aubert!
 • Axel Aubert[1] (= https://no.m.wikipedia.org/wiki/Axel_Aubert_(generaldirektør)) (1873–16. des. 1943), 1926-41 generaldirektør i Norsk Hydro og styreformann sst. – ifølge NBL – fra slutten av 1941 til sin død i des. 1943 (<<skjønt Marcus WALLENBERG annet sted – jfr. Wetterberg:2013 i den etterfølgende genealogi «Butenschøn» under litteraturlisten dér – hevdes å ha vært styreformann [eller «styrelsens ordförande»] fra 1905 «och kvarstod som  sådan ända till i december 1942» [det var egentlig en viss overlapping vinteren 41/42! Se Ketil Gjølme Andersens artikkel i NBL av 29. sept. 2014 om Aubert avslutningsvis under de tre kommentarene merket «Kommenter(3)»: https://nbl.snl.no/Axel_Aubert. Denne siden ble atter besøkt den 5. mai 2020, og det finnes nå ikke det minste spor av de nevnte kommentarer – heller ikke i historikken. {Man kan jo ta dette som en pekepinn på hvordan statuttene til Fritt Ord allerede er begynt å smuldre oppkanskje under vekten av det inngåtte samarbeid med samtlige norske universiteter og høyere skoler – hver gang disse statutter ikke «passer inn i situasjonen».} Derfor er det vesentlige av min mailutveksling med SNL og artikkelforfatteren gjengitt her nedenfor i litteraturlisten under Andersen, Ketil Gjølme, som bekrefter min påpekning av inkonsistens og overlapping]Se forøvrig mere om Marcus Laurentius Wallenbergs familiære forhold i genealogi «Scheel (Scheele)», bl.a. i stamtavlen under Henrich Sigvard Scheel [1806-91], kommandant på Oscarsborg og gift med to søstre Vogt, det 1. NB, hvor Marcus L. WALLENBERGS to svigerdøtre, Dorothy Mackay fra Skottland og svenske Marianne De Geer, omtales [begge gift med Marcus Wallenberg {1899-1982}; se også mere om både Marcus WALLENBERG og hans bror Jacob og søster Ebba Wallenberg allerede i litteraturlisten her nedenfor straks under Scheel:2019, det 4. NB]>>). Gift i 1897 med Gudrun Holter (1873-1951), dtr. av grosserer Adolph Martin HOLTER og Karen Marie Elstrand. #NB 1: Gudrun HOLTERS brorsønn, Adolph Holter (mor: Lucy F.M.L. Heyerdahl), hadde i ekteskap (~ 1928) med Antonie Heyerdahl en datter, Christine Holter (1931-), som ble gift med Carl Joachim Hambro jr. (1914-85) (en av stortingspresident C.J.  HAMBRO og Gudrun Griegs sønner) i dennes 2.  ekteskap; C.J. HAMBRO jr. hadde blitt skilt fra sin 1. hustru, Wenche Rynning Koren (1916-77), som han hadde blitt gift med den 15. juli 1939.
  Hun var en datter av disponent og frimurer Audun Koren (1888-1974) (~ 1° 1912 Laura Broch Ellmar; ~ 3° 1934 Else Grønn) og dennes 2. hustru Karen Rynning (1888-1971), og denne  Audun KOREN var en helbror (begges mor var Julie Constance MOHN: se https://www.geni.com/people/Julie-Koren/6000000005441336512) av Christian Johannes KOREN, som i 1911 hadde blitt gift med Helga SOLLIE (<<se https://www.sveaas.net/getperson.php?personID=I62463&tree=tree1; se dessuten mere om de SOLLIES i Ålesund og Horten i genealogi «Klaveness», selve stamtavlen, under sognepresten Thorvald Klaveness [1844-1915], det 1. NB!!>>) og med henne ble far til den *#*dr. ing. og direktør for Statens Institutt for Strålehygiene, Kristian Johannes KOREN (1911-90), som i 1936 ble gift i Ålesund med NS-politiker Albert Viljam HAGELINS brordatter, Gerd Anna Hedwig Meyer Hagelin (1914 Ålesund-), fra hvem han ble skilt i 1940, og som omtales grundig her nedenfor i litteraturlisten til genealogi «Scheel (Scheele)» under Koren:1942. Her gjengis Kr. Johs. KORENS oppklarende brev av 27. januar 1942 i Stockholm til *#*Christopher FÜRST SMITH ved Den Kgl Norske Legasjon sst., nemlig om den effektive, men risikable virksomhet for den norsk-engelske etterretning, som sendemann Arne SCHEEL i Berlins eldste sønn, Vilhelm Scheel (1913-75), hadde utført høsten 1941, men uten å ha kjent til Kr. Korens overordnede rolle i etterretnings-nettverket, før dette ble avslørt av tyskerne og både Koren og Scheel måtte flykte til Sverige!! #NB 2: Ovennevnte Julie Constance MOHN (1849-1911) var en datter av Christian Joachim Mohn (1802-1894) og (~ 1830) Elizabeth Albertine Henriette Gottliebstochter Rieber (1813 Albstadt-1892), og hennes eldre bror, Christian Joachim MOHN (1832-1868), antok navnet Rieber-Mohn i 1857. Han ble gift i nettopp dette år, i 1857, med Cicilie Cathrine Konow (1836-1913) (se  https://lokalhistoriewiki.no/wiki/Konow), hvis sønn, Carl Konow Rieber-Mohn (1860 Bergen-1952), h.r.adv., Monte-Carlo (se http://runeberg.org/hvemerhvem/1948/0437.html), ble gift 1. gang i 1888 med Gina Louise Heyerdahl (1865-1901) (se https://sveaas.net/getperson.php?personID=I130986&tree=tree1), søster av h.r.adv. Hieronymus Heyerdahl, «Rådhusets far», hvis svigermor var Lovisa Henrietta Weidemann født Ehrensvärd (1839-1901): se https://nbl.snl.no/Hieronymus_Heyerdahl2. gang i 1905 med Ragnhild Anna Hauge (1872-1918) (mor: Anna Kloed); og 3. gang i 1930 med Sigrun Malm (1889-), datter av grosserer i Oslo Johan Oluf Larssen (1848-1910) og Sofie Andrea Angell (1860-), datter av Søren Otto Hansen ANGELL (mor: Gunhild Weber) og Thorine Helmine Olsen: se http://slekt.bknilssen.no/tng/familygroup.php?familyID=F6681&tree=Tre1Sønnen av 1. ekteskap, Carl KONOW RIEBER-MOHN (1895-), ble i 1922 gift med Bergliot Nerlien (1898-), dtr. av Johannes LARSEN NERLIEN (1854 Nes, Hedmark-) og Hulda Luise Holth (1867 Sandefjord-1962), hvis søster, Leonora Christine (Nora) Holth (1874 Sandefjord-1963), i ekteskap med Peter Henry Valentin von Koss (1872 Tønsberg-1921 Kra.), forretningsmann og medeier i J.L. Nerlien AS, ble far til min gudfar, *#*Reidar von Koss (1906-1993), som var gift med Elsa Alice Hilberg Hansen (1917 Andenes, Andøya-1979 Oslo). Elsa og Reidar v. KOSS bodde i Asker og var venner av både min mor og far, og Reidar v. Koss hadde en bror (deres mor var Johanna Maria Theresia Unger), dir. Thorleif von Koss (1888 Tønsberg-1981), som var gift med Svanhild Nerlien (1888 Kristiania-1985), en søster av Bergliot Rieber-Mohn født Nerlien! Se litteraturlisten til genealogi «Scheel (Scheele)» under Koren:1942, hvor jeg omtaler skipet D/S Galatea, som min far, Vilhelm Scheel (1913-75), var deleier i, og som i 1953 ble overtatt av Arne Solberg, som antagelig er identisk med dén *#*Arne SOLBERG, som var min bror Vilhelms gudfar i 1956, og hvor jeg også kommer inn på Reidar v. Koss som min egen, såkalte gudfar i 1954.
  • Hedvig Aubert (1904–) gift 1. gang  i 1925 med friidrettsmannen Charles Teilmann Hoff (1902-1985)[2] (=   https://no.m.wikipedia.org/wiki/Charles_Hoff), 1940 ekspedisjonssjef for det nazifiserte Idretssdepartementet, 1942 «idrettsfører», skilt (~ 2. gang med tidligere faglærer Aase Synnøve Bing Nilsen); gift 2. gang den 24. feb. 1940 i Oslo med arkitekt Ernst Motzfeldt (1903 Kra.-81), hvis farfar, Ernst Motzfeldt (1842-1815), var en helbror av Axel Motzfeldt (1845-1914), som i ekteskap med Barbara Sophie Dorothea Müller ble morfar til NS-fylkesfører i Vestfold og senere flere andre steder, Axel Motzfeldt Aass, som vanket sammen med Quisling: se litteraturlisten under Liste nr. 1:1945/2014, før det 1. NB for lenke og mere presise personalia!!
  • Astri Aubert (1913–2000), som ble gift 1. gang i 1935 med ingeniør og filmskaper Alf Scott-Hansen (1903-1961)[3] (= https://no.m.wikipedia.org/wiki/Alf_Scott-Hansen) (<<~ 2. gang i 1939 med skuespillerinnen Wenche Foss  [1917-2011], som ble skilt og så gift i 1953 med *#*Thomas Stang [1897-1982] [se Stang (slekter)], som hun traff for første gang i et bridgelag hjemme hos mine foreldre i Eckersbergsgate: se litteraturlisten under Scheel:2019>>) og 2. gang i 1939 med Storebrand-direktør Per Mørch Hansson (1905-1994)[4] (= https://no.m.wikipedia.org/wiki/Per_Mørch_Hansson) (<<~ 1928-37 Mathilde [Mimi] Egeberg [1905-99] [~ 1939 August Christian Mohr {1906 Paris-98}, utenriksminister Kohts privatsekretær, skilt~ 1940 dir. Rolf Grieg Halvorsen {1900-1946}; ~ 1955 lege Sigurd Eek {1905-}], dtr. av Westye PARR EGEBERG og [~ 1904] Nini Wedel Jarlsberg [1880-1945]: se Egeberg (slekt) – eller bedre: se genealogi «Egeberg»>>)!!
 • Otto Gilbert David Aubert (1875–1953), ing., jernbanedirektør. Gift i 1902 med Anna Sofie Sommerfelt (1880-1961), en datter av sogneprest til Gamlebyen i Oslo, Søren Kristian SOMMERFELT (se Sommerfelt) og Jørgine Marie Hiorth.
 • Frans Ingar Aubert (1877–1961), lege. Gift i Bergen i 1904 med Helga Boeck Erichsen (1881 Skien-1979), dtr. av Johan WILLOCH ERICHSEN (1842-1916), sogneprest til Gjerpen, så biskop i Bergen 1899-1916 (~ 1° i 1869 med Kristiane Sofie Rogstad Boeck [1833-73] og 2. hustru (søster av den første) Helga Marie Margrete Boeck (1847-1927), dtr. av Carl Wilhelm BOECK (1808 Kongsberg-75 Chra.), lege og stortingsrep., og Louise Christence Heuch Barth (1804 Kragerø-82 Skien). Fru Helga AUBERT født ERICHSEN hadde flere søstre og halvsøstre, men bare én bror, nemlig Albert Bille Kiørboe (Kjørboe) Erichsen (1878 Skien-1946), som ble gift i 1911 med Anthone Johanne Welhaven (1883-), dtr. av Johan Ernst WELHAVEN (1852-1922) (mor: Anthone Johanne Holmboe) og Caroline Cecilie Rasmussen (1855-). Og dette ektepar hadde ett barn, en sønn, Johan Willoch Boeck (1915-90), cand. jur., som ble medlem av Nasjonal Samling i 1941, propagandaleder i Frogner lag (av NS), sekretær i Kulturdep. i 1941, men senere samme år sekr. i Teaterdirektoratet, hvor han senere ble sjef (direktør) fra 1. juli 1943 (ved Åsmund Sveens avgang av helbredshensyn) til frigjøringen. Han var medlem nr. 194 i Normannaklubben. #NB 1: Anthone Johanne HOLMBOE (1827 Tromsø-1920 Oslo) var en datter av Michael Wide (With) Holmboe (1791-1863) (mor: Anna Margrethe Irgens) og Anna Rasch Schjelderup (1794 Tromsø-1878 sst.) (mor: Johanne Margrethe Giæver), og således var hun en søster av Rasmus Schjelderup Holmboe (1822-1904), som i Tromsø i 1853 ble gift med Rise Bergithe Grønvold (1834 Stavern, Larvik-1916 Tromsø), dtr. av Nicolai Frederik REICHWEIN GRØNVOLD (og Anne Margrethe Dahle), hvis fetter var Bernt Christian Olaus Grønvold (1819-1901), prest på Modum, som i ekteskap med Juliane (evt. Johnine Christine) Høst (1821-94) fikk 6 barn, bl.a. Hans Aimar MOW GRØNVOLD (1846-1926), kgl. kabinettssekretær og kong Haakon VIIs privatsekretær, og Christian Wilhelm Grønvold (1856-1925), som i 1890 giftet seg med Christofine Petrea (Kate) Klaveness, hvis sønn Lauritz Grønvold ble diplomat og giftet seg i Berlin i 1932 med derværende norsk sendemann Arne Scheels datter, Valborg Nancy (Lilli) SCHEEL; og hvis datter Nina Grønvold (som sin tvillingbror Lauritz født i 1891) ble gift i 1914 med lege og forfatter samt Forfatterforeningens formann, Alexander Brinchmann (1888-1878) (mor: Henny Leth): se genealogi «Scheel (Scheele)», både under Valborg (Lilli) Nancy Scheel (1911-86) og under Hans Jacob Lemming (1747-tidligst 1809) (!); og se også genealogi «Aall» under Marie Aall (1895 Nes-1977), som i 1921 ble gift med Robert Stephanson, hvis datter av 1. ekteskap med Mathilde Røed, Grete Stephanson (1814-2002), ble gift i 1938 med NS-medlemmet og en kortere tid fungerende leder (vel egentlig nestleder) av Hirden, Jens Henrik Throne NORDLIE, den senere motstandsmann (skilt i 1946 og gift samme år med bankdirektørdatteren Lise Ringberg)! (Ovennevnte Knut Wigert [se https://nbl.snl.no/Knut_Wigert] ble gift 3 ganger – og 1. gang i London i 1942 med med Eva Nordlie, en kusine av Throne Nordlie (!), og 2. gang i 1950 med skipsrederdatteren samt selv en skipsreder, Sofie Helene Huitfeldt født Olsen: se https://no.m.wikipedia.org/wiki/Sofie_Helene_Wigert!) #NB 2: Og under Scheel-stamtavlens kommentarer til ovennevnte Hans Jacob LEMMING (hvis mor var Cathrine Magdalene SCHEEL), oppramses visse av Lemmings etterkommere med Elisabeth MILAN – nemlig frem til Johanne Elisabeth FRIGAST (3. aug. 1884-1975), som ble gift 1. gang i 1911 med bankdir. Ove RINGBERG (1946 svigerfar til Jens Henrik THRONE NORDLIE!) og 2. gang i 1925 med Alexander BRINCHMANN, enkemann etter Nina GRØNVOLD! #NB 3: Ovennevnte Rise Bergithe GRØNVOLD var en søster av Bernt Christian August Grønvold (1836 Stavern-68 New Zealand), som i 1868 i Tromsø ble gift med Betty Helene Aas, som da var 29 år gammel, og som ble mor til en sønn født i Melbourne, Australia, i 1868, men som døde bare 2 år gammel i Tromsø, og til datteren Anne Margrethe Marit Grønvold (1862-1921), som i 1889 ble gift med Rolf Olsen Rynning (1862-1955) (<<mor: A.M. Holtermann: se litteraturlisten til genealogi «Scheel (Scheele)» under Rynning:1947, hvor også mere Mohngenealogi!>>), hvis datter Helene RYNNING ble mor til NS-medlem og senere norsk  generalløytnant (!) Rolf RYNNING ERIKSEN, som samarbeidet under krigen med Jens Henrik THRONE NORDLIE og Jens Chr. HAUGE!! Se genealogi «Scheel (Scheele)» under Valborg (Lilli) Nancy Scheel (1911-86), det 1. NB. #NB 4: Rolf Rynning ERIKSENS farbror var h.r.adv. Bjarne Gotfred Eriksen (1886-1976), generaldirektør i Norsk Hydro 1941-56: se stamtavlen ovenfor under hans formann i stillingen, Axel AUBERT!! Se også atter genealogi «Scheel (Scheele)» under Lilli Scheel, men denne gang  dér under det 2. NB. – Men Helga AUBERT ble mor til tre barn, hvorav en datter:
 • Achen, Sven Tito: «Danske adelsvåbener. En heraldisk nøgle» (København 1973). Se denne lenke: Heraldikk.    
 • Agøy, Nils Ivar: «For konge og fedreland? Offiserer, politikk, unionsstrid og nasjonalisme 1890–1905» (Den norske historiske forening — HIFO 2001). S. 70 (fete typer både i dette og det neste sitat er ved A.S.): «Otto Ludvig Nyquist, f. 1835, var adjutant hos Oscar siden 1873 og overadjutant fra 1889. Nyquist var i en årrekke redaktør for Norsk militært tidsskrift. Han var ekspert i generalstabslære og hadde aldri lagt skjul på at hans store ambisjon var å bli generalstabssjef (et mål han nådde i 1894). Fra 1890 til 1893 var han generalmajor og sjef for Trondhjemske brigade. Kongen regnet ham som en nær venn og besøkte ham gjerne privat — de to delte en sterk musikkinteresse og brevvekslet hyppig. Vennskapet med kongen var en klar hjelp for Nyquists raske avansement. Nyquist var dessuten aktiv på høyrefløyen i Høire, i kretsen omkring Johan Thorne [se https://no.m.wikipedia.org/wiki/Johan_Thorne]. Under krisen sommeren 1892 var Nyquist påtenkt som statsråd i et kampministerium sammensatt av menn utenfor stortinget under ledelse av Thorne, en plan som glapp til så vel kongens som ‘Yderste Høire’s skuffelse.» #NB 1: Generalmajor Otto Ludvig NYQUISTS søster, Aleth Marie Nyquist (1839 Drammen-1914 Oslo), ble i ekteskap med Carl William Frode Halle (1827 Kbh.-1914 Oslo) mor til oberstløytnant Einar Halle (1868 Drammen-1948), som ble gift på Ringebu i 1903 med Bertha Susanne (Sussi) Koren (1872 Selje-), datter av Wilhelm Frimann Koren (1842 Selje, Sogn og Fjordane-1913 Ringebu) (mor: Aletta Petronelle Elisabeth Boyesen) og 1. hustru Marte Louise Margrethe Schmidt (1846 Selje-80 Lenvik, Troms), som bl.a. hadde to sønner, som gikk hver sin vei: #A) Frode Halle (15. mars 2906-95) ble, for å sitere Liste nr. 1, s. 232 (fete typer ved A.S.): «ing. Middelthunsgt. 12 a, Oslo. Leg. Kommandör Skibat.»; og #B) Gunnar Halle (1907-86), offiser i luftforsvaret, ble krigshelt! Senere oberst, overadjutant hos kongen 1961-64: se https://no.m.wikipedia.org/wiki/Gunnar_Halle_(offiser); og se https://no.m.wikipedia.org/wiki/Frode_Halle. #NB 2: Videre var ovennevnte Sussi KORENS halvbror Christian Johannes KOREN (1886-1911), som nemlig var en sønn av ovennevnte Wilhelm Frimann Koren og 2. hustru Julie Constance Mohn (1849 Bergen-1911 Ringebu), datter av Christian Joachim MOHN (1802 Bergen-94 sst.) (mor: Anna Rebecka Charlotte Gørbitz) og Elisabeth Albertine Henriette Gottliebstochter Rieber (1813 Albstadt, Baden-Württemberg-1892), hvis søster, Anna Barbara Rieber (1812 Albstadt-1900 Bergen), ble gift med skomakermester Erich Erichsen Troye (1811 Bergen-49) (fortsettes)!! Og han, Chr. Johs. KOREN, ble i 1911 gift i Halden med Helga Sollie (1887 Ålesund-), hvis sønn, Kristian Johannes Koren (1911 Halden-1990 Nøtterøy), ble gift i 1936 med Gerd Anna Hedwig Meyer Hagelin (1814 Ålesund-), skilt i 1940: se stamtavlen her ovenfor under Axel Aubert (1873-1943), gen.dir. i Norsk Hydro, det 1. og 2. NB, men se også genealogi «Klaveness» , selve stamtavlen, under sogneprest Thorvald Klaveness (1844-1915), det 1. NB!! #NB 3: Skjønt Alf HALLE født (ca.) 1865 i Drammen på mange nettsider hevdes å ha ukjente foreldre, fremgår det dog andre steder – se fx. https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01038081000749 – at han var en sønn av Carl William Frode Halle (1828 Kbh.-1914 Oslo) og (~ 1899 i Bergen) Aleth Marie Nyquist (1839 Drammen-1914), hvorfor det blir forståelig, at Alf HALLES sønn fikk navnet Max Frode Halle (1904-), og denne Max Frode HALLE ble gift i Bremen i 1939 med Ebba Mowinckel (1817-), en nær slektning, da hun nemlig var en datter av Hugo Mowinckel (1868-1949) (se https://no.m.wikipedia.org/wiki/Hugo_Mowinckel; se også https://www.geni.com/people/Hugo-Mowinckel/6000000009505443105!!) og Aagot Nyquist (1876 Kra.-ca. 1971), som var en datter av generalmajor Otto Ludvig NYQUIST (og [~ 1863] Margaretha Mohn [1840-]), som var en sønn av Johan Nyquist (1806-45) og Rebekka Dorothea Schwencke og altså en bror av nettopp den under NB 1 omtalte Aleth Marie Halle født Nyquist, Alf HALLES mor!! (fortsettes). S. 238: «For fullstendighetens skyld skal det her nevnes at også frimureriet var et bånd som knyttet de to landenes offiserskorps sammen, uten at den foreliggende undersøkelse gir grunnlag for å spesifisere akkurat hvor sterkt dette båndet var. Referansene til frimureri i kildene som her er brukt, gir imidlertid ikke grunnlag for å trekke i tvil inntrykket samtiden hadde av at en forholdsvis stor del av offiserene, både i Norge og Sverige, var frimurere. (Stortingsmann Foosnæs (V) hevdet i 1892 at det var 97 frimurere blant hærens høyeste befalingsmenn — hvis han med dette mente fastlønte stabsoffiserer, betød det i så fall at nesten samtlige [!!] tilhørte ordenen.)556 [Note 556: «St.forh. 1892, 7f, s. 1577. Et riktig så høyt tall synes ikke å bekreftes av de trykte matriklene over ‘Frimurer-Ordenens Xde Provins’, men disse foreligger først fra 1908 og utover.»] Det er ikke tilfeldig at nettopp frimurerlosjen i Kristiania holdt ball for de svenske offiserene under den nyssnevnte Idrettsuken. Kong Oscar var selv den øverste lederen av både de norske og svenske frimurerne, også etter [!!] at Norge fikk sin egen landslosje i 1891. Formannen i foreningen ‘Broderfolkenes Vel’ (se s. 177), oberst T.H. Knoff, stod høyt i ordenen. Oberst Lars Dahll og generalene O.R. Kierulf, H.S. Hagerup, F.P.L. Næser (kongens hoffsjef fra 1884 til 1898), J.G. Ræder, O. Wergeland, P.S. Beichmann og C.G. With, som alle stod kongen nær, var samtidig framtredende frimurere.557» (Note 557: «Andre frimurere i kongens nærmeste krets var brødrene Rustad [!!] og C.F. Bødtker. …») Brødrene Fredrik Frantz Michael Wilhelm Rustad (1852-1930) (se https://no.m.wikipedia.org/wiki/Fritz_Rustad) og Hans Leopold Rustad (1848-1910): se https://www.sveaas.net/familygroup.php?familyID=F20813&tree=tree1; se dessuten her nedenfor i nærværende litteraturliste under Scheel:2019, det 4. NB!! Se dessuten for ridder av Carl XIII:s Orden, Carl Fredrik Johannes Bødtker (1851-1928), som fra 1923 frem til sin død var Den Norske Frimurerordens stormester: https://no.m.wikipedia.org/wiki/Carl_Fredrik_Johannes_Bødtker!! S. 277 (fete typer ved A.S.): «Kongen beholdt et personlig vennskapsforhold til noen få av sine gamle norske offisersvenner også etter sommeren 1905 — Bødtker, Lars Dahll, H.P. L’orange, [Herman Severin] Løvenskiold, 1. hoffstallmester Georg Sverdrup [se https://www.sveaas.net/familygroup.php?familyID=F33736&tree=tree1], Stillesen m.fl. I november 1905 bedrøvet det ham dypt at Fritz Rustad ‘gikk over’ og ble hoffmarskalk for kong Haakon. Broren Hans ble derimot av Michelsen kastet ut av leiligheten i kongsgården på Bygdøy og forklart at han burde forlate hoffet og søke militær stilling igjen.» Se videre #https://en.m.wikipedia.org/wiki/Lars_Christian_Dahll; og #https://en.m.wikipedia.org/wiki/Otto_Richard_Kierulf; og #https://en.m.wikipedia.org/wiki/Henrik_Steffens_Hagerup; og #https://en.m.wikipedia.org/wiki/Georg_Ræder (se dessuten https://no.m.wikipedia.org/wiki/Ræder_(slekt)); og #https://no.m.wikipedia.org/wiki/Joseph_Frantz_Oscar_Wergeland; og (for Peter Sofus Marcus Elias Beichmann) #https://vestraat.net/TNG/getperson.php?personID=I111437&tree=IEA ; og #https://no.m.wikipedia.org/wiki/Carl_With!!
 • Andersen, Ketil Gjølme: Mailutveksling mellom Store Norske Leksikon og K. G. Andersen og A. Scheel om Andersens artikkel «Axel Aubert» i Norsk Biografisk Leksikon: 20. APRIL [2019] SKREV AXEL SCHEEL TIL SNL: «Det står i artikkelen: ‘Aubert trakk seg tilbake som Hydros generaldirektør i slutten av 1941, men overtok som selskapets styreformann og satt i denne stillingen til han døde i desember 1943.’ Men i Gunnar Wetterbergs bok ‘Wallenberg • Ett familjeimperium’ av 2013 står det på side 67 om Sam Eyde og dannelsen av Norsk Hydro samtidig som Karlstadkonferansen foregikk i 1905: ‘Marcus Wallenberg blev styrelsens ordförande och kvarstod som sådan ända till i december 1942, …’ Betyr dette at det var en slags overlapping i styreledelsen – eller hvordan er egentlig sammenhengen her? Mvh. Axel Scheel» 24. APRIL SVARTE STIG ARILD PETTERSEN: «Hei, og takk for kommentaren! For å få svar på dette spørsmålet må du nok stille det til forfatteren av den originale NBL-artikkelen, Ketil Gjølme Andersen, som nå jobber ved Teknisk museum.» DET VIDERESENDTE SPØRSMÅL BLE SÅ BESVART (til Axel Scheels nettadresse) AV KETIL G. ANDERSEN 24.APRIL:

  «Kjære Axel Scheel / Takk for henvendelsen, alltid hyggelig å bli minnet om at jeg en gang i tiden arbeidet med historien til Norsk Hydro. Uten at jeg har hatt anledning til å konsultere primærkildene mener jeg å huske at det var en slags ‘overlapping’ i overføring av styrevervet fra Marcus Wallenberg til Axel Aubert. Aubert trakk seg som generaldirektør i Hydro sommeren 1941 og overlot denne stillingen til Bjarne Eriksen. Skiftet, som først ble sanksjonert på generalforsamlingen i november samme år, skjedde raskt og uten forhåndsannonsering for å hindre at den tyske okkupasjonsmakten/NS-myndighetene la seg oppi suggesjonen [suksesjonen], eventuelt forsøkte å innsette en nazistisk kandidat. Av samme grunn mener jeg å huske at det ble laget et løp som skulle sikre at Aubert kunne overta som styreleder når Wallenberg, som jo var en gammel mann på dette tidspunktet, var klar for å tre tilbake. Mens Wallenberg nok formelt var styreleder helt fram til desember 1942, tror jeg at Aubert hadde en slag uformell status som ‘påtroppende styreformann’ etter generalforsamlingen i november 1941. Som med overdragelsen av generaldirektørstillingen til Eriksen, var det også i dette tilfelle frykten for at NS-myndighetene skulle utpeke en egen kandidat som lå bak. / Håper dette kan bidra til å oppklare ‘inkonsistensen’ du helt riktig peker på. / Hilsen / Ketil G. Andersen» 24 APRIL TAKKET SÅ AXEL SCHEEL:  «Kjære Ketil G. Andersen, / Tusen takk for velskrevet svar på så kort tid, ja, dette satte jeg stor pris på. Og ditt svar ga god mening. / Mvh. Axel Scheel»

 • Aubert i Store norske leksikon.

 • Borgersrud, Lars: «Konspirasjon og kapitulasjon • Nytt lys på forsvarshistorien fra 1814 til 1940» (Forlaget Oktober, Oslo 2000; Første pocketutgave 2010). ?NB: S. 210 (fete typer ved A.S.): «Det foreligger ikke en eneste tilgjengelig samtidig skriftlig kilde om hva regjeringen besluttet i mobiliseringsspørsmålet om morgenen 9. april 1940. Ingen notater eller referater er kjent. Det er i seg selv besynderlig. Landets utenriksminister, Halvdan Koht, var ikke bare en av landets fremste eksperter på internasjonal jus, og derfor vel inneforstått med forskjellen på krig og fred, han var også en av landets fremste historikere, og [s. 211:] var selvsagt klar over betydningen av skriftlige kilder, i et land med en ubrutt tradisjon for arkivering av selv den mest ubetydelige beslutning i stat og forvaltning i århundrer bakover. Koht var klar over at han deltok i den viktigste beslutning i Norges historie siden 1814, da landet sist var i krig. Hvor troverdig er det av han og de andre som var tilstede å hevde at de glemte [!!] å skrive ned at landet gikk til krig?   

 • Bryne, Arvid: «Krig og sannhet • Langelandsaken og landssvikoppgjøret» (Akademika forlag 2012; men hér er benyttet heftet utgave av 2013). S. 270ff (fete typer ved A.S., bortsett fra overskriften «NS-sjef», som er satt med fete typer i originalteksten): «Kongens adjutantskap har alltid hatt en spesiell plass og vært omfattet med særlig interesse. Her tjenestegjorde syv offiserer. Den ene overadjutanten, daværende major Oswald S.W. Nordlie var NS’ første hirdsjef etter partistiftelsen. Han hadde også vært sjef for den høyreekstreme organisasjonen Samfundshjelpen. Hans sønn, daværende løytnant Jens Henrik T. Nordlie, var partimedlem. Påstander om at han var aktiv i hirdavdelingen i Oslo, synes å være feil. Oswald Nordlies kone ble partimedlem i 1936 [se http://runeberg.org/hvemerhvem/1948/0394.html]. // Ordren om stille mobilisering var da ennå ikke iverksatt, og løytnant Ragnvald Rocher Nielsen (som undertegnet kapitulasjonsavtalen i [s. 271:] Trondheim 10. juni) samlet offiserene i mobiliseringsavdelingen hjemme hos seg på Borgen i Oslo, der ordrene ble skrevet ut. Yngste løytnant, Jens Henrik T. Nordlie, ble sendt på postkontoret på Majorstuen med brevbunkene i en bil han tilfeldigvis fikk stoppet i Sørkedalsveien. / NS-sjef / Sjef for mobiliseringsavdelingen [!!] var major Adolf F. Munthe [<<se http://www.familierøtter.no/191.html, og bemerk, at nettstedets forfatter, Thorstein Diesen, under «Familiekoblinger», har fått med seg denne kanskje mest interessante koblingen: at NS-stifteren {som dog ikke ble en forræder i april 1940}, var en brorsønn av Susanne Adolphine Cathrine {Thrine} Munthe {1849 Stange-1933 Oslo}, som i 1878 i Oslo ble gift i Cha. med Amandus Theodor Schibsted {1849-1913}, éneeier av Aftenposten og sjefsred. i 1879; se også https://no.m.wikipedia.org/wiki/Adolf_Munthe>>]. Han var en av stifterne av NS i 1933. / Munthe var med i kulissene da mobiliseringsordningen ved indre opprør ble slått sammen med mobiliseringsordningen for krig i 1938. Han var en av de få som visste [!!] at dette var grunnen til at regjeringens vedtak om delvis mobilisering måtte utføres som en stille mobilisering, en fullstendig meningsløshet, men ikke desto mindre realitet da fienden sto i landet 9. april 1940. Av de ni offiserene i Munthes avdeling var tre markerte NS-medlemmer på trettitallet, og de kom til å spille sentrale, men ulike roller i norsk militærhistorie. / En av disse var løytnanten som ble sendt på postkontoret, Jens Henrik T. Nordlie. Etter at han hadde fått ekspedert de mange brevene, fulgte han generalstaben til Eidsvoll landsgymnas. Der fikk han vite at Quisling hadde ringt etter ham hele tre ganger og beordret ham til øyeblikkelig å melde seg for ham [!] i Oslo sammen med hans kollega i mobiliseringsavdelingen, kaptein Vagn Knutsen, som også hadde en fortid i NS. En av beskjedene ble formidlet av oberst Schnitler, kommandant på Akershus som samtidig var Oslo bys kommandant. Han truet de to med ‘kort prosess’ hvis de ikke meldte seg. De ble der de var, og Borgersrud skriver at de ikke hadde noe valg: Et forsøk på å forlate staben slik situasjonen var, ville ganske sikkert bli oppfattet som faneflukt som etter militærrett skulle avgjøres ved standrett. De to ble med de andre da de etter bare få timer pakket sammen og kjørte til Rena. Nordlie reiste sammen med Ruge under resten av felttoget og kom tilbake til Oslo etter kapitulasjonen 10. juni som kaptein, utnevnt av Ruge.» S. 272: «Det er rimelig å anta at Quisling trodde Nordlie og Vagn Knudsen fremdeles var hans lojale følgesvenner. Det er også grunn til å tro at han alt var klar over deres roller i utsendelsene av mobiliseringsordrene, og at de visste hvilke tropper som hadde fått ordre til å gjøre hva. Hvordan Quisling hadde fått vite om deres delaktighet i utsendelsen av mobiliseringsbrev, er ikke klarlagt.»

 • Danmarks Adels Aarbog 1994-96: «Aubert», s. 58-66.  

 • Hagen, Ingerid: «Oppgjørets time • Om landssvikoppgjørets skyggesider» (Spartacus Forlag 2009/2014).

 • Harper, Christopher S.: «Det Ufullstendige Oppgjøret • Rettsoppgjørets behandling av de som deltok i den økonomiske forfølgningen av jødene i Norge under okkupasjonen 1940-1945.» (3. mars 2020). Her omtales på s. 78f høyesterettsadvokat Paul Laurentius Stub Koren (1893 Levanger-6. juli 1946 Rikshospitalet i Oslo), hvis far og navnebror P.L.S.K. (1845 Selje-1923 Oslo), telegrafbestyrer, var en bror av bl.a. den i litteraturlisten ovenfor under Agøy:2001 omtalte Wilhelm Frimann Koren (1842 Selje-1913 Ringebu), som ble gift 1. gang i 1868 med Marte Louise Margrethe Schmidt (1846-80) og 2. gang i 1884 med Julie Constance Mohn (1849 Bergen-1911 Ringebu), og hvis datter av 1. ekteskap, Bertha Susanne (Sussi) Koren (1872 Selje-), ble gift i Ringebu i 1903 med kaptein, senere oberstløytnant Einar Halle (1868 Drammen-) (hvis to sønner Gunnar, krigshelt, og Frode, nazist: se ovenfor under Agøy:2001, det 1. NB!); og hvis sønn av 2. ekteskap, Christian Johannes Koren (1886 Fjell-1911 Ringebu), i ekteskap med Helga Sollie ble svigerfar til Gerd Anna Hedwig Meyer Hagelin (1914 Ålesund-), datter av NS-mannen og Høyrepolitiker Robert HAGELIN, broren til NS-politikeren Albert Viljam Hagelin, som var innenriksminister 1940-44! Denne høyesterettsadvokat Paul L. STUB KOREN meldte seg inn i Nasjonal Samling i oktober 1940, og i november 1942 overdro Egil Reichborn-Kjennerud (se https://no.m.wikipedia.org/wiki/Egil_Reichborn-Kjennerud) ham bestyrelsen av antagelig så mange som ca. 50 jødeboer, hvorfra advokaten underslo over 100 000 kr.! Se s. 78f her: https://www.hlsenteret.no/aktuelt/nyheter/cs_harper_det_ufullstendige_oppgjoret_2020_03_09_.pdf!

 • Hem, Per E.: «Megleren • Paal Berg 1873–1968» (2012 H. Aschehoug & Co.). Paal Berg ble aldri høygradsfrimurer, men hans dyktige biograf kommer ikke nærmere inn på den betydning hans frimurermedlemskap kan ha hatt m.h.t. politiske spørsmål. Vedrørende de i det føgende omtalte «bestevennene» til Berg, vises det for vennen Olaf A. Bachke til #1): https://www.geni.com/people/Olaf-Andreas-Bachke/6000000032644339289. #NB 1: Da denne Olaf A. Bachke (1872-1956) var en sønn av Ole Andreas BACHKE (1830 Røros-90 Kra.), justisminister 1879-84 og fra 1884 høyesterettsassessor, i ekteskap med tyske Augusta Marie Fridoline Kräuter og altså en yngre bror av Mathilde Caroline Bachke (1868 Kra.-1954), som ble gift med Hjalmar Ludvig Otto Bade (1861 Kbh.-11. mai 1939), dir. for Norske Shell, som var en sønn av Otto Martin Friedrich BADE (se nedenfor!!) og Fredrikke Amalia Schilling, se også: https://www.strindahistorielag.no/wiki/index.php/Ole_Andreas_Bachke! Og for vennen Emil Aall vises til #2)https://vestraat.net/TNG/getperson.php?personID=I130284&tree=IEA; og endelig for Fritz Brinck og frue til #3): https://www.sveaas.net/getperson.php?personID=I54984&tree=tree1; se også http://www.rhd.uit.no/folketellinger/ftliste.aspx?ft=1910&knr=0301&kenr=052&bnr=0080. Her kan videre tilføyes, at ovennevnte justisminister Ole Andreas BAHCKES bror, Halvard Bachke (1838-75), ble gift i 1869 med Marie Arilda Virginie Huitfeldt (1848-1936), hvis sønn #A) Halvard Huitfeldt Bachke (1873-1948), diplomat (<<med hvem utenriksminister Halvdan Koht «diskuterte bl.a. stillinger og personer» ifølge brev til Unni Diesen datert «Bracknell 11/11•1940: se helt på slutten av litteraturlisten til genealogi «Scheel (Scheele)» her nedenfor under TILLEGG 1: Utenriksminister Halvdan Kohts hemmeligholdte brev til Unni Diesen i Canada 29. august 1940 — 14. januar 1941, brev 3)>>), ble gift med skipsrederdatteren Othilie Ragna Thoresen (1880-1945) i 1917 (~ 1. gang i 1905 med Wilhelm Mohr [1874-1933], med hvem hun ble mor til en sønn [se https://no.m.wikipedia.org/wiki/August_Christian_Mohr_(1906–1998)], før hun ble skilt fra ham i nettopp 1917, dette samme år, som Wilhelm MOHRS far, August Christian Mohr [1847-1918], ble Stormester (!!) for alle norske frimurere en kort stund, før nemlig døden – i 1918 – innhentet også ham: se nedenfor i litteraturlisten til genealogi «Butenschøn» under Mohr:1981, innledningsvis – før det 1. NB; se også https://no.m.wikipedia.org/wiki/Halvard_Bachke). Og hvis sønn #B) Arild Huitfeldt Bachke (1870 Trondheim-1955), skipsreder og konsul, ble gift i 1917 med Emilie Ræder (1889-1979) (mor: Emilie Eugenie Stillesen [1866-1921], datter av general STILLESEN: se http://runeberg.org/hvemerhvem/1912/0259.html), hvis bror, Johan Georg Ræder (1891-1923), ble gift med Nilsine Andrea [Dea] Butenschøn født i 1896: se genealogi «Butenschøn»! Brødrene RÆDERS besteforeldre var stiftamtmann Nicolai Ditlev Ammon Ræder (1817-84) og Johanne (Hanna) Cathrine Scheel (1830-1910): se genealogi «Scheel (Scheele)»; se også https://no.m.wikipedia.org/wiki/Ræder_(slekt)!! #NB 2: Her kan endelig tilføyes, at ovennevnte Ole Andreas BACHKE (1830-90) også var en eldre bror av Anton Sophus Bachke  (1836-1919) (se https://www.strindahistorielag.no/wiki/index.php/Bergmester_Anton_Sophus_Bachkes_slekt), bergmester, eier av Ringve gård og ordfører i Strinda, som i 1862 ble gift med Barbara Anette Karen Anker (1841-97), datter av Bernt Olaus ANKER (1809 Frogner-81), sorenskriver, og Dorothea Ulrikke Arveschoug (1811 Skoger-1905) (se https://no.m.wikipedia.org/wiki/Anker_(slekt)). Og deres datter, Petra Anker Bachke (1873-1968), ble i 1895 gift med Høyre-politikeren Ivar Lykke (1872-1949) (se https://no.m.wikipedia.org/wiki/Ivar_Lykke), statsminister og utenriksminister 1926-28, som var Høyres formann 1923-26 (og i denne stilling ble etterfulgt av Hambro), hvis sønn, diplomaten Knut Lykke (1900-94), var sekretær ved legasjonen i Berlin under Arne Scheel, så stasjonert i Oslo 1935-38, visekonsul i Montreal i 1938 og tillike sekretær ved legasjonen i Ottawa fra 1942 (jfr. mange av brevene fra Koht til Unni Diesen i Canada). I 1944 ble han konsul i New York City, 1945 legasjonsråd i Washington. Senere ambassadør diverse steder: se  https://no.m.wikipedia.org/wiki/Knut_Lykke. I 1936 ble han gift med Hertha Margrethe Sollied (1914-42 Montreal), datter av Peter Andreas Ravn Sollied (1869 Bergen-1955 Oslo), som var redaktør av Norsk Slektshistorisk Tidsskrift 1837-46 og medarbeider i første utgave av Norsk biografisk leksikon, og Margarethe Falkenberg (1875-) – og altså en søster av  genealogen Henning Sollied (1907 Bergen-12. des. 1945 Sävsjö i Småland) (se  https://nbl.snl.no/Henning_Sollied), som i 1935 ble legasjonssekretær i Berlin, men som sendemannen, Arne Scheel, ikke ønsket å ha i stillingen, og hvis eventuelle fortsatte ansettelse skapte stor uenighet melllom ham og utenriksminister Koht, inntil Koht måtte gi seg og Sollied «sluttet» i tjenesten i 1938. Han ble gift i 1936 i Berlin med Märta Yvonne Marie Louise Lind af Hageby (1913-): se genealogi «Scheel (Scheele)» under Hambro:1947, det 1. og 2. NB (både om ekteskapet og oppsigelsen)!! Den 28. juli 2020 mottok jeg en overraskende mail fra en frimurer av X. grad (ifølge «Den Norske Frimurerorden • Matrikkel 2013», s. 590: «21 Lykke Peter A. Sollied, direktør, Trondheim / X TP 22-08-1938». Han er sønn av ovennevnte Knut Lykke (1904-94) og (~ 1936 i Oslo) Hertha Margrethe Sollied (1914-42 Montreal), en søster av ovennevnte Henning Sollied (1907-45). Eller som han selv skriver: «Peter Andreas Ravn Sollied var min morfar, Henning min morbror.» (Se også  https://www.strindahistorielag.no/wiki/index.php?title=Knut_Lykke&diff=136685&oldid=88490.) Vi utvekslet flere e-poster innen jeg på egen hånd ble klar over, at han var frimurer, og i mail av 29. juli (igår) sendte han meg bl.a. disse både morsomme og interessante opplysningene: «Jeg vet at Henning Sollied ble cand.jur. i 1929, ble ansatt i UD 1931, fullførte UDs aspirantkurs i 1933 med utmerkelse 1,66, som beste mann på kullet, deretter fast ansatt som sekretær i UD samme år. I mai 1935 ble han sekretær ved legasjonen i Berlin til januar 1938. Her overlappet han med min far, som var legasjonssekretær der fra 1. august 1933 til 1. oktober 1935. Jeg oppfatter at din farfar da var stasjonssjef der. / Min far etterlot seg et håndskrevet manus, der han nevner din farfar og Henning Sollied: / ‘Første august 1933 tiltrådte jeg i Berlin. Overtok for en billig penge min forgjengers gamle, store cabrioletbil, sportsmodellen til Cadillac, 1 A 60 (Eins A Sechzig), som nummeret fra den første eier, førstesekretær på den britiske ambassade. Det nummeret ga meg og ledsagere, spesialbehandling på de mest fasjonable dansebarer- og restauranter.  Clearingnemndens representant på legasjonen, min senere svoger Henning Sollied, kjøpte den da skrøpelige gamle bil for nummerets skyld, og dette medførte det første uvennskap mellom ham og leg.råd Ulrik Stang, som hadde gått i protokollkontoret for å få overført nummeret til seg.  Minister Scheel bestemte imidlertid at Henning skulle ha nummeret.’» På dette tidspunkt får man anta at det ikke var noen uoverensstemmelser mellom Scheel og Sollied. Men så skriver dir. P. A. Sollied Lykke videre til meg, at han intet har hørt om den problematikk med noen jøders konfiskerte eiendom (nemlig ifølge en på nettet utlagt avisartikkel i Aftenposten, som nå er «forsvunnet» fra nettet), som angikk Sollied, og som jeg omtaler nærmere i litteraturlisten til genealogi «Scheel (Scheele)» under Hambro:1947, det 1. og 2. NB (se dér); og heller ikke kjenner han noe til, at Sollied var ønsket fjernet fra legasjonen av Scheel (se under Hambro: 1947 om dette også), vel: utover dette, da, som direktør Sollied Lykke skriver straks etter å ha sitert fra sin fars manus om bilen og Sollieds uvennskap med Stang: «C. J. Hambro i sin Historiske Supplement, Oslo 1947, nevner at en legasjonssekretær endte opp med å bli avskjediget, men jeg kjente ikke til at dette kan ha vært Henning Sollied.» Men egentlig gir Hambro ganske så god beskjed om dette, og i det følgende sitat fremhever jeg med fete typer nettopp de steder, hvor jeg mener han identifiserer sekretæren tilstrekkelig klargjørende til, at den avskjedigede ikke kan være andre, enn nettopp Henning SOLLIED! S. 74f i Historisk Supplement: «Det gjaldt en sekretær ved legasjonen i Berlin, som hadde gjort sig skyldig i forseelser [som jo høyst sannsynlig  må ha dreiet seg om nevnte sak omtalt i Aftenposten!] av en art som Scheel mente ikke kunde tåles, og som det ikke måtte dekkes over. Den unge mann hadde historiske interesser som på et visst felt [nemlig personalhistorie/genealogi!!] hadde gjort ham til Kohts medarbeider. Koht så på hans overtredelser med betydelig mildere øine enn Scheel og ønsket å bevare hans tjenester for staten. / Der utviklet sig en meget bitter strid, som endte med at vedkommende sekretær ble avsatt. Og under denne strid kom Scheel til å stå mere og mere steilt imot Koht, inntil han til slutt kom til det resultat at det var hans plikt å henvende sig til Stortinget med en begjæring om å få Koht stillet for riksrett og alle hans forhold som utenriksminister undersøkt [!!].» Nå var det jo ytterst få sekretærer ved legasjonen i Berlin, så hvem andre enn Sollied kan sies å ha vært den «unge mann» med «historiske interesser som på et visst felt hadde gjort ham til Kohts medarbeider»? Og i tillegg kommer dette, at han, Henning Sollied, «sluttet» i 1938! (Ifølge uttrykksmåten i NBL; – ifølge stortingspresident Hambro var det utvetydig snakk om avskjed.) Hvilken annen sekretær enn Sollied «sluttet» på denne tid i årene rett før krigsutbruddet, ja, t.o.m. ganske bestemt i året 1938!? I «Utenriksdepartementets KALENDER for 1939» står oppført på s. 98f under «Det Tyske Rike» bortsett fra Scheel: Ulrich Herman Fredrik Stang, legasjonsråd og konsul, og Carsten Jacob Helgeby, legasjonssekretær; dessuten A. Fjeldstad, landbruksattaché (bosatt i Paris), Trygve Heier, assistent, og frøken Gustava Kielland Winsnes [hvis oldefar var skipsfører Lars Stranger Winsnes {1778-1848}: se https://www.geni.com/people/Gustava-Christie/6000000009290919458] – (fete typer ved A.S.:) „frk., f. 10, assistent II, midlert.»: se NB 3 her nedenfor snart! (Har sendt bestilling til biblioteket om å få kopier av de aktuelle sider fra kalendrene for 1935-38.) Og for 1940 opplyser «Norges Statskalender for året 1940» om «Det tyske rike»: Overordentlig sendemann og befullmektiget minister Arne Scheel og legasjonsråd og konsul Ulrich H. F. Stang; og så følger: legasjonssekretær «[*Helgeby, C. J., u. 36; tjenestefri, …]» og sekretær Kaare Ingstad (som erstattet Sollied!), landbruksattaché S. Fjelstad (i Paris); dessuten assistent I Trygve Heier, generalkonsul (i byen Berlin) Werner Kehl og vicekonsul Harald Jacobsen. – Så kan jeg her gjenta disse ord fra dir. LYKKE: «I mai 1935 ble han [Henning Sollied] sekretær ved legasjonen i Berlin til januar 1935. Her overlappet han med min far, som var legasjonssekretær fra 1. august 1933 til 1. oktober 1935.» Så fortsatte jo han i Oslo! Men Sollied sluttet, ja, hvor mange – om noen – sekretærer kan ha sluttet i jobben fra 1. oktober 1935 til Sollied ikke står oppført i Kalenderen mere i 1939? Den 31. juli 2020 opplyser Nasjonalbiblioteket: «Da har vi hentet opp Utenriksepartementets Kalender, og det viste seg at vi kun har kalendere fra 1935 og 1937 i års-spennet 1935-1938. (Mulig det ikke kom utgivelse hvert år.)» (Altså har jeg nå UD-Kalenderen for 1935, 1937 og 1939 samt – for 1940Norges Statskalender.) Og for 1935 opplyses: Utenriksminister er Johan Ludwig Mowinckel. Men denne bare delvis korrekte opplysning må sees på bakgrunn av, at UD-Kalenderen er gått i trykken før Nygaardsvoldsregjeringen den 20. mars 1935 overtok etter Mowinckels tredje regjering: se https://www.regjeringen.no/no/om-regjeringa/tidligere-regjeringer-og-historie/sok-i-regjeringer-siden-1814/historiske-regjeringer/norske-regjeringer-1940-1945/johan-nygaardsvolds-regjering/id438691/! Videre opplyses, at Arne Scheel i 1935 er «overordentlig sendemann og befullmektiget minister»; Ulrich Herman Fredrik Stang er «legasjonsråd og konsul», Knut Lykke er «sekretær» og Trygve Heier er «assistent av 1. kl.». Henning Sollied nevnes dette år ennå ikke som tilknyttet legasjonen i Berlin, men på s. 9 under «Sekretærer av 2. klasse. / a) med forflytningsplikt. / S o l l i e d, Henning, f. 07, c. j. 29, asp.pr. 33.» For året 1937 opplyses endelig for «Det Tyske Rike» Arne Scheel som sendemann etc.; så Ulrich H. F. Stang som «legasjonsråd og konsul», Carsten Jacob Helgeby som «legasjonssekretær»  og Henning Sollied som (fete typer og kursivert skrift ved A.S.:) «sekretær for handelssaker»; og endelig Trygve Heier som «assistent av 1. kl.». Under overskriften «Utenriksetatens fastlønte tjenestemenns personalia» opplyses videre om Sollied på s. 173: «Sollied, Henning, f. 27/2 07. S e k r.  f o r  h a n d e l s s a k e r  l e g.  Berlin. / … Anc. utenriksetaten 7/4 33. … U.min.  priv.sekr.  aug. 34–mai 35. [<<Han var altså privatsekretær for både utenriksminister Mowinckel óg for den nye utenriksminister, Halvdan Koht, før han ble sendt til Berlin – av Koht!! Fete typer og kursivert skrift ved A.S.:>>] Sekr. for handelssaker leg. Berlin 13/5 35.» – Og i 1939 finnes det utelukkende oppført én sekretær (som derfor – selvfølgelig – ikke var blitt avskjediget), nemlig «legasjonssekretær» Carsten Jacob Helgeby: se ovenfor; se også https://no.m.wikipedia.org/wiki/Carsten_Jacob_Helgeby! Se dessuten http://runeberg.org/hvemerhvem/1948/0217.html. Og se hér de interessante personalia for Henning SOLLIED, to utenriksministres privatsekretær innen han ble sendt til Berlin: https://sporbiblioteket.nb.no/loader.php?fid=889953&type=0&key=3df18f37621454dcd6871dae94e4adfe (hvor også legasjonsråd Ulrich STANGS personalia finnes) og se utsnitt av den samme UD-Kalenderen av 1937 her:

  #NB 3: Ovennevnte «frøken» Gustava KIELLAND WINSNES (1910 Oslo-93 Vang) kan ikke ha forblitt frøken så lenge i det år 1939, dette år hun står oppført i UD-Kalenderen som midlertidig assisent II ved legasjonen i Berlin, for samme år giftet hun seg med Johan Koren Christie (1909-85), ingeniør Norsk Aluminium Co. 1939, under krigen heltemodig flyoffiser etc., 1963 generalmajor: se https://no.m.wikipedia.org/wiki/Johan_Koren_Christie! Men se ogå denne artikkel om igjen: https://www.strindahistorielag.no/wiki/index.php/Bergmester_Anton_Sophus_Bachkes_slekt!! Hun var nemlig en datter av Harald Gustav Georg Winsnes (1867 Porsgrunn-1938), disponent (sønn av Peder Valentin WINSNES [og Johanne Alberta Benedicte Kielland], sønn av Lars Stranger Winsnes og Elisabeth Sophie Vilhelmine Rosenkilde!) og (~ 1902 i Kra.) énebarnet Kathinka Anker Olsen (1876 Oslo-1959 sst.), datter av dir. i Norges Brannkasse Otto Emil OLSEN (1840-1924) og (~ 1875) Karen Martine Sophie Cathinka Anker (1851-75), hvis søster, Dort(h)e Birgitte Thora Anker (1854-1945), ble gift i 1879 i Lade kirke med kapellan Gabriel Laurentius Winsnes (1852 Tvedt-), en bror av disponenten H. Gustav G. Winsnes. Og disse to søstrene ANKER hadde også søsteren Barbara Anette Karen Anker (1841-97), som i 1862 ble gift med Anton Sophus Bachke (1836-1918)!! De tre søstre ANKERS foreldre var Bernt Olaus Anker (1809 Frogner-81) (og Dor. Ulrikke Arveschoug), sønn av Morten ANKER (og [~ 1838] Annette Karine Thorsen), sønn av Jess Anker (1753-) og (~ 1778) Karen Elieson (1759-96): se http://www.ofstad.info/d0145/g0000091.html#I131999; se dessuten de 14 kommentarene til Store Norske Leksikons artikkel «Elieson», en slags bedrøvelig eller uavklart disputt mellom redaktør Jon Gunnar Arntzen og meg selv om betydningen for den historiske forståelse av visse skjellsettende hendelser som fx. 1814 og 1905 (eller 1940!), altså av å betrakte frimureriet som et innslag med virkekraft i samfunnet – eller, som Arntzen helt tydelig velger, å se bort ifra dette frimureriske innslag som uinteressant, da det visstnok straks innebærer «Konspirasjonsteori» allerede å bemerke dette skjulte samfunns dog uomtvistelige og, dessverre, i varierende grad tydelige nærvær nettopp når de skjellsettende hendelser pågår: se https://snl.no/Elieson!! S. 62 (fete typer ved A.S.): «Før han skulle i gang med andre året på jusen høsten 1892, hadde Paal pratet med faren om hvordan han skulle legge opp de videre studiene. Tanken var da å begynne på romerretten, som professor Marcus Pløen Ingstad skulle forelese om i høst- og vårsemestret. Men vel inne i hovedstaden skiftet han mening: ‘Efter samråd med flere [studie]kamerater har jeg besluttet at vente til næste semester.’ I stedet fikk faren vite at han sammen med Olaf A. Bachke og en til ville lese norsk rett, for øyeblikket panterett, og senere sjørett. Olaf, som i langt større grad enn Paal var født inn i den norske embetsmannskulturen, var blitt en av hans nærmeste venner på studiet. Skrivemåten Bachke versus Berg var illustrerende for kameratenes forskjellige bakgrunn. Faren til Olav hadde vært justisminister i Frederik Stangs og Chr. A. Selmers regjeringer, og var den som i 1880 hadde ført innstillingen om sanksjonsnektelse i statsrådssaken i pennen.» S. 114f: «Den 18. januar [1902] fylte han 29, og dagen ble feiret med aftens hjemme i leiligheten sammen med bestevennene Olaf A. Bachke, Emil Aall, Fritz Brinck og frue. Samtidig hadde han invitert sin nyforlovede kusine Nisken fra Østensjø og kjæresten hennes for å gjøre litt ære på dem. … / Påskeaften reiste Paal, Car og Sølvi ned til Fredrikstad, mens lille Sigrun ble etterlatt hos barnepiken i Kristiania. … Den dagen hun [<<hustruen Car, dvs. Caroline Juliane Debes: se https://nbl.snl.no/Paal_Berg; men se særlig https://vestraat.net/TNG/getperson.php?personID=I119773&tree=IEA  og #NB 3: Paal BERGS hustrus bror, Inge Thomas Dahl Debes {1882 Kragerø-1945} var gift 1. gang med Gunvor Schneider {1893 Tromsø-}, hvis farbror, Andreas Schneider {1861 Næs Jernverk i Holt, nå Tvedestrand-1931 Aker, nå Oslo}, keramiker og maler, i 1896 ble gift i Frederiksberg i Danmark med Marie Magdalene Thiele {1859-1918}, datter av Johan Rudolf Just Felix THIELE {1823-76}, boktrykker, og Hanne Jacobine Scheel {1821-96}: se genealogi «Scheel (Scheele)» her nedenfor og se https://nbl.snl.no/Andreas_Schneider!! Denne Andreas SCHNEIDERS søster, Anne Marie Schneider {1850 Åsnes, Telemark-}, ble i 1871 i Risør gift med Jørgen Engelhardt Aall {1846 Nes Jernverk, Holt-1923 Kra.}, fabrikkeier, sønn av jernverkseier Nicolai Benjamin AALL {hvis mor var Lovise Andrea Stephansen: se https://nbl.snl.no/Jacob_Aall!!} {~ 1. gang i 1828 med Mathilde Sophie Kallevig fra Arendal, datter av Morten Michael SALVESEN KALLEVIG og Cathrine – kalt Kitty – Helmer Leth og gift 2. gang i 1831 med Augusta Ebbell født 1805 i Arendal} og dennes 3. hustru Laura Caroline Jebe {1824 Borge, Østfold-97}, hvis mor var en Krefting: se genealogi «Aall»; – og endelig kan nevnes, at Pål BERGS ovennevnte svoger, Inge Thomas Dahl Debes, ble gift 2. gang i 1905 med Sigrid Torgersen {1885-1936], skilt i 1913 og gift 2. gang i 1914 med Jakob Johan Sigfrid Friis {1883 Røros-1956 Kristiansand}, atter skilt {i 1924} og gift 3. gang i 1925 med Emil Stang {1882 Kra.-1964 Oslo}, jurist og radikal politiker, skjønt sønn av Emil STANG {1834 Cha.-1912}, grunnleggeren av partiet Høyre og statsminister 2 ganger, og Adelaide Pauline Berg: se https://no.m.wikipedia.org/wiki/Stang_(slekt_fra_Halden) {!}; men bemerk også, at Erik Berntsen har utelatt brødrene Nicolai Benjamin og Jørgen Engelhardt AALLS søster, Laura Caroline Aall {1852-97} {se https://vestraat.net/TNG/getperson.php?personID=I115680&tree=IEA}, som ble gift i 1877 med Andreas Hornbech Haslund {1845-99}, byråsjef i Forsvarsdepartementet, hvis bror, skipsfører Carl Haslund {1845-89}, ble gift i 1876 med énebarnet Elise Fürst {1849-}, hvis mor, Hanne Fredrikke Smith {Smith av Arendal} {1821-}, var en søster av skipsfører Christopher Fürst Smith {d.e.}, som i 1841 ble gift med Nancy Christine Jensen, hvis barnebarn var Christopher Fürst Smith {se https://no.m.wikipedia.org/wiki/Christopher_Fürst_Smith} og Lala Scheel født Smith: se genealogiene «Scheel (Scheele)» og «Butenschøn» her nedenfor>>] skrev, 22. mars, var Paal ute på en liten skitur sammen med sin kollega i byretten, 16. assessor Ludvig Bade, ‘som dyrker ham svært i det sidste’[!!]. [S. 115:] FRIMURER OG HØYESTERETTSADVOKAT [heretter fete typer ved A.S.:] / Det assessor Ludvig Bade antagelig holdt på med, var å forsøke å overbevise Paal Berg om at han burde la seg oppta som frimurer. Selv var Bade ivrig medlem og hadde nådd tredje grad etter bare tre år. Også byrettsassessor Marius C. Backer [<<se https://lokalhistoriewiki.no/wiki/Marius_Cathrinus_Backer; #NB 4: han ble 3. gang gift i 1927 med Anna Sofie Sverre {Olsen/Eriksen} {1870 Fredrikstad-1963}, hvis bror, Ole Andreas SVERRES hustru, Lilly Annette Egeberg {1878-1964}: se genealogi «Egeberg»!!>>] var frimurer. Av dommerne var det bare de to, men byskriver Christian Malthe Sørensen [<<se https://no.m.wikipedia.org/wiki/Christian_Malthe_Sørensen; se dessuten https://vestraat.net/TNG/getperson.php?personID=I122841&tree=IEA; og da denne vestraat-nettsiden {besøkt den 20. juli 2020} innebærer et ekteskap mellom Hans Gutzeit og en foreldreløs Olsen, hitsettes også lenke til denne oppklarende artikkel: https://nbl.snl.no/Hans_Gutzeit>>], som administrativt var knyttet til retten, var en av toppfigurene i hele frimurerorganisasjonen. I tillegg til disse omgikkes Berg av og til fremdeles frimureren Harald Koss [se https://vestraat.net/TNG/getperson.php?personID=I129320&tree=IEA]; både han og kompanjongen Gustav Blom [<<av slekten Blom av Hurum: se http://data.eidsvollsmenn.no/getperson.php?personID=I46958&tree=Eidsvollsmenn, hvor det bl.a. fremgår, at advokatene Harald Koss og Gustav {Peter} Blom etablerte firmaet Blom & Koss med sjørett som spesialitet; og i nesten 30 år var Blom lærer i sjørett ved Oslo sjømannsskole!>>] var frimurere i åttende grad. Berg hadde med andre ord flere som kunne gå god for ham og anbefale ham, dersom han ønsket det. Både Bade, den eldre Malthe Sørensen, Blom og Koss var medlemmer i frimurerlosjen St. Olaus til Den Hvide Leopard, og det var da også her Paal Berg ble tatt opp under en seremoni 15. januar 1903 — tre dager før han fylte tretti. / Det er ikke lett å forklare hvorfor Berg ble frimurer. En radikal venstremann som helt sikkert mislikte unionen med Sverige, ble normalt ikke det [!!]. Kong Oscar II var ordenens høye beskytter og styrende mester. Fire æresmedlemmer var alle bernadotter. En radikal venstremann var vanligvis skeptisk til det svensk-norske kongehus og sverget til republikken. Det kan imidlertid ha vært den nære omgangen med frimurere som hadde tatt knekken på de motforestllingene han tydeligvis måtte ha hatt [!]. De første årene gikk han relativt ofte på møter i losjen, ettersom han hadde det som ble regnet for vanlig progresjon; i 1907 oppnådde han tredje grad. Han ble stående som frimurer, men høyere i systemet kom han aldri. [<<Men hvorfor står han ikke oppført i Matrikkelen av 1952? Har man prøvet å feie hans medlemskap under teppet? Og i så fall: hvorfor det? Hvis han virkelig bare var – og forble – en tredjegrads frimurer, som ikke engang hadde deltatt i det til den 7. grad tilhørende, heslige blodblandingsritual, men altså var blitt stående i den lave 3. grad mere eller mindre inaktiv, hadde det vel slett ikke vært nødvendig å skjule hans medlemskap? Kanskje man har vært så slue: at man har villet satse på denne mann og latt ham forbli en tredjegrads frimurer på papiret, men i det stille har understøttet en mindre synlig, men egentlig svært så aktiv frimurerbror i hans karrierejag henimot toppstillinger både i Administrasjonsrådet og Hjemmefronten – samt som høyesterettsjustitiarius!? Istedenfor:>>] Det kan tyde på at interessen for frimureriet avtok, og at han derfor etter hvert ikke var noen spesielt aktiv møtedeltager. Han hadde heller aldri noe tillitsverv i frimurerordenen.» Forfatteren er klok og fullstendig klar over, at dårlig omgang ødelegger gode vaner. Men dét som allikevel går forfatteren hus forbi, er en viss genealogi, dessverre, for endelig har vi her, i Hem, en historiker, som tar frimureriet på alvor og endatil grubler høylytt og finner det overraskende eller merkelig, at en «radikal venstremann» ville ha noe med den slags å gjøre som det kongetro og (kan jeg legge til) ytterst hierarkisk ordnede frimureri. Synd at ikke Per E. Hem brukte et par sider til i sin lange,  grundige og innsiktsfulle biografi på nettopp dette problemet, så ville han kanskje ha kommet over denne egentlig nærliggende genealogi: Nettopp assessor BADE var blitt gift kort tid før han «la an» på den kommende høyesterettsjustitiarius, nemlig den 12. desember 1901 (!!), med Othilia Mørch (1876 Cha.-1937), en datter av Oscar MØRCH (1845 Kristiansand-1897 Hamar) og (~ 1871) Gerda Fransisca Kirsebom (1850 Akershus-80/81), datter av Gabriel BOCK KIRSEBOM og Fransiska Rode Bock og altså en søster av Mette Amalie Wilhelmine Kirsebom (1854-1935), som i 1876 var blitt gift med legen i Kristiania, Johan Gottfried CONRADI (1835-1919), 1902 de norske frimureres Styrende Mester, som i 1905 etterfulgte kong Oscar II som Landsstormester for Norge!! Se genealogi «Conradi» – og se også genealogi «Klaveness», for assessor Ludv. Ch. Am. BADE (<<selv en sønn av den tyskfødte konsul i Christiania, Otto Martin Friedrich Bade [1834 Wismar-1912], som var ansatt i bank- og trelastfirmaet A. Grüning & Co, Oslo fra 1854, så ansatt 1864-72 i Carl E. Rønneberg & Sønner, Ålesund, før han ble kontorsjef hos Ths. Heftye & Søn i Oslo; så generalagent for Schweizerische Lloyd 1872-83 og generalagent for Det Danske Brandforsikringsselskab, tysk visekonsul i Oslo 1868-73, portugisisk konsul sst. 1884-88, og som dessuten var ridder av den prøysiske Røde Ørns Orden, av den portugisiske Christus Orden og av den portugisiske Conception Ordenog hustru Amalie Fredrikke Schilling [1829 Kristiansand-1919] [mor: Engel Dorothea Kaurin, datter av Peder KAASBØL KAURIN {mor: Dorthea Susanna Rosenvinge!} og Marie Christine Barclay]: se https://lokalhistoriewiki.no/wiki/Schilling_(slekt)!!>>) og Othilia MØRCHS sønn, Otto Mørch Bade (1905-89), ble gift i Riis kirke i 1934 med Augusta Christiane Friele Klaveness (1911-97), datter av høygradsfrimurer (i 1952 var han frimurer av X. grad), administrerende direktør i Norges Rederiforbund fra 1. januar 1916 (-46!), Wilhelm Thorvaldsen KLAVENESS (1880 Elvestad, Eidsberg-) (mor: Barbra Henriette Landmark Pedersdatter HVOSLEF: se https://lokalhistoriewiki.no/wiki/Hvoslef) og (~ 1909) Cecilie Friele Kristensdatter FAYE (1885 Bergen-): se både https://lokalhistoriewiki.no/wiki/Faye og https://no.m.wikipedia.org/wiki/Klaveness_(slekt); se dessuten genealogi «Klaveness» og https://sveaas.net/familygroup.php?familyID=F32235&tree=tree1!! Ovennevnte høyesterettsdommer Ludvig Christian Amandus BADES søster, Mally Bade (1867 Cha.-), ble i 1889 i Cha. gift med Carl Harald Adolf Hanshuus (1860-1936), lege, som den 3. nov. 1899 ble opptatt i frimurerlogen «Leoparden», altså under en uke etter at hans svoger, daværende byrettsdommer Bade ble opptatt i samme loge (den 30. okt.). Og deres datter, Ingrid Johanne Mally Bade Hanshuus (1900 Kra.-1937), ble i 1921 gift med Georg Wasmuth Sejersted (1896 Kra.-Klavenes, Kristiansand) (se https://no.m.wikipedia.org/wiki/Georg_Wasmuth_Sejersted), sønn av Christian Wilhelm Koren Sejersted (1867-1943) (mor: Mette Jacobine Christine Hirsch: se http://www.hemneslekt.net/getperson.php?personID=I111212&tree=Hemne) og Susanne Fonahn (1866 Bergen-1942 sst.) og gift 2. gang i 1936 med Gudrun Major (1902-93): se https://www.sveaas.net/familygroup.php?familyID=F43973&tree=tree1!! Ovennevnte Amalie Fredrikke SCHILLINGS fetter, distriktslege Patroclus Fredrik Vilhelm Jacob Hirsch, var oldefaren til Per Einarssøn von Hirsch (1902–1987), jurist og politiker. Statsråd i Vidkun Quislings andre regjeringS. 500 (bortsett fra kapitteloverskriften «EN STATSRÅD FOR HJEMMEFRONTEN» er alle fete typer ved A.S.): «Det andre punktet Skjønsberg, Halvorsen og Thommessen lanserte for de tilstedeværende, var en anmodning til regjeringen om å skifte ut forsvarsminister Ljungberg. For regjeringens omdømme var det bra at utenriksminister Koht hadde forlatt regjeringen høsten 1940, men dens prestisje led fremdeles på grunn av Ljungberg, mente de. Hans unnlatelsessynder før 9. april og hans tafatte og uklare mobiliseringsordre 9. april var det ikke lett å glemme. Her var det enkelt å få med både Berg og Jahn. Alle støttet dette forslaget. / EN STATSRÅD FOR HJEMMEFRONTEN / Saken måtte for øvrig drøftes også med enkelte andre tungvektere utenfor den indre sirkel av Grimelund-deltagere. Den viktigste blant disse var kanskje biskop Berggrav, som Berg snakket med. Ferdinand Schjelderup, Konrad Nordahl, professor Birger Bergersen og pensjonert general Ivar Aavatsmark [!] ble også oppsøkt de nærmeste par ukene. / … Med Gerhardsens ja i lomma gikk Skjønsberg og Halvorsen til de to kanskje viktigste krumtappene i opplegget — og fikk deres støtte. Nettopp det at den illegale arbeiderbevegelses fremste menn sa seg positive til å sende en borgerlig politiker til London, synes å ha vært avgjørende også for Berg og Jahn. Da Paul Hartmann ble forelagt den alminnelige enighet blant Grimelund-møtets deltagere, sa han seg villig til å reise. / Dermed kunne Thommessen på ny ta av sted med toget til Stockholm, der han 17. juli meddelte statsrådene Frihagen og Mowinckel budskapet hjemmefra.» Se https://no.m.wikipedia.org/wiki/Tor_Skjønsberg. Se https://nbl.snl.no/Hans_Halvorsen. Se https://en.m.wikipedia.org/wiki/Øystein_Thommessen; se også http://runeberg.org/hvemerhvem/1973/0558.html. Se  https://nbl.snl.no/Eivind_Berggrav. Se https://no.m.wikipedia.org/wiki/Ferdinand_Schjelderup. Se https://nbl.snl.no/Konrad_Nordahl. Se https://nbl.snl.no/Birger_Bergersen. Og se https://nbl.snl.no/Ivar_Aavatsmark_-_1. Om disse nøkkelpersoner m.h.t. Kretsens første, viktige beslutninger, kan i tilfeldig rekkefølge bemerkes: #H.r.adv. Øystein THOMMESSENS hustru (~ 1924), Ebba Maria Lindeman (1902-), var en søster av direktør Gunnar Kristian Lindeman (1899 Oslo-), som var en sønn av lege Fredrik Otto LINDEMAN (1865-1951) og Maria Ulrika Rønblom (1871-1955) og gift i 1925 med  Karen van Kervel Kjerulf (1899-), datter av generalmajor Heyn van KERVEL KJERULF (1867-1945) og Johanne Blom (1874-1950), hvis søster Dorothea Christine Blom (1872-1956) i ekteskap med forstkandidat og godseier Harald Løvenskiold (1868 Horten-1934) (se http://data.eidsvollsmenn.no/familygroup.php?familyID=F580&tree=Eidsvollsmenn) ble mor til #A) Carl Otto Løvenskiold (1898-1969), som i 1922 ble gift med Henriette Adelaide (Henny) Størmer (1902-88) (hvis bror, Leif Størmer [1905–79], omtales i forbindelse med sin hustru, Ingegerd Wiborg Alten [1912 Bygdøy-], og slektene MELLE/WIBORG/SCHEEL etc., her nedenfor i nærværende litteraturliste under Liste nr. 1:1945/2014!!); og til #B) Harald Diderik Løvenskiold (1901 Madserud-83), som ble gift 1. gang i Kristiania i 1924 med Eleonore Butenschøn (1902 Oslo-) (se genealogi «Butenschøn» her nedenfor) og 2. gang i Stor-Elvdal i 1930 med Marit Furuseth (1902 Furuset, Østerdalen-1978 Evenstad, Stor-Elvdal), i hvilket ekteskap han ble legionær: se atter her nedenfor i nærværende litteraturliste under Liste nr. 1:1945/2014; se også litteraturlisten til genealogi «Butenschøn» under Brenden:2013!! De ovennevnte søstre BLOMS foreldre var Diderik Cappelen Blom (1834 Frogner, Skien-94 Bratsberg, Gjerpen) og (~ 1864 i Skien) Anna Helene Blom (1845 Gjerpen-1925), datter av Christian Hansen BLOM (1801 Skien-82 Gjerpen) og Dorothea Christine Bentzen (1815-50). Diderik CAPPELEN BLOMS søster, Elisabeth Cathrine Blom (1824-1921), ble i 1848 gift med Christian Fredrik Scheel (1820-1907): se genealogi «Scheel (Scheele)» her nedenfor, men se også genealogi «Butenschøn», i selve stamtavlen innledningsvis. (Fortsettes [om de BENTZENS}). #Generalmajor Ivar AAVATSMARK var Paal BERGS frimurerbror – og bestemt en høygradsfrimurer, da han nemlig fra den 10. oktober 1939 til sin død den 1. juli 1947 var Stormesterens Prokurator!! Ordenens Stormester og Høyeste Styrer i Den Norske Frimurerorden var Hans Johndal Rønneberg, høyesterettsadvokat, fra 2. feb. 1928 til sin død den 6. sept. 1942 og Jacob Hvinden Haug, generalmajor, fra 29. juni 1945 til 10. sept. 1957 (han døde den 2. juni 1961). Se mere utførlig om AAVATSMARK her nedenfor helt på slutten av litteraturlisten til genealogi «Butenschøn» under Tillegg A (atter hentet fra litteraturlisten til genealogi «Conradi»), en viss Stang-genealogi i miniatyr, hvor altså også Stormester HVINDEN HAUGS prokurator Ivar Aavatsmark omtales!! (Fortsettes.)

 • Johansen, Knut H.: «Familier i Drøbak i 1700 og 1800 årene» (Oslo 1969): se https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2014030406036?page=2. Her er samlet stoff fra andre slektshistorier og bygdebøker og det hele er blitt viderearbeidet til en høyst interessant genealogisk skildring av tettstedet Drøbak av personalhistorisk megetsigende karakter, ikke minst m.h.t. visse shippingkretser og plankeadelen i Østfold, nærmere bestemt (for å gjenta innholdsfortegnelsen) en genealogisk fremstilling av slektene Carlsen, Angell, Parr, Samuelsen, Burchard, Ring, Fuglesang, Heiss, Jørgensen (Treider) og Eitzen. Det vises også til denne bok (med samme lenke!) i litteraturlisten til genealogi «Scheel (Scheele)» under Hambro:1947, og da i forbindelse med slektene Parr (og Løvenskiold/Egeberg), Angell og SØRENSEN (og af UGGLAS)!! Og se her nedenfor i nærværende litteraturliste under Scheel:2019, det 2. NB (samt mange andre steder, særlig hvor slekten Stang er inne i bildet). Allerede av geografisk årsaker er det hér – i Østfold – man finner den mest interessante tilknytning til visse svenske familier, som har funnet seg både ektefeller og nyttige forbindelser til trelasthandelen i Norge i nettopp dette fylke, hvor elven Glomma har sitt utløp (i Fredrikstad): se https://no.m.wikipedia.org/wiki/Glomma.

 • Kroglund, Nina Drolsum: «Hitlers norske hjelpere • Nordmenns samarbeid med Tyskland 1940-45» (2012 Forlaget Historie & Kultur AS). S. 120 (fete typer ved A.S.): «To offentlige innstillinger bidro sterkt til at det ble vanskeligere å dømme krigsprofitørene. Både Undersøkelseskommisjonen og Erstatningsdirektoratet, som begge la fram sine innstillinger i slutten av 1946, avslørte hvor sterk samarbeidslinjen hadde vært i begynnelsen av krigen. Særlig bekreftet den siste — ‘Undersøkelser vedrørende de norske myndigheters stilling til tyske arbeidsoppdrag den første tid etter 8. april 1940’ — som var utarbeidet av høyesterettsadvokat Ole Thorleif [Wessel] Røed [<<sønn av h.r.adv. Ole RØED og Cecila Catharina Wessel, hvis morbror var skipsreder Axel Camillo Eitzen d.e.: se her nedenfor i nærværende litteraturliste under Scheel:2019, det 2. NB!!>>], at myndighetenes holdning hadde vært en sterk medvirkende årsak til at samarbeidet ble så omfattende som det ble. / I et foredrag til dommerforeningen i september 1946 uttalte dessuten riksadvokat Sven Arntzen [<<se https://no.m.wikipedia.org/wiki/Sven_Arntzen; se dessuten om «De tre store» {Arntzen, Borge og Hauge} i genealogi «Darre» innledningsvis i selve stamtavlen, hvor særlig Hirsch-genealogi omtales, og i genealogi «Lasson» her nedenfor i selve stamtavlen under Elisabeth {Betzy} Marie Lasson {1832-1918} {~ børskommissær Axel Winge}, det 2. NB!!>>] seg om hvordan man skulle forholde seg til den økonomiske kollaborasjonen: ‘Vi har ikke rett [!?] til å legge til grunn vår egen oppfatning nå, etter en vunnet krig, av hvordan folk burde ha forholdt seg.» Sic! S. 121: «I løpet av krigen var Selmer involvert i krigsviktige oppdrag på Gardermoen, Hattfjelldal, Bardufoss og Kjeller og bygget i tillegg signalstasjoner for ubåter. Omsetningen var på 66 millioner kroner. Saken mot firmaet ble henlagt i 1948 på grunn av bevisets stilling, men Selmer vedtok en inndragning på 225 000 kroner. Det var mange formildende omstendigheter. Det hadde vært et sterkt tysk press mot firmaet, og Selmer hadde støttet illegalt arbeid med store beløp. Det var ikke uvanlig at firmaer som Selmer forsøkte å bøte på sin dårlige samvittighet ved å gjøre motstandsarbeid på ‘si’, nærmest som en avlat for det de tjente. De ble ofte kalt ‘ettermiddagsjøssinger’, eller ‘stripete’. Noen gikk også voldsomt inn i motstandsarbeid mot slutten av krigen.» 

 • «Liste nr. 1 over personer som er mistenkt for grovere arter av landssvik • Utgitt av Politidirektoratet» (mai 1945/nytrykk: 1. utgave, Oslo 2014). På s. 103 kalles Johan Willoch Boeck (f. 1915) for «byråsjef i Kulturdept., Magnus Bergsgt. 1, Oslo. N.S.» Men han var – ifølge siktelsen mot ham etter krigen – sekretær i dette dep., så sekr. i, og senere direktør for, Statens teaterdirektorat. S. 181: «502 Furuseth, Birger 26/10•1925, konst. Stapo fra 27/9•1944, Steinsvik Stor-Elvdal. Kronprinsensgt. 10, Oslo el. Strömsborgvn. 55. Bygdøy. N.S. Leg. Förergard. SD. Germ. SS Norge. OSL/ØSTD / 503 Furuseth, Björn, 19/6•1924, sönn av grb. Ola F. Steinvik st.. [sic; vel en trykkfeil at det her settes 2 punktumer på rad; og forøvrig, når jeg her er inne på tegnsettingen, er det ikke helt lett å avgjøre alle steder hvor det er punktum og hvor det er komma], el. N.S.-förerskole, Jessheim, N.S. ROM/ÖSTD … 506 Furuseth, Helge, ca. 1870 [skal være: 1869], skogeier, Rasta, Storelvdal. Farlig. N. S. ØSTD»: se https://www.geni.com/people/Helge-Furuseth/6000000007695167923   . S. 182: «510 Furuseth, Ola H. ca. 1901, löyt. gårdbr. Rasta, Stirelvdal. Farlig. N.S. ØSTD. / 511 Furuseth, Ola O. 31/5•1908, gårdbr. Steinvik, Rena. N.S. angiver. Germ. SS. ØSTD». S. 464: «871 Lövenskiold, Harald Didrik. Ark., godse. Grue, Finskog. Leg. KVIN». Han var gift (~ 1930) med Marit(h) Furuseth (24. feb. 1902 Furuseth gård, Østerdalen-), som 1. gang hadde vært gift med Philip Hansteen (falt i april 1940), insp. og major, skilt. Hun var en datter av det «farlige» NS-medlemmet, skogeier Helge Furuseth (1869-1945) her ovenfor, og Anne Oselie (Ocilie) Johannesdatter Grinaker (Grindåker)/Evenstad (1874-1965). Se her nedenfor i litteraturlisten til genealogi «Butenschøn» under Brenden:2013 – dvs. Geir Brenden, Tommy Natedal, Knut Flovik Thoresen: «Norske offiserer i Waffen-SS» (2013 Forlaget Historie & Kultur AS), hvor s. 364 handler om Ola Olsen Furuseth (født 31. mai 1908 i Stor-Elvdal), som ble forfremmet til SS-Oberststurmführer den 25. sept. 1943, og som «hadde en bror, Birger, som også var frontkjemper, og to brødre til i Førergarden»: se https://no.m.wikipedia.org/wiki/Førergarden!! Ovennevnte arkitekt og legionær Harald Didrik LØVENSKIOLDS bror, Carl Otto Løvenskiold (1898-1969, var verkseier som sin far, Harald LØVENSKIOLD til Nordmarka og Hakedalen (1868-1934) (~ Dorothea Christine Blom [1872-1956], datter av Didrik CAPPELEN BLOM [1834-94] og Anna Helene [også født] Blom); og han ble gift med Henriette (Henny) Størmer (1902-88), datter av Fr. Carl MÜLERTZ STØRMER (1874-1957), matematiker etc., og (~ 1900) Adelaide (Ada)) Clauson. Hun var en søster av Leif Størmer (1905 Cha.-79 sst.), paleontolog, geolog, professor – og Hjemmefrontens hovedkasserer!! (Se https://no.m.wikipedia.org/wiki/Hjemmefronten.) Og han ble i 1932 gift med Ingegerd (Tutti) Wiborg Alten (1912-), datter av dir. Alfred ALTEN (1879 Tønsberg-1934) og Ingrid Wiborg (1886 Drammen-1966 Oslo), datter av Emanuel Lorentzen Wiborg (1858 Strømsø-1935) og Sophie Cathrine Aass (1865-1945), som var en datter av Poul Lauritz Aass (1836-1904) (se denne informative artikkel: https://lokalhistoriewiki.no/wiki/Poul_Lauritz_Aass) og dennes 1. hustru Sophie Cathrine Knudsen (1841 Tangen, Skoger-66)!  Men Ragna Aass (1880 Drammen-1975 Oslo) , som ble gift i 1908 med Emil B.  Melle og 2. gang i 1913 (etter skilsmisse samme år) med Edvin Alten, var av P. L. AASS’ 2. ekteskap med Christine Sophie Landmark. Og hun, Ragna AASS, var en eldre helsøster av Paul Lauritz Aass (d.y.) (1878 Drammen-1953), overrettssakfører, banksjef i Drammen, som i 1904 ble gift med Ida Motzfeldt (1880 Cha.-1956 Drammen), som ble mor til NS-fylkesfører i Buskerud, så i Vestfold og i 43 i Hedmark og Oppland og endelig i 44 bare i Hedmark, Axel Motzfeldt Aass (1914 Drammen-77 Sande, Vestfold): se https://no.m.wikipedia.org/wiki/Axel_Aass!! Og denne Ida MOTZFELDT var en datter av oberstløytnant Axel MOTZFELDT (1845 Kra.-) og Barbra Sophie Dorothea Müller (1847 Fredrikstad-), datter av Adam Walter MÜLLER og Dorothea Sophie Burchardt (se http://data.eidsvollsmenn.no/getperson.php?personID=I17980&tree=Eidsvollsmenn) og altså en søster av Dagny Bolette Benedicte Müller (1861-), som i 1890 ble gift med Halfdan Wollert Konow (1851-1936) (~ 2° i 1905 med Julie Frederikke Jacobsen [1872-1962]: se https://www.sveaas.net/getperson.php?personID=I160380&tree=tree1): se her nedenfor snart under Scheel:2019!! – og #NB 1: de to søstre MÜLLERS bror, Johan Joseph Müller (1849-91), ble i 1876 gift med Ingeborg Benedicte Hagerup (1851-1919), hvis datter, Ingerid Josefine Müller (1886 Oslo-), ble gift med Ole Røed Thoresen (1881 Nøtterøy-1965) (mor: Augusta Isabella Røed [1856-1904]: se litteraturlisten til genealogi «Butenschøn» under Mohr:1981, det 1. NB samt samme genealogi, selve stamtavlen, under Christian Døderlein Andresen Butenschøn (1874-1939), høyesterettsadvokat (~ 1896 Erna Smith [Smith av Tvedestrand]), allerede før det 1. NB!!): se også https://no.m.wikipedia.org/wiki/Ole_Røed_Thoresen! – Og denne driftige Poul Lauritz AASS (ølfabrikanten) ble altså 2. gang gift med Christine Sophie Landmark (1846 Kongsberg-1903), hvis datter, Ragna Aass (1880 Drammen-1975), altså ble gift 1. gang i 1908 med Emil Bredenbech Melle (22. mai 1878 Melø [skal antagelig være Mele, Ørsta, hvor nemlig faren, Johannes Andreas Ellingsen Melle, var født den 6. april 1848] eller Strømmen, Herøy, Sunnmøre-16/6 1950), skilt i 1913 (se https://www.strindahistorielag.no/wiki/index.php/Emil_Melle). Og denne Emil MELLE ble  skilt i 1913 og 2. gang gift den 24. des. samme år (<<i Kristiania ifølge hans egne «studentopptegnelser» {se nedenfor snart}, men følgende data tyder på, at vielsen må ha skjedd i Tromsø: se https://www.digtitalarkivet.no/view/327/pv00000002625836; og bemerk dessuten, at her kalles bruden Dorothy Gladys Bankall, – så kanskje het hun også Gladys og var skilt fra en viss Mr. BANKALL!?>>) med Dorothy Boleyn, datter «av alderman Bunklee og Fanny Boleyn, England», som han selv opplyser i «Studentene fra 1900» (også utkommet senere med revidert selvbiografi av MELLE, som da kaller seg Emil BredenbecK Melle!) utlagt på nettet (se https://www.nb.no/items/69a5123703de0ab81c4ce9bb547f33af?page=26) (3 sønner og 1 datter) og siden med en HELENE NN (visstnok 1 barn); – men som med sin 1. hustru Ragna Aass (<<se LANDMARK/AASS-genealogi her i A. Landmark: «Stamtavle over en slegt Landmark» [Cha. 1924] [hvor naturligvis Emil MELLES 3. ekteskap ikke er kommet med {men heller ikke, dessverre, hans 2. inngått i 1913}]: https://www.nb.no/items/9ec8b7dd53720cc78845047232a45759?page=38&searchText=>>) ble far til Rønnaug Melle (gift Løkkeberg, senere) ALTEN (1910 Sommero, Tromøysund-2001) (se https://www.geni.com/people/Rønnaug-Alten/6000000018045846420), som i 1932 hadde blitt gift 1. gang med Georg Emil Løkkeberg (1909-89) (som ble gift 2. gang i 1948 med Charotte Sofie Melandsø [1923-]): se https://en.m.wikipedia.org/wiki/Rønnaug_Alten  (og bemerk at Georg Emil Løkkeberg, teatersjef i Trøndelag 1945-48 osv., var aktiv i motstandsbevegelsen under krigen og bl.a. med på sabotasjeaksjonen mot Nordlandsbanen i Snåsa i 1945, ja, bemerk også dette: at LØKKEBERGS søster, skuespillerinnen Tore Segelcke, i 1944 var teaterrepresentant i Hjemmefrontens Ledelse: se https://no.m.wikipedia.org/wiki/Tore_Segelcke!!) For Ragna AASS (1880-1975) (hvis brorsønn Axel Motzfeldt Aass var NS-fylkesfører diverse steder!) giftet seg 1. gang i 1908 med Emil Bredenbech Melle (1878-1950), sjømannsskolebestyrer og NS-medlem, lagfører (~ 2. gang i 1913 etter skilsmisse samme år med Dorothy Boleyn og 3. gang med Helene NN) og 2. gang i 1913 med høyesterettsdommer Albion Edwin (Edvin) Jarl Alten (Andersen) (1876 Tønsberg-1967 Oslo) (se https://www.geni.com/people/Albion-Edwin-Jarl-Alten/6000000016495856868), som derfor ble Rønnaug Løkkeberg født Melles stefar! (Derfor kalles ofte Georg Emil LØKKEBERGS 1. hustru, Rønnaug MELLE, for Rønnaug ALTEN.) I dette andre ekteskapet ble Berit Alten født i 1915 i Kra., og hun ble gift med dr. phil. (fransk litteratur) Asbjørn Aarnes i 1950. #NB 2: I Liste nr. 1, s. 479, står oppført (fete typer ved A.S.): «260 Melle, Emil, ca. 1879. Ing., kap. Torggt. 18, Sandefjord. Lagf. Angiver SAN / 261 Melle, Helene. Husmor. Sandefjord. Krets N.S.K.-leder.» Se https://no.m.wikipedia.org/wiki/NS_Kvinneorganisasjon. Se dessuten NS Årbok 1944 under redaksjon av Willy Klevenberg, s. 83, hvor NSK-leder Helene Melle står oppført  under «K[rets] 30 — Sør-Vestfold Krets, Kretskontor: Tønsberg»: http://www.sno.no/files/documents/104220.pdf. Det er her snakk om Emil Bredenbech Melle, på tross av Norsk Biografisk Leksikons opplysning om, at Rønnaug ALTENS far, Emil BREDENBECH (<<Bredenbeck, men neppe «Bredenbach», da hans mormor het Elisabeth Karine Bredenbech: se https://www.geni.com/people/Eugenie-Gertine-Erichsen/6000000018045781148>>) MELLE, var jurist! Se https://nbl.snl.no/Rønnaug_Alten. Det er jo ingen umulighet, at en ingeniør også hadde en viss juridisk utdannelse (i Hvem er Hvem?